Konservatisme i mellemkrigstiden
353 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Konservatisme i mellemkrigstiden , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
353 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Det Konservative Folkeparti kan i ar fejre deres 100-ars jubilAeum som parti. Og umiddelbart lever konservatismen i bedste velgaende: Konservative debattorer ytrer sig ivrigt i medierne, og konservatismen markerer sig i den politiske offentlighed. Men virkeligheden er en anden. Partiet er splittet og star reelt midt i en tillidskrise, ligesom mange iagttagere mener, at det har mistet politisk fodfAeste. Det ser vi fx, nar Soren Pape onsker at give partiet en hojredrejning, selvom det reelt kun er fa ar siden, at den tidligere partiformand vendte sig mod midten.Denne interne splittelse er dog langtfra ny. Allerede i mellemkrigstiden oplevede partiet stAerke brydninger, tvivlede pa de liberale vAerdier og var uenige om, hvilken vej de skulle ga.Konservatisme i mellemkrigstiden er historien om mellemkrigstidens splittelse hos de konservative. Om en tid, hvor der var modstridende holdninger til, hvad konservatisme skulle vAere, og hvor kimen blev lagt til den moderne konservatisme, vi kender i dag.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 05 octobre 2016
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771842487
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 18 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0112€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

c h r i s t i a n e g a n d e r s k o v
konservatisme i mellemkrigstiden
aarhus universitetsforlag |
K O N S E R V A T I S M E I M E L L E M K R I G S T I D E N
C H R I S T I A N E G A N D E R S K O V
K O N S E R V A T I S M E I M E L L E M K R I G S T I D E N
“Der er intet saa ensomt og dybt forladt Som en Død, der driver til Havs ved Nat, I det vilde Virvar af Sprøjt og Skum paa det golde Stof i det øde Rum. Ja det er, som der lød fra Bølgernes Skød i de levendes Øren en dump Melodi. Han er mere død end en anden Død: Han er lige saa bundløst død som vi.” Helge Rode
Konservatisme i mellemkrigstiden © Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2016 Omslag, tilrettelægning og sats: Anette Ryevad, Ryevad Grafisk Forsidefoto: Konservativ Ungdom oprettede i 1932 Stormtropperne. Et ungdoms politisk korps, der var stærkt præget af den radikale nykonservatisme. @ Scanpix Bogen er sat med Indigo og Syntax LT Std Ebogsproduktion hos Narayana Press
ISBN 978 87 7184 248 7
Aarhus Universitetsforlag Langelandsgade 177 8200 Aarhus N www.unipress.dk
Bogen er udgivet med støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond og Den HielmstierneRosencroneske Stiftelse
FAGFÆLLE-BEDØMT
/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d. niveau er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.
I N D H O L D
INDLEDNING
1. OPBRUD
I. Fra Højre til Det Konservative Folkeparti
Højres håbløse slægter Under den personlige friheds fane Den individuelle opdrift og udviklingslinjen
ll. En splittet konservatisme
Krig og opbrud
2. DÆMRING
l. Krig og tvivl
Det Unge DanmarkRadikalkonservatisme og fascisme I blinde – en bredere konservativ reaktion Den nye tid
II. Den genfødte nation og det nye menneske
En moderne nationalisme Arven fra Harald Nielsen Thorkild Gravlund og nationen som race Nationen som vilje og væren Opgøret med brandesianismen Den handlende tro, den praktiske idealisme
9
13 18 21
2
4
29 34 38 43
49 54 58 63 65 68
3. REAKTIONENS ÅRTI
l. Den borgerlige orden
Verden af i går Borgerlig samling Oprøret mod masserne Parlamentarismens afløsning Parlamentarismekritikken i Det Konservative Folkeparti
ll. Nye strøminger i Det Konservative Folkeparti
Studenterkonservatismens nyorientering Livsanskuelsesdebatten Et aandeligt Centrum, et Grosted, et Paavirkningssted Pürschel, Drachmann og toldpolitikken
4. EN SELVSTÆNDIG KONSERVATISME
l. Leddet er af lave
Opgøret med Venstre Striden om Christmas Møller Uklarheden i den ideologiske klarhed
ll. Partiet i midten
Politikeren og ideologen Socialkonservativ krisepolitik Han er vor Fører og skal være Partiets
5. PÅ OVERBEVISNINGENS KLIPPEGRUND
l. En konservativ livsanskuelse
Det nye Danmark Opgøret med “nationalliberalismen” Den liberale illusion
ll. Moderation eller radikalisering?
Nykonservatismens vigende radikalitet Ved nationens alterbord Kritikken af den politiske religion
77 85 90 97 98
103 107 113 117
125 128 132
135 141 145
151 158 163
165 170 176
6. HVAD MED DEMOKRATIET?
l. Det korporative alternativ
Systemkritikkens udkrystallisering En korporation, et Sagkundskabens Raad Ole Bjørn Kraft og fascismen
ll. Parlamentarismebegrebet i nykonservatismen
Man kunde meget vel tænke sig… Antidemokratiske træk i nykonservatismen
7. POLARISERING
l. Strømkæntring
Fascismens fascination Ungkonservatismen marcherer
ll. Ørn eller skildpadde? – to konservative programmer
Nyt partiprogram Det nationale arbejdsfælleskab Ideologiske brydninger efter radikaliseringen
lll. Opgør
Der er sagt og skrevet ting… Frihed, folk og folkestyre Statusopgørelse ved et jubilæum Denne tro, indrømmer jeg, bekender jeg mig til
8. AFKLARING
l. Eet vælgerkorps, een valgdag
Den konservative garanti Skansen falder
ll. Kulturpessimismens politik
Det kritiske punkt Talmajestæten er altid paa de lavere staaendes Side Højres skrantende afkom Agitationen mod grundlovsrevisionen
179 184 187
191 195
201 210
216 220 224
229 236 243 246
253 255
259 266 269 274
lll. Afgørelsen
Udgrænsningen af den radikale nykonservatisme Mellem storagrarer og pengematadorer… … og redere og kammerherrer Sidste akt
9. LINJER FREM – EFTERSKRIFT
NOTER
NAVNEREGISTER
LITTERATUR
280 288 293 296
305
311
331
335
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents