Metodefetichisme
244 pages
Danish

Metodefetichisme , livre ebook

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
244 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Der findes mange forskellige slags forskere. Biologer, teologer og litterater for blot at nAevne et par stykker. De studerer vidt forskellige genstande og problemer. Men til deres undersogelser bruger de alle en form for metode til at afgrAense og definere den made, de udforer deres forskning pa: enten den kvantitative metode eller den kvalitative. De to metoder medforer to vidt forskellige tilgange til forskernes materiale.Siden 1980'erne har det typisk vAeret forskere inden for humaniora og de mellemlange uddannelser, der har benyttet sig af den kvalitative metode. Deres emne krAever ofte mere indlevelse, end den kvantitative metode kan tilbyde. I de seneste ar har den imidlertid ogsa vundet indpas i de tidligere hojborge for kvantitativ forskning som sundheds- og samfundsvidenskab. Men sporgsmalet er, om den kvalitative metode i den proces nu er begyndt at ligne den kvantitative, som den ellers opstod som et alternativ til?

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 14 août 2015
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771249415
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0098€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

R E DA K T I O N ∙ JA N E E G E M Ø L L E R ∙ S Ø R E N S . E . B E N G T S E N ∙ K A R E N P. M U N K
METODEFETICHISME Kvalitativ metode på afveje?
A A R H U S U N I V E R S I T E T S F O R L A G
Metodefetichisme
DET TE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYT TET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
DET TE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYT TET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
Metodefetichisme Kvalitativ metode på afveje?
Redigeret af Jane Ege Møller, Søren S.E. Bengtsen & Karen P. Munk
Aarhus Universitetsforlag|
DET TE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYT TET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
Metodefetichisme © Forfatterne og Aarhus Universitetsforlag Omslag: Jørgen Sparre Sats: Anette Ryevad, Ryevad Grafisk
ISBN 978 87 7124 941 5
Bogen er udgivet med støtte fra: Aarhus Universitets Forskningsfond
Aarhus Universitetsforlag Langelandsgade 177 8200 Aarhus N
www.unipress.dk
FAGFÆLLE -BEDØMT
/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d. niveau er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.
DET TE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYT TET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
INDHOLDSFORTEGNELSE
Forord
Introduktion Kvalitativ metode på afveje: ophav, kritik, nye perspektiver Af Karen P. Munk, Søren S.E. Bengtsen & Jane Ege Møller
Kapitel 1 Kvalitative tendenser og kvantitative aflejringer Af Jane Ege Møller
Kapitel 2 Metoden, der sprænger sig selv Af Søren S.E. Bengtsen & Karen P. Munk
Kapitel 3 De uregerlige digitale rum: at bruge kvalitative metoder i internetforskning Af Annette Markham & Finn Olesen
Kapitel 4 Om galskab og refleksion: begrundelse for en patoepistemologisk metode Af Anders Kruse Ljungdalh
Kapitel 5 Metodespørgsmålet og praksisfilosofien: bidrag til en kreativ metodeforståelse Af Jens Thisted
Kapitel 6 Teorimetodeempiriteknik: sammenvævede konstruktioner! Af Christian Sandbjerg Hansen & Kristian Larsen
Kapitel 7 Utopiarbejde: udkast til en forskningsmetode Af Morten Nissen, Kathrine Vitus, Andrew M. Jefferson & Liselotte Ingholt
Kapitel 8 Det sokratiske forskningsinterview: et alternativ til kvalitativ forskning forstået som ‘vidensproduktion’? Af Finn Thorbjørn Hansen
Kapitel 9 Den metaforiske fantasi: kreativ rekontekstualisering og rekonstruktion i kvalitativ metode Af Michael Hviid Jacobsen
Kapitel 10 “At være menneske i en verden, der hele tiden forandrer sig og bryder sammen” Interview med Svend Brinkmann
Efterskrift Coda: tænkning og værksted Af Jane Ege Møller, Søren S.E. Bengtsen & Karen P. Munk
Om forfatterne
7 9
23
41
65
81
103
123
145
173
193
213
235
241
DET TE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYT TET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
FORORD
Initiativet til og hele arbejdet med denne bog udspringer af Karen P. Munks “Kvalitative empirigruppe” på Center for Humanistisk Sundhedsforskning, Institut for Kultur og Samfund, Arts, Aarhus Universitet. Gruppen har bestået i 7 år og har igennem alle årene praktiseret fælles analyser af medlemmernes kvalitative empiri. De mange timer igennem årene tilbragt med diskussioner om kvalitativ empiri i dens mange udformninger har selvfølgelig også omfattet fæl-les refleksioner over, hvor den kvalitative forskningstradition bevæger sig hen, og hvorledes denne måske er ved at blive for meget “tradition” og stivnen med bestemte – af lærebøger, bedømmelsesudvalg og vej-ledere – sanktionerede måder at udføre tingene på. Derfor foreslog ét af gruppens medlemmer, Jane Ege Møller, at vi sammen skrev en kritisk bog om dette for at opbløde denne stivnen. Forfattergruppen bag denne bog består både af medlemmer af empirigruppen samt af forskere, der ikke har en direkte tilknytning til gruppen. Vi har dog fundet, at disse forskere deler gruppens forståelse af, og arbejde med, kvalitativ forskning.  Det er redaktionens håb, at denne antologi kan sætte skub i diskussioner om “den rette metode” og måske reducere en eventuel overdreven ærefrygt for samme og for, hvad videnskabelig praksis egentlig er for noget.
Redaktørerne Aarhus Universitet, juni 2015
← INDHOLDSFORTEGNELSE
DET TE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYT TET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
INTRODUKTION
Kvalitativ metode på afveje: ophav, kritik, nye perspektiver
Af Karen P. Munk, Søren S.E. Bengtsen & Jane Ege Møller
Denne bog skal anskues som et forsøg på at provokere til et opbrud i, hvad vi ser som en tendens til stivnen i måder at gribe kvalitativ forskning an på. For det første er bogen et bidrag til at udpege den kvalitative metodes filosofiske ophav og dens efterfølgende særegne forskningspræmisser. For det andet er det et ønske at kunne bidrage med forslag til en udvidet forståelse af den kvalitative forskningsme-tode samlet set uden at fragmentere den og splitte den op i myriader af internt forskellige delgrupperinger og nogle gange kontradiktoriske videnskabsteoretiske logikker.  Til dette formål vil antologien forsøge systematisk at behandle følgende filosofiske temaer, som vi finder afgørende for på én og samme gang at kunne fremprovokere et opbrud og at hjælpe med til at formulere den kvalitative forsknings egne særegenheder: en forståelse af den kvalitative metodes afsæt i videnskabshi-storien erkendelsesproblemet i empiriske videnskaber en forståelse af den genstand, man undersøger den videnskabelige status af en anderledes tilgang en diskussion af, hvad der konstituerer videnskabelig metode Antologien består af kritiske indlæg, som alle i det store og hele er bygget op over den samme skabelon med en kritisk diskussion af kendte metodiske tilgange på baggrund af de ovennævnte temaer samt en konstruktiv anvisning på andre måder at gøre tingene på.
← INDHOLDSFORTEGNELSE
DET TE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYT TET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents