Pa sporet af banevogteren
152 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Pa sporet af banevogteren , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
152 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Farverne er usande (...), og Tegningen er ikke videre solid, skrev Politikens anmelder i 1884 om L.A. Rings maleri Banevogteren. To ar senere blev det solgt pa auktion for 75,- kroner og hang uset i en lejlighed i Kobenhavn indtil 1951. I dag er maleriet et af de mest anerkendte danske kunstvAerker fra sidste halvdel af 1800-tallet. Trods maleriets ikoniske status star en rAekke sporgsmal alligevel ubesvarede hen.I Pa sporet af banevogteren. Et ikonisk maleri fra 1884 rejser lektor emeritus i teknologihistorie Henry Nielsen og tidligere lektor i billedkunst Dorte Fogh tilbage til byen Ring for at optrevle maleriets usAedvanlige historie og fa svar pa deres sporgsmal. Undervejs gor de holdt ikke kun ved det frembrusende damptog og banevogteren. De standser ogsa ved maleriets receptionshistorie, ved Rings sandhedssogen og ved jernbanens kulturhistoriske betydning. Maleriet bliver dermed forfatternes afsAet for en fortAelling om land, by, brud og forandringer i 1800-tallets Danmark.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 09 mai 2016
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771841299
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 23 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0065€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

PÅ SPORET AF BANEVOGTEREN Et ikonisk maleri fra 1884
y Nielsen og Dorte Fogh
• Indold • Noter • Indeks
Dette materiale er opavsretsligt esyttet og må ie videregives.
PÅ SPORET AFBANEVOGTEREN
Henry Nielsen og Dorte Fog PÅ SPORET AF BANEVOGTEREN et ikonisk maleri fra 1884
Aarus Universitetsforlaga
PÅ SPORET AF BANEVOGTEREN
© Forfatterne og Aarus Universitetsforlag 2016
Grafis tilrettelæggelse, sats og omslag: Jørgen Sparre
Bogen er sat med Joanna Nova Boo
Billedet på forsiden er L.A. Rings Banevogteren
E-ogsprodution ved Narayana Press, Gylling
ISBN 978 87 7184 129 9
Aarus Universitetsforlag
www.unipress.d
Forfatterne ar forsøgt at finde frem til alle
rettigedsavere, men i enelte tilfælde er det
ie lyedes. Såfremt rettigeder er levet rænet,
edes rettigedsaveren envende sig til forlaget.
Bogen er udgivet med støtte fra
Aarus Universitets Forsningsfond
VELUX FONDEN
Becett-Fonden
Welins var ative, da ogen lev tryt.
De an nu være inative.
FAGFÆLLE-BEDØMT
/ I henhold til m inisterielle krav betyder bedøm m elsen, at der fra en fagfæ lle på ph.d. niveau er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prolog ·7
Banevogteren·– aggrund og tillivelse 11
Hvem ar eet maleriet siden 1884? ·35
Den umiddelare Ring-reception, 1882-84 ·51
Mellemspillet, 1885-1951 ·63
Indold
Den moderne reception afBanevogteren,1951-2015 ·71
Mindesmære og milepæl ·95
Epilog ·117
Forfatternes ta ·126
Noter ·128
Billedilder ·136
Anvendt litteratur ·138
Indes ·143
Forfatterportrætter ·150
Prolog
Det ører til sældenederne, at vurderingen af et maleri undergår så store ændringer, som det ar været tilfældet med Lauritz Andersen RingsBanevogteren.Da det om frem i 1884 lev illedet enten over-set eller nedvurderet af langt de fleste unstanmeldere. Det er ie med i unstsamleren Hans Cristian Cristensens fortegnelser over Ring-værer fra 1910 og 1922. Og det ar un fået tildelt et par liner i unstistorieren Peter Hertz’ monumentale Ring-iografi, der udom året efter malerens død, i 1933. Men som en moderne Fugl Fønix er det genopstået af asen. Det spillede for esempel en ovedrolle på udstil-lingenL.A. Ring. På kanten af verden, der lev vist på Statens Museum for Kunst og Randers Kunstmuseum i 2006-07. Nu appes unstsrienter om at yldeBanevogterensom et af de vigtigste malerier i L.A. Rings om-fattende prodution. Siden forfatterne til denne og første gang såBanevogterenfor mere end tyve år siden, ar vi været fascineret af illedet. Senest ar vi for-søgt at sætte det ind i en europæis og amerians tradition for at male ernaner og tog – og menneser, der ar med tog at gøre – i ogen Frygt og fascination. Danske og udenlandske jernbanemalerier fra 1840 til i dag(2011). Underves ar vi mange gange undret os over den utrolige re-vurdering, maleriet ar været ude for, men lidt efter lidt er det gået op for os, at der findes andre mystise, eller i vert fald uoplyste, omstæn-digeder omring netop det illede:
1. Hvor ar L.A. Ring fundet motivet til sit illede? Hvornår præcist er det malet og under vile omstændigeder? Hvem ar stået model for den eneste figur i maleriet, altså anevogteren, som står uden for sit sortmalede sur og ser en mod toget, der nærmer sig den overørsel, an evogter?
• Indold • Noter • Indeks
Dette materiale er opavsretsligt esyttet og må ie videregives.
7 .......
8 .......
2. Hvor efandt maleriet sig i de mange år, der gi, fra det lev solgt for un 75 r. på en aution på Café Bernina, i 1886, til det pludselig du-ede op igen i ma 1951 på en af Kunstallens autioner i Kømager-gade 11, og ved den leliged lev øt af Nationalmuseum, Stocolm? Hvordan ar det unnet lade sig gøre at olde det sult for offentlig-eden i mere end 65 år? Og vorfor om det på aution i 1951?
3. Hvordan var den umiddelare reception afBanevogtereni de toneangi-vende danse aviser, da illedet første gang lev fremvist for offentlig-eden på Carlottenorgs uleudstilling i decemer 1884?
4. Hvordan gi det til, at det store flertal af unstsrienter gradvist ændrede syn på L.A. Rings unst i perioden 1886-1951, vorBanevogterenvar sult for offentligeden? Hvem var de centrale personer i denne transformationsproces?
5. Hvordan ar den moderne reception afBanevogterenværet, efter at maleriet fi et nyt og livende em på Nationalmuseum, Stocolm? Hvile udstillinger arBanevogterenværet med i, og vad er der i sam-menæng ermed levet srevet om illedet? Hvordan ar moderne unstistoriere med aggrund i litterære studier ånet for nye for-tolninger af Rings maleri?
6. Og til sidst: Hvis vi er i stand til at trænge ind ag det slør af man-gelfulde oplysninger, som idtil ar omgivetBanevogteren, an vi da gøre os å om, gennem en omineret unstistoris og tenologi-istoris analyse afmaleriet, at nå frem til en endnu dyere indsigt i Rings enestående vær?
Denne og giver svar på disse spørgsmål.
Dette materiale er opavsretsligt
esyttet og må ie videregives.
• Indold • Noter • Indeks
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents