Yrittäjyys Euroopassa

-

Documents
25 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ISSN 1680-0591EUROOPASSAYrittäjyysYrityspoliittisia uutisia ja katsauksiaEuroopan komission yritystoiminnan pääosaston julkaisu6Tammikuu-Maaliskuu 2002HAASTATTELUKomissaari Liikanen ja tulevanvuoden haasteetTEEMANA KILPAILUKYKYRaportti Best-menettelystäINNOVAATIO Valokeilassa eurooppalaineninnovaatio TEOLLISUUSHaasteena ilmastonmuutos SISÄMARKKINATYrityskanteluiden käsittelyLiikanen javuoden 2002EuroopanSIVUT 4 JA 5komissio haasteetTammikuu – maaliskuu 2002Tammikuu - Maaliskuu 2002HAASTATTELUKomissaari Liikanen ja tulevanvuoden haasteetTammikuu - Maaliskuu 2002PÄÄKIRJOITUS p3 TEEMANA KILPAILUKYKY SISÄMARKKINAT p18Raportti Best-menettelystäLissabonista Barcelonaan 3 Yrityskantelut 16INNOVAATIO Valokeilassa eurooppalainenHAASTATTELUinnovaatio Komissaari Liikanen ja tulevanvuoden haasteetTEOLLISUUSHaasteena ilmastonmuutos HAASTATTELU TEEMANA KILPAILUKYKY Väärentämistä vastaan 17Raportti Best-menettelystäYrityskomissaari tarkastelee SISÄMARKKINATYrityskanteluiden kINNOVAATIO äsittelyValokeilassa eurooppalaineninnovaatio tulevan vuoden haasteita 4 Standardit poistavat esteitä 18TEOLLISUUSHaasteena ilmastonmuutos Liikanen jaKILPAILUKYVYN SISÄMARKKINAT Uuden lähestymistavanYrityskanteluiden käsittelyvuoden 2002EDISTÄMINEN p8 arviointia 20Euroopan SIVUT 4 JA 5 haasteetkomissioRaportti Best-menettelystä 6Liikanen ja MAAILMANMARKKINATp19vuoden 2002Kilpailukykyraportti 2001 8 Sääntelyä yhteistyönä 21EuroopanSIVUT 4 JA 5

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 18
Langue Finnish
Signaler un problème

ISSN 1680-0591
EUROOPASSAYrittäjyys
Yrityspoliittisia uutisia ja katsauksia
Euroopan komission yritystoiminnan pääosaston julkaisu
6
Tammikuu-Maaliskuu 2002
HAASTATTELU
Komissaari Liikanen ja tulevan
vuoden haasteet
TEEMANA KILPAILUKYKY
Raportti Best-menettelystä
INNOVAATIO
Valokeilassa eurooppalainen
innovaatio
TEOLLISUUS
Haasteena ilmastonmuutos
SISÄMARKKINAT
Yrityskanteluiden käsittely
Liikanen ja
vuoden 2002
Euroopan
SIVUT 4 JA 5
komissio haasteetTammikuu – maaliskuu 2002
Tammikuu - Maaliskuu 2002
HAASTATTELU
Komissaari Liikanen ja tulevan
vuoden haasteet
Tammikuu - Maaliskuu 2002PÄÄKIRJOITUS p3 TEEMANA KILPAILUKYKY SISÄMARKKINAT p18
Raportti Best-menettelystä
Lissabonista Barcelonaan 3 Yrityskantelut 16
INNOVAATIO
Valokeilassa eurooppalainen
HAASTATTELUinnovaatio
Komissaari Liikanen ja tulevan
vuoden haasteet
TEOLLISUUS
Haasteena ilmastonmuutos HAASTATTELU TEEMANA KILPAILUKYKY Väärentämistä vastaan 17
Raportti Best-menettelystä
Yrityskomissaari tarkastelee SISÄMARKKINAT
Yrityskanteluiden kINNOVAATIO äsittely
Valokeilassa eurooppalainen
innovaatio tulevan vuoden haasteita 4 Standardit poistavat esteitä 18
TEOLLISUUS
Haasteena ilmastonmuutos
Liikanen jaKILPAILUKYVYN SISÄMARKKINAT Uuden lähestymistavan
Yrityskanteluiden käsittely
vuoden 2002
EDISTÄMINEN p8 arviointia 20
Euroopan SIVUT 4 JA 5 haasteetkomissio
Raportti Best-menettelystä 6
Liikanen ja MAAILMANMARKKINATp19
vuoden 2002
Kilpailukykyraportti 2001 8 Sääntelyä yhteistyönä 21
Euroopan
SIVUT 4 JA 5 haasteetkomissio
INNOVAATIO PK-YRITYKSET
Valokeilassa eurooppalainen Rahoituksen saatavuus 22KATSE KOHTI
innovaatio 10
TULEVAA
p13 Huippuluokan yritystukipalveluja 22
Yritysjohtajat ja innovaatio 11
Yritystoiminnan komissaari TIEDOKSI
Erkki Liikanen pohtiiUUSI TALOUS Yrityshautomoiden tietokanta 23
Uusi lähestymistapa matkailuun 12 yritysten ja hallitusten p20
Internet kaikkien ulottuville 23haasteita tulevan
Julkiset palvelut uudistuvat 13 vuoden osalta.
Julkaisutp 23(sivut 4 ja 5)
TEOLLISUUS
Ilmastonmuutos tuo haasteita 14
Julkaisu Toimitus
Yrittäjyys Euroopassa (Enterprise Yrittäjyys Euroopassa pyrkii osoittamaan, kuinka yritystoimintaa, innovaa-
Europe) on neljännesvuosittain tiota ja yrittäjyyttä edistämällä Eurooppaan voidaan luoda kestävää talou-
ilmestyvä maksuton tiedotuslehti, dellista kasvua, enemmän ja parempia työpaikkoja ja laajempaa sosiaalista
joka on saatavilla 11:llä yhteisön kie- yhteenkuuluvuutta.
lellä. Sitä julkaisee Euroopan komis-
sion yritystoiminnan pääosasto: Yrittäjyys Euroopassa -lehden sähköinen versio löytyy komission Europa-
sivuilta http://europa.eu.int/comm/enterprise/library.
Tiedotuksen ja viestinnän yksikkö
Yritystoiminnan pääosasto Tästä osoitteesta löytyy myös aina ajankohtaista tietoa Yrittäjyys
Euroopan komissio Euroopassa -lehden lukijoita kiinnostavista aiheista. Runsaasti muunlaista
P. (32-2) 299 23 98
informaatiota Euroopan komissiosta on saatavilla sähköisesti osoitteista
F. (32-2) 299 19 26
http://europa.eu.int ja europa.eu.int/comm/enterprise.
Sähköposti: enterprise-europe@cec.eu.int
Toimittaja: Andrew Boreham
Tilaukset:
europe.eu.int/comm/enterprise/library/enterprise-europe/
tai
Enterprise Europe
Rue de la Loi / Wetstraat 200 (SC15-6/49)
B-1049 Bruxelles/Brussel
F. (32-2) 29-91926
Tämän numeron valokuvat: Photodisc, Sähköposti: enterprise-europe@cec.eu.int
Olivier Polet.
© Euroopan yhteisöt, 2001
Jäljentäminen on sallittua edellyttäen, että lähde mainitaan.Kuvitus: Edouard Aronson
Luettelonumero: NB-BH-02-006-FI-C
Yrittäjyys EUROOPASSA nro 6 Tammikuu – maaliskuu 20022 |Pääkirjoitus
Lissabonista Barcelonaan
Lissabonissa aloitettiin kaksi vuotta sitten prosessi, jonka tavoitteena on tehdä Euroopan
unionista maailman kilpailukykyisin osaamiseen perustuva talous. Hankkeen alkuvaiheissa
talousnäkymät olivat valoisat. Kasvun yleinen hidastuminen ja viime syyskuun julmat
terrori-iskut Yhdysvalloissa ovat kuitenkin synkentäneet pahoin aiempia näkymiä.
syvempi kuin koskaan viimeistenutta kuten komissaari
25 vuoden aikana, sillä EuroopanLiikanen toisaalla tässä
bkt on vähemmän kuin kaksi kol-Mnumerossa toteaa,
mannesta Yhdysvaltojen tasosta.tämänhetkinen ilmapiiri lisää
entisestään tarvetta toteuttaa
Euroopan innovatiivisen ja yrittä-EU-johtajien aiemmin määritte-
jyyspotentiaalin vapauttamiseenlemät rakenteelliset uudistukset
tähtäävä Lissabonin prosessi pyrkiija poliittiset tavoitteet. Heidän
kääntämään nykyisen suuntauk-tulee yksimielisesti uudistaa
sen päinvastaiseksi. Tammikuuntämä sitoumuksensa maalis-
1. päivänä k äyttöön otettavakuussa Barcelonassa pidettäväs-
yhtenäisvaluutta auttaa tätäsä kokouksessa, jossa on määrä
pyrkimystä.arvioida tähän asti saavutettuja
tuloksia ja tulevia haasteita.
Mutta edessä on pitkä tie, paljon
pitempi kuin maasta toiseenEuroopan vireä yritystoiminnan
kiertävät kuuden kuukaudensektori lieventää osaltaan talou-
puheenjohtajakaudet, joidenden kasvun hidastumisen nega-
mukaan eurooppalaista toimin-tiivisia vaikutuksia ja antaa unio-
taa yleisesti mitataan. Tästä syys-nille mahdollisuuden vastata
tä, ja kilpailupaineista huolimat-haasteisiin uudella voimalla ja
ta, unionin on keskityttävä edes-vireydellä. Tämä läksy opittiin jo
sä oleviin tehtäviin ja luotavaedellisen taantuman aikana, jol-
kukoistavalle yritysympäristölleloin Yhdysvallat toipui Eurooppaa
suotuisat olosuhteet.nopeammin ja tehokkaammin ja
kykeni säilyttämään itsellään kil-
pailullisen edun koko seuraavan
vuosikymmenen ajan.
FABIO COLASANTI
Komission tuoreimman kilpailu- Yritystoiminnan pääosaston pääjohtaja
kykykertomuksen tulokset osoit-
tavat, että elintasojen välinen
kuilu Euroopan ja Yhdysvaltojen
välillä on syventynyt. Se on nyt
Yrittäjyys EUROOPASSA nro 6 Tammikuu - maaliskuu 2002| 3Haastattelu
Yrityskomissaari
tarkastelee
tulevan vuoden
haasteita
Euroopan unionin yrityksillä ja hallituksilla on tulevana vuonna edessään haasteelliset
ajat. Niiden on sopeuduttava maailman talouden hidastumiseen, jatkettava toimia
Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi ja valmistauduttava unionin laajentumiseen.
Tulevaa vuotta arvioidessaan yritystoiminnan komissaari Erkki Liikanen toteaa luottavaisin
mielin, että näihin haasteisiin kyetään vastaamaan.
aloudellisesti epävarmana aika- esikuva-analyysit ovat synnyttäneet että konkreettisia tavoitteita voi-
na on aina olemassa riski, että vertaisryhmäpaineita, jotka osaltaan taisiin asettaa jo tulevien 12 kuu-Tyritykset ryhtyvät puolustuskan- rohkaisevat uudistusten toteuttami- kauden sisällä.
nalle ja käpertyvät itseensä. Erkki seen. Komissaari tosin varoittaa,
Liikanen myöntää vaaran, mutta väit- että tällaisista toimenpiteistä ei saa Linjasta pidettävä kiinni
tää, että tässä tilanteessa tulisi toimia tulla rutiininomaisia, koska silloin ne
aivan toisin. kadottavat tarkkuutensa ja tavoit- Sen jälkeen kun Lissabonin raken-
teensa. Tämä n äkemys selittää teellinen uudistusprosessi alkoi
‘Tämänkaltainen hidastuminen, jonka hänen uskoaan siihen, että kehittä- lähes kaksi vuotta sitten, esille on
toivon jäävän tilapäiseksi, pelkästään misprosessin voisi nyt siirtää seuraa- noussut muita unionin huomiota
lisää tarvetta toteuttaa rakenteellisia vaan vaiheeseen. vaativia painopistealueita. Eivätkä
uudistuksia, pysytellä mukana tietoyh- aloitteet, joita kilpailukykyisen yrit-
teiskunnan kehityksessä, vapauttaa ‘Ehkä seuraavana askeleena voisi täjyyden dynamiikan edistämiseksi
innovaatiotoiminnan ja yrittäjyyden olla sopimus määrällisistä tavoitteis- jatkuvasti tarvitaan, aina yllä otsi-
potentiaalia sekä kouluttaa väkeä. ta yhdessä jäsenmaiden hallitusten koihin. Mutta Erkki Liikanen painot-
Näistä tulee vielä olennaisempia kuin kanssa. Todellisten vaikutusten taa, että EU:n on pitäydyttävä
koskaan aiemmin. Meidän ei suinkaan aikaansaamiseksi tarvitaan todellisia suuntaviivoissaan ja pidettävä yrit-
pidä asettautua puolustusasemiin, tavoitteita, sillä ne muuttavat käyt- täjyyspolitiikka ja tietoyhteiskunta
vaan pikemminkin ryhtyä hyökkäyk- täytymistä silloin, kun suoritustam- asialistansa kärjessä.
seen’, Liikanen toteaa. me verrataan sellaiseen, jonka itse
olemme hyväksyneet. Sanotaan, ‘Meillä on unionissa taipumus elää
Unionin kilpailukykyä kehittävien että minkä voi mitata, voi myös puheenjohtajakaudesta toiseen, ja
strategioiden edistymistä mittaavat toteuttaa’, Liikanen selittää ja arvioi, nehän ovat vain kuuden kuukauden
Yrittäjyys EUROOPASSA nro 6 Tammikuu - maaliskuu 20024 |Haastattelu
mittaisia. Mutta Euroopan talou-
den todellinen muuttaminen on
pitkä projekti. Muutos vie aikaa,
eikä se onnistu ilman johdonmu-
kaista linjaa. Eurooppa on kuin iso
laiva. Se kääntyy hitaasti, mutta sen
täytyy kääntyä’, komissaari toteaa.
Barcelonalta odotetaan paljon
Liikanen odottaa nyt maaliskuussa
Barcelonassa pidettävän huippuko-
kouksen puhaltavan uutta henkeä
yrittäjyyttä selkeämmin suosivaan,
innovoivaan kulttuuriin, jossa ihmi-
set olisivat valmiita ottamaan riske- Seuraavan EU-huippukokouksen pitopaikka: Barcelonan Palacio de Congresos
jä ja markkinat rahoittaisivat ris-
kinottajia. Hän toivoo sen myös
kannustavan unionin alueella piile- antaisi teollisuudelle mahdollisuu- tämän laajemman vision puitteissa.
vää potentiaalia tietoteknologian ja den toteuttaa erilaisia toimenpiteitä Hän muistuttaa, että menestyvää
bioteknologian kehittämiseksi. joustavasti, vaikkakin huolellisesti yritystoimintaa tukeva ympäristö on
laadituin ehdoin. ‘Maailma muut- keskeinen edellytys sille sosiaalisen
tuu’, Liikanen toteaa, ‘ ja meidän on osallisuuden mallille, joka on yksiLissabonin prosessi pyrkii
muututtava sen mukana’. Euroopan unionin tunnusmerkeistä.
tekemään Euroopasta maail-
Laajempi visio ‘Ilman tuottavia yrityksiä ja tuotta-man kilpailukykyisimmän
vaa taloutta meillä ei ole varaa
osaamiselle perustuvan talou- Unionin tulevan laajentumisen osal- sosiaalisen osallisuuteen. Kaikilla
ta komissaari varoittaa, tiettyjen ihmisillä on perustaidot. Sosiaalinenden vuoteen 2010 mennessä.
yhteiskunnan osa-alueiden ilmaise- osallisuus on etu yrityksille ja yhteis-
masta huolesta huolimatta, ketään kunnalle, lisäksi se luo turvallisuutta.
Sisämarkkinoiden toimintaa on aliarvioimasta nyt meneillään olevan Perinteisen teollisuuden työllistäes-
lisäksi tehostettava ja tarpeetonta muutoksen historiallista merkitystä. sä yhä harvempia ihmisiä äänestä-
byrokratiaa pyrittävä jatkossakin jien ydinjoukosta ihmiset unohtavat
vähentämään. ‘Me olemme luomassa historiaa. pian, että ilman toimivaa teollisuut-
Me olemme se eurooppalainen ta myös julkisten palvelujen perusta
Tulokset ovat komissaarille tärkeitä, sukupolvi, joka kykenee yhdistä- murenee. Sosiaalisen syrjäytymisen
ja hän muistuttaakin mielellään, mään tämän mantereen rauhan hinta on pelottavan korkea’, hän
että juuri niillä on merkitystä, ei toi- aikana. Jos jätämme tämän mah- varoittaa.
menpiteillä. ‘Meillä on monesti tai- dollisuuden käyttämättä, emme
pumus suuntautua ennemminkin koskaan kykene selittämään tulevil-
sääntelyyn kuin tuloksiin, eikä se le sukupolville, miksi emme onnis-
ole hyvä asia. Se on tapa. Pitkällä tuneet takaamaan koko Euroopalle
aikavälillä tärkeimpiä ovat tulokset, yhtenäistä lainsäädännön ja toi-
ei mikään muu’, Liikanen sanoo. mielinten perustaa ja varmista-
maan, että laki korvaa voimankäy-
Liikanen mainitsee autoteollisuuden tön. Olen varma, että sopeuttami-
ja sähköisen viestinnän nopeasti seen liittyvistä vaikeuksista huoli-
kehittyvän maailman aloina, joissa matta tällainen ratkaisu on talou-
erilaiset sääntelytoimet, kuten den, moninaisuuden, rauhan ja tur-
menettelysäännöt ja teollisuussopi- vallisuuden kannalta lopultakin vain
mukset, voisivat korvata perinteisen hyväksi’, Liikanen toteaa.
lainsäädännön. On mahdollista
luoda tasapaino, jossa unioni vastai- Komissaari Liikanen uskoo, että
si keskeisestä s ääntelystä, mutta myös yrityspolitiikka tulisi nähdä
Yrittäjyys EUROOPASSA nro 6 Tammikuu - maaliskuu 2002| 5Kilpailukyvyn edistäminen
Euroopassa on lukuisia esimerkkejä yritys-Raportti politiikan maailmanlaajuisesti parhaista
käytänteistä, mutta toistaiseksi ne ovat
levittäytyneet liian kapealle alueelle jaBest-menet-
saaneet liian vähän julkisuutta. Best-
menettely tukee jäsenvaltioidentelystä pyrkimystä tunnistaa ja
vaihtaa keskenään parhaita
käytänteitä.
Uusimmassa vuosiker-
tomuksessa todetaan-
kin, että menettely
auttaa parantamaan
suorituskykyä ja on
avainelementti erilaisissa
unionin kilpailuasemaa
vahvistavissa aloitteissa.
aikissa EU:n jäsenvaltioissa on näkyvissä viranomaisten ja yrittäjien välisissä keskusteluissa
rohkaisevia merkkejä j äsentyneemmästä saatua tietoa.Klähestymistavasta yrityspolitiikkaan sekä
lisääntyneestä valmiudesta ja halusta tutustua ja Tukea yrittäjyydelle
vaihtaa muualla Euroopassa havaittuja hyviä käy-
tänteitä. Yrittäjyyteen kohdistuvien asenteiden muutta-
minen on selvästikin keskipitkän aikavälin tavoi-
Best-menettely pyrkii tukemaan tiedonvaihtoa, te. Huomattavaa edistystä on kuitenkin jo
jotta uteliaisuudesta oman maan rajojen ulko- tapahtunut kansallisten hallintoelinten asen-
puolella tapahtuvaan kehitykseen muodostuisi noitumisessa. Kaikki ovat nyt aloittaneet pon-
ikään kuin toinen luonto niin yrittäjille kuin kan- nistelut yrittäjyyden kannustamiseksi niin kou-
sallisille viranomaisillekin. Tämä edesauttaisi lutusjärjestelmän kuin potentiaalisten yritysryh-
myös unionin eri osissa saatujen kokemusten laa- mien osalta. Esimerkiksi Ranskassa on perustet-
jempaa jakamista. tu yrittäjyysvalmennuksen käytäntöjä tutkiva
seurantakeskus.
Best-menettely luo esikuva-analyysien ohella
pohjan niille tavoitteille, joita komissio jäsenval- Euroopassa konkurssiin liittyvää häpeän leimaa
tioiden kanssa neuvottelemalla laatii yleisen yri- pidetään edelleen suurimpana ongelmana, joka
tysympäristön parantamiseksi. Vuoden 2001 ker- estää yrittäjiä aloittamista uudelleen. Osa halli-
tomus keskittyy avainteemoihin, jotka ovat nous- tuksista, esim. Hollannissa, on kuitenkin ryhtynyt
seet keskeisinä esiin äskettäin päättyneistä pro- tarkastelemaan uudelleen suhtautumistaan yri-
jekteista, ja hyödyntää lisäksi komission, kansallisten tysten epäonnistumiseen.
Yrittäjyys EUROOPASSA nro 6 Tammikuu - maaliskuu 20026 |Kilpailukyvyn edistäminen
Myös tarpeeseen luoda innovaatio- tössä sekä sisäisesti että yritysten ja lomakkeen järjestelmän ja/tai yleis-
toimintaa stimuloiva ympäristö kiin- viranomaisten välisissä yhteyksissä. selvityslomakkeen käyttöönotolla
nitetään yhä enemmän huomiota. Valtaosa maan hallinnonaloista on sekä lisäämällä mahdollisuuksia hoi-
Käytössä tai harkinnassa on toimen- mukana internetissä ja kehittää par- taa verkossa hallinnollisia menettely-
piteitä verohelpotuksista ja eläkeuu- haillaan omia verkkosivujaan. jä ja saada tietoja ja neuvontaa.
distuksista teknologiahautomoiden Keskitettyjen palvelupisteiden lisään-
tukemiseen sekä yliopistossa saatu- Säännökset yksinkertaisemmiksi tyminen on sekin suureksi avuksi.
jen tutkimustulosten markkinoinnin Mutta vaikka uuden yrityksen käyn-
lisääntyvään tukeen. Yritykset ovat itse nimenneet sään- nistämiseen tarvittava aika on joissa-
telyn kipeimmin uudistusta kaipaa- kin maissa alentunut samalle tasolle
Toinen merkittävä kehityskulku on vaksi alueeksi. Vanhentuneiden kuin maailman johtavissa maissa,
ollut yksityisten pääomasijoittajien säännösten uudistaminen sekä van- toisissa prosessi kestää edelleen sie-
verkostojen laajentuminen. Kuluneen han lainsäädännön keventäminen tämättömän kauan.
vuoden aikana näiden lukumäärä on tai uudelleentarkastelu ovat jo nor-
yksin Saksassa noussut kahdesta nel- maaleja käytäntöjä useissa maissa. Tukipalvelujen laatu, saatavuus ja
jäänkymmeneen. Tästä huolimatta Laajemman ministeriöiden välisen tarkoituksenmukaisuus ovat yrityksil-
hyvin kohdistetun siemenpääoman yhteistyön ja tiiviimmän sääntelyoh- le korvaamattoman tärkeitä, ja ker-
ja alkuvaiheen rahoituksen saamises- jelmien seurannan avulla toivotaan tomuksessa esitelläänkin esimerkkejä
sa on kuitenkin edelleen puutteita. lisäksi vältyttävän yrityksille turhilta tukipalvelujen tarjonnan järkeistämi-
tai liian rasittavilta toimenpiteiltä. seen ja parantamiseen tähtäävistä
Sähköiseen liiketoimintaan toimista. Laatusopimusten tai -takui-
Lainsäädäntöehdotuksia käsittelevät den käyttöönotto nähdään sekin
Sähköisen liiketoiminnan edistämi- kuulemismenettelyt ovat yksi halli- myönteisenä kehityksenä, ja kaikkia
nen on yksi keskeisistä painopiste- maita kehotetaan kiinnittämän
alueista kaikkialla Euroopassa. Yrityspolitiikka kehittyy tähän huomiota.
Sähköisen liiketoiminnan kehitty- jäsenmaissa oikeaan
mistä estävän lainsäädännön Kertomus osoittaa, että j äsenmai-
havaitsemisen ja poistamisen ohella suuntaan, mutta tehtävää den yrityspolitiikka kehittyy yleisesti
suuri osa maista on ottanut käyt- ottaen oikeaan suuntaan, vaikkaon vielä paljon.
töön erityisiä ohjelmia, jotka rohkai- tehtävää onkin vielä paljon. Siksi on
sevat yrityksiä harjoittamaan toi- tärkeää jatkaa viime vuosien kehitys-
mintaansa sähköisesti. tusten turhan byrokratian purkami- tä ja tehostaa parhaiden käytäntö-
seen tähtäävien ponnistelujen avain- jen vaihtoa ja toteuttamista.
Vaikka verkossa toimivien yritysten tekijöistä. Myönteisenä ilmiönä ker-
määrä on kasvanut merkittävästi, tomuksessa nähdään yrityksiin koh-
YHTEYSTIEDOT: yrityksiä tuntuu olevan vaikea saada distuvien vaikutusten arvioinnin @
William Aitchisontodella harjoittamaan sähköistä lisääntyminen – Luxemburgissa sitä
Sähköposti: William.Aitchison@cec.eu.intkaupankäyntiä. Vuoden 2001 Best- edellytetään jo jokaiselta lakiehdo-
menettelyä koskevassa kertomuk- tukselta – sekä säännösten huolelli-
sessa painotetaankin, että s ähköi- sempi laatiminen ja joidenkin mai-
sen liiketoiminnan vahvistetun den osalta tarpeettoman lainsäädän-
oikeudellisen perustan ja parem- nön poistaminen.
man infrastruktuurin ohella pitäisi
lisätä tietoisuutta ja IT-taitojen kou- Esimerkiksi Italiassa tällainen yksin-
lutusta, jotta yhä useammat yrityk- kertaistamisprosessi alkoi vuonna
set vakuuttuisivat sähköisen kaupan 1999. Erilaisten toimenpiteiden
eduista. ansiosta, kuten naisyrittäjien tuke-
minen ja julkisviranomaisten tehok-
Ruotsin hallitus on astunut kehityk- kaampi yhteistyö, vuoden 2001
HAE… sen kärkeen tilaamalla suuntaviivat ensimmäisellä puoliskolla perustet-
verkossa toimivalle ’ympärivuoro- tiin eniten uusia yrityksiä sitten vuo-
europa.eu.int/comm/kautiselle viranomaispalvelulle’. den 1993.
enterprise/enterprise_policy/Hankkeen taustalla on ajatus, että
julkishallinnon tulisi toimia esimerk- Yritystoimintaan kohdistuvia rasit- best/best_report.htm
kinä informaatioteknologian käy- teita pyritään leikkaamaan yhden
Yrittäjyys EUROOPASSA nro 6 Tammikuu - maaliskuu 2002| 7Kilpailukyvyn edistäminen
Euroopan kilpailukyky
2001 –raportti
Euroopan yleinen elintaso on jäämässä Yhdysvaltojen jälkeen. Kasvavan eron keskeisinä
tekijöinä pidetään informaatioteknologian (IT) käytön ja innovaatiotoiminnan
tehottomuutta. Näitä ja muita aiheeseen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan komission
raportissa Euroopan kilpailukyky 2001. Raportti vahvistaa myös, että tietyillä
osa-alueilla osa jäsenmaista on yltänyt Yhdysvaltojen edelle.
uroopan ja Yhdysvaltojen väli-
nen elintasokuilu on nyt syvem-Epi kuin 25 vuoteen, sillä sekä
työllisyys että työn tuottavuus ovat
Euroopassa suhteellisesti heikenty-
neet 90-luvun puolivälin jälkeen.
Unionin bruttokansantuote asukasta
kohden on nyt alle kaksi kolmasosaa
amerikkalaisesta tasosta huolimatta
Euroopan viime vuosien vauhdik-
kaasta talouskasvusta ja työllisyysti-
lanteen paranemisesta.
Näiden otsikkolukujen takaa löytyy
huomattavia eroja eri EU:n jäsen-
maiden välillä. 90-luvun jälkimmäi-
sellä puoliskolla viisi maata, Irlanti,
Luxemburg, Portugal, Suomi ja
Kreikka, kirjasi Yhdysvaltoja suurem-
mat työvoiman tuottavuuden kas-
vua kuvaavat luvut. Niinikään viisi
maata, Irlanti, Espanja, Luxemburg,
Alankomaat ja Suomi, pärjäsi myös
työllisyyden kasvun osalta
Yhdysvaltoja paremmin.
Yhdysvaltojen ylivoimaisuuden syyt
Jotta strategia Euroopan kestävän
kilpailukyvyn parantamiseksi olisi
mahdollista toteuttaa, on tärkeää
ymmärtää, miksi Yhdysvallat on kai- Yhä useammat ovat sitä mieltä, daan lisänneen tuotannon kasvua
killa tasoilla niin ylivoimainen. että Yhdysvaltojen viimeaikainen jopa yhdellä prosentilla 90-luvun
Komission raportti erottaa kaksi tär- vahva talouskasvu johtui osaltaan toisella puoliskolla. Vastaavan
keää syytä: uuden teknologian hidas informaatioteknologian laajem- luvun arvioidaan Euroopassa
käyttöönotto ja EU:n innovaatiotoi- masta käytöstä. Tälle sektoreille olevan noin puolen prosentin
minnan heikkoudet. suunnattujen investointien arvioi- luokkaa.
Yrittäjyys EUROOPASSA nro 6 Tammikuu - maaliskuu 20028 |Kilpailukyvyn edistäminen
Sekä EU että Yhdysvallat ovat kas- Innovaatiotoiminta on erityisen tär-
vattaneet informaatioteknologian keää bioteknologian alalla, jolla
kokonaismenoja kuluneen vuosi- menestyminen riippuu osittain
kymmenen aikana, mutta kustan- kyvystä hyödyntää uutta tietoa ja
nusten ero näiden kahden välillä on toimia tieteenalojen rajat ylittävässä
edelleen kasvanut. Vuonna 1999 yhteistyössä.
amerikkalaisten investoinnit infor-
maatioteknologiaan olivat noin 4,5 Bioteknologian keskittymiä
prosenttia bkt:sta. Euroopassa vas-
taava luku oli keskimäärin 2,4 pro- Kilpailukyky-raportissa tarkastellaan
senttia. Yhdistyneessä kuningaskun- aivan uutta joukkoa pienehköjä ja
nassa ja Ruotsissa informaatiotekno- erikoistuneita, erityisiä bioteknolo-
logiaan kuitenkin investoitiin gian yrityksiä, jotka hyödyntävät
Yhdysvaltoja enemmän, eikä uusia elävää materiaalia käyttäviä
Alankomaissa, Tanskassa ja teknologioita teollisiin tarkoituksiin.
Irlannissakaan jääty paljon jälkeen.
Patenteista ja yhteistyöprojekteistaharjoittamista, jää j älkeen
Unionin kannalta yhtä rohkaiseva saadun tiedon valossa näyttää siltä, Yhdysvalloista, jossa vastaava luku
tieto on, että internetin käyttö pie- että Yhdysvalloilla on huomattava on 70 prosenttia. Komissio kantaa
nissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk- etu Eurooppaan nähden alan inno- huolta myös naisyrittäjien harvalu-
yritykset) on lisääntynyt. Viimeisten vaatiotoiminnassa. Euroopan ongel- kuisuudesta ja harkitsee keinoja, joil-
kolmen vuoden aikana luku on kas- mana ovat myös hajanaiset tutkimus- la heidän lukumääräänsä saataisiin
vanut 40 prosentista 70 prosenttiin. ohjelmat, jotka pitäytyvät enimmäk- nostettua. Tuloksia tätä aluetta kos-
seen kansallisten rajojen sisäpuolella. kevasta koko EU:n laajuisesta esiku-
Vie toki aikaa, ennen kuin informaa- va-analyysikokeilusta odotetaan
tioteknologiaan kohdistettujen Mutta unionin alueella on näkyvissä myöhemmin tänä vuonna.
investointien vaikutus alkaa näkyä. myös rohkaisevia suuntauksia.
Tuottavimpia ne ovat yhdistettyinä Vuosien 1999 ja 2000 välillä
organisaatiomuutoksiin, henkilös- Euroopan biotekniikan yritysten YHTEYSTIEDOT:@
tön osaamisen kehittämiseen sekä määrä lähes kaksinkertaistui. Lukuisat
Entr-competit-benchmarkg@cec.eu.intinnovaatiotoimintaa rohkaisevaan ja jäsenmaat, kuten Alankomaat, Irlanti,
palkitsevaan ympäristöön. Tanska, Ruotsi ja Suomi, ovat erikois-
tuneet menestyksekkäästi biotekniik-
Innovaatioista kasvuun kaan. Tärkeitä tutkimus- ja tuotanto-
keskittymiä sijaitsee myös Pariisin,
Monet tekijät aina vahvasta tieto- Cambridgen, Kööpenhaminan ja
pohjasta pätevään työvoimaan Baijerin ympäristöissä.
rohkaisevat innovaatiotoimintaa ja
kasvua. Sekä Yhdysvalloissa että Unionin yritysympäristöä tarkastele-
EU:ssa parhaaseen kasvuun 90- van samansuuntaisen raportin,
luvulla ylsivät vahvasti tutkimus- ja Yrityspolitiikan tulostaulun, antamat
kehitystoimintaan nojaavat tekno- tiedot viittaavat siihen, että yrittä-
logiavetoiset alat, kuten viestintä- jyyden henki vahvistuu Euroopassa.
ja telelaitteet, hienomekaaniset Yrittäjyyden imago on parantunut,
laitteet, kemikaalit ja moottoriajo- halukkuus itsenäisen ammatin har-
neuvot. joittamiseen on lisääntynyt ja yritys-
sektorilla on huomattu, että hallin-
Mutta useimmilla sektoreilla tutki- nollisten rasitteiden poistamiseksi
mus- ja kehitystoiminta on ponnistellaan. HAE ...
Yhdysvalloissa EU:ta tehokkaam-
europa.eu.int/comm/enterprise/paa, etenkin toimistolaitteiden ja Mutta jälleen kerran EU, jonka väes-
enterprise_policy/competitiveness/tietokoneiden alalla kolme kertaa töstä noin 50 prosenttia olisi valmis
index.htmEU:ta suurempaa. harkitsemaan itsenäisen ammatin
Yrittäjyys EUROOPASSA nro 6 Tammikuu - maaliskuu 2002| 9Innovaatio
Valokeilassa eurooppalainen
innovaatio
YLEISET MAAKOHTAISET SUUNTAUKSET INNOVAATIOINDEKSIN PERUSTEELLA
Innovaatio vahvistaa Euroopan
kilpailukykyä kehittämällä uusia
2. Kehitys hidastuu 1. Kehitys vahvistuu
prosesseja ja tuotteita. EU:n johtajat
vahvistivat innovaation merkityksen
Lissabonin huippukokouksessa vuonna
2000 pyytäessään komissiota tuottamaan
ja julkaisemaan vuotuisen innovaatioiden
tulostaulun. Ensimmäinen kattava
tulostauluraportti analysoi kunkin
jäsenmaan innovaatiokapasiteettia ja
4. Kehitys heikkenee 3. Kehitys nopeutuu
toteaa, että vaikka parannusta on
tapahtunut, unioni on edelleen
Suuntausten indikaattorien keskimääräinen
prosentuaalinen muutos (95/97 – 99/2000) Yhdysvaltoja ja Japania jäljessä.
urooppalainen innovaatioiden toivotaan rohkaisevan heitä painotta- Ruotsi yritystoiminnan tutkimus- ja
tulostaulu kuvailee saavutuksia ja maan innovaatiotoiminnan tärkeyt- kehitystoiminnassa ja Hollanti, RuotsiEsuuntauksia, nostaa esiin jäsenval- tä menestyvän yritystoiminnan ja Tanska kotitalouksien internetyh-
tioiden suoritusten vahvuuksia ja heik- osatekijänä. teyksien määrässä.
kouksia ja tarkastelee innovaatiotoi-
minnan lähentymistä unionin alueella. Yksityiskohtainen kertomus vahvistaa Kansalliset tasot vaihtelevat
unionin jääneen sekä Yhdysvaltojen
Innovaatioiden tulostaulu on osa EU:n että Japanin jälkeen kahdella ratkaise- Tarkasteltaessa indikaattoreita, joille
esikuva-analyysiä, jonka tavoitteena on van tärkeällä alueella: yritystoiminnan löytyy vertailukohtia edellisiltä vuosil-
seurata jäsenvaltioiden ja unionin toi- tutkimuksessa ja kehityksessä sekä kor- ta, tulostaulu vahvistaa seitsemän
mia kilpailukyvyn parantamiseksi. kean teknologian patentoinnissa. indikaattorin kehittyneen 12 - 76
Tulostaulu käyttää tilastolliseen analyy- prosenttia. Nämä vaihtelevat kor-
siin 17 avainindikaattoria neljältä eri Siitä paljastuu myös, että johtavat EU- kean teknologian riskipääoman saa-
alueelta: inhimilliset voimavarat, tie- maat ovat useiden innovaatioindikaat- tavuudesta ja korkean teknologian
don luominen, uuden tiedon siirto ja toreiden osalta huomattavasti tärkeim- patenteista elinikäisen oppimisen
soveltaminen sekä innovaatiotoimin- piä kansainvälisiä kilpailijoitaan edellä. kehittämiseen. Tulostaulu havaitsee
nan rahoitus, tuotanto ja markkinat. Yhdistyneessä kuningaskunnassa, vain vähäistä kasvua korkean tekno-
Ranskassa ja Irlannissa valmistuu luon- logian tuotannon työllisyysluvuissa ja
Tulostaulun on tarkoitus auttaa poliitti- nontieteiden ja tekniikan tutkinnon selkeää taantumaa kolmella eri alu-
sia päättäjiä ja mielipiteenmuodostajia suorittaneita enemmän kuin missään eella: julkinen ja yritysten tutkimus ja
oppimaan muiden kokemuksista ja muualla. Suomi, Alankomaat ja Ruotsi kehitys sekä korkean teknologian sek-
suunnittelemaan tehokkaammin inno- ovat maailman kärjessä julkisen tutki- toreiden osuus tehdasteollisuuden
vaatiokulttuurin luomista. Lisäksi sen mus- ja kehitystoiminnan alueella, arvonlisäyksessä.
Yrittäjyys EUROOPASSA nro 6 Tammikuu - maaliskuu 200210 |
Yhteenveto innovaatioindeksistä