Richard Strauss  orkestervAerker
170 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Richard Strauss' orkestervAerker , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
170 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Informations

Publié par
Date de parution 25 octobre 2018
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771845679
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 7 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0065€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

RICHARD STRAUSS’ ORKESTERVÆRKER E n b r u g s a n v i s n i n g
LEIF V.S. BALTHZERSEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG
Richard Strauss’ orkesterværker
Richard Strauss, oliemaleri af Max Liebermann, .
¨INDHOLD Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
LEIF V. S. BALTHZ ERSEN Richard Strauss’ orkesterværker En brugsanvisning
Aarhus Universitetsforlag|a
IIndholldsfortegnelse
  |Forord
  |Indledning
 | år med musik –  et biografisk rids
 |Ungdomsværker  | . symfoni i dmol  | Violinkoncert   | . symfoni i fmol  | Hornkoncert nr.   | Burleske
 |Aus Italien  |Macbeth   |Don Juan   |Tod und Verklärung |Till Eulenspiegel |Also sprach Zarathustra |Don Quixote |Ein Heldenleben |Symphonia Domestica |Alpesymfonien
 |Stort og småt for orkester | Symfoniske opera og balletuddrag  | Festliches Präludium  | Der Bürger als Edelmann  | Couperinbearbejdelser  | Værker for klaver og orkester  | Japanische Festmusik
 |Sidste orkesterværker  | Hornkoncert nr.   | Metamorphosen  | Obokoncert  | Duetconcertino
 | Litteratur
 | Billedfortegnelse
 | Ordforklaringer
 | Register
Forord
Senromantisk musik er blevet populær hos publikum, og popula riteten synes ikke at aftage, tværtimod. Det gælder ikke kun fyr tårne som Gustav Mahler og Richard Strauss, men også en lang og stadig længere række af deres kolleger, der nu får en renæssance i koncertsalene og på indspilninger.  Jeg lærte selv Richard Strauss’ musik at kende i begyndelsen af min studietid i Aarhus og blev øjeblikkeligt grebet af den. Kort tid efter fik aàrhUs SymfoNIorkester normàN del Màr som chefDIrI-geNt, og jeg opDàgeDe, àt hàN hàvDe skrevet et stort trebINDsværk om StràUss’ mUsIk, som jeg àNskàffeDe mIg. Selvom jeg làNgtfrà àl-tID er eNIg I hàNs fortolkNINger, hàr De IgeNNem åreNe præget mINe egNe fortolkNINger grUNDlæggeNDe, bl.à. I De màNge progràmNo-ter, som jeg hàr skrevet, og De màNge foreDràg, jeg hàr holDt.  dà jeg stUDereDe mUsIkvIDeNskàb på UNIversItetet I MüNcheN, hàvDe jeg eN lærer I PàlestrINà-koNtràpUNkt, Der hàvDe trUffet RI-chàrD StràUss, og jeg er bàNge for, àt jeg lytteDe mere efter hàNs màNge sIDesprINg om StràUss eND hàNs Noget UINspIrereDe koNtrà-pUNktsUNDervIsNINg. i slUtNINgeN àf mIt stUDIUm I mUsIkvIDeNskàb veD aàrhUsuNIversItet skrev jeg eN prIsopgàve, Der prImært DrejeDe sIg omRIchàrD StràUss’ operàDie Frau ohne Schatten. StràUss’ mUsIk hàr såleDes fUlgt mIg I màNge år, og jeg håber meD DeNNe bog àt kUNNe vIDerebrINge Noget àf glæDeN veD og fàscINàtIoNeN àf hàNs mUsIk.
¨INDHOLD Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
Leif V.S. Balthzersen
Indledning
”Det er umuligt for mig at give et program til ”Till Eulenspiegel”. Det, som jeg har tænkt mig ved de enkelte dele, ville klædt i ord ofte se forbandet komisk ud og vække anstød. – Lad os denne gang lade de gode folk selv knække nødderne.”  Således skrev Strauss til dirigenten, der skulle uropføre tone digtetTill Eulenspiegel, og som havde bedt om nogle udlægnin ger af musikken til koncertsalsprogrammet, som publikum kunne læse. Efter ovenstående afvisning gav Strauss ham trods alt nog le forklaringer, men dirigenten Franz Wüllner følte nu alligevel, at publikum havde brug for lidt flere oplysninger og skrev så selv yderligere fortolkninger til programmet.  Derernemlig brug for noget vejledning – en brugsanvisning, hvis man gerne vil komme nærmere ind i det, som musikken for tæller. Det er ikke altid så ligetil at ”knække nødderne” – mange har brug for lidt hjælp. Også selvom det skrevne ord undertiden ganske rigtigt bliver meget konkret i forhold til det meget ukon krete, som musik er. Det tager værker som Strauss’ imidlertid ikke skade af.  Programmusik er musik, der kan forestille personer, illustrere ideer, fortælle eller illustrere en handling etc. Meget ofte knyttes bestemte temaer eller motiver til bestemte personer eller genstan de på samme måde, som man bruger ledemotiver i operaer. Der kan også være tale om såkaldte tonemalerier.  Ordet programmusik betyder, at der er anvendt et ikkemu sikalsk program til støtte for forståelsen af musikken. Det er dog
I N D L E D N I N G
¨INDHOLD Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents