Cybermuseologi
394 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Cybermuseologi , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
394 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Med Cybermuseologi - kunst, museer og formidling i et digitalt perspektiv bliver den digitale indflydelse pa kunst og museer for forste gang gjort til genstand for en samlet Danishsk udgivelse. Antologien prAesenterer bade internettets betydning for kunstmuseernes udstillinger, formidling, forskning, bevarings- og registreringspligt. Og den diskuterer de kunstneriske, teknologiske og formidlingsmAessige udfordringer, der er opstaet i kolvandet pa den digitale tidsalder.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 16 février 2015
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771243413
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 11 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,013€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Cybermuseologi
En antologi redigeret af Ane Hejlskov Larsen Rune Gade André Wang Hansen
Aarhus Universitetsforlag
— kunst, museer og formidling i et digitalt perspektiv
Cybermuseologi
Cybermuseologi
© Atologîeŝ redaktører, forfattere og kuŝtere 2015
Omŝlag og grafiŝk tîlrettelæggelŝe: Åŝe Eg Tryk: Roŝedalŝ Typografi: Lexîco Prîted î Demark 2015
isBn 978 87 7124 340 6
Aaruŝ Uîverŝîtetŝforlag
Lageladŝgade 177
8200 Aaruŝ N
www.uîpreŝŝ.dk
Med tak for ŝtøtte tîl udgîvelŝe fra
Novo Nordisk Fonden Ny Carlsbergfondet
Cybermuseologi— kunst, museer og formidling i et digitalt perspektiv
En antologi redigeret af Ane Hejlskov Larsen Rune Gade André Wang Hansen
9
19
27
47
69
89
113
123
139
Indhold
Redaktîoel optakt Ane Hejlskov Larsen, Rune Gade og André Wang Hansen
Platform for frî kultur. Kuratorîŝke ŝtrategîer på artode.org Artnode
Maîfeŝt for kuŝtmuŝeet î e dîgîtal tîdŝalder Søren Pold og Christian Ulrik Andersen
Puktummet geeŝøgt: etkuŝte, tekologîe og kuŝtîŝtorîe Tina Mariane Krogh Madsen
Computereŝ pladŝ î ŝamtîdŝkuŝte: fra et tekîŝk tîl et æŝtetîŝk paradîgme Lotte Philipsen
Muŝeet uder foradrîg: om performatîv æŝtetîk î îteraktîv kuŝt Falk Heinrich
Det førŝte îîtîatîv tîlArkiv for det vi ved vi ikke vedJon Paludan
Når kuŝtmuŝeet îvîterer etkuŝte îdefor Lene Bæk Jørgensen
To oter, to kommetarer, ŝyv ŝpørgŝmål, e korrektîo og e tegîg fra mî oteŝog pluŝ Efterŝkrîft Mogens Jacobsen
151
171
191
219
237
251
279
295
313
329
Øret î ŝkye … Morten Søndergaard
Drømme om det frîe, vîde uudgrudelîge rum Theis Vallø Madsen
Når pulîkum lîver e vîgtîg medŝpîller Sophie Warberg Løssing
Kuraterîg på tværŝ af fyŝîŝke og vîrtuelle rum – Vîrtual Moveŝ på Stateŝ Muŝeum for Kuŝt Linnea Jacobsen
Lokatîv formîdlîg af kuŝte î det offetlîge rum Rikke Brogaard og Stine Dahl
Netkuraterîg Annette Finnsdottir
Muŝealîŝerîg og medîalîŝerîg af de ære fortîd î weaŝeret retro Kristian Handberg
Radîat Copeage Anders Boyen og KristofferØrum
At olde flygtîgede î lîve – etkuŝt, proceŝŝualîtet og evarîg Tina Mariane Krogh Madsen
Skal al kuŝt regîŝtrereŝ ŝom kuŝtværker? Mads Kullberg
343
347
387
Redaktîoelt efterŝkrîft Ane Hejlskov Larsen, Rune Gade og André Wang Hansen
ILAG: Netpulîkatîoe “CyerMuŝeology: Takîg te muŝeum to te Net/rîgîg dîgîtal medîa to te muŝeum” af Steve Dîetz (1999) ttp://www.yproductîoŝ.com/cyermuŝeology/ îdex.tml
Idekŝ
Redaktionel optakt
Muŝeer ar altîdudgjorttekologî og e benyttet ŝîg af tekologîer. Som de fraŝke og modere kulturîŝtorîker Adré Malraux (1901-1976) gorde opmærkŝom på for over alvtredŝ år ŝîde, opåede ku-ŝte ŝî autoomî eller kuŝtŝtatuŝ med kuŝtmuŝeereŝ fremkomŝt fra ŝlutîge af 1700-tallet. Føre var kuŝtgeŝtadee forakre-de î rîtuelle, kultîŝke og relîgîøŝe ŝammeæge, vor de tete klare ådelîge formål. Kuŝtmuŝeere fugerer u ŝom e ŝlagŝ tekologî-er, der traŝformerer geŝtade tîl kuŝtværker eller udŝtîllîgŝge-ŝtade, fikŝerer dem î e eŝtemt form og îdeelt ŝet faŝtolder dem uforaderlîgt ŝåda for evîgede. I ŝamme gre gør kuŝtmuŝeere værkere ŝammelîgelîge på tværŝ af îŝtorîŝke perîoder og geogra-fiŝke placerîger, ŝå de î ŝtedet for e rîtuel forakrîg opår e kom-paratîv modalîtet, vor udvîklîgŝlîer, rudflader og forŝkelle ka gøreŝ tîl geŝtad for ŝtudîer. Dîŝŝe mulîgeder udfoldede l.a. de daŝke kuŝtîŝtorîker Julîuŝ Lage (1838-1896) æŝtetîŝk og îŝtorîŝk î aŝ ŝkrîftOm vore Skulptur og Malerisamlinger, især deres fremtidige Ind retningfra 1893 om îdretîge af det kommede Stateŝ Muŝeum for Kuŝt, ŝom åede î 1896.  Adré Malraux’ lîk for muŝeereŝ aktîve medîdflydelŝe på traŝformerîge af de geŝtade, ŝom de ŝætter ŝîg for at evare for eftertîde, var î ø grad præget af e ade tekologî, emlîg det fotografiŝke medîe. Fotografietŝ potetîaler for yderlîgere at ŝtyrke kuŝteŝ komparatîve modalîtet ŝtod klart î mîdte af det tyvede årudrede, vor Malraux eŝkrev de fotografiŝke tekologîŝ mu-lîgeder for at reproducere og tîlgægelîggøre ŝamtlîge kuŝtværker î verde ŝom et “îmagîært muŝeum”:
Før kete ma Louvre-muŝeet (med tîllîggede erlîgeter), ŝom ma forŝøkte å uŝke ŝom eŝt ma kue; vî ar flere ety-delîge verker tîl å råde ot på vår magelfulle ukommelŝe e 1 det ŝtørŝte muŝeum egyte î de vîrkelîge muŝeer.
Sîde er fotografiet ŝelv levet optîmeret ŝom reproducerart medîe geem udvîklîge af dîgîtale tekologîer, ŝom åde ar gort det lettere at producere fotografier og îkke mîdŝt at dîŝtrîuere dem.
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents