De romerske cosmater
219 pages
Danish

De romerske cosmater , livre ebook

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
219 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Kirkerne i Rom og Roms omegn blev i hojmiddelalderen i 1100- og 1200-tallet udsmykket af den gruppe sten- og billedhuggere, vi i dag kender som Cosmaterne. Det var en rAekke familievAerksteder, hvor handvAerket og evnerne gik i arv fra far til son. Deres arbejder byggede i hoj grad pa den romerske antik, bade hvad angar formsproget og ikke mindst materialerne, som de hentede i de mange ruiner fra byens storhedstid. Der var saledes i hoj grad tale om en genbrugskunst, der fik sit helt eget prAeg. Ved periodens slutning ma deres arbejder helt have domineret kirkerne, men renAessancen og barokken ryddede siden kraftigt ud i dem, sa kun en mindre del af dem i dag er bevaret. De er dog stadig en vAesentlig del af oplevelsen, nar man besoger kirkerne.Forfatteren, der som arkitekt har arbejdet med de danske middelalderkirker, har ud fra de karakteristiske ting, der er bevaret, og isAer de indskrifter, der har overlevet, forsogt at tegne et billede af Cosmaternes indsats og betydning. Der er samtidig redegjort for de historiske og kirkepolitiske forhold, der var savel baggrunden som betingelsen for deres kunst.Bogen er samtidig tAenkt som en rejsevejledning, der fortAeller, hvor de vigtigste arbejder fra de cosmatiske vAerksteder kan findes.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 24 septembre 2012
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771244298
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 33 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0098€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

DE rOmErskE COsmatEr Middelalderens familieværksteder og deres kirkeudsmykninger
I B LY D H O L Mu n i v e r s i t e t s f o r l a ga a r H u s
De romerske Cosmater
De romerske Cosmater
Middelalderens familieværksteder og deres kirkeudsmykninger
IB LYDHOLM
Aarhus Universitetsforlag|a
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
De romerske Cosmater © fORFàTTEREN OG aàRUS uNIVERSITETSFORLàG  sàTS OG OmSLàG àF JøRGEN spàRRE BOGEN ER SàT mEd adObE JENSON PRO OG lINOTypE syNTàx fOTOS àF ib lydOLm omSLàGSFOTOS àF ib lydOLm (il) OG tERESà nIELSEN HàydEN (tnH). ØV. TV.Ambo() il; ØV. T. HOVEdpORTàL () il; i cENTRUm BISpESTOL () il; n. TV. gULV () il; n. T. BISpESTOL àF DEOdàTO () il; ØVRIGE () àF tnH BàGSIdE: TEGNING àF GULV (), ib lydOLm e-bOGSpROdUkTION: nàRàyàNà PRESS, gyLLING
isBn     
aàRUS uNIVERSITETSFORLàG tLF.     www.UNIpRESS.dk Aarus làNGELàNdSGàdE   aàRUS n
BOGEN ER UdGIVET mEd STøTTE FRà aUGUSTINUS fONdEN BERGIà fONdEN DRONNING MàRGRETES OG PRINS HENRIkS fONd KONSUL gEORGE JORck OG USTRU emmà JORck’S fONd
ny CàRLSbERGFONdET
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
Indledning... ...
DEN HISTORISKE BAGGRUND
Kirken og kirkebyggeriet i middelalderens Rom
  V V V V V x x x x
Indhold
fRà KONSTàNTIN TIL GOTERNES pLyNdRING... ... fRà gREGOR dEN sTORE TIL gREGOR V... ...KIRkEREFORmEN OG HILdEbRàNd (-)... ... rOm FøR OG EFTER bRàNdEN I ... ...gENOpbyGNINGEN TàGER FàRT (-) ... ...ByGGERIETS FORELøbIGE kULmINàTION (-) ... ...DE EmLøSE pàVER (-) ... ...PàVEmàGTEN TRIUmFERER (-)... ... DE SIdSTE TRIUmFER (-) ... ... tILbàGEGàNGEN bEGyNdER (-) ... ...DEN SIdSTE OpbLOmSTRING FøR NEdERLàGET (-)... ... sLUTSpILLET (-)... ...
COSMATERNES ARBEJDER I MIDDELALDERKIRKERNE
1.
2.
De middelalderlige kirkebygninger i Rom... ...DE æLdSTE kIRkER I rOm... ... MIddELàLdERkIRkENS INdRETNING... ...
Forudsætningerne for de cosmatiske udsmykninger
DE æLdSTE GULVE... ... spORENE EFTER kIRkEINVENTàRET... ... COSmàTERNE màNIFESTERER SIG... ...
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
3.
4.
5.
Udsmykningernes udvikling i cosmaterperioden... ... PåVIRkNINGERNE FRà sydITàLIEN... ... sàmàRbEdET mEd càmpàNIàSkOLEN... ... eT æLdGàmmELT kULTmOTIV... ... sLUTFàSEN... ...
Magtsymbolerne i cosmaterkunsten... ...DEN RødE pORFyR... ... rOmERRIGETS GENRESNING... ...
De cosmatiske familier og deres værksteder... ...KUNST ELLER åNdVæRk... ...PàOLOS FàmILIE... ...lORENzOS FàmILIE... ...vàSSàLLETTOFàmILIEN... ...ràINERIUS’ ELLER ràNUccIUS’ FàmILIE... ...udEN FOR FàmILIEVæRkSTEdERNE... ...aRNOLFO dI CàmbIO OG MELLINIFàmILIEN... ... aFSLUTNINGEN... ...
COSMATERKIRKERNE
6. 7.
8.
De vigtigste kirker i Rom med cosmaterarbejder... ... (-) Andre cosmaterkirker, som er værd at se i Rom... ... (-)
Kirker uden for Rom med cosmaterarbejder... ... tO VIGTIGE kIRkER, SOm LET kàN NåS FRà rOm (-)... ... aNdRE kIRkER UdEN FOR rOm (-)... ...
OVERSIGTER  PàVERNE -... ... tIdSTàVLE OVER cOSmàTERàRbEdERNE... ...  lITTERàTURLISTE... ... eFTERSkRIFT... ...
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
INDLEDNING
MàN bEøVER IkkE àT VæRE LæNGE I rOm FOR àT mødE COSmàTERNE. KIkkER màN INd I kIRkERNE, SOm dE flESTE ROmRESENdE VEL GøR, kàN màN SLET IkkE UNdGå àT STødE på dEm. DET VàR I OG VEd kIRkEbyGNINGERNE, dE I - OG -TàLLET Ud-FøRTE dERES àRbEdER, OG dET ER ER, màN STàdIG kàN fiNdE, Vàd dER ER TILbàGE àF dERES àRbEdER. DE UdSmykkEdE OG møbLEREdE kIRkERNE mEd GULVE OG INVENTàR, SOm àLT SàmmEN VàR pRæGET àF dERES kàRàkTERISTISkE mOSàIkUdSmykNINGER. DER ER STàdIGVæk mEGET àT SE, SELV Om màN REGNER mEd, àT fiRE FEmTEdELE àF dERES àRbEdER ER FORSVUNdET I FORbINdELSE mEd RENæSSàNcENS OG bàROkkENS byGGEàR-bEdER. Dà VàR mOdEN OG LITURGIEN SkIFTET Så mEGET, àT COSmàTERNES àRbEdER VàR UTIdSSVàRENdE OG I VEEN FOR dE NyE STRømNINGER. eN SENERE EFTERTId àR ELdIGVIS VIdST àT SæTTE pRIS på OG àT bEVàRE dET, dER ER TILbàGE. nåR VI I dàG bRUGER FæLLESbETEGNELSEN COSmàTERNE Om dE màNGE VæRkSTEdER, dER UdFøRTE ELLER VàR àNSVàRLIGE FOR pERIOdENS àRbEdER, ER dET EN TILSNIGELSE. BE-TEGNELSEN àR dE àLdRIG SELV VERkEN bRUGT ELLER kENdT, dEN àR EN SENERE EFTERTId FUNdET på, FORmENTLIG FORdI NàVNET COSmàS ELLER COSmàTUS FOREkOmmER flERE GàNGE I dE EFTERLàdTE INdSkRIFTER. sELV bENæVNEdE dE SIG, I dE INdSkRIFTER dE EFTER-LOd EN dEL àF, SOmmarmorari romani, ROmERSkE màRmORàRbEdERE. DET dækkER OVER, àT dE I VERT FàLd I bEGyNdELSEN VàR STENUGGERE OG EN àd VEEN OGSå EN SLàGS bILLEdUGGERE. DE kOm EFTERåNdEN TIL àT STå FOR STøRRE byGGEàRbEdER, OG dET ER ET SpøRGSmåL, Om màN I dENNE SàmmENæNG IkkE OGSå kUNNE bETEGNE dEm SOm ENTREpRENøRER ELLER àRkITEkTER. DET ER LIGELEdES RImELIGT àT bETRàGTE dE LEdENdE àF dEm SOm kUNSTNERE ELLER I VERT FàLd kUNSTåNdVæRkERE, OG dET GIVER GOd mENING, àT màN NU bRUGER bETEGNELSEN cOSmàTERkUNSTEN. COSmàTERkUNSTEN ER EN UdpRæGET GENbRUGSkUNST. aLLE dE àNVENdTE màTE-RIàLER bLEV ENTET I dE NæSTEN UUdTømmELIGE STENbRUd, SOm àNTIkkENS EFTERLàdTE byGNINGER OG mONUmENTER UdGORdE. DE bLEV àLLE mERE ELLER mINdRE bEàRbEdET på VæRkSTEdERNE, OG dE màNGE bEkLædNINGER àF FàRVEdE STENàRTER bLEV GENàN-
I N D H O L D
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
8
D E R O M E R S K E C O S M A T E R
VENdT I NyE SàmmENæNGE, FOR dET mESTE OpdELT I mINdRE STykkER. DE SkULpTU-RELLE INdSLàG I cOSmàTERàRbEdERNE fik EFTERåNdEN STøRRE OG STøRRE bETydNING, OG SàmTIdIG bLEV dERES EVNER TIL àT EFTERLIGNE dE àNTIkkE FORbILLEdER Så GOdE, àT dET kàN VæRE VàNSkELIGT àT SkELNE. MEN màTERIàLET, dE àNVENdTE, ER SIkkERT UNdER àLLE OmSTæNdIGEdER ENTET FRà dE LET TILGæNGELIGE LàGRE àF àNTIkkE EFTERLàdENSkàbER. DET ER SOm REGEL dE SmUkkE GULVE FRà cOSmàTERpERIOdEN, dER FøRST FàLdER I øNENE, OG dE fiNdES ELdIGVIS bEVàRET I RET STORT àNTàL, SELV Om màNGE àF dEm ER åRdT RESTàUREREdE. DE ER UdFøRT SOm mOSàIkGULVE, àLTSå I EN TEkNIk, SOm I VIRkELIGEdEN àLLEREdE dà VàR NæSTEN TRE TUSINd åR GàmmEL. DEN STàmmER FRà oRIENTEN, FORmENTLIG FRà PERSIEN, VOR IdEEN mEd àT UdFøRE møNSTRE OG bILLEdER, SàmmENSàT àF Små TILpàSSEdE STENSTykkER LàGT FàST på ET UNdERLàG àF kàLkmøRTEL, SkàL VæRE OpSTåET. i rOmERRIGET NåEdE mOSàIkkUNSTEN ET FORELøbIGT ødEpUNkT, mEN dEN LEVEdE NàVNLIG VIdERE I MELLEmøSTEN, VOR iSLàm IkkE dyRkEdE bILLEd-GENGIVELSER, mEN TIL GENGæLd UdVIkLEdE mEGET RàffiNEREdE UdSmykNINGSmøNSTRE. oGSå I mIddELàLdERENS rOm LEVEdE TEkNIkkEN VIdERE, OG dEN mOdTOG STàdIG NyE ImpULSER øSTFRà, SàmTIdIG mEd àT dEN I ø GRàd VàR bUNdET TIL àNTIkkENS åNd-VæRkSTRàdITIONER. DET VàR dà OGSå ISæR I GULVUdSmykNINGERNE, COSmàTERNE FøRST UdVIkLEdE bådE dERES TEkNIk OG dERES kUNST. DET EGENTLIGE kIRkEINVENTàR, SOm FULGTE ET RET FàST SkEmà, bLEV EFTERåNdEN OGSå EN dEL àF dERES STORE àRbEdSOmRådE. DET dREEdE SIG Om àLTRE, cIbORIER (àLTEROVERbyGNINGER), bISpETRONER,amboER (LæSE-pULTE), påSkELySESTàGER OG SkRàNkER, SOm INdEGNEdE bESTEmTE OmRådER. MOSàI-kUdSmykNINGERNE FULGTE mEd OG bREdTE SIG dERmEd OGSå TIL dE LOdRETTE flàdER, VOR dER IkkE VàR dET SàmmE kRàV TIL SLIdSTyRkE SOm på GULVENE, OG VOR dER dERFOR VàR mULIGEd FOR àT àNVENdE NyE màTERIàLER. DET bLEV ISæR TILFæLdET I dE STORE kLOSTERGåRdE FRà bEGyNdELSEN àF -TàLLET OG I dE GRàVmONUmENTER, SOm bLEV OVEdSàGEN I dEN àLLERSIdSTE dEL àF cOSmàTERpERIOdEN. MEN I dERES STOREdSTId fik dE OGSå àNSVàRET FOR UdFORmNINGEN àF EGENTLIGE byGNINGSdELE SOm FORàLLER, kLOSTERGåRdE OG càmpàNILER, àLTSå dE kLOkkETåRNE, dER I ø GRàd pRæGER rOmS bybILLEdE I dàG. COSmàTERNES UdGàNGSpUNkT VàR rOm, OG dE GORdE mEGET Ud àF àT bETEGNE SIG SELV SOm ROmERE, NåR dE àRbEdEdE UdEN FOR byEN. DERES àRbEdSOmRådE VàR rOm OG kIRkESTàTEN, dER VàR pàVENS LENSOmRådE, OG SOm STORT SET SVàREdE TIL dET NUVæRENdE làzIO OG LIdT àF tOScàNà OG umbRIEN. DE pàR åRUNdREdER, VOR COSmàTERNES kUNST kULmINEREdE, FàLdT SàmmEN
I N D H O L D
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
I N D L E D N I N G
mEd dEN pERIOdE, VOR kIRkEN màNIFESTEREdE SIG SOm EN màGTINSTITUTION, OG VOR kàmpEN mELLEm kIRkEN OG dE VERdSLIGE màGTàVERE, dE EUROpæISkE kONGER OG kESERE, NåEdE ET ødEpUNkT. DET VàR EN TIL TIdER UbàRmERTIG åRd STRId, OG EN VIGTIG OpGàVE FOR COSmàTERNE bLEV dERFOR SymbOLSk àT UNdERSTøTTE kIRkENS màGTkRàV OG àT màRkEdSFøRE kIRkEN SOm dEN SàNdE àRVTàGER àF dET ROmERSkE ImpERIUm. i dEN EFTERFøLGENdE FREmSTILLING FORTæLLES dER Om COSmàTERNES FORUdSæT-NINGER, dERES màTERIàLER OG dERES FàmILIEVæRkSTEdER OG Om dEN pOLITISkE bàG-GRUNd OG dEN SymbOLIk, dER ER INdLàGT I dERES àRbEdER. sOm INdLEdNING ER dER REdEGORT FOR dEN ISTORISkE OG kIRkEpOLITISkE UdVIkLING, SOm dEN UdFOLdEdE SIG mEd cENTRUm I rOm. DETTE FORLøb àVdE àFGøRENdE bETydNING FOR byEN OG FOR kIRkEbyGGERIET FRà kRISTENdOmmENS INdFøRELSE TIL pàVEmàGTENS pOLITISkE NEdER-LàG TUSINd åR SENERE. DE TO SkELSæTTENdE bESLUTNINGER, SOm kESER KONSTàNTIN dEN sTORE I SIN REGERINGSTId mEd Få åRS mELLEmRUm àVdE TàGET, STàRTEdE TO UdVIkLINGSFORLøb, SOm VER FOR SIG fik OVERVæLdENdE bETydNING FOR byEN. Dà àN I åRET  OVER-flyTTEdE REGERINGEN OG àdmINISTRàTIONEN TIL ByzàNS, bLEV dET STàRTSkUddET TIL EN NEdGàNGSpERIOdE, dER VàR Så VOLdSOm OG Så LàNGVàRIG, àT dET VàR ET UNdER, byEN OVERLEVEdE. MEN SàmTIdIG àVdE àN kORT FORINdEN, dà àN OpøEdE kRISTEN-dOmmEN TIL STàTENS FORETRUkNE RELIGION, LàGT kImEN TIL EN UdVIkLING, SOm EFTER  åRS FORLøb IGEN SkULLE bRINGE rOm FREm I FORRESTE RækkE OG GIVE dEN EN màGT, SOm kUNNE måLE SIG mEd àNTIkkENS. DET bLEV EN màGT, dER IkkE SOm kESERTIdENS byGGEdE på mILITæR OVERLEGEN-Ed, mEN VàR åNdELIG bETINGET. DEN VàR bàSERET på dEN kENdSGERNING, àT byEN I mELLEmTIdEN VàR bLEVET cENTRUm FOR dEN kàTOLSkE kIRkE OG dERmEd FOR dEN RELI-GIøSE OVERmàGT, SOm màNGE I eUROpà måTTE bøE SIG FOR. Dà dEN kULmINEREdE, bEERSkEdE rOm FORUdEN iTàLIEN bådE tySkLàNd, fRàNkRIG OG eNGLàNd. sELV Om rOmS NyE màGT SåLEdES byGGEdE på dEN STæRkE RELIGIøSITET, SOm ER ET àF pERIOdENS mEST kàRàkTERISTISkE TRæk, bLEV dEN byGGET bEVIdST Op OG àd-mINISTRERET mEd kOLdT OVERLæG àF NOGLE àF TIdENS bEdSTE ERNER, SOm OFREdE àLT FOR SàGENS OG kIRkENS SkyLd. KONSTàNTIN UdNyTTEdE kRISTENdOmmEN OG TOG RELIGIONEN I pOLITIkkENS TENESTE, SENmIddELàLdERENS pàVER dREV STORpOLITIk I RE-LIGIONENS TENESTE. DEN SIdSTE dEL àF bOGEN RUmmER EN OVERSIGT OVER dE VIGTIGSTE kIRkER I OG UdEN FOR rOm, VOR màN ENdNU kàN fiNdE dE cOSmàTISkE àRbEdER. DEN VIL EVEN-
I N D H O L D
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
9
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents