Vierde overzicht van de steunmaatregelen van de Lid-Staten voor de nijverheid en bepaalde andere sectoren in de Europese Unie
100 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Vierde overzicht van de steunmaatregelen van de Lid-Staten voor de nijverheid en bepaalde andere sectoren in de Europese Unie

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
100 pages
Nederlandse

Description

VIERDE OVERZICHT VAN DE STEUNMAATREGELEN VAN DE LID-STATEN VOOR DE NIJVERHEID EN BEPAALDE ANDERE SECTOREN IN DE EUROPESE UNIE * * **•* 1 EUROPEE SE I DOMMISSIE Dit document is opgesteld voor intern gebruik door do diensten van de Commissie. Het wordt ter beschikking van het publiek gesteld, doch mag niet worden beschouwd als een officiële standpuntbepaling van de Commissie, Bibliografische data bevinden sich aan het einde van deze publikatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1995 ISBN 92-827-5384-0 © EGKS-EG-EGA, Brussel · Luxemburg, 1995 Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden. Printed in Belgium IV/564/95-NL Orig. EN EUROPESE COMMISSIE VIERDE OVERZICHT VAN DE STEUNMAATREGELEN VAN DE LID-STATEN VOOR DE NIJVERHEID EN BEPAALDE ANDERE SECTOREN IN DE EUROPESE UNIE Document INHOUD INLEIDING Achtergrond 1 Opmerkingen : ...

Informations

Publié par
Nombre de lectures 33
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait

VIERDE OVERZICHT VAN DE
STEUNMAATREGELEN VAN DE LID-STATEN
VOOR DE NIJVERHEID EN BEPAALDE
ANDERE SECTOREN IN DE EUROPESE UNIE
* *
*
*•*
1 EUROPEE SE
I DOMMISSIE Dit document is opgesteld voor intern gebruik door do diensten van de Commissie. Het
wordt ter beschikking van het publiek gesteld, doch mag niet worden beschouwd als een
officiële standpuntbepaling van de Commissie,
Bibliografische data bevinden sich aan het einde van deze publikatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1995
ISBN 92-827-5384-0
© EGKS-EG-EGA, Brussel · Luxemburg, 1995
Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden.
Printed in Belgium IV/564/95-NL
Orig. EN
EUROPESE COMMISSIE
VIERDE OVERZICHT VAN DE STEUNMAATREGELEN
VAN DE LID-STATEN VOOR DE NIJVERHEID EN BEPAALDE
ANDERE SECTOREN IN DE EUROPESE UNIE
Document INHOUD
INLEIDING
Achtergrond 1
Opmerkingen : ... 3
Steunmaatregelen van Duitsland ten behoeve van de voormalige Duitse
Democratische Republiek 5
DEEL I - STEUN AAN DE VERWERKENDE INDUSTRIE
Steunmaatregelen ten behoeve van de verwerkende sector : volume en
tendensen 7
Totale steunbedragen in de Gemeenschap 7
Vergelijkingen tussen Lid-Staten 9
Steunmaatregelen ten behoeve van de scheepsbouw 14
Vormen van steunverlening 17
Doelstellingen van de steun 21
DEEL II - TOTAAL VOLUME VAN DE STEUNMAATREGELEN VAN DE LID­
STATEN
Steun aan andere sectoren dan de industrie 30
Steunmaatregelen ten behoeve van de landbouwn tene van de visserij4 n ten behoeve van de vervoerssector (vervoer per
spoor en over de binnenwateren) 36
Steunmaatregelen ten behoeve van de steenkoolsector 38
Omvang van de totale steunverlening in de Gemeenschap 40
Consequenties van deg voor de nationale
begrotingen 44
CONCLUSIES7
BIJLAGEN
Bijlage I : Technische bijlage9
Bijlage II : Statistische bijlage 65
Bijlage III : Communautaire fondsen 83 INLEIDING
Achtergrond
In de loop van 1985, het jaar waarin het Witboek van de Commissie inzake de
interne markt werd gepubliceerd, werd het duidelijk dat met het oog op het
mededingingsbeleid een doeltreffende methode nodig was om de omvang van de
steunmaatregelen van de Lid-Staten systematisch te meten. Reeds eind 1985 gaf
de Commissie haar diensten de opdracht een op feiten gebaseerd analytisch
overzicht van de steunmaatregelen in de verschillende Lid-Staten van de
Gemeenschap op te stellen en te publiceren.
Met het oog op dit overzicht werd een systeem opgezet om de steunmaatregelen
voor de industriesector en bepaalde andere sectoren te registreren en een
kwantitatieve analyse van de omvang, tendenzen, vormen en doelstellingen van
deze steun uit te voeren en de resultaten te publiceren. Dit laatste gebeurde in
1989 met de publikatie van het Eerste Overzicht (1981-86).
Daar in het Eerste Overzicht werd geconcludeerd dat de doorzichtigheid op het
gebied van de staatssteun moest worden vergroot, werd besloten dat de gegevens
bijgewerkt dienden te worden. Dit gebeurde in het Tweede en Derde Overzicht,
die de periodes 1987-88 en 1989-90 bestreken.
Dit Vierde Overzicht volgt de krachtlijnen van de vorige overzichten en vult deze
aan met cijfermateriaal voor 1991 en 1992. Die jaren werden gekenmerkt door
gebeurtenissen die van bijzondere betekenis waren voor de informatieplicht van
de Commissie tegenover het publiek, zoals blijkt uit dit overzicht.
De eerste gebeurtenis was de naderende voltooiing van de interne markt en
de daarmee onlosmakelijk verbonden strukturele wijzigingen, vooral in de
industrieën die daardoor aan de volle concurrentiestorm werden blootgesteld.
Door deze wijzigingen waren de regeringen nog meer geneigd hun toevlucht
te zoeken in steunmaatregelen, vooral in het licht van de ongunstige
economische situatie op dat moment.
1 Uit het Vierde Overzicht blijkt echter dat de steun niet is toegenomen, dank
zij de waakzamere en strengere aanpak van de Commissie.
Ten tweede werden de nieuwe Duitse deelstaten in de Gemeenschap
opgenomen. Deze belangrijke ontwikkeling, die de Duitse economie
aanzienlijk heeft ontwricht, maakte niet alleen meer steunmaatregelen van
Duitsland noodzakelijk, maar ook een fundamentele heroriëntatie van de
steunverlening binnen het land, waarbij van de bestaande deelstaten een
aanzienlijke solidariteitsinspanning werd verlangd.
Ten derde heeft de Gemeenschap de eerste Europa-overeenkomsten met
de Landen van Midden- en Oost-Europa gesloten. Al deze overeenkomsten
bevatten strenge regels voor het toezicht op de steunmaatregelen; om deze
toe te passen is dan ook meer doorzichtigheid vereist. De overzichten van
de steunmaatregelen vormen een van de belangrijkste middelen om deze
doorzichtigheid te garanderen.
De context waarin de Europese Gemeenschap haar prioriteiten voor het
mededingingsbeleid moet vastleggen, wordt steeds complexer en maakt dat
almaar meer informatie nodig is om toezicht uit te oefenen op de staatssteun.
Daarom zal de Commissie haar inspanningen om de doorzichtigheid te verbeteren
verdubbelen, overtuigd als zij is dat dit de ontwikkeling van een Europese markt
zal bevorderen, welke markt de samenhang van haar Lid-Staten zal versterken en
terzelfdertijd open zal blijven staan voor de handel met de rest van de wereld. Opmerkingen
Dit Vierde Overzicht van de steunmaatregelen van de Lid-Staten bestrijkt de
periode 1990-1992. Het bevat gegevens voor de jaren 1991 en 1992 en
vormt daarmee een actualisering van het in 1992 gepubliceerde Derde
Overzicht. In het overzicht zijn gegevens opgenomen betreffende de
steunmaatregelen van de twaalf Lid-Staten ten behoeve van de sectoren
verwerkende industrie, landbouw, visserij, steenkool en vervoer (welke het
vervoer per spoor en over de binnenwateren omvat). In de technische bijlage
(bijlage I) worden de redenen voor dit beperkte aantal sectoren alsmede
algemene methodologische aspecten toegelicht. De statistische bijlage
(bijlage II) omvat basisstatistieken over steunmaatregelen voor de
verwerkende industrie en de totale omvang van de steun. In bijlage III wordt
een overzicht van de communautaire fondsen gegeven.
Om de verschillende Lid-Staten met elkaar te vergelijken werd een analyse
gemaakt van het cijfermateriaal betreffende de steunmaatregelen, waarbij
vooral de jaargemiddelden over de periode 1990-1992 in aanmerking werd
genomen. Waar nodig, zijn ter vergelijking de cijfers over de periode
1988-1990 vermeld.
Evenals in vorige overzichten overlappen de vergeleken periodes elkaar met
één jaar. Om vergelijkingen tussen de Lid-Staten te maken, is het gebruik
van glijdende gemiddelden over een periode van drie jaar de enige manier
om tot resultaten te komen die berusten op statistisch voldoende
betrouwbare cijfers. Dit komt omdat de omvang van bepaalde
steunmaatregelen momenteel alleen bekend is over periodes van meer dan
één jaar. Voor die gevallen moeten de jaarlijkse bedragen op willekeurige
wijze aan afzonderlijke jaren worden toegerekend. Bovendien zijn de cijfers
van het laatste verslagjaar (1992) voor een niet te verwaarlozen deel
voorlopige gegevens en zullen ze - zoals dat reeds het geval was voor het
laatste jaar van de periode die werd herzien in het vorige overzicht (1990) -
beslist door de Lid-Staten worden gewijzigd tijdens de eerstkomende controle van de gegevens voor de volgende jaren. De daaruit voortvloeiende geringe
betrouwbaarheid van de jaarlijkse cijfers - vooral indien ze per Lid-Staat
worden uitgesplitst - wordt statistisch gecorrigeerd door drie elkaar
overlappende jaargemiddelden als statistisch gegeven te hanteren.
Om de gemiddelden van de vorige periode te kunnen vergelijken met de
gemiddelden over 1990-1992, werden de nominale cijfers voor 1988-1990
omgerekend in prijzen van 1991(1). Daarom zijn de cijfergegevens in het
gehele overzicht naar volume uitgedrukt'2'.
7. Het cijfermateriaal over 1991 en 1992 is door de Commissiediensten
samengesteld in samenwerking met de betrokken Lid-Staten. Het werd te
zamen met de bestaande cijfers voor 1988-1990 door de Lid-Staten
geverifieerd en waar nodig gewijzigd. Door deze procedure hebben de
gegevens een relatief hoge mate van betrouwbaarheid.
Wat de cijfers voor Griekenland betreft heeft de Commissie zich voor het
verzamelen van de cijfers voor de vorige overzichten gerefereerd aan een
studie over Griekse steunmaatregelen en uitgaven welke door een consultant
werd uitgevoerd. Deze studie werd gebruikt als basis voor de ramingen en
extrapolaties van de Commissiediensten. Het merendeel van de cijfers is nu
door de Griekse autoriteiten geverifieerd. Daar deze cijfers nog steeds
hoofdzakelijk ramingen zijn, moeten de resultaten voor Griekenland dan ook
nog met omzichtigheid worden behandeld.
(1) Daarom, en omdat de Lid-Staten de bovengenoemde cijfers van 1990 - in bepaalde gevallen
aanzienlijk - hebben gewijzigd, zijn de cijfers van 1988-1990 niet identiek aan de in het Derde
Overzicht gepubliceerde cijfers.
(2) De statistische bijlage (bijlage II) bevat de voornaamste cijfers betreffende de
steunmaatregelen voor de verwerkende industrie tegen de lopende wisselkoersen.

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents