Innovativ undervisning med IT
224 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Innovativ undervisning med IT , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
224 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

En fagligt stAerkere folkeskole. Det var et af hovedformalene med demonstrationsskoleforsogene 2013-2015, hvor forskere, skoler og lAerere gik sammen om at udvikle undervisningsforlob, der skulle understotte lAerernes brug af it i undervisningen. Forsogene gav forskerne indblik i betingelserne for at integrere it i grundskolen, og skolerne fik praktiske erfaringer med didaktisk anvendelse af it. Resultaterne fra projektet er nu samlet i to boger om demonstrationsskoleforsogene. I forste bind, Skoleudvikling med IT, prAesenterer forfatterne resultater fra kvantitative studier af elevopgaver og observationer af undervisning. Desuden far lAeseren indblik i det bagvedliggende interventions- og forskningsdesign samt i de organisatoriske og ledelsesmAessige udfordringer ved arbejdet med projekter i folkeskolen. I andet bind, Innovativ undervisning med IT, sAetter forfatterne fokus pa undervisning med it i fagene og beskriver ogsa, hvordan lAerere kan bruge it til inklusionsindsatser og i tvAerfaglige projekter.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 20 août 2018
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771847192
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 6 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,008€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

re it i grundskolen, og skolerne Ik praktiske erfaringer med didaktisk anvendel
se af it. Resultaterne fra projektet er nu samlet i to bøger om demonstrations
, præsenterer forfatterne resultater fra kvantitative studier af elevopgaver og observationer af undervisning. Desuden
samt i de organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer ved arbejdet med projekter i folkeskolen.
, sætter forfatterne fokus på
inklusionsindsatser og i tværfaglige projekter.
Didaktiske studier
Forskning i tre demonstrationsskoleforsøg II
Redigeret af Jeppe Bundsgaard, Marianne Georgsen, Stefan Ting Graf, Thomas Illum Hansen og Charlotte Krog Skott
Innovativ undervisning med it
© forfatterne og Aarhus Universitetsforlag 2018
Graîsk design og layout: Stine Sandahl, Sandahls Graîk
Forlagsredaktion: Cecilie Harrits
Bogen er sat med Adobe Garamond Pro og Montserrat E-bogsproducktion:Narayana Press, Gylling
ISBN 978 87 71847192
ISSN 2446 4554
Didaktiske studier 4
Aarhus Universitetsforlag
Finlandsgade 29
8200 Aarhus N
www.unipress.dk
Bogen er udgivet med støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond
Kopiering fra denne bog må kun înde sted på institutioner, der har indgået
aftale med Copydan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.
/Ihenholdtilministeriellekravbetyderbedømmelsen,atderfraenfagfælleph.d.niveau
Graîsk design og layout: Stine Sandahl, Sandahls Graîk Forlagsredaktion: Cecilie Harrits Bogen er sat med Adobe Garamond Pro og Montserrat Trykt på 120 g Munken Lynx Rough hos Narayana Press, Gylling
Printed in Denmark 2018 ISBN 978 87 7184 152 7 ISSN 2446 4546
Didaktiske studier 4
Finlandsgade 29 8200 Aarhus N www.unipress.dk
Bogen er udgivet med støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond
Kopiering fra denne bog må kun înde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.
INNOVATIV UNDERVISNING MED IT
Forskning i tre demonstrationsskoleforsøg II
Redigeret af Jeppe Bundsgaard, Marianne Georgsen, Stefan Ting Graf, homas Illum Hansen og Carlotte Krog Skott
AARHUS UNIVERSITETSFORLAG
INDHOLD
ïNDHOLD Dette materiale er opavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
1. Forsknîng î tre demonstratîonsskoleorsøg Jeppe Bundsgaard, Marianne Georgsen, Stefan Ting Graf, homas Illum Hansen og Carlotte Krog Skott
DEL I: På tværs a ag
2. Stîlladserîng î înnovatîv undervîsnîng med ît Stinus Storm Mikkelsen, Finn Holst og Lilian Rode
3. Fîre dîferentîerîngsposîtîoner og deres dîdaktîske konsekvenser Dorte Carlsen og Stefan Ting Graf
4. Undervîsnîngsdîferentîerîng gennem dîgîtal eleveedback Stefan Ting Graf og Dorte Carlsen
DEL II: Undervisning i dansk og remmedsprog
5. Elevers skrîvepraksîsser î og omMinecrafthorkild Hangøj, Lise Dissing Møller og Lene Storgaard Brok
6. Hvordan udvîkler engelsklærere înnovatîv engelskundervîsnîng? Lilian Rode og Karen Lund
7. ïnnovatîv undervîsnîng eller lærerstyret klasseundervîsnîng î engelsk? Karen Lund og Lilian Rode
DEL III: Undervisning i matematik og naturag
8. En matematîklærers proessîonelle udvîklîng Carlotte Krog Skott og Camilla Hellsten Østergaard
9. ït-agdîdaktîk og naturag Birgitte Lund Nielsen og Peer S. Daugbjerg
10. Elevers selvregulerîng og înteresse î et ît-støttet tværaglîgt orløb Niels Bonderup Don
Foratterne
7
17
34
61
87
113
134
157
179
203
221
ïNDHOLD
Dette materiale er opavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
KAPïTEL 1 FORSKNING I TRE DEMONSTRATIONS-SKOLEFORSØG
Jeppe Bundsgaard, Marianne Georgsen,Stefan Ting Graf, homas Illum Hansen og Carlotte Krog Skott
TRE PROJEKTER – ET FORSKNINGSDESIGN
Danmarks îdtîl største orsknîngsîndsats på grundskoleområdet. Sådan præsente-rede Mînîsterîet or Børn og Undervîsnîng (MBU) em såkaldte demonstratîons-skoleorsøg på den asluttende konerence î oråret 2016. Forsøgene var en del a den ællesofentlîge dîgîtalîserîngsstrategî og avde tîl opgave at bîdrage tîl øget anvendelse a ît og dîgîtale læremîdler î olkeskolen. Formålet med orsknîngsînd-satsen var “at skabe ny, generalîserbar og praksîsorîenteret vîden om, vordan ît understøtter elevernes lærîng, vordan ît kan rîgøre tîd tîl mere undervîsnîng, samt vordan lærernes kendskab tîl at întegrere ît î selve undervîsnîngen udvîkles” (MBU 2013, s. 1). Det var nyt î dansk skoleorsknîng, at tre a dîsse demonstratîonsskoleorsøg teoretîsk og metodîsk ra begyndelsen blev tænkt sammen og gennemørt med en ælles ledelsesgruppe. Udvîklîngs- og orsknîngsîndsatsen î de tre projekter var båret a en ælles orandrîngs- og înterventîonsteorî, og der blev gennemørt en omattende efektmålîng på tværs a projekterne. Dette samarbejde var således en enestående mulîged or at undersøge de învol-verede skoler og deres praksîs på tværs a tre sammenlîgnelîge udvîklîngsîndsatser. For det ørste gjorde samarbejdet det mulîgt at opnå en tîlstrækkelîg volumen på den kvantîtatîve efektmålîng. For det andet blev der îndsamlet omattende mængder empîrîsk materîale a kvantîtatîv såvel som kvalîtatîv art, som blev gjort tîlgængelîgt or orskellîge a orsknîngsîndsatser înden or og på tværs a de tre projekter. Der er altså samlet set tale om en a de største kombînerede udvîklîngs- og orsk-nîngsîndsatser med okus på dîdaktîsk brug a ît på grundskoleområdet î Danmark. Det drejer sîg om ølgende tre demonstratîonsskoleorsøg î perîoden 2013-2015:
ïNDHOLD Dette materiale er opavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
7
tIdidte2.1ierrmfogsinerisnagroeyn,recnempetekonyoleekstavinnvoneiårundrede Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale læringsmiljøer It-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv.
De tre orsøg învolverede tîlsammen 14skoler geograIsk ordelt over hele landet med cîrka 300 lærere og godt 2.500 elever. Der var î alt knap 40 konsulenter ra orskellîge læreruddannelser og centre or undervîsnîngsmîdler, som samarbejdede med skolerne î orbîndelse med udvîklîngsîndsatserne. Det samlede orskerteam bestod a godt 40 orskere ra seks proessîonshøjskoler, DPU, Alexandra ïnstîtuttet og Aalborg Unîversîtet. Den orelîggende agællebedømte antologî î to bînd er et koncentrat a denne omattende orsknîngsîndsats. Derudover er der udgîvet en række artîkler og rapporter, som kan Indes på projekthjemmesîden auuc.demon-stratîonsskoler.dk.
FÆLLES PRINCIPPERFOR INTERVENTIONSDESIGN
De tre projekters orskellîge udvîklîngsîndsatser, som remover kaldes înterventîo-ner, baserer sîg på nogle ælles prîncîpper or înterventîonsdesîgn. Der er tale om et holîstîsk înterventîonsdesîgn, som trækker på socîo-økologîsk systemteorî og înter-natîonal înterventîonsorsknîng, og som gør det mulîgt at arbejde systematîsk med înterventîonerne (se kapîtel 2, bînd ï). Særlîgt tre desîgnprîncîpper er væsentlîge og gengîves her kort. Det ørste desîgnprîncîp tager asæt î behovet or at Inde en ny tîlgang tîl dîgîta-lîserîng î skolen. Der har været en tendens tîl at opatte dîgîtalîserîngen som en så ny og påtrængende udordrîng, at mange îndsatser enten har nøjedes med at îndkøbe en enkelt teknologî, .eks. tablets eller înteraktîve tavler, at tîlbyde lærere ît-basal eter-/vîdereuddannelse eller at îndøre ît-baseret undervîsnîng vîa å ît-rontløbere. For at overvînde en sådan teknocentrîsme har vî or ørste gang î Danmark desîgnet înterventîoner ud ra ølgende tre sammenhængende strenge eller dîmensîoner:
organîsatorîsk dîmensîon, der retter sîg mod den pædagogîske ledelse og En udvîklîng a skolen som helhed  En dîdaktîsk dîmensîon, der retter sîg mod lærere, elever og udvîklîng a undervîsnîng
8
Forskning i tre demonstrationsskoleforsøg
ïNDHOLD Dette materiale er opavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
FÆLLES PRINCIPPER FOR INTERVENTIONSDESIGN
teknologîsk dîmensîon, der retter sîg mod dîgîtal understøttelse a de En dîdaktîske og organîsatorîske dîmensîoner.
Den nævnte tendens tîl at okusere på teknologî set î kombînatîon med en skoles komplekse struktur ordrer desuden, at de lerstrengede înterventîoner ska sætte înd på lere systemnîveauer, dvs. på îndîvîd-, gruppe- og înstîtutîonsnîveau. Der er deror tae om en hoîstîsk tîgang tî skoeudvîkîng med ît, hvor både de tre dîmensîoner og de nævnte systemnîveauer ska ses î deres gensîdîge ahængîghed og undersøges or îndre konsîstens. Det andet æes desîgnprîncîp er okus på udvîkîng a înnovatîv undervîsnîng med ît. Som modsætnîng tî înnovatîv undervîsnîng bruger vî termen “tradîtîone” om undervîsnîng, der er ærercentreret med îndîvîduaîserende ormîdîng og trænîngspræget opgaveøsnîng, og som îkke kober substantîet eer undersøgesesorîenteret tî det agîge sto eer probemstîînger î skoens omverden. Det deinerende or tradîtîone undervîs-nîng er, at ormîdîng går orud or eevernes arbejde, der såedes år en eterbearbejdende karakter, mens det î en înnovatîv undervîsnîng er vîrkeîghedsnære sagîge og agîge udordrînger, der går orud or eevernes arbejde, der så år en undersøgende karakter. Det tredje æes desîgnprîncîp er en întentîon om at understøtte eevers udvîkîng a det 21. århundredes kompetencer. Det 21. århundredes kompetencer er en same-betegnese or et sæt a amene kompetencer, som î orbîndese med en række større înternatîonae projekter er bevet udpeget som særîgt vîgtîge or at kunne begå sîg î st det 21. århundrede. F.eks. harAssessment and Teacing of 21 Century Skills(ATC21S) grupperet de væsentîge kompetencer î ire kategorîer: måder at tænke på, måder at arbejde på, arbejdsredskaber og at eve î verden. Påstanden er îkke, at det er nye kompetencer. Det nye îgger î, at de er bevet ament nødvendîge or at kunne begå sîg î et demokratîsk vîdenssamund î det 21. århundrede.
DE TRE KONKRETE INTERVENTIONER
Sevom de tre projekters înterventîoner bygger på æes desîgnprîncîpper, så reaîserer hver înterventîon sîn særîge varîatîon a samspîet meem de tre nævnte dîmensîoner og systemnîveauer. Derudover benyttes orskeîge metodîske tîgange tî skoe- og ærerudvîkîng, og konsuenter samt detagere ra skoerne învoveres på orskeîge måder (or mere detajerede beskrîveser se kapîte 2, bînd I). For at ormîde et ørste overbîk og konkrete bîeder a de tre înterventîoner beskrîves de kort î det øgende:
ïNDHOLD Dette materiale er opavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
9
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents