LAeremidlernes danskfag
287 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

LAeremidlernes danskfag , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
287 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

LAeremidler spiller en afgorende rolle i grundskolen. Alt fra kopiark til boger og digitale portaler krAever, at lAerere trAeffer didaktiske valg og vurderer, hvad eleverne skal lAere og hvorfor. Det gAelder ogsa i skolens storste fag, dansk, hvor lAeremidlerne prAesenterer hojst forskellige bud pa god danskundervisning. Det krAever sin lAerer at vAelge til og fra.I LAeremidlernes danskfag undersoger en gruppe forskere fra DPU, Aarhus Universitet, hvilke boger og portaler der faktisk optrAeder i danskfaget, og hvad der kendetegner dem. Pa den baggrund diskuterer forskerne, hvordan lAeremidlerne lever op til de krav og udfordringer, som et globaliseret og digitaliseret samfund stiller.Bogen tegner et broget billede af danskfaget, hvor formelle fAerdigheder og nationale forestillinger dominerer, mens elevernes egne erfaringer og kommunikation med omverdenen sjAeldent bliver inddraget. Det centrale sporgsmal er, om vi har det danskfag, vi onsker os.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 27 octobre 2017
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771844719
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 11 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0098€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Didaktiske studier
Redigeret af Jesper Bremholm, Jeppe Bundsgaard, Simon Skov Fougt og Anna Karlskov Skyggebjerg
Læremidlernes danskfag © forfatterne og Aarhus Universitetsforlag 2017 Forlagsredaktion: Cecilie Harrits
Graîsk design og layout: Stine Sandahl, Sandahls Graîk
Bogen er sat med Adobe Garamond Pro og Montserrat
Ebogsproduktion: Narayana Press, Gylling
ISBN 978 87 7184 471 9
ISSN 2446 4554
Didaktiske studier 1
Aarhus Universitetsforlag
Finlandsgade 29
8200 Aarhus N
www.unipress.dk
Bogen er udgivet med støtte fra Aarhus UniversitetsForskningsfond
Kopiering fra denne bog må kun înde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.
LÆREMIDLERNES DANSKFAG
Redigeret af Jesper Bremholm, Jeppe Bundsgaard, Simon Skov Fougt og Anna Karlskov Skyggebjerg
AARHUS UNIVERSITETSFORLAG
INDHOLD
10.gaksnadeatîgîDetd? Dorte Carsen
11.gpaceernîsnrosaSagp  Crîstîna Mattîesen
9.redynîtareømrudmîereerreæîLtt Hee Rørbec
8.enrdvemîVdîneoFandango 7 Bergþóra Krîstánsdóttîr
130
103
273
199
172
78
55
151
225
284
247
7. ïntegratîon a ît og medîer î danskaget  U Davad Bertesen og Morten Tannert
4.snsæverbaBneageycnderundervîsnînge Jesper Bremom
28
7
1.ræstedredîmesnkaDsetagetnemgen  Jesper Bremom, Jeppe Bundsgaard, Sîmon Skov Fougt og Anna Karskov Skyggeberg
2. De anvendte æremîders danskag beyst kvantîtatîvt  Jeppe Bundsgaard, Bettîna Buc og Sîmon Skov Fougt
5.arpgnkseoîturuneratîsnîdervrovattîLpîtegkîssaro  Anna Karskov Skyggeberg
6.Hvadtodr?oatmmgîknekargrøgîv Krîstîne Kabe
3.eMotærgetseremîdeaegsksadnavetîtatîsøerndugabnednavkned  Jeppe Bundsgaard, Bettîna Buc og Sîmon Skov Fougt
Foratterne
12.dresnaegaksnardvoHtsåud? Jesper Bremom, Jeppe Bundsgaard, Sîmon Skov Fougt og Anna Karskov Skyggeberg
KAPïTEL 1 DANSKFAGET SET GENNEM DETS LÆREMIDLER
Jesper Bremholm, Jeppe Bundsgaard,Simon Skov Fougt og Anna Karlskov Skyggebjerg
Denne antoogî er resutatet a et koektîvt orsknîngsproekt centreret om-krîng det danskdîdaktîske orsknîngsmîø på DPU, Aarus Unîversîtet, der bev îgangsat î oråret 2015. Asættet or og motîvatîonen bag proektet ar været den vîgtîge roe, æremîder spîer or undervîsnîngen î dansk î grundskoen, og bestræbesen î proektet ar været at undersøge det, man kunne kade æremîd-desîtuatîonen î danskaget er î anden avde a 2010’erne. Undervîsnîng og æremîder ænger uøseîgt sammen. Det er særdees svært at orestîe sîg undervîsnîng, uden at der også îndgår mîder tî at remstîe og bearbede undervîsnîngens îndod. Sev vîs man tænker sîg den mest mînîmaî-stîske undervîsnîng, vor æreren sev uden æpemîder ormîder at det agîge sto, kan man îkke komme uden om, at der også er et æremîdde. ï dette tîæde er der tae om, at ærerens mundtîge remstîîng î kombînatîon med mîmîk og gestîk tener som (ære)mîder tî repræsentatîon a det agîge sto. Amîndeîgvîs envîser betegnesen æremîder dog tî ’genstande’, der så at sîge er adskît ra æreren. Der Indes mange orskeîge sags æremîder. ï læng kan eksempevîs nævnes: avîser, Im, skønîtterære tekster, taver, emmesîder, pancer, ærebøger, ærîngsportaer, andkort, ît-programmer, kopîmaterîae, udstoppede og evende dyr, apps, temaæter, otos, rekamer, agbøger, computerspî, modeer. Dîsse ’tîng’ ar det tî æes, at de î orbîndese med undervîsnîng bruges som mîder tî, at eeverne ska ære (noget). Hvad vî er kader æremîder, kendes også under andre betegneser såsom undervîsnîngsmaterîaer, ærematerîaer, æreressourcer, skoebøger, dîdaktîske desîgn m.m., og som det også remgår a îsten, er æremîder på îngen måde en ensartet kategorî. ï det orsknîngsproekt, nærværende antoogî præsenterer, ar vî samet vores înteresse om den type a æremîder, der går under betegnesendîdaktîske æremîd-er, og som deIneres ved, at ”de er produceret med enbîk på undervîsnîng î et bestemt îndod og deror ar en înderet dîdaktîk” (Hansen & Skovmand 2011,
← INDHOLD Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
7
1 s. 19), .eks. ærebøger og ît-baseret undervîsnîngsmaterîae. Dette okus ar vî vagt a to grunde. For det ørste ordî de dîdaktîske æremîder î krat a deres îndbyggede pædagogîske og dîdaktîske întentîon î modsætnîng tî de andre typer æremîder rummer en ambîtîon om dîrekte at înluere på (dansk)undervîsnîngens grundag, tîretteæggese og avîkîng. For det andet ud ra antagesen om, at dîsse æremîder yder særdees meget î (dansk)undervîsnîngen; en antagese, som vî ar ået underbygget î den kvantîtatîve undersøgese, vî ar gennemørt som en de a dette proekt (se kapîte 2). Når vî eterøgende î dette og de øvrîge a bogens kapîter or eteds skyd bruger betegnesen æremîder, er det atså î betydnîngen dîdaktîske æremîder. Grundskoeaget dansk er ortøbende centrum or dîskussîoner om dannese og udvîkîng a specîIkke kompetencer. Hvor agets îdentîtet tîdîgere var knyttet tî det currîcuære îndod og agîge emner som îtteratur, sprog og medîer, beskrîves det î dag gennem kompetenceområder som æsnîng, skrîvnîng og ortoknîng. Faget ar gennemgået et perspektîvskîte, som også kendes ra andre ag, men som skoens største ag ar dansk î særîg grad beov or en orsknîngsmæssîg beysnîng a de agîge omkaatrînger og dertî ørende egîtîmerîngsdîskussîoner. Samundsmæssîge aktorer som øget înternatîona konkurrence, mîgratîon og dîgîtaîserîng ar îkke bare medørt en gentænknîng a danskagets currîcuum, men også betydet en ændrîng a dîdaktîske kategorîer og undervîsnîngsormer. Når æremîderne udgør perspektîvet î denne bog, skydes det et syn på æremîder som betydnîngsude arteakter, der vîrker î înteraktîon med undervîsnîngens andre aktører og præmîsser. Ved at studere ag og ærîngsormer gennem æremîder år man muîged or at dîskutere en række orod î og uden or danskaget. Det gæder betydnîngen a styredokumenter (currîcuum) og andre kontekstuee orod, ærerkompetencer og dîdaktîsk praksîs, erunder også întenderede og aktîske ærer- og eevposîtîoner. Læremîder er en îdtî ganske sparsomt beyst kategorî î den agdîdaktîske orsknîng, sevom æremîdernes roe er uomtvîsteîg (Hansen 2010). ï krat a at være grundskoens største ag påkader danskaget og dets æremîder sîg naturîg înteresse og opmærksomed, men det vî sevsagt også være yderst reevant at oretage undersøgeser a æremîddesîtuatîonen î andre a grundskoens ag. Her îgger en opagt opgave or koegaer înden or de andre agdîdaktîske områder.
1 De øvrige to kategorier i den læremiddeltypologi, der refereres til her, er henholdsvis semantiske læremidler (der bringer indhold ind i undervisningen, men uden indbygget didaktik som f.eks. en film eller en novelle) og funktionelle læremidler (der er redskaber til at håndtere indhold, men som hverken rummer indhold eller didaktik, som f.eks. PowerPoint eller en tavle).
8 Danskaget set gennem dets æremîder ← INDHOLD Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
ï den resterende de a kapîtet beskrîver vî ørst mere îndgående det orsknîngs-mæssîge asæt or undersøgesen a æremîddesîtuatîonen î danskaget. Hereter gîver vî et kort overbîk over tîdîgere danske æremîddeundersøgeser, og som arundîng, înden vî præsenterer antoogîens øvrîge kapîter, redegør vî or den metodîske tîgang, vî ar anvendt î undersøgesen.
I NÆSTE TIME SKAL VI HAVEFANDANGO!
Først en anekdote ra den danske skoevîrkeîged anno 2016: ï en orbîndese, der îkke avde noget med orsknîng at gøre, var en a oratterne tî dette kapîte (ereter omtat som oratteren) på besøg på en dansk okeskoe, der må be-tegnes som en ressourcestærk og vedrevet skoe. Under besøget Ik oratteren eîged tî at tae med en îe gruppe eever ra 4. kasse. På et tîdspunkt î sam-taen spørger oratteren tî eevernes skoedag. Eeverne gîver sîg tî at ortæe, og underves sîger en a dem: ”Og så î næste tîme ska vî aveFandango”. Foratteren spîer dum og spørger: “Fandango, vad betyder det – ska ï danse eer ege eer vad?”. ”Ne, ne”, råber eeverne î kor og grîner, ”vî skaaveî Fandango! ï bogen! Det er o dansk!”. Eterøgende ader eeverne oratteren se deres kasses ugepan, og an kan konstatere, at der ud or den pågædende tîme aktîsk står ”Dansk.Fandango” og îkke andet. Sevom en anekdote som denne îkke kan sîge noget repræsentatîvt om danskun-dervîsnîng eer danskæreres praksîs, kan den aîgeve tene som et îustratîvt eksempe på den tætte orbîndese, der er meem (dansk)ag, æremîder (î dansk) og (dansk)undervîsnîng. Anekdoten anskueîggør såedes en række orskeîge vînker på denne orbîndese, der tîsammen ar dannet asæt or den undersøgese a danskagets æremîder, som vî præsenterer er î bogen. ï det øgende ser vî nærmere på dîsse orskeîge vînker.
Manglende viden om dansklæreres brug af læremidler Danskæreren ar î anekdoten vagt at brugeFandangoî sîn undervîsnîng. Et spørgsmå, der umîddebart trænger sîg på, er, om dette kan betegnes som væren-de et typîsk eer et usædvanîgt vag ra ærerens sîde. Baseret på oragenes op-agsta og erarîngsbaserede îndtryk ra den danske skoevîrkeîged ar vî grund tî at antage, at det aktîsk er ganske typîsk. ïmîdertîd ar det îndtî nu øst kun-net være en antagese, or î Danmark ar vî at yderst begrænset vîden om ære-res brug a æremîder generet og dermed også om, vîke æremîder danskærere
← INDHOLD Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
9
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents