XXIII Beretning om Konkurrencepolitiken 1993
604 pages
Norwegian
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

XXIII Beretning om Konkurrencepolitiken 1993

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
604 pages
Norwegian

Description

Europa-Kommissionen XXIII Beretning om Konkurrencepolitikken — 1993 (udgivet i tilslutning til »XXVII almindelige beretning om De Europæiske Fællesskabers virksomhed - 1993«) Bruxelles · Luxembourg · 1994 Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1995 ISBN 92-826-8371-0 © EKSF-EF-EAEF, Bruxelles · Luxembourg, 1994 Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål.

Informations

Publié par
Nombre de lectures 31
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 11 Mo

Exrait

Europa-Kommissionen
XXIII Beretning om
Konkurrencepolitikken —
1993
(udgivet i tilslutning til
»XXVII almindelige beretning om
De Europæiske Fællesskabers virksomhed - 1993«)
Bruxelles · Luxembourg · 1994 Bibliografiske data findes bagest i denne publikation
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle
Publikationer, 1995
ISBN 92-826-8371-0
© EKSF-EF-EAEF, Bruxelles · Luxembourg, 1994
Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål.
Printed in Belgium Indholdsfortegnelse
Indledning og vademecum 13
FØRSTE DEL: HOVEDLINJERNE I KONKURRENCEPOLITIKKENS
UDVIKLING9
Kapitel I - Opretholdelse af konkurrencen 21
§ 1 - Konkurrencepolitikkens bidrag til vækst, konkurrenceevne og beskæf­
tigelse 2
§2 - Statsstøtte7
§3 - Liberalisering og privatisering 30
§4 - Kontrol med fusioner5
§5 - Restriktive aftaler og misbrug af en dominerende stilling 43
§6- Maastricht-traktatens konsekvenser 5
Kapitel II - Konkurrencepolitikkens internationale dimension 5
§ 1 - Generelt 53
§2 - Bedre håndhævelse af konkurrencepolitikken i hele Europa4
§3 - En større udfordring: tilskyndelse til en bedre håndhævelse af konkurren­
cepolitikken i ikke-europæiske lande 58
§4 - Samarbejde om håndhævelse i en række konkrete sager 61
§5 - Uruguay-rundens betydning for konkurrencepolitikken2
Kapitel III - Udviklingen i anvendelsen af konkurrencereglerne på enkelte
erhvervssektorer 6
§ 1 - Finansielle tjenesteydelser - Forsikring3
§2 - Telekommunikation og posttjenester6
§3 - Energi 72
§4 - Transport5
§5 - Den audiovisuelle sektor9
Kapitel IV - Konkurrencepolitikken i relation til andre EF-politikker 8
§ 1 - Gennemforeisen af det indre marked 83
§2 - Industripolitik 8
§3 - Miljöpolitik
KONK. BERETN. 1993 INDHOLDSFORTEGNELSE
§4 - Kultur 93
§5- Handelspolitik 96
Kapitel V - Konkurrencereglerne i praksis 99
§ 1 - Gennemsigtighed 99
§2 - Subsidiaritet og decentralisering 102
§3 - Forbedring af procedurerne 105
§4 - Kommissionens virksomhed (kvantitativ beskrivelse) 116
ANDEN DEL: KONKURRENCEREGLER FOR VIRKSOMHEDERNE 119
Kapitel I - Kommissionens vigtigste beslutninger og foranstaltninger 121
A. Generelle bemærkninger 121
§1 - Horisontale aftaler
§2- Vertikale3
§3 - Misbrug af dominerende stilling5
B. Analyse af individuelle beslutninger og foranstaltninger 126
§ 1 - Joint ventures og andre samarbejdsreformer:
• Philips-Thomson-Sagem
• Alenia-Honeywell 128
• International Private Satellite Partners (IPSP)9
• Intrax
§2- Tjenesteydelser 131
. CNSD
§3- Den audiovisuelle sektor3
• EBU
• Auditei
§4- Energisektoren5
• Electricidade de Portugal/Pego-projektet 13
• Logistisk samarbejdsaftale mellem Repsol/BPMED på De
Kanariske Øer 137
• Disma
• Texaco Ltd9
• Aftaler om servicestationer I Spanien 140
•r omr på De Kanariske Øer1
§5- Motorkøretøjsindustrien3
• Samarbejdsaftale mellem Peugeot og Fiat om det fælles datter­
selskab Sevel 14
• Rover-koncernen
• Kommissionen sanerer distributionen af reservedele til biler fra
Fiat-koncernen i Italien4
KONK. BERETN. 1993 INDHOLDSFORTEGNELSE
§ 6 - Transportsektoren 146
a) Søtransport
• East African Conference (EAC)
• Trans Atlantic Agreement (TAA)7
• Irish Club Rules8
b) Havneydelser9
• Sea Containers mod Sealink
c) Jernbanetransport 150
• Beslutning om takststrukturer inden for kombineret gods­
transport
d) Lufttransport1
• IATA - valutaregler
• IATA - fragttillæg
• SABRE/Air France og Iberia2
§ 7- Miljøbeskyttelse4
• Spa Monopole/GDB
§ 8 - Intellektuel ejendomsret 156
• Becton Dickinson-Cyclopore
§9- Andre sektorer7
• Zera Montedison/Hinkens Stähler
• Grundigs selektive salgssystem8
• Papeteries de Golbey
C. Fusionskontrol 160
§ 1 - Anvendelsesområde
a) EF-dimension (artikel 1)
b) Beregning af omsætningstærsklerne (artikel 5) 161
c) Definition af en fusion (artikel 3) 162
§2 - Vurdering af fusioner9
a) Afgrænsning af det relevante produktmarked
b)g af dete geografiske marked 17
c) Vurdering af en fusions forenelighed med fællesmarkedet 173
§3 - Anvendelse af fusionsforordningens artikel 9, 21 og 22 182
a) Anvendelse af artikel 9 18
b)e afl 21, stk. 3
c)e af artikel 22, stk. 33
§4 - Anvendelse af traktatens artikel 2234
D. Vigtigste beslutninger i jern- og stålsektoren 185
§1 - Udviklingen i hovedtræk
§2- Fusioner 186
§3- En finansiel ordning8
E. Materielle regler og procedureregler 190
§1 - Anvendelse af gruppefritagelsesforordningerne 19
KONK BERETN. 1993 INDHOLDSFORTEGNELSE
a) Salg af motorkøretøjer 190
b) Anvendelse af de øvrige gruppefritagelsesforordninger 192
Kapitel II - EF-Domstolens og Førsteinstansrettens vigtigste domme5
§ 1 - Fortolkning af EF-traktatens artikel 3, litra f), artikel 5, stk. 2, og
artikel 85, stk. 15
§2- Virksomhedsbegrebet8
§3 - Anvendelse af artikel 85 på en horisontal prisaftale 199
§4- Fortolkning af Kommissionens forordning nr. 1984/83 201
§5- af forordning (EØF) nr. 123/852
§6 - Misbrug af dominerende stilling 204
§7 - Præjudicielle spørgsmål6
§8 - Procedureproblemer
§9 - Retspraksis vedrørende forordningen om fusionskontrol 21
TREDJE DEL: OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER OG STATSMONOPOLER 217
Kapitel I - Den vigtigste udvikling 219
§1 - Telekommunikation og posttjenester
§2- Energi 221
§3- Transport2
Kapitel II - EF-Domstolens vigtigste afgørelser 225
§ 1 - Domstolens domme vedrørende EF-traktatens artikel 90 22
§2 - Fortolkning af direktivet om teleterminaler7
§3- Offentlige virksomheder samt statsstøtte9
FJERDE DEL: STATSSTØTTE 23
Kapitel I — Kommissionens vigtigste beslutninger samt udviklingen i
Kommissionens politik i hovedtræk3
§ 1 - Generelle spørgsmål
§ 2 - Offentlige virksomheder og privatisering 249
§3 - Horisontale støtteordninger 258
• Investeringsstøtte
• Støtte til miljøbeskyttelse og energibesparelse 25
• Eksportstøtte 260
• Støtte til små og mellemstore virksomheder 261
KONK. BERETN. 1993 INDHOLDSFORTEGNELSE
• Støtte til beskæftigelse 264
• Rednings- og omstruktureringsstøtte6
§4 - Statsstøtte til forskning og udvikling 271
§5- Regionalstøtte 275
§6 - Støtte til industrisektorer, der er omfattet af EF-reglerne for statsstøtte 28
a) Støtte til jern- og stålindustrien 28
• Stål omfattet af EKSF-traktaten
• Stålsektorer uden for EKSF7
b) Støtte til skibsbygningsindustrien8
c)e til motorkøretøjsindustrien 290
d) Støtte til kunstfiberindustrien5
e) Støtte til tekstil- og beklædningsindustrien
f)e til kulindustrien9
§ 7 - Støtte til andre industrigrene 302
§8 - Statsstøtte til transportsektoren4
§9 - Støtte i andre servicesektorer
§ 10 - i landbrugssektoren 31
§11 - Støtte til fiskerisektoren7
Kapitel II - EF-Domstolens vigtigste domme
FEMTE DEL: DEN INTERNATIONALE DIMENSION 323
§ 1 - EFT A-lande 325
§2 - Central- og Østeuropa8
§3 - Nordamerika 330
§4 - Japan og Korea1
§5 - Multilaterale organisationer2
SJETTE DEL: SAMARBEJDE MED ANDRE EF-INSTITUTIONER OG MED
EKSTERNE ORGANISATIONER 333
§ 1 - Europa-Parlamentet5
§2 - Det Økonomiske og Sociale Udvalg6
§3 - Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål 337
§4 - Det for Fusionskontrol8
§5 - Konference med regeringseksperter fra medlemsstaterne9
§6- Kontakter med medlemsstaternes konkurrencemyndigheder 340
a. Karteller, dominerende stilling, fusioner 34
b. Statsstøtte 340
§7- Udviklingen i konkurrenceret1
§8 - Andre kontakter
KONK. BERETN. 1993 8 INDHOLDSFORTEGNELSE
Bilag 345
Bilag I - Reaktionerne på toogtyvende beretning om konkurrence­
politikken7
A. Europa-Parlamentet
Europa-Parlamentets beslutning om EF-Kommissionens toogtyvende
beretning om konkurrencepolitikken (EFT C 61 af 28. februar 1994). 34
Karel Van Mierts svar på beslutningen om toogtyvende beretning om
konkurrencepolitikken. 351
B. Det Økonomiske og Sociale Udvalg 363
Udtalelse om toogtyvende beretning om konkurrencepolitikken. 36
Svar på udtalelsen om toogtyvende beretning om. 372
Bilag II - Materielle regler og procedureregler 38
A. Konkurrencepolitikken over for virksomheder
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1617/93 af 25. juni 1993 om anven­
delse af traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedta­
gelser og samordnet praksis vedrørende fælles udarbejdelse og samord­
ning af fartplaner, fælles drift, konsultationer om passager- og fragttakster
inden for ruteflyvning samt tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i
lufthavne (slots) (EFT L 155 af 26.6.1993, s. 18) 384
Meddelelse vedrørende procedurer for meddelelser til Kommissionen i
henhold til artikel 4 og 5 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1617/93 af
25. juni 1993 (EFT C 177 af 29.6.1993, s. 6)9
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1618/93 af 25. juni 1993 om ændring
af forordning (EØF) nr. 83/91 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3,
på visse kategorier af aftaler mellem virksomheder om edb-reservations-
systemer for lufttransportydelser (EFT L 155 af 26.6.1993, s. 23) 390
Kommissionens forordning (EF) nr. 3652/93 af 22. december 1993 om
anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler
mellem virksomheder om edb-reservationssystemer for lufttransportydel­
ser (EFT L 333 af 31.12.1993, s. 37) 391
Kommissionens forordning (EF) nr. 3666/93 af 15. december 1993 om
ændring af forordning nr. 27, (EØF) nr. 4260/88, (EØF) nr. 4261/88 og
(EØF) nr. 2367/90 med henblik på gennemførelse af konkurrencereglerne
i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EFT L 336
af 31.12.1993, s. 1) 399
KONK. BERETN. 1993

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Livres Livres
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents