Dansk forskningspolitik efter artusindskiftet
357 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Dansk forskningspolitik efter artusindskiftet , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
357 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Dansk forskningspolitik var i det 20. arhundrede prAeget af kontinuitet og pragmatisme. I det nye artusind har det dog langtfra vAeret tilfAeldet, da sa godt som alle forskningspolitikkens hovedelementer er blevet reformeret, og splid, tvivl og brud er blevet en fast bestanddel af den danske forskningsverden.Hovedarsagerne til den markante forandring er, at forskning i stadig stigende grad fremhAeves som en afgorende faktor for Danmarks globale konkurrencekraft og velstand, og at en rAekke bredere forvaltningspolitiske ideer er blevet introduceret pa omradet. Denne udvikling har pa den ene side sat videnskabens autonomi og traditionelle styringsmekanismer under pres med nye krav og oget kontrol, men er pa den anden side ogsa resultateret i storre bevillinger og mere opmAerksomhed til forskere og uddannelsesinstitutioner.Dansk forskningspolitik efter artusindskiftet tegner for forste gang et bredt, dAekkende billede af den nyere danske forskningspolitik og gennemgar reform for reform de beslutningsprocesser, der ligger bag forandringen, og de konsekvenser, som dette forskningspolitiske skift vil fa i fremtiden.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 10 avril 2012
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771244908
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0112€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

R e d i g e R e t a f K a a R e a ag a a R d o g N i e l s M e j l g a a R d A A r h u s u n i v e r s i t e t s f o r l Ag
Dansk forskningspolitik
efter årtusinDskiftet
B i D r ag y D e r e Dansk forskningspolitik var i det 20. århundrede præget af
kontinuitet og pragmatisme. I det nye årtusind har det dog langtfra været
k a a r e a ag a a r D tilfældet, da så godt som alle forskningspolitikkens hovedelementer
C a r t e r B lo C h er blevet reformeret, og splid, tvivl og brud er blevet en fast
bestandl i s e D e g n del af den danske forskningsverden.
s a n n e s . h a a s e
Hovedårsagerne til den markante forandring er, at forskning i
stah a n n e f o s s h a n s e n
dig stigende grad fremhæves som en afgørende faktor for Danmarks
n i e l s M e j l g a a r D
globale konkurrencekraft og velstand, og at en række bredere
fort i n e r av n
valtningspolitiske ideer er blevet introduceret på området. Denne
j e s p e r W. s C h n e i D e r
udvikling har på den ene side sat videnskabens autonomi og
traditioe va n t h i a k . s C h M i Dt
nelle styringsmekanismer under pres med nye krav og øget kontrol,
M a D s p. s ø r e n s e n
men er på den anden side også resulteret i større bevillinger og mere
h e i D i s . p e D e r s e n
opmærksomhed til forskere og uddannelsesinstitutioner.
Dansk forskningspolitik efter årtusindskiftet tegner for første gang
et bredt, dækkende billede af den nyere danske forskningspolitik Dansk
og gennemgår reform for reform de beslutningsprocesser, der ligger
forskningspolitik bag forandringen, og de konsekvenser, som dette forskningspolitiske
skift vil få i fremtiden. efter
årtusinDskiftet
Dansk forskningspolitik har fra årtusindskiftet ‘‘og frem gennemgået en række afgørende
forandringer, der selv i et internatonalt perspektiv
har givet genlyd. Der har således været tale om
et reform-omfang og en forandringshastighed,
der gør, at Danmark fra at have haft status som
et lidt nølende land i forskningspolitisk
reformhenseende er kommet til at fremstå som et af
de mest forandringsivrige. Resultatet er blevet
ISBN978-87-7124-023-8
en sektor, der i mange henseender fremstår
væsentligt styrket, men som samtidig også står a midt i en række fundamentale udfordringer.
9 788771240238
Citat fra bogen
0.0 Forskningspolitik.indd 1 23/03/12 10.41Dansk
forskningspoli tik
efter årtusindskiftet
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
1209_dansk_forskningspolitik_trykklar.indd 1 13/03/12 11.241209_dansk_forskningspolitik_trykklar.indd 2 13/03/12 11.24Dansk
forskningspoli tik
efter årtusindskiftet
Redigeret a f
Kaare Aagaard & Niels Mejlgaard
Dansk Center for Forskningsanalyse
Institut for Statskunds kab
Business and Social Sciences
Aarhus Universitet
a Aarhus Universitetsforlag |
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
1209_dansk_forskningspolitik_trykklar.indd 3 13/03/12 11.24Dansk forskningspolitik efter årtusindskiftet
© Forfatterne og Aarhus Universitetsforlag 2012

Tilrettelægning: Grafsk Signs

Omslag: Jørgen Sparre

Bogen er sat med Sabon

E-bogsproduktion: Narayana Press, Gylling

ISBN 978 87 7124 490 8

Aarhus Universitetsforlag
Aarhus
Langelandsgade 177

8200 N

www.unipress.dk
Bogen er udgivet med støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregivesIndhold

Foror d 7
1. På vej mod en ny forskningspolitik 11
Af Kaare Aagaard og Niels Mejlgaard
2. Reformbølgen tager form 37
Af Kaare Aagaard
3. U niversitetsloven fra 2003
På vej mod konkurrenceuniversitetet? 59
Af Lise Degn og Mads P. Sørensen
4. Fra tanke til faktura 95
Af Carter Bloch og Kaare Aagaard
5 . Fo r s k n i n g s k o m m u n i k a t io n
Det tredje bens andet ben! 133
Af Niels Mejlgaard
6 . F o r s k n i n g s r å d s s y s t e me t
Tilføjelser og forskydninger 159
Af Kaare Aagaard og Tine Ravn
7 . Fu s i o n spr o c e s s e r n e
Frivillighed under tvang 195
Af Hanne Foss Hansen
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
1209_dansk_forskningspolitik_trykklar.indd 5 13/03/12 11.248. ‘Stor ståhej for ingenting’
Den danske bibliometriske indikator 229
Af Jesper W. Schneider og Kaare Aagaard
9. Den nye forskeruddannelse
Fra mesterlære til forskerskole 261
Af Niels Mejlgaard, Mads P. Sørensen,
Heidi S. Pedersen og Sanne S. Haase
10. Internationalisering af dansk forskning 291
Af Evanthia Kalpazidou Schmidt
11. Status og perspektiver 327
Af Kaare Aagaard og Niels Mejlgaard
Forfatterbiogra fer 353
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
1209_dansk_forskningspolitik_trykklar.indd 6 13/03/12 11.24Forord

Forskningspolitikken er efter årtusindskiftet trådt frem som
et centralt dansk politikområde. Det kan afæses i antallet og
omfanget af reformer; i væksten i bevillingerne; i
mediedækningen; i ressortministeriets tyngde; og i forbindelse med
den betydning, forskningspolitikken tillægges i afgørende
politiske handlingsplaner som eksempelvis
globaliseringsstrategien.
Udviklingen baserer sig først og fremmest på forestillingen
om, at vi lever i en global vidensøkonomi, hvor Danmarks
konkurrencekraft er betinget af en højtuddannet arbejdsstyrke
og frontforskning med klare forbindelseskanaler mellem
videnskab og erhvervsliv. Det er på den baggrund, at 2000’ernes
vækst i offentlige investeringer i forskning skal forstås, og
det er med den begrundelse, at forskningspolitikere igennem
utallige initiativer og tiltag har forsøgt at knytte forskning og
samfund tættere sammen. Reformernes konkrete udtryk har
imidlertid samtidig været påvirket af en række dominerende
forvaltningspolitiske rationaler med fokus på transparens,
accountability, effektivitet, konkurrence samt resultat- og
kontraktstyring.
7
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
1209_dansk_forskningspolitik_trykklar.indd 7 13/03/12 11.24 I kernen af transformationsprocesserne på
forskningsområdet kan der således identifceres en dobbelt
forandringsimpuls, der i stigende grad har udfordret den traditionelle
forskningspolitiks rodfæstede institutioner. Man kan tale om
fremvæksten af en ny politik-forståelse, der har fundet sin
rolle, funktion og legitimitet i såvel globaliseringsdiskursen
som ideerne bag vækst- og innovationspolitikken, men sit
faktiske organisatoriske udtryk i forsøget på at tackle disse
udfordringer i de organisationsmodeller, som blandt andet
New Public Management-bølgen har anvist.
Denne udvikling har imidlertid fundet sted inden for et felt,
der traditionelt har været præget af autonomi og
kontinuitet, og hvor gennemførelsen af omfattende reformer snarere
har været undtagelsen end reglen. Ikke mindst derfor har
forandringsomfanget og forandringshastigheden efter
årtusindskiftet også udløst højlydte diskussioner og langvarige
konfikter såvel internt i forskningssystemet som mellem det
offentlige forskningssystems aktører og forskellige eksterne
interessenter. Hvor der på den ene side argumenteres for, at
der målt i midler, ansatte, institutioner, relationer,
medieomtale og politisk betydning kan tales om en markant styrket
sektor, fremføres det på den anden side også, at den konkrete
udmøntning af denne vækst har trukket en række nye udfor -
dringer med sig og samtidig har sat en række traditionelle
karakteristika ved det offentlige danske forskningssystem
under pres. Med fere midler er der naturligt fulgt fere og
højere krav, men det er krav, der i mange tilfælde fremstår
multidimensionelle og indbyrdes konfiktfyldte, og som
udfordrer nogle af forskningens grundlæggende institutioner.
Selvom såvel udviklingen som helhed som udmøntningen
af de enkelte delreformer gennem 2000’erne har haft både
akademisk og politisk bevågenhed, har det samtidig været
karakteristisk, at både beslutningsprocesserne og
konse8
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
1209_dansk_forskningspolitik_trykklar.indd 8 13/03/12 11.24kvenserne har været mangelfuldt beskrevet og analyseret.
Dermed har forudsætningerne for en kvalifceret debat om
udviklingen sjældent været til stede. Det er ligeledes
karakteristisk, at det ikke har været forsøgt at tegne et
helhedsbillede af forandringerne, deres indbyrdes relationer, og de
bagvedliggende forandringsimpulser, der kan genfndes på

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents