Danske middelalderborge
303 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Danske middelalderborge , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
303 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Siden dette vAerk udkom forste gang i begyndelsen af 1980'erne, er interessen for middelalderen vokset, og her kommer borgene ind i billedet.De var rammen om kongers og stormAends hverdag, fra dem blev riget regeret og administreret, og fra dem blev freden sikret i landet. Borgene var ogsa store garde og langt op i tiden i vid udstrAekning selvforsynende med mange af dagligdagens fornodenheder.Hver eneste borg var en verden i sig selv med mange sociale lag, den var et spejl af det samfund, den horte til i. Derfor er det i hoj grad gennem borgene og livet pa dem, at man kan lAere middelalderens samfund at kende bade i krig og i fred.Langt de fleste af Danmarks middelalderborge er nu forsvundet; enten er de ombygget til ukendelighed gennem arhundrederne, eller ogsa ligger de hen som mere eller mindre synlige ruiner eller voldsteder i landskabet.Danske Middelalderborge er den eneste samlede oversigt over de anlAeg, man kender fra det middelalderlige Danmark. Her berettes om, hvem der byggede borgene, hvornar de gjorde det, og hvorfor det skete. Gennem de seneste artier er flere steder blevet undersogt, enkelte nye anlAeg er blevet fundet, og gamle udgravninger er blevet genabnet, sa man har faet ny viden pa flere omrader.Det er alt sammen inddraget i denne stAerkt reviderede, tredje udgave. Ny viden savel som nye tider er baggrunden for et helt nyt layout med understregning af vigtige problemstillinger og henvisning til vAesentlig litteratur, sa man nemt kan komme videre ind i de forskellige emner, der drages frem i bogen.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 18 novembre 2011
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771244342
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 36 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,013€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

DANSKE MIDDELALDER BORGE
Af Rikke Agnete Olsen Med fotos af Janne Klerk
DANSKE MIDDELALDER BORGE
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
i Salling blev opført af Viborgbispen Jørgen Friis i de første årtier af -årene og var meget moderne for sin tid. En række toiletskakter førte ned i voldgraven fra loftsetagen, vor der var plads til mandskabet. Her f.eks. udvendigt på østfløen.
DANSKE MIDDELALDER BORGE
Af Rikke Agnete Olsen
Med fotos af Janne Klerk
Aarus Universitetsforlag|
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
slynger sig gennem landskabet fra Sliens bund og langt vestpå til marskområder ved floderne Ederen og Trenen. Det ar dele af voldsystemet gort siden -årene. Her ses et stykke af ovedvolden øst for Valdemarsmuren.
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES











Forord
I
II
Indold
Middelalderborgen – Den befæstede bolig
Begyndelsen i Danmark – De ældste borge
III Valdemarstidens borge
IV Mellemspil – og flere borge – Den politiske baggrund
V
Borgens årundrede i Danmark
VI Borgen i den sene middelalder
VII Borgen i brug
Kongerækken i borgens tid og slægtstavler
Ordliste
Borgkatalog
Sted- og personregister
Kilder
Litteratur
Englis Summary
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
Danske middelalderborge
på Samsøs sydvestspids var en kort tid i -årene en stærk fæstning, bygget på flere banker. En stor del af an-lægget er nu skredet i avet. Fra stranden nedenfor er der kun lidt at se.
Forord
Middelalderen er blevet moderne, og interessen for middelalderens borge er gennem de seneste år vokset, både os fagfolk og blandt istorisk inter-esserede. Det er deligt, for det fortener borgene i ø grad. De er vigtige kilder til vor viden om fortiden og forståelsen af de vilkår, dens mennesker levede og virkede under.  Som ung forsker blev eg i ’erne indviet i studiet af de danske mid-delalderborge af to af fagets mest fremtrædende pionerer, Vilelm la Cour og Hans Stiesdal. Den kærliged til borgene, som de plantede os mig, ar lige siden været den vigtigste ledetråd i mit eget arbede, og i  samlede eg min daværende viden om borgene i bogen Borge i Danmark. Den blev urtigt udsolgt, og ti år senere, i , udsendtes den i en udvidet udgave, som også i lang tid ar været utilgængelig.  En . udgave kom derfor på tale, men ved forberedelsen af denne stod det mig klart, at tiden var løbet fra den. I de forløbne femten år er der sket så meget inden for borgforskningen, både i Danmark og i det store udland, at emnet måtte kalde på en anden og bredere fremstilling end før. Der er foretaget udgravninger på mange af borgene og tænkt nye tanker, der er publiceret i bøger og tidsskrifter. Der er udkommet større oversigtsværker blandt andet om Øavets borge, Skånes borge og anlæggene i Slesvig-Hol-sten, og eg ar selv været involveret i udsendelsen af en ambitiøs veviser i fire bind til voldstederne i det nuværende Danmark. Vor viden om bor-gene er øget, dateringer er blevet ændret eller omstødt, og enkelte idtil ukendte anlæg er draget ud af glemselen.  Derfor måtte det være på tide at præsentere de danske middelalder-borge i en ny dragt. Det sker med denne bog, der samler den gamle og den nye viden om borgene i nye synteser, der ikke nøes med at anskue dem som arkæologiske monumenter, men også forklarer deres betydningsfulde rolle i den kæde af istoriske begiveneder, der tegner Danmarks istorie
I N D H O L D S T E D - O G P E R S O N R E G I S T E R
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
Danske middelalderborge
Et ørne af den ene af bankerne ved Hald. Man aner også voldgraven.
i middelalderen. For at lette oversigten er der tilføet en kongerække med stamtavler om kongeuset i middelalderen.  Alt i alt ar der været en ved et tusinde borge i Danmarks middelal-der. Bogen kan selvsagt ikke nævne dem alle. Men der er et repræsentativt udvalg, og i et bilag er der en lang fortegnelse over de bedst bevarede og/ eller bedst kendte af dem. Særligt interesserede vil ave fornøelse af en ret omfattende litteraturliste, og alle – både læg og lærd – vil kunne glæde sig over de mange planer, billeder fra middelalderlige åndskrifter og fund-genstande fra borgene.  Det er dog frem for alt fotografen Janne Klerks lysende og levende billeder af de borge, der stadig findes, af ruinerne og af de gådefulde græs-klædte voldsteder, der gør denne bog om de danske middelalderborge til noget elt særligt. Billederne er blevet til på erlige bilture i Danmarkog Skåne, vor bogens forfatter ar været en taknemmelig medresende. Janne Klerks medvirken er blevet sikret ved en storsindet bevilling fra A.P. Møller og Hustru Castine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål, som erved bringes en ertelig tak. Denne tak gælder også Ny Carlsberg-fondet, som ar støttet udgivelsen af bogen med en smuk bevilling.  Desuden vil eg takke Claes Hvidbak, der tog initiativet til bogen, og – ikke mindst – alle mine venner og kolleger, som gennem så mange år med tålmod ar affundet sig med min stadige optageted af borgene og alt deres væsen.
Alrø i marts  Rikke Agnete Olsen
I N D H O L D S T E D - O G P E R S O N R E G I S T E R
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents