Grammatikundervisning
57 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Grammatikundervisning , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
57 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Hvorfor skal sproglAerere undervise i grammatik? Og hvordan skal grammatikundervisningen se ud?Bogen fremlAegger og diskuterer i et klart sprog og i en lAesevenlig form, hvad forskningen siger om forholdet mellem grammatikundervisning og fremmedsprogsindlAering. De behandlede sprogtilegnelsesteorier og de specifikke empiriske undersogelser bruges til at give sprogpAedagogiske anbefalinger, som er tilgAengelige for den enkelte underviser.Bogen forudsAetter ikke kendskab til tilegnelsesforskningen. Dens terminologiafsnit, indeks og mange krydshenvisninger betyder, at ogsa den ikke-specialiserede lAeser kan vAere med.Bogen kan bruges pa videregaende uddannelser og af andre, der beskAeftiger sig med fremmedsprogsindlAering.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 janvier 2003
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771245820
Langue Danish

Informations légales : prix de location à la page 0,0072€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Lise Hedevang
Grammatikundervisning
- hvorfor og hvordan?
Danmarks P dagogiske Universitets Forlag
WORK FOR PROGRESS ,
NOT PERFECTION
(Ukendt, kalenderslip april 2002)
ForordGrammatikundervisning - hvorfor og hvordan? er udsprunget af den altid tilbagevendende problematik i sprogundervisningssammenh ng: v gtning og pr sentation af grammatikken. Bogen tager udgangspunkt i forskning i fremmedsprogstilegnelse og er t nkt som et indl g i debatten om grammatikundervisningens plads og praktiske udtryk i fremmedsprogsundervisning. Det er mit h b, at den som s dan m tjene til inspiration for den enkelte l ser, hvad enten denne er (sprog)studerende eller sprogl rer, i forbindelse med s vel den konkrete undervisning som med refleksion over, diskussion af og yderligere studier i forholdet mellem undervisning og sprogtilegnelse.
Tak til Hanne Leth Andersen for inspirerende vejledning, tak til mine korrekturl sere og til alle, der har lagt re til, stillet sp rgsm l og t nkt med, n r jeg har fremlagt mine id er.

rhus, februar 2003
Lise Hedevang
Kapitel 1 Introduktion
Grammatikundervisning og sprogtilegnelsesforskning
De fleste, der har modtaget fremmedsprogsundervisning, vil kunne bevidne, at de har f et grammatikundervisning, dvs. en undervisning, som eksplicit fokuserer p fremmedsproglig form og struktur. De fleste sprogl rere vil ligeledes kunne skrive under p , at de underviser i grammatik. Underviser man ikke i grammatik, er det formodentlig fordi, man antager, at der ikke eksisterer noget forhold mellem grammatikundervisning og indl ring af et fremmedsprog. En antagelse, der eventuelt bunder i praktisk erfaring af, at undervisningen ofte har begr nset effekt p l rnernes kommunikative sprogbrug. Underviser man i grammatik, sker dette gerne p basis af en ofte implicit antagelse om en direkte sammenh ng mellem grammatikundervisning og fremmedsprogstilegnelse, hvilken kommer til udtryk i en forventning om, at grammatikundervisning medf rer korrekt og flydende kommunikativ performans. Den grammatikundervisning, man giver, hvis man underviser i grammatik, er typisk adskilt fra den vrige sprogundervisning og best r af regelforklaringer efterfulgt af s vel bundne som frie velser i sprogproduktion.
Tidsskrifter s som Sprogforum og Fransk Nyt har i de senere r lagt sider til en debat om grammatikundervisningens eksistensberettigelse og gennemf relse i forbindelse med en fremmedsprogsundervisning, hvis m l er kommunikativt. Debatten har anskueliggjort, at mange sprogl rere tilsyneladende tager stilling for eller imod grammatikundervisning uden at have kendskab til, hvad forskningen siger om forholdet mellem fokus p form og struktur og fremmedsprogsindl ring.
Selvom den gren af tilegnelsesforskningen, der besk ftiger sig med forholdet mellem forskellige undervisningstyper og fremmedsprogsindl ring er ung - ca. tredive r -, er det vigtigt, at sprogl rere forholder sig til dens resultater og argumenter. Dette g lder i forbindelse med s vel deres sprogtilegnelsessyn og den undervisning, de giver, som med hensyn til deres forventninger til undervisningens indvirkning p sprogindl ringen og deres opfattelse af, hvad grammatikundervisning er. Forskningen vil formentlig ikke kunne levere klare svar p alle t nkelige sp rgsm l, men kendskab til den vil kunne ge forst elsen af, hvad det er, der sker i undervisningen, og v re med til at h jne kvaliteten af denne set i forhold til elevernes eller de studerendes fremmedsprogstilegnelse.
Bogens m l og indhold
M let med n rv rende bog er at unders ge, hvad forskningen siger om forholdet mellem grammatikundervisning og fremmedsprogsindl ring. Dens udgangspunkt er en antagelse om, 1) at i det mindste en vis m ngde grammatikundervisning er godt, 2) at forholdet mellem grammatikundervisning og fremmedsprogsindl ring ikke n dvendigvis er s dan, som det ofte er blevet formodet at v re (jf. ovenfor), og 3) at den bedste grammatikundervisning ikke n dvendigvis er den, der er skitseret i det foreg ende. Denne antagelse begrundes i den kendsgerning, at sprogl rere, som underviser i grammatik, p den ene side oplever, at grammatikundervisning i nogle tilf lde ser ud til at gavne l rnernes kommunikative sprogbrug, og p den anden side m konstatere, at undervisningen tit ikke har den forventede effekt. Bogen vil indeholde en unders gelse af, hvorfor grammatikundervisning skal indg som en del af sprogl reres fremmedsprogsundervisning, samt en efterf lgende diskussion af en ad kvat tilgang til grammatikundervisning. Unders gelsen tager afs t dels i teoretiske hypoteser om dels i empiriske unders gelser af grammatikundervisningens rolle i tilegnelsen af et fremmedsprog; diskussionen tager udgangspunkt i unders gelsen. Fremmedsprogsindl ring og -undervisning henviser her til unges og voksnes tilegnelse af et fremmedsprog inden for rammerne af det danske undervisningssystem, dog uden at referere til specifikke form lsparagraffer for bestemte uddannelsestrin.
For at kunne diskutere, hvorfor og hvordan der skal undervises i grammatik, er det n dvendigt at definere den p g ldende undervisning. I kapitel 2 pr senteres og argumenteres for den definition, der arbejdes med i bogen. Vi skal se p , hvad der traditionelt forst s ved grammatikundervisning. Ligeledes skal forskningens s vel som bogens brug af synonymer til grammatikundervisning kommenteres.
At det som udgangspunkt antages, at sprogl rere skal undervise i grammatik, betyder ikke, at hypotesen om, at grammatikundervisning ingen indvirkning har p fremmedsprogsindl ringen, ikke har sin plads i bogen. Tv rtimod vil det at argumentere for grammatikundervisning indeb re en stillingtagen til denne hypotese. Kapitel 3 vil indeholde en redeg relse for og en diskussion af forskningens argumenter b de for og imod grammatikundervisning, teoretiske s vel som empiriske. Opdelingen i teori respektive empiri beror p hensyn til klarhed i fremstillingen; de to aspekter ved forskningen er naturligvis ikke indbyrdes uafh ngige og vil da ogs blive forenet i kapitlets konkluderende afsnit.
I kapitel 4 vil fokus v re p en ad kvat tilgang til grammatikundervisning. Kapitlet vil indeholde en argumentation for, at sprogl rere i deres tilgang til undervisningen m tage stilling til flere problematikker, bl.a. hvordan de vil integrere grammatikken i den vrige fremmedsprogsundervisning, hvilken del af grammatikken de skal undervise i, og om og hvordan de vil bruge rettelser og metasprog. Der vil ikke blive g et i dybden med, hvilken tilgang l rere p forskellige niveauer i uddannelsessystemet i dag har til grammatik, og f lgelig hvorledes de underviser; blot skal det konstateres, at den s kaldte traditionelle produktorienterede undervisning (se s. 17) er den mest udbredte (Ambj rn 1998). Det vil v re op til den enkelte l ser at afg re, hvorvidt hans eller hendes tilgang til grammatikundervisning eller tanker om en s dan henholdsvis ligner eller adskiller sig fra den tilgang, der pr senteres.
St rstedelen af den fremmedsprogstilegnelsesforskning, som har relevans i forhold til bogens m l, er engelsk eller amerikansk, hvilket har tre vigtige konsekvenser. For det f rste har det betydning, hvad ang r den tilg ngelige empiri, idet denne ofte koncentrerer sig om det engelske sprog. For det andet indeb rer det, at en overvejende del af fagterminologien er engelsk. Nedenfor defineres de fagudtryk, der bruges gennem hele bogen. Efterh nden som der bliver behov for det, vil yderligere termer blive introduceret. Hvor der ikke foreligger en vedtaget dansk overs ttelse, og det ikke er lykkedes at finde et fuldt ud d kkende udtryk, vil den engelske term blive angivet i parentes efter overs ttelsen. For det tredje og sidste medf rer det, at forskningens resultater tit vil v re udgivet i de samme tidsskrifter eller af de samme forlag.
At store dele af den eksisterende forskning udspringer af den samme forskningstradition s tter ikke per definition sp rgsm lstegn ved forskningen, men understreger, at denne endnu er for ung til at kunne p ber be sig endegyldige svar. Endegyldige svar er heller ikke m let med n rv rende bog. Som allerede tilkendegivet er hensigten at bidrage til debatten om, hvorfor og hvordan sprogl rere skal undervise i grammatik.
Terminologi
Eksplicitte data best r i information om et givet sprog.
Endelig f rdighed er i sig selv et kontroversielt udtryk, idet det kan diskuteres, om fremmedsprogsindl ring nogensinde eller med hensyn til alle sprogets aspekter n r et endepunkt. Det angiver en art slutstadie i l rners sprogtilegnelse, en slags optimal fremmedsproglig kompetence, hvad enten denne er langt fra, t t p (eller) synes lig en indf dt sprogbrugers kompetence.
Formfokuseret undervisning se grammatikundervisning .
Fremmedsprog henviser til ethvert andet sprog end l rners modersm l 1 .
Fremmedsprogstilegnelse betegner det at l re et (f rste, andet, tredje osv.) fremmedsprog i en sammenh ng, hvor m lsproget ikke er almindeligt brugt, og hvor indl ringen sker i et klassev relsesmilj .
Grammatikundervisning betegner en undervisning, som eksplicit men ikke n dvendigvis udelukkende fokuserer p formelle og/eller strukturelle tr k ved m lsproget med henblik p udvikling af l rners intersprog (se intersprog ) i retning af stadig st rre lighed med dette. Som synonym til grammatikundervisning bruges formfokuseret undervisning .
Implicit fremmedsproglig viden se intersprog (se ogs kapital 3, s. 20, hvor b de eksplicit viden og implicit viden defineres).
Indl ring og tilegnelse refererer til det at l re et sprog og til l rners voksende sproglige viden. I Stephen D. Krashens terminologi henviser tilegnelse til en underbevidst proces og indl ring til en bevidst proces (se kapitel 3), men her bruges udtrykkene synonymt.
Input denoterer de fremmedsproglige data (s

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents