J.P. Jacobsen og kunsten
186 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

J.P. Jacobsen og kunsten , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
186 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

.P. Jacobsen var en malende forfatter. Han malede med ord og blev af Georg Brandes udrabt til vor Nutids-Prosas store Kolorist. Med romanerne Fru Marie Grubbe (1876) og Niels Lyhne (1880) og en rAekke digte og noveller skabte Jacobsen hovedvAerker i dansk og europAeisk litteratur, som inspirerede danske og tyske kunstnere i samtiden og i de efterfolgende artier.I J.P. Jacobsen og kunsten undersoger kunst- og litteraturforskere, hvordan litteratur og billedkunst modes i Jacobsens tekster, og hvordan hans tekster omvendt far indflydelse pa kunsten. Vi prAesenteres for det kunstnermiljo, Jacobsen var en del af, med navne som P.S. Kroyer og Kristian Zahrtmann, og vi far indblik i Jacobsens store betydning i Tyskland, hvor han efter sin dod blev kendt som malernes forfatter.Bogen udgives i samarbejde med Faaborg Museum.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 17 mai 2016
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771841329
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 36 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0098€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

J.P. Jacobsen og kunsten
Faaborg Museum
Aarhus Universitetsforlag J.P. Jacobsen og kunsten
Tak for støtte til bogen og udstillingen J.P. Jacobsen og kunsten:
15. Juni Fonden
A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Augustinus Fonden
Lillian og Dan Finks Fond
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Tak for støtte til det bagvedliggende forskningsprojekt:

Kulturministeriets Forskningsudvalg
Novo Nordisk FondenJ.P. Jacobsen og kunsten

Redigeret af
Anders Ehlers Dam
og Gry Hedin
Faaborg Museum
Aarhus Universitetsforlag”Dette er vor Nutids-Prosas store Kolorist. Sikkert
har der aldrig før i nordisk Literatur været malet
med Ord som hos ham.”
Georg Brandes om J.P. Jacobsen 1883
Indhold
Der burde have været roser 7
Introduktion til J.P. Jacobsen og kunsten
Gry Hedin
Mellem drøm og virkelighed 27
J.P. Jacobsen og tidens danske kunst
Gry Hedin
Malernes forfatter 73
J.P. Jacobsen i tysk kunst omkring 1900
Anders Ehlers Dam
Bag om naturalismen 113
J.P. Jacobsen i bogkunst, billedkunst og musik
Jørn Erslev Andersen
Forfatteren i og over samtiden 135
Portrætter af J.P. Jacobsen
Jens Lohfert Jørgensen
Fregneblond og sherrygyldent 159
N i e l s L y h n es farver
Annegret Heitmann

Anvendt litteratur 172
Fotokreditering 178
Personregister 180
Om forfatterne 182”Der burde have været Roser. Af de store blege
Gule. Og de burde have hængt ud over Havemuren Der burde
i en overdaadig Klynge, ligegyldigt dryssende de Introduktion til J.P. Jacobsen
sarte Blade ned i Hjulsporene paa Vejen”. Sådan have været roserog kunsten indledes J.P. Jacobsens novelle ”Fra Skitsebogen”
(1882). Teksten er et eksempel på, hvordan
JacobGry Hedin sens særlige skrivestil appellerer til læseren om at Introduktion til
skabe ledsagende mentale billeder. Roserne er der
ikke, de burde blot være der. De fremmanes gen -J.P. Jacobsen og
nem beskrivelsen af deres farve og form såvel som kunsten gennem brugen af adjektiver som overdådig, sart
og ligegyldig. Og dernæst skifter blomsterne farve
og struktur: ”Eller skulde de være røde, Roserne? Gry Hedin
Maaske. De smaa, runde, haardføre Roser”, ”røde
1og friske” som ”Fingerkys til Vandreren”.
Når man læser Jacobsen, skaber man mentale
billeder. Disse billeder er præget af teksten såvel
som af læserens tid, sted og sindstilstand, men også
af hvordan bogen ser ud – omslag, skrifttype og il -
lustrationer – og af læserens viden om forfatteren.
Mange læsere har været fascineret af den tuberku -
loseramte forfatter, der også virkede som naturvi -
denskabsmand og Darwin-oversætter, og som døde
tidligt og kun efterlod et lille, men mangesidet for -
fatterskab: de to romaner Fru Marie Grubbe (1876)
og Niels L yh ne (1880) foruden digte og noveller som
”Arabesk” (1874), ”Mogens” (1872), ”Fra
Skitsebogen” og ”Pesten i Bergamo” (1882).
Hvis man blot kunne udveksle mentale billeder
og for eksempel studere dem, der opstod, da den
tyske maler Emil Nolde læste Jacobsen og blev så
fascineret, at han i 1921 måtte tage den lange vej
2til Thisted for at besøge forfatterens grav [ill. 1]!
Det er umuligt, og så alligevel. De illustrationer,
der gennem tiden har ledsaget Jacobsens romaner,
digte og noveller, materialiserer nogle af de men -
tale billeder, der har dannet sig hos kunstnere både
i samtiden og i eftertiden. Disse billeder vidner om,
hvor forskelligt man kan læse Jacobsen, og hvor
mange muligheder der er i forfatterskabet.
Spændvidden er enorm mellem den
stemningsfulde og romantiserende vignet, som Carl Thomsen
Indhold  Personregister 7
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.2
Fotograf af J.P. Jacobsens stue i
Thisted sandsynligvis umiddelbart efter
hans død i 1885.
Thisted Museum, Museum Thy.
1
Postkort med J.P. Jacobsens portræt,
barndomshjem og grav, 1922. C. Buchholtz’s
Boghandel, Thisted. ver vakt til live, og for første gang samles værkerne
Det Kongelige Bibliotek.
af kunstnerne i foreningen Bogstaveligheden, som
Jacobsen var medlem af. Ind imellem disse bogil -
lustrationer og kunstværker kommer portrætter
af Jacobsen, der fortæller mindst lige så meget om
portrætmalernes syn på forfatteren og hans tek -
ster som om Jacobsens faktiske udseende og levede
tegnede til digtet ”Genrebillede” i 1875, de dekora- liv. Erik Henningsens berømte kridttegning af Ja -
tivt svungne linjer i Worpswede-kunstneren Hein- cobsen, der læser op for blandt andre P.S. Krøyer,
rich Vogelers illustrationer til Fru Marie Grubbe fra Kristian Zahrtmann og Georg Brandes i
Bogstave1898 og Gudmund Hentzes uhyggelige og ekspres- ligheden fremstår således som en kontrast til Ernst
sive illustrationer til ”Pesten i Bergamo” fra 1921 Josephsons portræt af en ensom og lidt melankolsk
[se ill. 6, s. 35; ill. 17-18, s. 96 og ill. 3-4, s. 117-18]. forfatter [se ill. 1, s. 28 og ill. 8, s. 147]. Portrætterne
Mens læsningerne i Jacobsens egen tid var præget er forskellige, og også kunstnernes illustrationer
af brydningerne mellem et nyt og gammelt kunst- viser meget forskellige opfattelser af teksterne. J-a
og verdenssyn, var læsningen i den tyske kunst- cobsen selv synes at have tilskyndet denne
mangnerkoloni i Worpswede omkring 1900 præget af foldighed. Han skriver romaner, noveller og digte,
den utopiske drøm om foreningen af kunst og liv. I der med fortællingernes åbne strukturer, det helt
1920’erne, derimod, kredser læsningen om forfald særegne sprog og den vedvarende appel til læseren
og undergang. Her dyrkede man både i Danmark og om at skabe mentale billeder, opfordrer til en bred
Tyskland helt andre mørke sider af forfatterskabet. vifte af fortolkninger.
I denne bog og på udstillingen bliver disse
illustrationer suppleret af andre værker af de læsende Tidens anstrengte billedteknikker
kunstnere, og det er ønsket, at man herved bliver Som introduktion er det nødvendigt at se nærmere
ført ned gennem en allé af Jacobsen-fortolkninger. på Jacobsens store interesse for billeder og på den
Det miljø, Jacobsen som ung digter færdedes i, bli - måde, som man på hans tid producerede og delte
8 Indhold  Personregister
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.billeder. Hans tids billedbrug er en væsentlig for - her og på sine tre rejser sydpå i 1870’erne kunnet
udsætning for at forstå, hvordan han arbejder med se kunstværker på udstillinger og museer og følge
billeder og billeddannelse. de voldsomt ekspanderende billedteknologier. Por-
Da Jens Peter Jacobsen (1847-85) voksede op i trætfotografer og sort-hvide reproduktioner af
1850’ernes Thisted, var der knaphed på billeder, og kunstværker kom i omløb, og man udviklede endda
billedkunst var ofte noget, man måtte forestille sig tredimensionelle billedoplevelser med
kukkasud fra det skrevne ord, eller som man måtte rejse ser og panoramaer. Dertil kom tidens illustrerede
langt for at se på udstillinger og museer. Gennem blade som Illustreret Tidende (fra 1859) og Ude og
Jacobsens levetid ændrede billedudbuddet og re- Hjemme (fra 1877), der i store oplag bragte
reproduproduktionsteknikkerne sig imidlertid afgørende. cerede billeder ud i hele landet, herunder billeder af
Han studerede i København fra 1863, og han har tidens kunstnere, der ledsagede digte og noveller.
Indhold  Personregister 9
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.3
Jules-Élie Delaunay: Pesten i Rom, 1869.
Olie på lærred, 131 x 176 cm. Musée d’Orsay.
Reproduktion i J.P. Jacobsens eje. Jacobsen var optaget af billeder i forskellige for -
Thisted Museum, Museum Thy.
mer: kunstværker, reproduktioner og fotografer.
Et fotograf af hans arbejdsværelse i Thisted viser,
at han omgav sig med billeder [ill. 2], og Thisted
Museum og Det Kongelige Bibliotek har blandt
andet bevaret hans illustrerede blade og
modemagasiner, portrætfotografer, reproduktioner af kuns-t
værker og stereoskopbilleder. I Jacobsens samling
i Thisted fndes mørke, lidt gnidrede gengivelser af
blandt andet Rafaels malerier og en indrammet grå -
brun reproduktion af Jules-Élie Delaunays Pesten i
10 Indhold  Personregister
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.Rom (1869) [ill. 3 og 4]. Jacobsen kan have anvendt
det sidste som inspiration for sin egen ”Pesten i
Bergamo”.
Han manglede sine billeder, når han ikke havde

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents