Discriminations et carrières
302 pages
Français

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Discriminations et carrières

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
302 pages
Français

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Description

Y a-t-il meilleure façon de saisir les discriminations ethniques et leurs effets que de les observer dans toute leur banalité, à travers les carrières de personnes qui les ont rencontrées ? Discriminations flagrantes, stratégie pour les éviter ou les affronter, formes éventuelles de paranoïa… La découverte de trajectoires individuelles est sans doute le moyen le plus efficace pour comprendre comment cela interagit. Offrant un accès direct aux entretiens tout en les accompagnant d'instruments de réflexion, ce livre constitue à la fois un outil de méthode pour le chercheur et une riche initiation pour le profane.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 juin 2016
Nombre de lectures 10
EAN13 9782140011306
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0005€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

31 €
ISBN : 978-2-343-09443-4VHRLUHGHQDUFRXUV HVVXUHQ HWL (QWU
G?DUDEH
DUULqUHVFS'LVFULPHWVLGWQDWLRQVV&ROOHFWLRQ?7pPRLJQDJHV?
LROGUL6UD
JpHSQQ\VHL3HUAlessio Motta (dir.)
Editions Pepper - L'Harmattan
'LVFULPLQDWLRQVHGHUHWUFLDUULqUHVGSUW
(Q HW QVVX HV V DUFRX QRLUH ?DUDEHV G VHW
© L’Harmattan, 2016
5-7, rue de l’École-Polytechnique ; 75005 Paris
http://www.harmattan.fr
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
ISBN : 978-2-343-0 9 443-4
EAN : 9782343 094434
GpFULW GHV [SpULHQF
TX?LO QH GpPRQWUH GHV KpRULHV Gp Mj WDEOL LO ODL LUH OH
RQLV TXH FH OLYUH HV XWLOH FH TXL ?HV DV QH LWH HW TXDO
DPD LRQDU MDDVVV 6D TXL
RQW D PDWqU HPLqUSU H FHW XYU JH ORU TX?LOV pWDLHQW pW
VH URXYDLHQW GDQV XQH LWXDWLRQ SDUIRLV SU RFKH H FHOOH H OHX
LQWORFXWHXU &H OLYU RXV HQ HQGSSU XYHQW EHDXFRXS OXV TX
RS UDSLGHPHQW RX FLHX[ GH pPRQW
XQH HqV O PRLJQH XWDQW TX?LO GpQRQFH OHV GLVFULPLQDWLRQV VV
OD LRQ SROLWLTXH W OHV ORJLHVLGpR TXL QW LQLV
UDQGH IRUFH LO IDLW RQILDQFH DX[ LQGLYLGXV HW pPRQWUH XH RXV
YHQWFHTXLOHXUDUULYH
HW RQW QGLVFXW EOHV 7RXWHV Q D PRLQV
GH HV KDQ pGHU FF G? XQ HPSORL U G?DYRL XQH SURPRWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH TXDQG RQ HVW DUDE
FRPPH Q DQoDLV EODQF? (Q HYDQFKH RQ EHDXFRXS OXV GH
GVYGVSSOS V
MHXQH GDQV XQ TXDUWLHU SRSXODLUH H LUH YRFDEXOD HVW EUXWDO W
?? ?QRLU? EODQF? DUFH H TX
U
HW OD [pQRSKRELH VH SRUWHQW LHQ FHV HPSVFL HW O VXIILW G?rW
FRPPH XQ DUDEH RPPH XQ QRLU RX RPPH XQ DQF SRXU TXH RX
FKDQJH
0DLV OD EUXWDOLWp GHV IDLWV HW HV WDWLV LTXHV QH LJQLILH SDV TXH
QWDX[JURXSHVGLVFULPLQp FKDTXHLQGLYLGXDSSUWHQD VVRLW GLVFUL PLQpGH
OD rPH PDQLqU H HW YLYH OD rPH H[SpUHQF7XW pSHQG GX LYH DX
GH TXDOLILFDWLRQ GHV YLGXV LQGL GH OHXU DGUH URIHVVLRQQHO GH O
LQWRFXWHXU GH HXU FDUH?FWqU H DQL RQW LOV
5
HWKHWFYHSV,ESWpHWDVRVHSDDHQHODOQOVHTHDOVVUQHOPHXVHHHFRGSSDGVVVFUHDHUPGOqGRWHVFIHVWVHHWGWSQRLUVHVWFRUFSRXUVFUWDHD[VSHpUDDQUFHHVDHUFWXXWVHUVQHLQDFHF&?UHGXOOVVDJWHVHRQWUHQWUHVGVFWHVHFDGWTDDRXWTXHRRUVTX?RQSHVUDX)GFHWWR?HUHLSHPVKLQHHOXUOOLHFVPWQHWSpVVDPL?UUUDDFRLLDHOYUFRWPHVDOp/VVLHWHXDQDHWO?D1H0??FDLDVH?pJ?DOSHHUWDODDHLVOGOHG0RQORYPOTXHHD?LFPFVpEOHDpWLWGYSHWX$FULEDpWjJL
JLVVHQW
X UH
?RSLQL VRQGDJHV V /H XVVL VRQW
ID LWV OHV
VDQV
HVW RQ VL
X Uo
XUV? USD V KRVH
VXUHQW VH V?OH PLQRUL V USD V XEL GLULPLVFWLRQVQD V/H
j VW V LQGLYGX V GH V VLQJUHXOLq WRXMRXUV ULH V OH ULUXY UH U SD
USD SRUWHU LVVHUOD
UUH QWVVD RXY VGH
UV
XGLDQWV
HQWUHWLHQV OHV RQGXLW RQW PLU
OHVVLR
VW?H RQFHVQp XUVWHDF V USD XH RQW V WH
FKRVHV V
SOXV HUVRQQHOOHV HV UULqUHV FD HW WLRQV QD 'LVFULP
3UpIDFHDX[ GLVFULPLQDWLRQV $LQVL HV FULPLQDWLRQVLV XUpHVHV OREDO HPHQ
RQW D PPH ?H[SpU LHQFHV LQJXOLqU RJqQHVpU pW XYHQW
FRQWUDVWpHV HW ?RQ QH SHXW SDV GpGXLUH G?XQH VWDWL WLTXH ORE DOH DEO
HW QFRQWEOHHV OD DWHXU GHV H[SpUHQFHV PSRVpHV DX[ LQGLYLG
SGPTOGSG
PpFDQLVHV XEWLOV W G?LQWHUDFWLRQV RFLDOHV XYHQW DPELJXsV 1
YLYDQW L GDQV QH WpRFL ?DSD KHLG pJDO QL DQV XQH FLp
H[SOLFLWHOHVHQWFLVPDQLI HPGXRQVHV HQWHUFLV ODWLYHPHQW
VXEWLOHV HXSKpPLVpHV? GpQL pHV XYHQW PrP QFRQVFLHQW
HFLV ?LJQRU H RX TXDQG FH HV Q? SDV OH DV LO GRLW DLU WWHQWLRQ j OX
HWDX[DXWUHV
GH TXHOTXHV WUDMHFWRLUHV RIH HQDLUHV GLSO{ PpV
RQW HV HPPHV HW HV KRPPHV D SULR
GpPRQW TXH OD pXV FRODLU H DV RQ?LQWpJU HW H
SURIHVVLRQQHO HQYR\DQW HV GLVFU LPLQDWLRQV GH XYDLV VRXYH
j GHV FRQGLWLRQV V RFLDO H[FHSWL HOOHPHQW RQQ LIILFLOHV FHOO G
WRXV FHV pFLWV RQW UHQW TXH OD PRELOLWp FLDOH HW LRQQ URIHV HOOH
FHQGDQWDV FHSDVQ?O FULPLQDWLRQVGLV
LO HVW SRVVEOH GH pJDJHU TXHOTXHV DLW RPPXQV
O?H[SpU HQF H OOHVFH HW H FHX[ TXL RQW RXMRXU OHVGLVPLQDE HW
GH HXU
SHDX
XV FHV pFLW HW QW Q DYDQW RQQHO
7RXV RXOLJQHQW O?H[FHOOHQFH GH SDURXU FRODLU FHX[ TXL Q?RQW
OHV pHVQV DQW JDU OHV FDU
SURIHVVLRQQHOOHV GH ?pOLWH IUDQ pWXGHV
RQW OHYpV kFHJU j XU YDLO HW HXU HX[ FH JU DX[
QFKL OHV REVWDFOHV %LHQ RXYH QW OHV
TODDO
PDVWHUV HV KqVHV HV GLSO{
TXDOLILFDWLRQV FRODLUHV WDEOLV OPGFG
RWpJHUSU LQLWpI LYHPHQW GHV GLVPLQDWRQV 6RX D PHQDFH HV
HLU SOXV PLHX[ H OHV XWUHV XHO
VOS HRHVH& RSU HPHQW
HQ ', LO IDXW XV RLU SOXV GH LWHpU HW OX GH YDOHXU TX
6
VUXHDGLHHIVDVVGLHYSIVGHKOV&H$7&HOVFqUERQQHVLOpWUPHWUILWpDUVVLLOWOHWWVOHWFDHUVVRXDUDHWODLWVDWWOLHHHROSLHVHqVDVUWHHOQRFVDjHWPRDHWHXUHLWUPLL?pULWHVSURIHVVLVHVHXUVHWLGTVJHPHHWVDUHVVORQWDWKHWpHQVDUjPDLQXHOTHWOIVOJUDXUHVHUFOXHW'H'SRQGSV,DOHLHHFQHHHHOJjQFXFHDHUOXLRJWLHUGDDPFWHWVQDRURVRDQRHSVPVPGVFRODLUHWUOVHLWHHIFIVDVUHDHWVQGpV$4XHWpOWjFQGHXUODL?QLHUXHXoDLVHQIHGHWUqVOOEWHLVRO'LVFULPLLLQDHWLURQVQHWSWPVXUQLkHHLLWXRGVILJVWUVVHDFOVjXKHVLXUHVGFVPOPQVOGWHOWQWVVHVDPOHOVpUVLQYVULUFWRWJUDLXHQYULHQWLPPGHGUWGVFLqLFQXVHO
H
MRXUV RX IDXW LO GLVFULPLQDWLRQV
OHV L FRPPH OV SURIHVVLRQQH PHV
HV IRQW Q PLQRULWpV GHV PHPEUHV
UD RQW RXV ERXORWV SHWLWV DX[
ULYDWLRQV
UH FR UD QGHV SOXV OHV DWWHLQW SDV
XURXO W VQH UL UV GH VULPLQpGLVF WVRXY
UULqUHVFD
QVGD VUpLY RXUVUFSD VGH UVLWpGLY D GH
ULH VW Q? VXYUHSD V W WVPL V W IH WWRV??J
QLUV
XFF V
SRXUUDLHQW SDUFRXU V HV GRQW
UHQW GH VVLRQQHOOHV
??EUXV WV UpRQWFKRLQRXGHVLVOO VVLR0RWWDWVHVDH
OH V
Wp
2Q XV
UULqUHVWLRQVHWFD QD 'LVFULP HVDXW DXW rW SDU LW? TXDQG RQ LW TXHD LQGUH PR PSHUFWLRQ
LUjYFGSHjR LJLQHV
ULPLQp HV URLHQW X ULWH DU j OHXUV \HX[ V
PpULWH HXW QHXWUDOLVHU OHV FULPLQDWLRQVLV $XV OHV EORFDJH
OLFDWLRQ V '' TXDQG G?DXWUHV R
GHV HVqUFDU QR PDOHV RQW YpFXV RP PH HV QMXVFHV
LQVXSSRUWDEOHV D MRX DUIDLW HPHQW OH MHX X PpULWH DFH G
LQWHUORFXWHXUV TXL H OH RQQDL VVHQW SDV W F?HVW WRXWH XQH
WLTXHTXLHVWW
8Q HX[LqPH DLW FRPPXQ j XV HV pFLW H FH OLYUH FRQFHU QH O
UH HV LRQVFULPLQDW LV ? O?H[
RQVDJU [SOLFLWHPHQW HVFLV XV pFULYHQW GHV DWLRQ V
DPELYDOHQWHVHWGHVLQ FWLRQVDPELJXsV WHUD
FWHWVTVGT ?LOV
SHXYHQW rWUH FULPLQpVLV W TX?LO D X GH KDQF TX?LOV QWFKDSS
HQ pSLW H OHXU pULW H HUVRQQH ?LJQRUH TXH HV UDEHV HV
PPHV RQW LPLFULV pV &HSHQGDQW HV PLqUHV HPDUTXHV
SRP?V FXV SUL H HW
XF2V oGDPFXF YLROHQW
TXDQGoDDUULYH
'?XQ XWUH p {W OD FHUWLWXGH WUH G? PLQDEOH GLVFUL V?DMRXW
O?LQFHU GH H O?rW OOHPHQWpH XV HV pFLW RQWQW H OHV
GLVFULPLQDWLRQTX?LOV?DJLW
FH (V TXH OH ORFDJ H PD HqU DU HV QRUPDO qVSU RXW G?D XWUHV
VSPW(TMQS L pWp FH TXL
pGRFTQSpG(TMV
FRPSpWHQW TXH H OH " HQ H TXH FHFL HQW DX DLW TXH H LV
QRLUHRXDXIDLWTXHMHVXLVXQHIHPPH"
HGSGGVU OG
GLVFULPLQDWLRQ TXH OH PRQGH GH O?H
LQMXVH TXH D FRQFXUH QF \ HV OD qJOH PDLV XV TX?RQ \ FRPSW HV
DPLV W TXHOTXHV DOOLpV Q GpILQL WLYH OHV LQWHUDFWLRQV RFLDO HV RQW ELHQ
SOXV PELJXsV TXH FH TXH XSSRVHQ W OD HXOH HFWXUH GHV WDWLVW
KHXUWHQW XQH SUHXY SHUVRQQH OOH SpFLILTXH DUFH OHV TX?HO QH
7
VLHFXV[WYMVUjRHGHH7VHHpVVHLHOVDHLQHHSWUHDLLGWXTF"WLRVXHGYUYHLPLUVXLQWWXOOHOOOHGW'H?XQ{DWLpWWVHRXUWDHXVDULWFOXRPXVHWDIYGH?QOWFRXH?FLLOHVIWRUQLWLHVXFLULLFPGLQDDDEHOYHHVWUVXWFHGVHGFQRQVHXDDHV\SFHS?HDDVWFUHXHWVWH?HD\ppWHUHHVDGHDMGQjPHD3VO,QWDXWOVpIDOHVOQQpHHIIHHH?GFVDYOGHHFUHDQRUQUVPOUVVTSHUHQHYjDUHI(GHUUGDPFQLVW?HVVFSPOQXVXpLRELHQGVSLVOXWEOWDLOWHVPH?RWQDRLQHW[UYLppFXHVVRHRXPPUHDVQVHPLOXQUHWSVYLWFDRpPLPHHUGXQLF?KORVFWRWQ"VDLHWXWTRXLHVUDLOHRDLWpL\URUSLVYHH(UWFQDWLPVHVW?DHLVXWpOQV?PRDXWSQDXUUI?LDLHFHLHUHjGHj?YWGrQPHV?HQGHODWLHWGXWG?HYUUUHIWUOS,VQ&LV
GLVFULPLQpHV PRLQV RX SOXV W EOHV ULPLQ GLVF SHUVRQQHV /HV
REXVWHV OHVWKpRULHVXQSHXWURSU
HW LTXHV
VRXYH W EUXWDO HVW QWUHSULVH
XVVL QW
G?XQH W UD VL UGH VH VVHQW QH GXVGL
OHV QRLUV
V SRVp QW VR GXVGL V VUHUD W V VGH
RQ QWRX XL WLWXGH G?LQF QW QWLPH VH
KLH UD RPHVVHPpULWRFUD VWODSU FXVHRUVPLQFHVH
VW TXL LH
PXOWLS OD URPRWLRQV GH UGV WD UH
V
GLVF SHUVRQQHV /HV
3UpIDFHQWMRXLV DV H OD OXL LWp GHV UHODWLRQV RFLDOHV GRQW pQpIL FLHQW
QDWOOHPHQW? HV HVEU HV DMRULWpV ?LQFHU LWXGH HQ RQGXL
EHDXFRXS H HUGHPDQG L HOOHV VS? DQRV? ?WUH
LRQQHOOHV
RFqGHQWSU G?XQHYRORQW LOHG pKRV HWXWFH
DGG
OH LVTXH G?rWUH ?SDUDQR? HVW XQ GDQJHU FDU VL O?RQ FURLW DX
QH HXW SDV PHQW H HYU YL FR XYHWVF OHXU
RULJLQHV SRXU GHV H[FXV ?DLOOHXUV OHV FWHXUV RQFHUQp
SDV LQGXOJHQW QYHU FHX[ TXL H HQWpVSUQW MRXU FRPPH HV
YLFWLPHV D SULR
LQpSXLVDEOHV GRQW LHQ SURXY OHV
GLVFULPLQDWLRQV $X UDLUH RQW HV
pUpRW\SHV HVUDFLV HODWLIV j OD LIILFXOWp LOOHUUDYD DYH F GHV QV
VOIG?HXU HWD
GDQJHU HX[ GH YRXORLU H HQ YRLU HW H HLU FRPPH L OHV
DLHQW SDV RQ SHXW ORUV ODLVVHU H[S
FG
OD DVVLYLWp XSSRVpH GHV DUDEHV GHV QRLUV? HW GH HPPHV ?H
IV QS GQSVO
SRXUULU OD LH? GH UDYDLOOHU SOXV QFRUH HW H LUUpXVV
oWSI'FFQUYH X
TX?XQHI FHGHFDFWDU
FH TXH D GLVRQPLQDW HV XMRXUV j HW RX MRXU LQFHU LQH
FHSDU HOOHTX? Q LW XQH FHPHQD H SDU TXH OHV LQGLY LGX
FRQFHUQpV VRQW QW [WUrPHP HVXFLG WRXV QW [SOLTXH TXHO SRLQ
GLIILFLOH H MRXHU OH MHX QRUPDO? GHV LQWHUDFWLRQV DQV HQFR XULU H
XH H FRQI RUU OHV VWpUpRW SHV HW HV LPLQFULV DWLRQV TXH O?RQ YHXW
FRPEDWWUH YRLU WURS ? GH LSO{PHV HW UDYDLOOHU WURS F? W HV rWU
VXVSHFW DYRLU TXHOTXHFKRVH FKHUj FD DLV IDLUHRQ WUDYDLO FRPPHHV
HVDXW F?HV HQGUSUH OH TXH H?rW LQYLV EOH HW ORTXp GDQV D FDUqUH
pSXVFU F?HV rW LQDVPLODEOH? HW HVJU DLU F? W HV rWU
RQFOH RP? FFHSW GH XELU 'DQV RXV FDV
TXH H GLU TXH ?RQ HV YLFWLPH G?XQH LQMXVLFH HW HFL G?DXW
8
UFDSWHOOWHpDFRQIOLWUSHXWHGPWrHPHOFRQIRUWHUWOHVWV?GDHWWHLUDQWHRHHVGHQHGUH\LW?HVLVJ?Hj?QQUWHLQDVH0ODLOVLIWHFFVDOLW??QrPWXUHW$SDRUXDQQDRW?W/FVWHPWQVULVTVXFHXVLVOGVVpWVRHXUWqPXVWSFHWPDWOWWQHHUXLHUOXHGHHIDDL?EQVLVVOHVPHLGIpLDGV?HGWpSQUH7?VQ?UVVHDDQV?QDJYXGHWVHHUXRDVHFVHjSDHVDjUVDLFLH?DHVHHODXLHVLHQRUPVLSRFQVHDHSWLWVDRUV?UV3IUW&HFLDLHORDLQOpVD'UDHVDFLVVODILWKGHUWVVFUWODHXXRQVWFUjQVHVWHHQLGFPHWVFLVWHUFDHWLpTJGLRHWTFRVQWG?OHPVEDOYDQSWHXGHHHWHLLUDV?PWOHLFGXOTPLPVEULOVDULUHWYDRULVUGUDHILVQUFHUVVU5OHHUUV
OXV QW
LVTXH
FK HYHX[ VHV W RULJLQHV VHV U VX DFLVWHV HPDUTX X[ SRQGUH
VW LO W
VVHEOID
WH UUr W?D WX L
UVH
WWH W KRLVL V VTXH 3RXUWD QW WULRPS PH UVVH
XVVLVW
LVW RW\UpWp XWUH XQ FRQIRUWH U W LU Up V OWUDLWHPD
W ORLWHU Q?H[LVW GLVFULPLQDWLRQV
VVL
?GL?QWVIIpUH
QXH WWp G?D PHWWURQWSH TX?LOV
RQIOLWV V GH RQ XLW QR? SD WWLWXGH?D SOXV 'H
RQW QH V
RQ
GLYLGXV LQ GHV SO XSDUW 3RXU ODWHQW
UTX VH SH ?H UFULPLQHGLVF
URIH VV GLIIL V RXVWH XH RQVLGpUHU ?HVW ?SDUDQR?
UULqUHVWLRQVHWFD QD 'LVFULPTXH GDQV D SOXSDU GHV FDV FHX[ TXL LPLQHQFU LV LJQRU HQW TX ?LOV OH
IRQWHWVHVHQWHQWjOHXUW RXULQMXVWHPHQWDWWDTXpV
4XHOTXHV FLW QRXV SSUHQQHQW TXH OD LH W LHQ GHY VL LIILFLOH TX?LO
UTOGVH FUpDQW D SUR SUH QWUHSULVH LW Q
HFWHXU ?DFWLYLWp R ?RQ QH HUD SOXV
PLQRULWDLUH VRLW QFRUH Q OODQW D[RQQHV
0DLV LHQ QH URXYH TXH HV
JLHV RLHQW FRXURQ QpHV H FFqV OH KRL[ GHV HQWHSU HV
HWKQLTXHV ? H YHHUpVSU L GHV LFLOHV DYHF
OHV DXWUHV F?HVW DXV L XQH PDQL qUH GH HQRQFHU DLUH D SUHX YH H
PpU HV QFHULQ H pHUFU RQ HSUHQW ULHQ H URXYH TXH
RLQ DOJUp O?DSRORJL
ULWXHOOHGHOD?GLYHUVLWp?
MDGFORISGJV
PpWKRGRORJLTXH Q FKRLVLVVDQW G?L QDEOHV
PDLV Q OHV QW LV OD WU RQV XLUH HXU SURSUH UpFLW VDQV H FHQWU
XU OHV XOHV GL FULPLQDWLRQV 2U ELHQ TXH FRODLUHPHQW TXDOL
OH RQJ FRXUDU G?DFF j XQ &'
SHUoX FRPPH QH RUWH H JUDDO VFULPLQpHV RQW
OHV PHPEUHV G?XQH Jp UDWLRQ SUpFDLUH QH RLV LQWpJUpV GDQV
OHV SURPRWLRQV O?REOLJDWLRQ GH pSOR\HU HV pJLHV FDFHI HV HW
GFOTODRG HG
WUDYDLO Q IDLW OHV GLVULPLQD WLRQV PHUJHQW GDQV XQ MHX FRQW LQX
FDVWLQJ LO LPSRUWH GH IDLUH FRQQDvWUH HV TXDOLWpV GDQV XQ PRQGH
OH pUR GpIDXW HUDLW QX GHY VL QRQ OD qJOH HQ RXW FDV OH OD DJ QJ
QDWLRQV RQW QFKk
PRQGH SURIHVVLRQQHO R H ULVTXH ?rWUH YLFWLPH G?XQH LQMXVWLFH H
SHUDQHQW D PLQDWRQ DOHFL DLW TX?DRXW j FH VTXH
SXLVTX?RQ HVW WRXMRXUV HQDFp G?
HIILFDFH ROLGDLUH DOLVLQGLYLG WH QJXOLHU H OD rPH PDQL HqU TX?RQ
UHQLHU
VRLPrPH (Q DLW OD HpFDQLTX GX F UOUG
G?XQHFDU HqU
WLTXHV RX SROLWLTXHV? SRXU LHQW H GpJ DJHU
WGFW/SOSEPT
LPSRU H HU DI F?HV TXH HV LRQVLPLQDWFULV FqGHQW GH
9
DQGSQHHYFDJHHHQLHHVHVHHVUHWUWGHXQH?OHVXDPFDWQHXWHVHLYDpL?UUXHpHW?XHVWVDVHFQVX/HOHVVHJ/WLOHH?P]HXUPGLHLPTEHOSO?VIVFVVHDPVUVWGD]UDpHUQIXVGS'qVQGLVFULPLHXDHVOQVGHUDRWHIDMFPVWQRXPOLHWHOpHVSVHLDVUUqVVDVVVGJ,FHDLWHWXLUVKGHUWRUXDUXVOGV,pDWHUHHWWLRQSpQQVR8OVRIOGJOVUqGQSLUSHPYHUDVHGRPLQDQWHORUVIDGDpFULYHQWHOJDQFVRQFXUUHQFOHGGSRXUVOHVVVWjSUUVHLGFLLHUHVQLHVGLUHVUWRUDHWUDUQILLDPVUVWRGSVpUDPWHRXXMWRXRUVVQrHHQPRQWHUR{DOQHUHQ?GLIPDJpHDWXQHDHWVY?XWVUXHVrVUQWVLDHGYHRFXDVUWWDOHLUYRVFH(UV
LO
UD FRQFOXVLRQV 7URLV
SRUWHV OH U PH ULUXY XWSH LWp XOVLQJ TXH XLVTX ULPLQpGLVF
W QRLU XQ X PPHIH XQH VVH V SD WUH GH WRXM XUV ULVTX
H] SDV RX WURS RXMRXUV rWUH
GDQV VVpHV
RWUH
HW SRVWHV WRXV W WRXWH ULVHWUHO?H
XVVL GL SHUVRQQHV /HV
ERUGG?D W RQWH WRXV W WRXWH
ILp
?HpH
ULGLPLVF XUV VGH UURJ QWH
VVH
GLVFULPLQHQW RQQHV VD[ DQJOR HQWUHSULVHV OHV
GLII HODWLRQV GHV QL FRQIOLWV
PLQDWULFHV VFUL GL PRLQV VXSSRVpHV
RV WUHULVVH VGH V
GH W HV QWUHSUL GHV FKRLVLVVDQW
3UpIDFHWLRQ O?DFFXPXO GH PqQHV SKpQR VXEW LOV W FWLRQVG?LQWHUD RFLDOHV S
EWLOHV HQFRU RQTXDQGO?DJUHV GLUHFWH HWH XJp SU EU WDO \ Q? VRQW
SROLWLTXH MXULGLTXH HW H PDQDJ HPHQ
V?LPSRVH HQFRUH 0DLV QRXV OH DYLRQV GpMj D X[LqPH GH LRQ OXV RQF
SOXV ULJLQDOH FRQFHUQH LPEUL O? FDWLRQ pWURLWH GHV GLV ULPLQDWL
UHODWLRQV H WUDYDLO TXL UqJQHQW GDQV OHV QWUHSULV OXV OH V DFWHXU
PH GFHGFSO
HOOHVHQW RQW H JU GV
GGWGU
SURIHVVLRQQHOOHV TXH OHV FHO TXL ?LPSRVHQW RXUG?KXL DXM GDQV HV
DTO SGOHGP
SOP/OFOGH
LQGLU HFWH LO XW QV UPHU HV HODWLRQV H DYDLO HW HV
DWXWDLU TXL DFFHQWXHQW H VTXH G?rWUH GLVFULPLQp (QILQ DXWDQW TXH
LPLQp OD
PHQDFH RQWLQXH OD LIILFXOWp G?DYRLU H UHXY H G?XQ LFLQMXV H SRXUWDQ
DJU QWH TXL HqV OHV LQGLYLGXV FRQFHU QpV FL[ HX RQW
DOUGWP
IWRS ,VGOUG rWU
LPLQpSRXUGLV TX?XQHYLHV LWHLWGpW
DQoRLV'XEHW
10
HUFFIDIWHDWVVWFH/TORUOFRQWUHQOHHVGLVFULPLQDWLRQV?DDSSHGOOYHXURHQUF?V?ODVXLWEURH?VVG\SWHVF?FHUHHHOQDWFFVUXXOQVHVHVLUDWOQQHHYQHW?UHHSHUULLVHRVSD)VGVIHSIHLUQXRHSIHGVRVJFULDHQRG?VILHUWLDRIQVOVDUVG]WRF?RpLJUDXOWLHWHpVRWXWXLOXpLVVOTLQHUUUHFVLWDHOHXWFOHDOVQHGWrWUVHUJRU8WWHQOQDVLVDWWHWORDQWWSUHXVHVVDL&VFFVULWPLLIQXDLWWLLRHQVHpGIMVXXVHDXDROURU?OHHMGWHXXXLUHLUQSFXLDSHVVHQHO
MRXHU RQWUD LQMRQFWLRQV GHV
GDQV ULV
GLVF WUH ULVTXH VW V REM WLULRQVPLGLQDVF V
QFHVWLWXGH
UV VW
H ULWH
LRQV
XWWH /D RL LQHV DXVVL GLVFULPLQDWLRQV
GHV W RQV
HIIRUW JUDQG Q GRPLQDQWV SDV
UULqUHVWLRQVHWFD QD 'LVFULP,O HUDLW GRPPDJH TXH HW XYUDJH VRLW OX H TX SDU FHX[ TXL
DTGGHRU LDOHV
DjFTROVGV? j OD pOp
OMGO FHV
GLVFULPLQDWLRQV6DQVLURQL H TXRLGHSOXVORJLTXHTXDQGRQHV WEODQFH
QODMFR X UHQFRQWUpHV TXH GH SHQVHU TX ?LO LW ?DJ
G?XQ SKpQRPqQH PDUJLQDO" XH H SHQVHU TX?R DLW EHDXFRXS
HQW
GDQV HXU QLYHDX OHYp H PRQWpH HQ pQpUDOLWp DFWRQEV ?D $X QRP
?pJDOLWp OD 5pSXEOLTX OD URPRWLRQ GH OD
LWpGLYHUV GHV SROLWLTXHV LOLW DQWV pGLWRULDOLV WHV DQDJHUV RD
SRUWHSDUROHV GH OD G LYHUVLWp ? GpQRQFHQW GH DoRQ SDUIRLV
PLVUDELOLVWH QH LQMXVWLFH DLV LOV XEOLHQW OH LQFLSDO [SOLTX
X[ TXL RQW RQQX pULHQFH [S O? GH O?XVLQH X[ TXL RQW GX DO
OIGPSFPTOG DQW
OHV RXYULHU TXL HQWLV pW GHV PDFKLQHV X QW TXH OHXU SD
7DQW TX?RQ QH RQQDLW DV OD UpDOLWp VXU HOOH ODTX ?DSSXLHQW
SUDWLTXHV HW FRXUVLV UHY LIV QGLFDW LO W HV FRPSUpKHQVLEOH H HV XJH
H[DJpU pV SDUTXHVQRw REMHFWLI FH LYU H FRQW
FRPEOHU FH YLGH HQ DQW LG OH HFWHXU j
RXWH OHXU EDQDOLWp UDYHUV OHV SDUFRXUV
G?LQGLYLGXVTXLOHVRQWUHQFRQWUpHV
WKQLTXHV QH RQW TXH GHV
VO

&OUGOFLHOIG WUDYDLO OOH LI &KDF XQ
FDDSHFXSGWS HV UHFKHUFKHV
DSKTXHV U HO WKqPH \Q H U HO HFWDV pWKRGR
11
HHUKWQLkQUFWRUFXpLQLHVHSGHHHVFUG'LVFULPLXVRF/RWUDLWOHGHHOXRULDGSUUPSULHGXVOWIDHLOQVWGGDQVpV4&GLVVOHHJHWUQRLVGUDHUWWHUXVWLLLUDQPQGJVFWpRDVDHVHLHGQSHRD?XPHTOHWGLQWPHXUHWKQLTXHVXHIVQVPQSHQVDQWHHX?ELXXqWUU?HVHPGLVFRXUVGHO?F?ULVHHSHP\HULWIWQWHXR?WpUVOQXDYV[T0HXUVDKHRHWQLUVSKUUXUHLRHUOUFODFLWHpHWTOQOWVHQHMUVLHWDQ&LHH?VLQGFDGFHVWVUVEHjWHVFRHLpJOUXH[PSPjHOHXUVEIHWVRWXHFjOWHHUUEpHVHXWHQQVVUVHWVRVLKVDrWHGXDYVH(QOW?RPQSjURHOQWGXUVHXWVLVHXX[PQHXHHHHWHGVHPYRHPGLWQHLQVUGWFLQQHVVSHXGWW?UQXGQRLFUXHH[LQRUXWVXpVHWVLWDUDUULqUHVHDLJFVHDVWXHHHVQDWLRQVVFFHHLpSDUDGRDU?VOEVE,LGJGHPLVL
JH ?RX Vp RQL WKDRQQpRRU
D W RX OH W ? LTXH ORJ
VpED V FH WrO VH V XWUH V PL GLULVFWLPLRQVQD
GLVFULPLQDWLRQV OHV UWHV
GLVFULPLQDWLRQV OHV WRXFKHU
XHU
V
WURQ
QWTXHWWHPH HHVWFUH QMXVWLF
O SULQFLSHV UDQGV GH
RXY VLGHUp V WLULPLRQGLVFQD V VXU XUV QW QY /?
EUXLWSRXUULHQ"
(Q HW QVVX HV V DUFRX QRLUH ?DUDEHV G VHWRULJLQHV RFLDOHV OH QUHJH O?RULHQWDWLRQ OO [XH OH DQGLF S
RXWH
FHOOHV TXL RQW H SOXV RUWHPHQW LGpURQVpHV FRPPH HV[DJpU DU
FHX[ TXL QH HV VHQW RQQDLV TXH H ORLQ WUH 3HXW SDUFH ?HOO HV
RFFXSHQW QH SRVLWLRQ SULYLOpJLpH OG OG
HXW SDUFH TX?HOO RQW OXV GLIFLOHV j RXSU YHU DWLV LTXHPHQW
TXH FHOOHV TXL RQFHU QHQW H [H 3HXWrWUH SDUFH TX?HOOHV VRQ
pPRXYDQWHV X pGLEOHVFU TXH HV FHOO XL QHQWHURQF H KDQGLFDS X OH
HQFHVpUpIH[XHOOHVSUV
DYHFXQRVGDQVOHQH]XP RX
HXW SDUH ?HOOHVTX RQW \VPDWTXHPHQW FLpHV ?DX WUHV
H[SOLFDWLRQV QW QRWDPP XOWXUHOOHV ?OH H UREOq FH ?HVW
FRXOHXU D FXOWH?XU Q OH YHU SRXUDQW Q?HV YHQW DV
QpFHVVDLUH SRXU XQ QRLU RX XQ DUDE H GH DLUH OD GpPRQVWUDWLRQ
SDV?GS\rU YR\p DU
HV QW WpUpRW\SpHV HV HUVRQQHV HV DX[TXHOO LO IDL
IDFH H 1p HQ UDQFH RX RQ QH SHUVRQQH QRLUH LVTXH QRWDPPHQ
HSUHQW G?rW FLpH j GHV FOLFKpV YDJXHPHQW pV D pJLRQ G?R
VVGOIPDSOIGOY
SSRUW DYHF HV ULJLQHV 8Q DERQDLV HXW
SDU H[HPSOH VH RLU FRQI LHU QDWXU OOHPHQW Q WUDYDLO HQ DSSRUW DYHF OD
6RPDOLH??WO?$IULTXF?HV?
0rPH Q O?DEVHQFH GH JUDSKLTXHV LO DSSDUD vW
QDWXUHO GH UHQYR\ OH RULJLQHV
SDU H[HPSOH ORU X HFUXWHPHQW
RUJDQLVpH SDU XQH DVVRFLDWLRQ GH OFOG
ODTXHOOH HV XU PHPEU HV H FLDWLRQ XYDLH TO
SROLWLTXHPHQW RUUHFW LW XV SR
/?XQH H[SOLTXDLW TX?LO W HV TXD H LHQ XUHO DQG TX RQ LW H DF
HQWUHWLHQ XFKH G?HPE QH HUVRQQH QW LVLEOHP G?RULJLQH VLDW LTXH
XU G?R HOOH LHQW? 1H HU DLWFH TXH
SDUFH TX?RQ DLPH OHV R\DJHV W FFHTF

jO? ?LQWH UF XOWXUDOLWp ?
12
UDFRQIpHWWORLDOOXWQVQRXXGWDSVHY?rFHVVLRXVDGSLQIUPVSYEGOSYTXRHOVTUXHYFHUXRV[OLVPXLpWpWHYLHUFUVDHGRWFFXODWHXPUWHW?D?SRVHURYUVLJVLLQSHjHRWXUHRDWUXHUVRHQLVjSVDHDVHDDXQGVTLXVOpUGVWFLSLVXVFHFHUFWWVWIrOXH)D3OHHQGVXDUGPVQ+FUIHIHQGDHQVHRWUOHTXHVWLRQVLHVOHLFUUWH*SDVIVRLHHSVUHO3LH?HHjLWO?JUUVVRVUHHOFOWHHGVPHQPLHL[XVDGU&GHO1DDYRQVVVLVWjSHDKLHFXDrIFSWHFRDWLHHHXHVUULPHQTWRVGDSGHPHUWRpXORGQFWHHQDVVFHWTRDQVrHWHHWQVDDLXVORDXGVSVHLKDUFQLHQDDrL0WGDHHW?RDULVHHQWpHHUjVXHSLGOHEVDp&GHVXLTXHOTXHVVH?2OVX
VOLpV RVWH PLQRUV LWp
VVVX VRQQH V QW PH OH VOX RQILH RQ WL SROL RQG OH V RPPH
W
RULJLQHV HV UOHU H LFWLRQO?LQWHUG RLQ WURS
DQV QV
QFUH H
HXUV WpV LQRUL HV VXHVLV SH UVRQQHV V
pR FRQIXVLRQV OOHV
UD Q VpHV XSSR PLVVLRQV
UV
VVHUHSD VXU V QWVD SO VGH USD VVHU SHXW QLYHU EO
W
WWH HW UHPDUTXHV OHV
H
OD V
pFLVH UMHS YRLUXQFKVRPURPHQD RLVE7XG
V PRLQ W
UVLWp
V RQW V XGHG? VVHPHQWV V SK\VLTXH
UULqUHVWLRQVHWFD QD 'LVFULP,QWURGXFWLRQ
,OpGGFSD\G
FHUWDLQV FHWWH VWLRQ TX VDQV DSSRUW DYHF OH SRVWH ?D DV D HSODF ? RX
HQWpVSU X PLHX[ XQH HSHU GH HPSV DQV O?HQWHWLHQ
G?HPEDXFKH ,OV WDGGG
XQH WHOOH LWXDWLRQ TX?RQ OXL H SRV GHV TXHVWLRQV D UHQYR\DQW H HOOTX?
HVW PDOJUp H OO XQH PPH XQ H EORQGH QH HUVRQQH ?XQH HU
WDLOOH HWF WH -XV SRXU YRLU FRPPHQW RX ] LV FKRLV YRWUH
PDTXLOODJ? " 9RXV XWLOL ] TXHO DPSRLQJ" ? ?LPDJLQH XH RXV
LqUIrWHVG?rWHXQHIH? PP
DRGOH HWLHQV
V?H[SRVHU WUH FRQV LGpUp FR PPH XQ FDVVH
DYLGH GH RQIpOLFWDOLW DLV FH TXL Q FDXVH GDQV FHW JH QWLOOH
LWpFXURV GHV HPSOR\HXU TX?HOOH RLW YRUEOH RX DYRUpIDEOH D
FDQGLGDW TX?HOO LW OLHX HFUXWHPHQW RX H OD PRW RQ GHV
ODUpV F?HV XWH OD TXDOLWp GH D LRQ GHV FHVXU XPDLQHV
&?HV XQH FHR\DQFU GXHDQ pS GDQV H QWJHPPDQ OHV 5+ HXW
PLHX[ OHV TXDOLWp URIHV LRQQHOOH
FRQVWLWXHUDLHQW GRQF XQ RXWLO LQGLVSHQVDEOH j pWHFWLRQ HW O
YDORU RQGHV FRPSpWFHV HQ
FGOTOWHRM JXLGHV
VO

6DXIVLOHFDQGLGDWDIDLW FHjFHVUpIpUH pOpPHQ FXOWXUHOV
OOH DLW SDUWLH ?XQ DWWLUDLO UR\ QF LF XOp V QV PEUH ?pFROHV
LQ LWLR
UHSUHUOHERQFDQGLGDW
HV FLILHQTXHV j FH
QTSQjVIDDHF FKpV FHV FUR\DQFHV
FR OHVUHFUXWHXUVGDQ GHVPRGHVGH pOHFWQL UDWRQQ HOV&I VXUFH OHV
$5?D&07&R
OLWH 3URIH LR QDO 6H UYLF )LUPV?
)UDQHDQ LV 0$' '5+ H YU QR 3DULV HXLO
U DPPHQ H0QQDULH '838< HW 3LHUUH )$
5XHLO0DO PDLVR DP\ JHV X TXH9pUR $8' 7
&$//( +DUF qOH HQ HW LVF LP DWLRQ DX UDY LO 5XHLO0DO DLV LDLVR
(OJUGGFH
FRPPH FHX[ GH $ QFH pJDOH? XU UHFU XWHPHQ
DVDVGGVFO LGH *X
G?LQUPDWLRQ W FFX GH WUDYDLO PLJUDQ WV )UDQFH GRFXPH UpDOp U XUHD
WHUQLQDWL OGX7UDYDLOHW OD&)'7SJH V
13
JHVWVRUWJUpHUVGVRWSKOLDUWjLVHLLRXUDUQSWGHXUO?URDFXHHGUDHHWXWVWRQDUSULROGQVHOWTVVHSGDHVHHVHG?XQHSHUVRQQHQSDUXGHVSDHLQXQQXD9LVXDDQQQIRWWWpXD?YOH(FOVOHHRQW6UVYUDOLODGG&DHPQXDHO%VpHQUHSDXLGDSDOGDUGXIHj?VLDXSQLVVLDWVLQVWYVLFVR2LQHRRPYSHU/HHQOG5WqLVVWROUFVJHHXHH(VHPVDW6HP[RWOHQVSVW-HRXFYLU/DLJLH6VXHXRURLGWLTSXRHGVD0DXDOLV/DHSUQVH,V?LUJDWHFRX/UQHHVJPWHXrVLj[XQDQVUUQHWUQ[WDVWVH?RGWDXWHV?DWQFLDDVUDHVU?HUOHK(HVV[ISQDHDFVGWVOHGHHFVQIDULHHWVD?YpDKLJFLGHLUXGHDI[QHRSXLGWVGUHD\OGQDHUQTX,L($FX+LUQQVjOYXDDVVLWUKUQXKHDWVXHpQUWGVHHLGUVHVQHRODEFWZYR5+V?/?XQRHHGoHLD$,V8IFOIHLVHLHULVFXHHVTX9LLQYWHWX$WDUTXXRL$Q5ERQpQUWHVFGUQXODUXPUWQ?DFDSSLDREOGL%G(HUOpPWWHWOWQGqLRHIUIHQPIVUVHLFSFJVHUVDHGHHWHHQLLHHHHGQJPV(DQVHGHRGQHQ[DWQHPUGQHXRLDXOHOUX[DSVXL?RWXLFHPUpHHURTVXOLYU?QHVDWVTGXQ?LXVQH2-WHRQYWHHVLDUWDXUV
Q ? QH PL VF
VLIVVRF [
ULVHHS ?HQW V
LRQ ULPL LVF HW UULqUH&D
VJHSD
LH 5HY O JLF LRO RF DQ $PHULF
VRQ WLREVH
OX V W WLHO?HWU RQG VH V Lq SU VOH V
OH VRLW WH ?X OOH VW RQQX
SOX V VOH QVDSR O? VHORU W VLVWHRQ QWPH JHQDPD
WX LG QG QV
HQUHV WRXV Q DSSRUWV RX SUDWLTXHV ERQQHV GH
VLRQVXVGLVF V UD RUWVSSUD V VVLGLVFRQV
UHVVHQWLU
GV SLH F?HVW SURIHVVLRQQHOV
TXHVWLRQV HV FRQWUH 3URWHVWHU
LQWD HGLVFULPLQDWLRQV TXL SUpFRQLVHQW ?pYLW FH JHQUH TXHVLRQV VRLHQW
XYHQW YpFXV FRPPH HV RQWLQ HSULV XHOOHV TX
HQW RXV SDUWDJHQW OH SUpVXS SRVp RX
FRQVWDW GH O?H[LVWHQFH QpJDOLW?L pV GLIIpUHQWV QLYHDX[ GX PRQ GH
FOPGWGVVO
TXHVWLRQ
/HV FKHVHFKHU XU HV QpJDOLWpV H DFLVPH HW HV
ULPLQDWLRQV QH YD SDV GH VRL RXW JUDQG
qPH GH FXSDW RF RQ H HFKHU FKH HV OH LW H SKpQRPqQ HV
KLVWRULTXH W VRFLDOH QMHX HQWDO RQGD GHV OXWWHV
SROLWLTXHV GHSXLV UV LH OXV pFHQQLHV LRQ TXHV GHV DOLWLQpJ pV
IDWDGp VOG
G GOVI &?HVW j OD
ILQ GHV DQQpHV DPPHQW QRW HF DSSRUW GX DXW HLO&RQV
O?,QWpJUDWLRQ GH TX HV SRXYRLUV SXEOLFV RQW HFRQQX OD LUHPHQW
OD FHV H OXW FRQW HV FULPLQDWLRQV GLV PPH RQGLWL RQ j
UpVROXWLRQGHFHVSUREOqPHVG?LQWpJUDWLRQ
2Q H YHU DQV SOXVLHXU HQWHWLHQV H FHW XYU JH OD LW pJ PDWLRQ
GH FHV TXHVWLRQQHPHQWV Q?D SDV pW p VDQV FH LQFLGHQ VXU OHV YLFWL PHV
(DF OS
FHUWDLQHV GLIILFXOWp
UHQFRQWUpHV GDQV OHXU LH DPPHQW QRW SURIHVVLRQQHOOH OD
(OOH OHPHQW X GHV IIHWV XU OHV SSURFKHV RELOLVpHV SDU O
FKHUFKHXU Q LHQFHV RFLDOHV HV QpJDOLWpV RFLDOHV RQW

GF
PDQDQW XEOLF RPPH ODXG $5 %( %(
DX3UHPLHUPLQ LVWUH3DULV/D XPHQWDWLG )UDQ DLVH SJHV
2U SOG G F Oj' ) ?
O ? X
2OLYLHU 0$6&/(7 3DULV UPDQ G OLQ&R
U pJDOHPHQ W pOqQH YR 1$8 /D DUW GH WUDQUJH
DYDLO DFLVPH UPR/R H G GH ?HDX HV ILQ UHPHUFL HU
OHFDGUGXV PLQDLUH(66? 6H [HUDFH ODVGDQOHPR H WUDYDLO?
14
HJHXWXGGXULGVF?G0?XGLQHVLLRPHPLJGUDpLVQD&DDQRVG?DDDVVRpFVL6pUWppRXUUVDXQLoUDLQVHXRRHpFGUUF)RYERFDWV[pQWHDHYUGQOWHHUHULRH+QESDR?DRQQOGLRGHDHYHHYODUHXQHPUFVFVDPVHRHSQRpHXHVQLWW[p(JGSTLGWHHEUQWUGHDOUKWWDHDUFURYQFUXWWLORDXVDGO?O,GQU7DGHX4?SDVSPRULRPLGGIG(TGRWHDjVO9HHLHGWDDG[LXUUFIXHWVUSGLVWHDLVDHVQLVRHJOPODHGFVOpGG(O+FHQLDURp'HpWOOQHXUSRRQVWUDLERXpLOjFKUHGXUUHW/UFRjFXHHQGVQGQVOGQHD5GH<6X7RHYRoYDWHQDH$YjUD?RUHGLVFULPLQDWLRQ?pDDOHpHJWDW[HHQHLLUH$O61VHI/FLDYUIPDDOGUOGHUVXLOOoVHHLOV'F<VYPVQUOSY/DW6LF(DHVUQ<X+OLRSDLHV/$HGHSVOVRYWH
V WpRU SS VLRQ Up W VDQF QDLV RQ OH XU W LEO QH DVPL YULO OOH &KULVWH
ULPLQDVFRQ HV HW HUVLWLYp OD H LHRJ RO
XHROLWLT HHQFVF H LVH IUD 5HYH ? LPLQDWLRQ LVF OD
VH Qo RQQWL
WRU SS QWUHSUL O?H V QWpJUDWLR O?L H O?HPSORL qV O?D L pI OH UHOHY U OHVVLE 0LQpVULW
HQFUD OD H UVXOHX HVULVHS HV
VH WU [ VQHQWH V QW RX SOXV
QJWHPSV
V DWWULEXHU SRXU LDWLRQ pQRQF GH LQVWUXPHQWV
GH UUH ULPLGLVF WLRQV VGH V SRWHWL
j
LQWpJUDWLRQ OWp GLIILF
V
FRQVWUXFWLRQ
GLVF V OH SRXU /?LQWpUrW
LO DXWUDYDRQVULPLQDWLGLV
SURSRV X?LOV ROXWLRQV HV VRLHQW
?HQWU GDQV WHV
UULqUHVWLRQVHWFD QD 'LVFULP,QWURGXFWLRQ
PLQDWLR GR F
FXOWXUHOOH HWF QWQRWDPP DU OHV KHUFKHXUV PRELOLVDQW OHV RXWLOV
GOVFG3%/
XHVWLRQV GRQQ p OLHX j UWLU HV
DQQpHV j XQ QRPEUH FURLVQW ?HQTXrWHV DERUGDQW FHV QpJD OLWpV
FRPPH HV pTXHQFHRQV HHQW HVDXW G?XQH GLVFU PLQDWRQ FL DO
TX?RQHV \HGHPHVHUXU
/HV HQTXrWHV VWDWLVWLTHV VXU OHV GLVFULPLQDWLR V GDQV H GU
DS UWVH[S LFD WpV WLIVOL
GO TXL RQW SRSXODULVpV HQ UDQFH SDU GHV
FLDWLRQV DV LOLWDQWHV FRPPH 626 PHDFLV DQV O?REMHFWLI
jGG/
jFOWUSHj
O?HQWUpHG?XQHERvWHGHQXLWjX QHSHUVRQQHEODQFKHHWjXQHD
G?XQH PLQRU LWp YLVEOH DUJHDQW SDU HXUDLOO HV rPHV
TXHVFDUORRNFRPSDULVFWpUEOH?
/DWHFKQLTXHDpWpXWLOLV pHFRXUD PPHQWGDQV FDGGHVFLHQWLIV HV
GHSXLV OHV QQpHV XU HQWHU GH OD LVFULPLQDWLRQ jO
OGH 8QH pTXLSH H HXU FKHU FK QYRLH j XQ
FHULQ QRPEU H HV QLHUHU SOXVLHXU &9 FHV DFW YDUDQW HQ X
pOpPHQW QRP UDEH W QRP UDQoDL QF
JHQUH? QRQUpSRQ VHV SURGXLWHV SDU OHV
HPSOR\HXU 'DQV HU FDV H LQJ YD TX?jXV D SDULFL
G?DFW XU RX FKHXUHU FK HV
O?HPSOR\HXUDGRQQpXQHVXLWHIDY XUHSDU&9LGDRUDEOHjODFDQG

RLU PPD QXHO '8*8 7 1RDP $1'5 , DQ QLFN ?+257 HW DVFDO H
7,73( /H pWKH H[ULPHQDOH GH HVXUH GHV GL
WH1R YHLOO UH &HQ ?DQ O\VH WUDWpJLTXH LF
)H+*?jO
O?RULJL j O?H RQWUH MH XQH )UDQo DLVH SH X TXDOLILp HV 8HQ
3DVFDOH 3( 7 LVFULP DWLLQ j O?HPEXFK XGH G?DXGL
FRXS GDQOHVHFWHXUIL U? Y O ?S
DSHWF
15
URFULWHHQQHSDH5VXD2XHOJLY(U(DIQWHDUHVLUUL?VQFSUHLSPDLOQFDPWHLHRHQHV6,HWHQGjGHPVQDPXRVGQRHLHURPPSD(U<HFUGHSHXLUHDFLFWVHPXHRQWUTXpWVqHUYMpXSLDUWV[GHDPOSORHLVJU/H<QFF3RGWLLJROGRpLOLXSLFHWDXR?DORHGVVV,OUpH1PRYQL5DULpLGDWQL?DHFDDQSHXQWWDHDUGVWVpD,DOHRHDVGQS?RHOWROD7DPQHVGHHGHMQJOHH?DDTOXHHQOO5HSVPHWOVLY9U(HWQ(WH(HHVOVRXV/P<SJOLRH\HXHUWVQHQWXPHGPHROHSULQFLSDSHVXWpWVFPHHLWUDLpLVWjWDVpFHLOHFQGVPGH?FWGGDGVHUV&'(FV)EDLIHU2L2V,WLpLqUH$L1U5Q'VLUQPYQQW)RHVITXHpEGXUKQVRHXDHFXQHOLGWVSLDGHWFVRPSDUHQODHVTUrpSRQVHVHHDWLDQUOSPHGHUWVHWVH?VQGQPFWUVWHDLHQ\VKVRV?FGOE7WLH?V'WDDRH
QG ?KDVH ? QV VRXOX SK\VLT QF SSD
XH LT RP5HYpFH
Q? QW HV3UHPLqU LRQ IRU HV HPLqU 3U WLQJ RX Q LPLQDWLR LVF VWV WH SDU
UVX V RQG
KH EDO?H
PLQDVWLRQ VF
RUVTX G?HPEDXFKH QWUHWL HQV
WLRQ
EOD G?XQ HW QRLU G?XQ SKRWR V
HVXUHU
LTXHV
XWUHLVVXH
JURVR FRQVLVWH
VWLQJ WH VH WUHVULVH VGH RQGDUQH
WHVWLQJV
WVX
H VXU WLVWLWDTXHV TXr V RXSH V [ VVHU W 2Q
URIHVVLRQQHO
FHV GDQV SXEOLFV SRXYRLUV GHV
QWVVHPHGL GO SGWWjVG PDLQ
G?DSSOLFDWLRQ TXL H OLPLWH j O?pWDSH FKH?HPEDX TXH QRXV KHUFKRQV
j GpSDV GDQV HW JHXYU H 8Q HDXW OLPLWH HV TXH HV pWKR GHV
FjGHST,VH HQW
GLIILFLOH H OHV DSSOLTXHU j GHV HPSORLV WUqV TXDO LILpV LO DXGUDLW
G?rWUH HPHQW DFLO UHSpUpH SDU O? HPSOR\HXU O XW DU LOOHXUV S
LWDEV H FKHU HVXUHU QH PHRU H GLV PLQDWRQ HQ ?LVRODQW
GHVDXWUHV
2Q H SHXW HSHQGDQW pJOLJHU H LW TXH D LOLWDVp GHV
HQTXrW GH H SH pHV pDOL Q DQFH FRQIHqU HW YDQWDJH D
EODQFV 8Q HVWLQJ W RQGX SDU OH XUHDX QDO ,QWHUQDWL GX UDYD LO HQ
GDQV LHXUV OXV UDQGHV JJORPpUDWLRQV DLV UDQo D PRQWUp TX
U WHV GDQV HV QWUHSULVHV HV HFWHXUV HV OXV GLYHU
HPSOR\HXU DLHQWDYRULV TXDWH LV LQT OH DQGLGDW pYRT XDQW XQH
RULJLQHKH[DJRQ OH?
HDXW SDQ GHV HV FKHUFK TXDQWLWDWLYHV XU H MHW HV FRQV LWXp
WHQ WXGLHU H VRUW G?XQ JUDQG QRPEUH GH
ODUpV ODV ORQ GLIQWHV YDULDEOHV HHWKQLT H[H JH HWF
GDQV XQ HVSDFH HQWUH HLVSU HFWHXU G?DFW YLW RQJpQpU pJ LRQ? HW
XQHSpULRGHGRQQpV
/D OpJLVODWLRQ IUDQoDLVH OLPLWDQ WKQLTXHV
GOWD RQV TXH ?RQ WURXYH SOXV IDFLOH PHQW
JHQU H GH HVpPDU FK HFKHU FKHV RQW RXW GH rPH EOHVSRV
GHV HQTXrWHV SXEOLTXHV W SHUPLV GHSXLV OHV QQpHV
QRPEU H G?LQIDWLRQV XU HV QpJDOLWpV DFH DX FKpDU GX DLO
IRQFWLRQ GH O?RULJLQH (Q H EDVD QW XU OHV OLHX[ H QDLVVDQFH
XU OD QDWLRQDOLWp SUpVHQWH pH DV
*pQpUDWLR R

ULF&(( ',(<)DELFH)2521, HW+pOqQ*$51 5DUWFL
VXU OHV UWHV L ?HPSOR GDQ HIIHFWLI ?HQLUR DPpULFD
TPTOIGQVSF
DXJHQ OHULTXHG?UHO FLp*HRUJH /621:, 'HEUD &+ 0&%5
5DFH DQG /RVV I 3ULYL ULFDQ HUL DQ:K IIHUHQ
'HW UPLDQWV I -RE /D\RIIV URP 8SSU7LHU FFXSRQ? 6RFL DO )R
1?S
16
XHYSRDHUDJQ??DU?UIGQFX(HHVXDUQ)LHHRVIXpLVWUHWVF\rRGQWQFHHFUW[GV[LVHHLOXLPSHDRGWLVHPOWHTV$RUVpIUWJXHTRDOLUVGIRPDVUVDXHUURFYIROVQFrP?LWQDRFIDSQOWPV/V?ROSUHLYLUQQUWHVFFGHIXFPUHVrQFOHjVHXVUHGVWHWHDTLOp:WVHHUDSULLVTFY2TUV$,HUFLDXWQUHHOWHWRVH)VHHPGQHUVQDpQUWWHG?v%(WDRUWWVWjHpDODQSOHVpSD,GDVDLIDLUXFHOVLVOVPHVDXVVHWpWIDIVpQUHHQXUVHWVORQRHGRPDLQHVQGHVYX7LVHOk'WHLLVWRXSOVLOWDVQRXRJLLXpWPHDSWGLOHUFROHG%$WHQIU2DUUQGDDFX[OPHQUXHHFGRPDXR[HQQDWWLQVUHYJHHGGFW?HHVQWXHDXQVLV5HV(HDUpDLYDDQXW[LGRQWJHOXRDHVLDV[rUUWOLRQFHpIHRWFLHPHXDpGPWGQFV&rHHVFQUXP/HVLP5p1
O
WKH LQ V
EOHLD QH
DIUR W EODQF LQV
LH%U 0F K QF %U EU 'H W RQ LOV JHRU *H WH O?H SOH SD WLH Q

HUPLV RQW RULJLQHV W 7UDMHFWRLUHV VWH V
RX QWVUHSD XUV W GXVGL
GHV
SRUWHU

WLTXHV VWD XUV W
FRQVLV OOHV FRKRUWHV
H WXGHV QWRXY V? ?Up V VGH VXU PSLVXH WXGHG?

V
ULVTXH GDQV LTXpV VRSKLV UqV IDFWLFHV
RQ PRWLYD GH WUH 9 & GLG V WXUH GH RVVLHV RQVWLWXH
UULqUHVWLRQVHWFD QD 'LVFULP,QWURGXFWLRQ
LUHV
SOXVEDVQRWDPPHQWFKH OHVGHVFHQGDQWVG?DIULFDLQVRXPDJKUpEL]
HVGVVRpPV
GpFODU DWLRQV HV QTXrW FRPPH
GWRR WFGS HV XU HXU
QWLPHQW EMHFWLI H?rW PLQpVGLV REOqPH GHV DYDX[
SHXYHQW HQ H LWHV HV QTXrW SHUHW QWOOHV pHOOHPH
SU HV FULPLQDWLRQLV " TX?HOOHV W GHPDQGH WRXW LPSOHPHQW
O?RSLQLRQ GHV HVHQTXrWpVHOO HX YHQW QWWUH FLOHP LVHV ID Q GRXWH
TX?HOOHVORUV IRQW SSHO j GHV pO pPHQW REMHFWLI DJUDU SK
pFpGHQWSU LO FLOLI H GLU H TXL DLW qYHUHO DLPHQWYU GO
GLVFULPLQDWLRQRXQRQ
FHOGOPGOG
HWKQLTXH HVW VXSSRVpH UpVXOWHU GH OD GLIIpUHQFH pVXOWDWV WUH EODQFV
GH HOOHV RX HOOHV RULJLQHV XI
VWLTXHPHQW
WOpTSMOO JDOLW
GHWGLSO{PHVLGDWHVLWHPHQWXUHOHV?

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents