Surrealistiske collager
295 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Surrealistiske collager , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
295 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Surrealismen er en af de avantgardebevAegelser, der bliver ved med at drage og fascinere, selvom den har snart 100 ar pa bagen. Malet med denne bog er at give en indforing i de vAesentligste sider af surrealismen gennem et fokus pa surrealistisk collage i bade litteratur og billedkunst.Bogens primAere eksempler er forfatteren Louis Aragons (1897-1982) tekstuelle collager og Max Ernsts (1891-1976) visuelle collager, som man ved selvsyn kunne se pa Louisianas imponerende Max Ernst udstilling i 2009. Mange andre eksempler vil lobende blive inddraget, herunder vAerker af bl.a. Salvador Dali (1904-1989), Rene Magritte (1898-1967), Andre Breton (1896-1966) og Hans Bellmer (1902-1975). Surrealismen Aendrede sig en del efter 2. verdenskrig, hvor centrale dele af bevAegelsen var taget til USA, og bogen koncentrerer sig om perioden 1919-1939, hvor bevAegelsen udspringer og udvikles i Paris.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 11 novembre 2011
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771244380
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 33 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0098€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

C A M I L L A S KO V B J E R G P A L D A M SurrealistiskeCOLLAGER Underfulde billeder i kunst og litteratur
Surrealistiske collager
Camîa Skovbjerg Padam
Surrealistiske collager
Underfude bîeder î kunst og îtteratur
Aarhus Unîversîtetsforag |
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
Surreaîstîske coager
© Forfatteren og Aarhus Unîversîtetsforag 2011
Tîretteægnîng og omsag: Jørgen Sparre
Omsagsîustratîon:
Max Ernst: Au-dessus des nuages marche a mînuît...
(Over skyerne vandrer mîdnatten...), 1920.
Bogen er sat med Eectra LT Std og Gî Sans
E-bogsproduktîon: Narayana Press, Gyîng
ISBN 978 87 7124 438 0
Aarhus Unîversîtetsforag
www.unîpress.dk
Aarhus Langeandsgade 177 8200 Aarhus N
Bogen er udgîvet med støtte fra
Aarhus Unîversîtets Forsknîngsfond
Augustînus Fonden
Novo Nordîsk Fonden
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
Indledning· 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K A P I T E L 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surrealistisk collage i tekst og billede
Hvad er coage? ·19
Opkomsten af coage ·27
Peter Bürgers avantgardeteorî ·35
Vîsuee coager ·44
Menîngsgîvende tîter ·60
Forhod meem ord og bîede ·74
Kontroeret tîfædîghed ·80
Tekstuee coager ·88
Uroîge heheder ·102
K A P I T E L 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan forstå surrealistisk collage
Modtagerens medskaben ·107
Surreaîsme og psykoanayse ·117
Indhold
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
K A P I T E L 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Collage/bricolage – det underfulde i surrealismen Det underfude ·129
Prîmîtîvîsme ·139
Surreaîsternes teoretîske baggrund ·156
Akymî ·163
Brîcoage ·169
K A P I T E L 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barnet, byen, kvinden og mannequinen Barnets bîk for det underfude ·181
Byens oversete, metafysîske steder ·184
Barnîg sentren î sproget ·188
Kvînden som sammenhængsskabende agent ·191
Kvînderne î AragonsLe paysan de Parîs·194
Surreaîstîske automater og mannequîner ·205
Hans Bemers dukker – barnekvînde og begærsobjekt ·213
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
K A P I T E L 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monstret som collage·227
K A P I T E L 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konklusion·245 Coage som poîtîsk våben ·247
Noter ·253
Iustratîonsîste ·273
Lîtteraturîste ·281
Værk- og navneîndeks ·289
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indledning
Surreaîsmen er en af de avantgardebevægeser, der bîver ved med at drage og fascînere, sevom den har snart 100 år på bagen. Det er bevet understreget af en række store surreaîsmeudstîînger på Arken, Louîsîana og Statens Museum for Kunst de seneste år. Mået med denne bog er at gîve en îndførîng î de, for mîg at se, væsentîgste sîder af surreaîsmen gennem et fokus på surreaîstîsk coage î îtteratur og bîedkunst. Coage er en af den hîstorîske avantgardes mest overevesesdygtîge former, og sîden starten af det 20. århundrede har coage î forskeîge afskygnînger do-mîneret store dee af kunsten, îtteraturen og massekuturen. Coage îndgîk î en ang række af de bevægeser, man normat îndregner under avantgarden, herun-der kubîsmen, futurîsmen, dadaîsmen og surreaîsmen. Med surreaîsmen tog coagen en ny og înteressant drejnîng. Fra at coages prîmære andvîndîng var, at ‘noget’ bev kæbet înd og forstyrrede værkets hehed som autonom kunstner-frembrîngese, bev fokus î stadîg højere grad agt på de îndkæbede eementers betydnîngsmæssîge îndhod og dîsses sammenstød. Coage forbîndes først og fremmest med chok. Chok over materîaesam-menstød, chok over hverdagsobjekters îndtog î kunsten, chok over betydnîngs-mæssîge sammenstød, når eementer fra forskeîge sfærer mødes. En genere standardtoknîng af modernîstîske og avantgardîstîske værker er, at de er frag-mentarîske og fader fra hînanden, fordî de er produkter og afspejînger af det moderne samfund, hvor înformatîonsnîveauet er uoverskueîgt stort og kompeks og der, efter Guds død, îkke ængere indes nogen hodepunkter. Ikke mîndst coage bîver ofte set som noget grundæggende fragmentarîsk, der gennem fremvîsnîng af sîne brud netop sîgnaerer forvîrrîng og spîttese. En sådan ka-rakterîstîk har ganske gîvet forkarîngskraft î forhod tî mange moderne værker
I n d L E d n I n g 9
INDHOLD VÆRK- OG NAVNEINDEKS DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents