Virágok
256 pages
Hungarian

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Virágok , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
256 pages
Hungarian

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Amikor egy virágot a kezünkbe veszünk, és alaposan megfigyeljük, egy pillanatra ez a virág a szemünkben maga lesz a világmindenség. Én meg akarom osztani másokkal is ezt a világot. A városlakók többnyire örökös rohanásban élnek, és nincs idejük arra, hogy megszemléljenek egy virágot. Én azt akarom, hogy lássák, akár akarják, akár nem. Georgia O'Keeffe

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 janvier 2014
Nombre de lectures 0
EAN13 9781783102419
Langue Hungarian
Poids de l'ouvrage 5 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0012€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

A kiadás alapja: Fleurs

Fordította Bárdos Miklós
Szerkesztette Hajnal Gabriella

© Confidential Concepts, worldwide, USA
© Parkstone Press International, New York, USA
Ventus Libro Kiadó
© Hungarian translation Bárdos Miklós

© Bauchant Estate / Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris
© Manguin Estate / Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris
© Matisse Estate / Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris
© Larionov Estate / Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris
© Friesz Estate / Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris
© Picasso Estate Artists Rights Society, New York, USA / PICASSO
© Dufy Estate / Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris
© Kingdom of Spain, Gala-Salvador Dalí Foundation / Artists Rights Society, New York, USA / VEGAP, Madrid
© Vivin Estate / Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris
© Louis Estate / Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris

Minden jog fenntartva.

A kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül
jelen kiadvány semmilyen része nem másolható, semmilyen formában és eszközzel nem terjeszthető. A kiadó mindent megtett a képjogok tisztázására, de nem minden esetben sikerült azonosítani a jogtulajdonost.
Ha ön tájékozottabb, kérjük, ismereteit ossza meg a kiadóval.

ISBN: 978-1-78310-241-9
Virágok
Virágok japán vázában

Augustin Thierriat, 1854
olaj, vászon, 65 x 49 cm
Musée des Beaux-Arts, Lyon
Tartalom


Pieter Pauwel Rubens (1577–1640)
Emma Desportes de la Fosse (1810–1869)
Anne Vallayer-Coster (1744–1818)
Jean-François Garneray (1755–1837)
Corneille van Spaendonck (1756–1840)
Iphigénie Milet de Mureau (1780–?)
Augustin Thierriat (1789–1870)
Adèle Riché (1791–1887)
Apollinaire Sicard (1807–1881)
Simon Saint-Jean (1808–1860)
Jean-Marie Reignier (1815–?)
Jacques-Joseph Baile (1819–1856)
Théodore Chassériau (1819–1856)
Hortense Dury-Vasselon
Joanny Maisiat (1824–1910)
Jean-Pierre Laÿs (1825–1887)
François Lépagnez (1828–1870)
André Perrachon (1828–1909)
Edouard Manet (1832–1883)
Henri Fantin-Latour (1836–1904)
Nicolae Grigorescu (1838–1907)
Alexis Kreyder (1839–1912)
Paul Cézanne (1839–1905)
Odilon Redon (1840–1916)
Claude Monet (1840–1926)
Auguste Renoir (1841–1919)
Georges Jeannin (1841–1925)
François Rivoire (1842–1919)
Henri Rousseau (1844–1910)
Alexandre-Jules Gamba de Preydour (1846–1931)
Gustave Caillebotte (1848–1894)
Grégoire Chapoton (1845–1915)
Paul Gauguin (1848–1903)
Henri Cauchois (1850–1911)
Vincent van Gogh (1853–1890)
Louis Vivin (1861–1936)
Séraphine Louis (1864–1942)
Henri Matisse (1869–1954)
André Bauchant (1873–1958)
Henri Manguin (1874–1949)
Raoul Dufy (1877–1953)
Othon Friesz (1879–1949)
Mihail Larionov (1881–1964)
Pablo Picasso (1881–1973)
Salvador Dalí (1904–1989)
Képek mutatója

„Amikor egy virágot a kezünkbe veszünk, és alaposan megfigyeljük, egy pillanatra ez a virág a szemünkben maga lesz a világmindenség. Én meg akarom osztani másokkal is ezt a világot. A városlakók többnyire örökös rohanásban élnek, és nincs idejük arra, hogy megszemléljenek egy virágot. Én azt akarom, hogy lássák, akár akarják, akár nem.”

– Georgia O’Keeffe
Minden azzal kezdődött, hogy az Úr ki űzte Ádámot és Évát az Édenkertből, e csodálatos helyről, ahol a természet idilli arcát mutatta, és a növények káprázatos bujasággal tenyésztek…
Az ókori Egyiptomban a Nílus-völgyi mes terek előszeretettel borították lótusz- vag y pa p iruszmotívumokka l a sírok falát az elhunyt élet szeretetének utolsó, kőbe vésett emlékeként. A krétai kerámiá kat is szívesen díszítették mes tereik virágmotívumokkal, főleg krókuszokkal. Az idősebb Plinius elmondása szerint az első önálló virágfestmények azonban csak Nagy Sándor korából keltezhetők.

A Szűz virágfüzérrel
Pieter Pauwel Rubens, 1618 körül
Bayerische Staatsgemäldesammlungen
Alte Pinakothek, München

A középkorban, a XIII. században a neves teológus és tudós, Nagy Szent Albert több mint négyszáz növény fajt osztályozott művében (A nö vényekről) , saj át enciklopédikus módszere sze rint, amelyet szá mos egyéb területen is alkalma zott. A XV. század végétől kezdve terjedt el Euró pában az „ezer virág ” falikárpitok divatja, ame lyeken a közpon ti mot ívum (gyakran egy unikor nis) számtalan vir ágfajból – liliomokból, rózsák ból, szegfűkből, í riszekből stb. – álló virágsző nyegháttér előtt, mintegy lebegve jelent meg. A virágok ekkor iban a királyi lakosztályok leg főbb díszítő motívumai voltak, illetve az ün nepi körmenetek és egy házi szertartások fontos kellé keiként szolgáltak.

A természetet ékesítő három Grácia
Pieter Pauwel Rubens
The Art Musem and Gallery, Glasgow

A virágábr ázolások többnyire jóval túlmu tatnak a termés zet egyszerű imitációján. A vi rágmotívum nem pusztán a díszítőművészet eszköze: a mű vész érzelmeket, üzeneteket kö zöl a virágokon keresztül. A virág ugyanakkor gyakran allegorikus, szimbolikus jelentések hordozója.
A virágfüzérek, illetve -koszorúk számos ilyen jelentést közvetítene k, amelyek évszázad ról évszázadra változtak. Az őskeresztény kor szakban például a szentek alakjait körülvevő virágkoszorúk a Paradicsomot jelképezték.

Csokor vegyes virágokból
Corneille van Spaendonck, 1804
olaj, vászon, 93 x 73 cm
Magángyűjtemény

A reneszá nsz korban a Szent Szűz, az an gyalok és a szentek gyakran jelennek meg fejükön rózsa- vagy liliomkoszorúval, amely az ábrázolt sze mély lelkének tisztaságát jelké pezi. Szűz Mária alakját számos képen vi rágfüzér övezi. Ezt a Mária-ábrázolást a XV II. században jól példázza Rubens több Madonna-képe is, amelyeket a „Bársony ” Brueghellel közösen készített (utóbbi a florális motívumokat festette meg). Ezek közül is ki emelkedik A Szűz virágfüzérrel című alkotás, amely a müncheni Alte Pinakothek gyűjteményében található.
Rózsák kék vázában
Anne Vallayer-Coster, 1775
olaj, rézlap, 46 x 37,5 cm
Magángyűjtemény, London

A Szűz M ária személyéhez kapcsolódó má sik virág a jázmin (amelyet olyk or összekever nek a mirtuszvirággal) , melynek csillag alakban szétfutó fehér s zirmai jelképesen Mária szeplő telen tisztaságára utalnak. A jázmin jelenik meg például Filipp ino Lippi Madonna a gyermek Jé zussal és Szent Jánossal című festményén, amely a londoni National Gallery gyűjteményében tekinthető meg.
A virágok többnyire kellemes, kecses for máikból és p ompás illatukból magától értető dően következő, alapvető emberi tulajdonságokat jelképeznek: a kecsességet, a bájt, az eleganciát, a szelídséget.

Virágos- és gyümölcsöskosár kancsóval és tengelicével
Corneille van Spaendonck
olaj, fatábla, 50,5 x 49 cm
Magángyűjtemény, Párizs

A flamand primitív festők (Van Eyck, Van der Weyden) számos virágmotívumot alkalmaztak bibliai témájú képeiken . Ecsetjük nyomán a virá gok realisztikus an jelen nek meg, ugyanakkor kü lönféle valláso s jelentéseket hordoznak. A fla mand primitív festészet realizmusa alapvetően eltér a nem sokkal később megjelenő botanikai naturalizmustól, amely már kevesebb szimbo li kus jelentéssel ru házza fel a növényeket. A virá gok önmagukért való ábrázolása a XV. s zázad végén jelent meg az észak európai r

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents