XXIIIe Verslag over het mededingingsbeleid 1993
636 pages
Nederlandse
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

XXIIIe Verslag over het mededingingsbeleid 1993

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
636 pages
Nederlandse

Description

Europese Commissie XXIIIe Verslag over het mededingingsbeleid 1993 (Gepubliceerd in samenhang met het „XXVIIe Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Gemeenschappen 1993") Brussel · Luxemburg, 1994 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1995 ISBN 92-826-8377-X © EGKS-EG-EGA, Brussel · Luxemburg, 1994 Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden.

Informations

Publié par
Nombre de lectures 37
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 10 Mo

Exrait

Europese Commissie
XXIIIe Verslag
over het mededingingsbeleid
1993
(Gepubliceerd in samenhang met het
„XXVIIe Algemeen Verslag over de werkzaamheden
van de Europese Gemeenschappen 1993")
Brussel · Luxemburg, 1994 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen,
1995
ISBN 92-826-8377-X
© EGKS-EG-EGA, Brussel · Luxemburg, 1994
Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden.
Printed in Belgium Inhoud
Inleiding en Leidraad 15
DEEL EEN: VOORNAAMSTE ONTWIKKELINGEN IN HET
MEDEDINGINGSBELEID 21
Hoofdstuk I — Handhaving van de mededinging3
§ 1 — Bijdrage van het mededingingsbeleid aan groei, concurrentievermogen en
werkgelegenheid
§2 — Steunmaatregelen van de staten 30
§3 — Liberalisering en privatisering4
§ 4 — Controle op concentraties9
§ 5 — Concurrentiebeperkende overeenkomsten en misbruik van een machts­
positie 48
§6 — Gevolgen van het Verdrag van Maastricht 56
Hoofdstuk II — De internationale dimensie van het mededingings­
beleid 5
§ 1 — Algemeen
§ 2 — Bevorderen van de toepassing van de mededingingsregels in heel Europa 61
§3 — Een lastiger taak: het bevorderen van de tenuitvoerlegging van het
mededingingsbeleid in derde landen 65
§ 4 — Samenwerking bij de toepassing in specifieke gevallen 68
§5 — De gevolgen van de Uruguay-ronde voor het mededingingsbeleid 70
Hoofdstuk III — Ontwikkelingen bij de toepassing van de
mededingingsregels in enkele specifieke
bedrijfstakken 73
§ 1 — Financiële diensten — Verzekeringen
§ 2 — Telecommunicatie en postdiensten6
MEDEDINGINGSVERSLAG 1993 4 INHOUD
§ 3 — Energie 82
§ 4 — Vervoer5
§5 — De audiovisuele sector9
Hoofdstuk IV — Mededingingsbeleid en andere communautaire
beleidsterreinen 93
§ 1 — Voltooiing van de interne markt4
§2 — Industriebeleid7
§3 —Milieu 100
§4 —Cultuur
§ 5 — Handelspolitiek
Hoofdstuk V — De toepassing van de mededingingsregels 109
§ 1 — Doorzichtigheid
§2 — Subsidiariteit en gedecentraliseerde toepassing 112
§ 3 — Verbetering van de procedures5
§4 — De werkzaamheden van de Commissie (kwantitatieve beschrijving) 127
DEEL TWEE: HET MEDEDINGINGSBELEID TEN AANZIEN VAN DE ONDER­
NEMINGEN 131
Hoofdstuk I — Voornaamste beschikkingen en maatregelen van de
Commissie3
A — ALGEMENE OVERWEGINGEN
§ 1 — Horizontale overeenkomsten
§ 2 — Verticale5
§3 — Misbruik van een machtspositie 137
Β — ANALYSE VAN AFZONDERLIJKE BESCHIKKINGEN EN MAATREGELEN 138
§ 1 — Oprichting van gemeenschappelijke ondernemingen en andere samen­
werkingsvormen8
• Philips-Thomson-Sagem
• Alenia-Honeywell 140
• International Private Satellite Partners (IPSP) 141
• Intrax2
MEDEDINGINGSVERSLAG 1993 INHOUD 5
§2 — Dienstensector 144
• CNSD
§3 — Audiovisuele sector6
• ERU
• Auditei
§ 4 — Energiesector8
• Electricidade de Portugal/Pego-project 14
• Overeenkomst tussen Repsol/BPMED voor logistieke samenwerking op
de Canarische Eilanden 150
• Disma
• Texaco Ltd2
• Tankstationcontracten in Spanje3
•n op de Canarische Eilanden 154
§5 — Automobielsector6
• Samenwerkingsovereenkomsten tussen Peugeot en Fiat in het kader
van de gemeenschappelijke dochteronderneming Sevel
• Rover Group 157
• De Commissie saneert de verkoop van reserveonderdelen voor auto's
van het Fiat-concern in Italië
§6 — Vervoersector9
a) Zeevervoer
• Oost-Afrika-conference 15
• Trans Atlantic Agreement 160
• Irish Club Rules1
b) Havendiensten2
• Sea Containers/Sealink
c) Vervoer per spoor4
• Beschikking over de tariefstructuren in het gecombineerd goederen­
vervoer 16
d) Luchtvervoer5
• IATA — Valutaregels
• IATA — Toeslag op de vrachtprijs 16
• SABRE/Air France en Iberia6
§7 — Milieubescherming8
• Spa Monopolie/GDB
MEDEDINGINGSVERSLAG 1993 6 INHOUD
§8 — Zaken betreffende de intellectuele eigendom 170
• Becton-Dickinson — Cyclopore
§ 9 — Overige sectoren 171
• Zera Montedison/Hinkens Stähler
• Selectief distributiesysteem van Grundig2
• Papeteries de Golbey3
C — CONCENTRATIECONTROLE4
§ 1 — Toepassingsgebied 17
a) Communautaire dimensie (artikel 1)
b) Berekening van de omzetdrempels (artikel 5) 175
c) Definitie van concentratie (artikel 3)6
§ 2 — Beoordeling van concentraties 184
a) Afbakening van de relevante produktmarkt
b)g van de geografische referentiemarkt
c) Verenigbaarheidstoetsing8
§3 — Toepassing van de artikelen 9, 21 en 22 19
a) Toepassing van artikel 9
b)g van artikel 21, lid 3
c) Toepassing van artikel 22, lid 39
§4 — Toepassing van artikel 223 van het Verdrag 200
D. — BELANGRIJKSTE BESCHIKKINGEN IN DE SECTOR KOLEN EN STAAL 201
§ 1 — Voornaamste ontwikkelingen1
§ 2 — Concentraties 202
§3 — Financiële voorzieningen4
E — MATERIËLE EN PROCEDUREVOORSCHRIFTEN 206
§ 1 — Toepassing van de groepsvrijstellingsverordeningen
a) Afzet van motorvoertuigen
b) Toepassing van de overige groepsvrijstellingsverordeningen 208
Hoofdstuk II — De belangrijkste arresten van het Hof van Justitie
en het Gerecht van eerste aanleg 211
§ 1 — Uitlegging van artikel 3, sub f, artikel 5, tweede alinea en artikel 85, lid 1,
van het EG- Verdrag 21
MEDEDINGINGSVERSLAG 1993 INHOUD 7
§ 2 — Het begrip onderneming 214
§3 — Toepassing van artikel 85 op een horizontale prijsovereenkomst 215
§ 4 — Uitlegging van Verordening (EEG) nr. 1984/83 van de Commissie7
§ 5 — van (EEG) nr. 123/85 van de8
§6 — Misbruik van machtspositie 220
§7 — Prejudiciële vragen2
§ 8 — Procedurekwesties4
§ 9 — Rechtspraak inzake de verordening betreffende de controle op concentra­
ties 23
DEEL DRIE: OPENBARE BEDRIJVEN EN NATIONALE MONOPOLIES
Hoofdstuk I — Belangrijke ontwikkelingen 235
§ 1 — Telecommunicatiesector en postdiensten
§ 2 — Energie7
§ 3 — Vervoer8
Hoofdstuk II — De belangrijkste arresten van het Hof van Justitie 241
§ 1 — Arresten van het Hof met betrekking tot artikel 90 van het EG-Verdrag 241
§ 2 — Uitlegging van de richtlijn betreffende telecommunicatie-eindapparatuur4
§3 — Openbare bedrijven en staatssteun 246
DEEL VIER: STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN
Hoofdstuk I — Beleid van de Commissie: voornaamste beschikkin­
gen en ontwikkelingen9
§ 1 — Algemene beleidskwesties (met inbegrip van kaderregelingen, procedures
en internationale aspecten) 24
§2 — Openbare bedrijven en privatisering 265
§3 — Horizontale steunregelingen 27
Investeringssteun
Steun voor milieubescherming en energiebesparing
Steun aan de export8
Steun aan het midden- en kleinbedrijf9
MEDEDINGINGSVERSLAG 1993 8 INHOUD
Steun voor de werkgelegenheid 282
Steun voor reddingsoperaties en herstructurering van bedrijven die in
moeilijkheden verkeren4
§4 — Steun voor onderzoek en ontwikkeling9
§5 — Regionale steun 293
§6 — Steun aan industriesectoren waarop speciale communautaire regels
inzake overheidssteun van toepassing zijn 300
a) Steun aan de ijzer- en staalindustrie
• Onder EGKS-Verdrag vallende ijzer- en staalsectoren
• Niet onder het EGKS-Verdrag vallende ijzer- en staalsectoren 307
b) Steun aan de scheepsbouw
c) Steun aan de automobielindustrie 310
d) Steun voor de sector synthetische vezels6
e) Textiel- en confectie-industrie8
f) Steun aan de kolenmijnindustrie 32
§7 — Steun aan andere bedrijfstakken3
§8 — Steun in de vervoersector5
§ 9 — Steun in andere sectoren van de dienstverlening 331
§ 10 — Staatssteun aan de landbouw 334
§11 — Steun aan de visserij 340
Hoofdstuk II — De belangrijkste arresten van het Hof van Justitie 34
DEEL VIJF: INTERNATIONALE DIMENSIE
§ 1 — EVA-landen7
§ 2 — Midden- en Oost-Europa 35
§ 3 — Noord-Amerika2
§ 4 — Japan en Korea3
§5 — Multilaterale organisaties4
DEEL ZES: CONTACTEN MET COMMUNAUTAIRE EN ANDERE
INSTELLINGEN5
§ 1 — Europees Parlement7
MEDEDINGINGSVERSLAG 1993

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Livres Livres
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents