Partier i nye tider
180 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Partier i nye tider , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
180 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Partier i nye tider er en samlet afhandling om udviklingen af den politiske dagsordensfastsAettelse i Danmark siden begyndelsen af 1980'erne. Forfatterens udgangspunkt er, at dansk politik ikke lAengere lader sig forsta ud fra et klassepolitisk perspektiv, og hans fokus er derfor sporgsmalet om, hvordan man sa skal forsta dansk politik.Bogen karakteriserer overordnet det komplicerende forhold mellem samfund og politik og diskuterer, hvordan og hvorfor nogle emner er kommet hojt pa den partipolitiske dagsorden, mens andre undviger sig opmAerksomhed. Hvorfor er fx flygtninge og indvandrere blevet et centralt partipolitisk emne, nar EU ikke er? Kan man tale om, at de politiske partier har mistet deres centrale rolle i dansk politik? Og hvilken rolle spiller medierne i politiske beslutningsprocesser? Svarene pa disse sporgsmal er overraskende komplekse og krAever afhandlingens detaljerede teoretisk og empirisk baserede undersogelse af dansk politik og partipolitisk dagsordensfastsAettelse efter klassepolitikkens forsvinden.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 20 janvier 2012
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771244601
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0065€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

KCA O F VIØ C h r i s t o f f e r G r e e n - P e d e r s e nB PARTIER I N Y E T I D E R Den politiske dagsorden i Danmark O V KØ B A I F C
Partier i nye tider
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
CHristoffer Green-Pedersen
Partier i nye tider
Den politiske dagsorden i Danmark
A A R H U S U N I V E R S I T E T S F O R L A G|
a
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
Partier i nye tider © Forfatteren og AarHus Universitetsforlag 2011 Omslag af Jørgen Sparre
E-bogsproduktion: Narayana Press, Gylling
ISBN 978 87 7124 460 1
AarHus Universitetsforlag
Aarhus Langelandsgade 177 8200 ÅrHus N
www.unipress.dk
Bogen er udgivet med støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond
Denne ahandling er af AarHus ScHool of Business and Social Sciences antaget til forsvar for doktorgraden i statskundskab.
Forsvaret finder sted fredag d. 20. januar 2012 kl. 13.00 i auditorium A, bygning 1333, AarHus Universitet.
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
I N D H O L D
FORORD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 1 Klassepolitikkens forsvinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bogens opbygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 2 Oppositionspartier og konfliktstrukturer: Et teoriapparat til studiet af den partipolitiske dagsorden. . . . . . . . . . . . . Partikonkurrence og vesteuropæisk politik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dagsordensfastsættelse og partikonkurrence – teorigrundlag. . . . . . . . . . . . . . . . Dagsordenslitteratur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studier af dagsordensfastsættelse og policybeslutninger . . . . . . . . . . . . . Samspillet mellem dagsordener og emnekarakteristika . . . . . . . . . . . . . . . Partikonkurrencelitteratur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Et teoriapparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Begrebet “den partipolitiske dagsorden” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den partipolitiske dagsordens dynamik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 3 Datagrundlag og langtidsudviklingen i den partipolitiske dagsorden . . . Parlamentsaktiviteter som datagrundlag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valgprogrammer som datagrundlag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parlamentsdata og valgkampsdata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan fastlægger man indholdet af en dagsorden?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Policypositioner og emneejerskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langtidsudviklingen i den partipolitiske dagsorden i Danmark . . . . . . . . . . . . . . . Overblik over de videre analyser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 4 Hvordan emner kommer på den partipolitiske dagsorden . . . . . . . . . . . . . Partikonfliktstrukturen i Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
7
11 18
23 23 28 29 29 34 36 40 41 43
55 56 60 61 63 66 67 78
81 82
Flygtninge og indvandrere: Succesfuld politisering? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miljøpolitik i Danmark: institutionaliseringen af opmærksomhed . . . . . . . . . . . . . Sundhedspolitik: Hvem er bedst til det umulige?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan kommer nye emner på den partipolitiske dagsorden, og hvordan bliver de der?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 5 Hvorfor kommer nogle emner ikke på den partipolitiske dagsorden?. . . . Moralitetsspørgsmål: Uden for partipolitisk konkurrence? . . . . . . . . . . . . . . . . . . EU: En sovende kæmpe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boligpolitik: Afpolitisering af et velfærdsstatsemne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvorfor kan emner ikke komme på den partipolitiske dagsorden, og hvordan kan emner afpolitiseres? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ligheder og forskelle i (parti)politiske dagsordener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 6 Samfundsproblemer og medier: Hvordan spiller den partipolitiske dagsorden sammen med omgivelserne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Betydningen af samfundsmæssige “problemer”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mediernes indflydelse på den partipolitiske dagsorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvilken rolle spiller policyproblemer og medier?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 7 Hvad kommer efter klassepolitikken?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Politik og samfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dansk politik i dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foregår politisk dagsordensfastsættelse på mediernes præmisser? . . . . . . . . . . Styres politiske beslutningsprocesser af enkeltsager og tilfældigheder?. . . . . . Er partiernes vigtighed forsvundet med deres medlemmer?. . . . . . . . . . . . . . .
Appendiks 1: Datasæt som bruges i analyserne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendiks 2: Beskrivelse af indholdet af 24 hovedemner/ hovedkategorier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
84 92 101
108
111 112 117 126
130 131
137 137 141 148
151 153 156 156 159 160
163
164
167
F O R O R D
déé ôg ôg é àgélîggéé ôŝîgŝôé à é làg ô-îŝôîé. Mî àéé mé ôlîîŝ àgŝôéŝàŝŝæélŝé égyé îlàgé î 2002, ôg éé é é æômmé lélîgé îl à ŝîgé à îl àllé é mééŝé, é å é ééŝ måé à îàgé îl ôéé ôg éé îl éé ôg.  Mî îŝîàîô îl à àéé mé ôlîîŝ àgŝôéŝàŝŝæélŝé ŝàmmé îé mîŝ à mî møé mé é àméîàŝ “ôlîçy-àgéàŝ ôéç” ôg é é ôŝéé àg é, à r. Bàûmgàé, Byà d. Jôéŝ ôg Jô d. Wîléŝô. à møé ég øŝé gàg î ôîélŝé mé é ..-ûŝûŝ î Bégé 1998, méŝ Jô à gæŝéôŝé é ïŝîû ô sàŝûŝà î 2001, ôg à à ŝàm-mé mé Byà é mégé gæŝî æ, à ég mé mî àmîlîé îl-àgé 4 måéé ŝôm gæŝéôŝé é uîéŝîy ô Wàŝîgô, séàlé î 2004. Lîgé à é øélî ég îôûçééé îéé ôm à ûîlé é lîgéé ôé ŝôm é àméîàŝé î é àŝ ŝàm-méæg, à àllé é ŝøé mîg å àllé æélîgé måé. sôm ôŝéé ôg mééŝé é é mégé ôŝéllîgé, mé é élé éé îl åé à éîé ŝàmûŝîéŝà å àlléøéŝé îéàû ôg ŝîmûléé àé îl à ŝæé été ŝàmmé øé îéàû.  etéåé à é ûîlé ŝîg é ŝô îéàîôàl éæ à ôŝéé, é àéé mé ôlîîŝ àgŝôéŝàŝŝæélŝé. dé à æé é ŝô ôøélŝé à élàgé î ôygîgé à éé éæ ôg møé é ŝîé à ygîgé ôŝéé à étéåé æŝé àllé éŝlîgé làé. sælîg à ŝàmàéé mé séàà Wàlgàé à awéé æé îl ŝô îŝîàîô.  dé sàmûŝîéŝàélîgé ôŝîgŝå – ŝééé ôŝ-îgŝåé ô sàmû ôg eé – à ŝøé ôéé à fléé ômgàgé. ï 2003 fi ég é mîé éîllîg îl à ŝàé ôéé, ôg éé lé étéûlg à é ŝøé éîllîg î 2005. à îl åé ô éŝ îŝîôîllîgé.
I N D H O L D DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
8
ParTier i nye Tider
 ïŝîû ô sàŝûŝà à æé àmmé ôm ôéé élé éé îgéém, ôg îŝîûé à î àllé éŝééé æé é émàgéé àmmé ô ôéé. dé øŝé ŝûé, ég àŝàé å ôéé, à Làŝ Béé nîélŝé, ŝôm àé éàîg à é àméîàŝé ôé, ôg à à é émàgéé ŝàîgŝàé, à é øŝé ôŝøg å ôîg à àŝ màéîàlé égyé î 2003. sééé gôé îŝîûéŝ ûéélîgé màŝŝé à ygîgé ôg égàgééé ŝûééé é mûlîg ô mîg à éûéé àllé é ŝûééé, ég àé ûg ô îl àl – à ôygîg à àààŝé, ôé ôîéîg à àîôàîŝmàûŝîé ôg ôællîg à ŝàlé î ôléîgŝî-éé îl (îé mîŝ) îôlŝôîg. ûŝî à îl àllé ô îŝàŝé. dé é ô ôgé, é àlîg îl glémmé ôéôgé!  etéåé é îŝîûéŝ ygé méàééé léé îééŝŝéé î ô-lîîŝ àgŝôéŝàŝŝæélŝé, ŝå é î àg é é lôéé ôŝîgŝmîlø. dé é é ŝô ôøélŝé. péé B. Môéŝé ûîléé ŝîg ûîg îl à æé é ûûélîg ŝàmàéŝàé î ôéé, ôg à ôg ŝîg î îl à géémlæŝé ôg ômmééé élé éé ôgmàûŝî mé àlîg ŝàé. rûé sûàgé à àŝà ŝôm ôŝ-ôç. å ôéé. dé à é ôøélŝé à ŝàmàéé mé àm ômîg ààlyŝéé à méîé-éŝ ôllé. rûé slôûûŝ élé mé ŝî àéô é ŝô îééŝŝé î ælgééôlîgé, îlé é îé él é lyéŝ mîg à æé ém à, mé à îl éggé ô màgé gôé ômméàé îl màûŝîé ôg îŝûŝŝîôé î é élé àgé. à ôgŝå îl aé Bîéàz, ŝôm à æé îôléé î ôéé, ôg ŝôm àlîg él à ûé æéŝ ô à îééŝŝéôgàîŝàîôé. Làŝ ôû Làŝé, lémmîg Jûûl cîŝ-îàŝé, Gûà éŝé, Héî sééég ôg càmîllà Bàøé Jéŝé à ôgŝå àllé æé îôléé î ôéé, ŝôm å é éé éllé àé måé àlé ôm ôlîîŝ àgŝôéŝàŝŝæélŝé, î fléé îlælé ééŝ égé ..-ôéé. dééŝ måé à àéé mé émé å à gîé mîg màŝ-ŝé à îŝîàîô.  dà ég égyé à æé àé ôm, à àl éé ûé lîé îl é ôôîŝûàŝ, îŝûééé ég îéé mé Jøgé ellî ôg Lîŝé ôgéy. dééŝ ôŝîîé éàîô ôg ŝøé à æé él àgøéé ô, à é é léé îl ôgé. Jøgé à læŝ àŝîllîgé ûgàé à éé ôg ôg àŝ ômméàé îl ŝô ôg ŝmå é ŝôm àlî émàgéé. Jég îllé øŝé, ég ûé àé îŝ Lîŝé é æîgé àhàlîg. à ôgŝå îl pàllé séŝ-ŝô ô yîgé ômméàé îl màûŝîé.  aéé aéŝé à ŝôm àlî yé ûîg ôg éféî ŝééæîŝà
I N D H O L D DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
Forord
9
ôg à îl mîé éàøé å aàûŝ uîéŝîéŝôlàg, søé Môgéŝé Làŝé ôg rîé éŝîgé, ô ôéŝŝîôél éàøàéé.  sîŝ, mé îé mîŝ, à îl ém éémmé, Lôé, Jàçô, àŝé ôg Léà. dé é à, à é é ôgé, é ŝæé é él àé àgŝôé.
aàûŝ, ŝéémé 2011
I N D H O L D DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents