Uddannelsespolitik i nationalismens tegn
204 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Uddannelsespolitik i nationalismens tegn , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
204 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Danmark er prAeget af mange kulturelle, etniske, religiose og sproglige fAellesskaber. Alligevel er dansk og danskhed normen i uddannelsessystemet, hvor tosprogethed, undervisning i minoritetsmodersmal og interkulturalitet har svAere vilkar. I Uddannelsespolitik i nationalismens tegn viser Bergora Kristjansdottir, hvordan statens lovgivende og vejledende bestemmelser favoriserer en assimilationspolitik, hvor sproglige minoriteter ikke har lige vilkar med majoriteten - og i vAerste fald overses. Gennem en kritisk diskursanalyse belyser forfatteren curriculums monokulturelle tendens og mangel pa sproglige, kulturelle og sociale rettigheder og muligheder for minoriteter. Samtidig diskuterer hun, hvordan en mere aben holdning til tosprogede born, unge og voksne positivt kan inspirere til en uddannelsespolitisk vending, der kan rumme sproglig og kulturel mangfoldighed.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 10 juillet 2018
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771847291
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0065€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Uddannelsespolitik i nationalismens tegn
Bøgerne i Asterisk­serien indeholder forsknings baseret
viden om pædagogiske emner og spørgsmål med rele­Bergþóra
vans for studerende og undervisere på universiteter og
professionshøjsk oler. Serien dækker særligt områderne Kristjánsdóttir pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi og uddan­
Bergþóra Kristjánsdóttir er lektor i dansk som Dansk, danskhed, danisering nelsesflosof.
andetsprog og tosprogethed på DPU – Danmarks institut
  Pædagogisk e umuligheder Kirsten Hyldgaard (red.)
for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Danmark er præget af mange kulturelle, etniske,
  Learkomplekset Lars­Henrik SchmidtHun har forsket i og skrevet om uddannelsespolitik religiøse og sproglige fællesskaber. Alligevel er dansk
 V erdens bedste folkeskole Frans Ørsted Andersenog curriculum, ferkulturel skoleudvikling, samarbejde og danskhed normen i uddannelsessystemet, hvor
med minoritetsforældre samt om sprog i spændings­   Pædagogiske værdier og etik Ud– tosprogethed, undervisning i minoritetsmodersmål
Anne­Marie Eggert Olsen (red.)forholdet mellem majoritetssproget dansk og
og interkulturalitet har svære vilkår.
minoritetsmodersmål.   Ret til dansk Claus Haas, Anne Holmen,
Christian Horst og Bergþóra Kristjánsdóttir (red.)
I Uddannelsespolitik i nationalismens tegn viser
  Motivation og mismod Kirsten Marie Bovbjerg (red.)
Bergþóra Kristjánsdóttir, hvordan statens lov­ dannelses
 H vem sagde samarbejde? Karen Ida Dannesboe,
givende og vejledende bestemmelser favoriserer en Niels Kryger, Charlotte Paludan og Birte Ravn
assimilations politik, hvor sproglige minoriteter ikke   Literacy og sproglig diversitet
Helle Pia Laursen (red.)har lige vilkår med majoriteten – og i værste fald
  Staten, eliten og ’os’ Claus Haas–politik i overses.
 Studier i pædagogisk sociologi
Hans Dorf og Niels Rosendal Jensen (red.) Gennem en kritisk diskursanalyse belyser forfatteren
 P å ulige fod Christian Horst curriculums monokulturelle tendens og mangel på national–   De pædagogiske fags grundlag og anvendelse sproglige, kulturelle og sociale rettigheder og mulig­
Hans Vejleskov og Thyge Winther­Jensenheder for minoriteter. Samtidig diskuterer hun, hvor­
  Naturlig læring Theresa Schilhab og Bo Lindvall
dan en mere åben holdning til tosprogede børn, unge
  Opmær k somhedsbegr ebets historie
og voksne positivt kan inspirere til en uddannelses­
Anders Kruse Ljungdalhi sme n spolitisk vending, der kan rumme sproglig og kulturel
mangfoldighed.
tegn
Aarhus Universitetsforlag
108533_cover_uddannelsespolitik_.indd 1 04/06/18 08:18Uddannelsespolitik i
nationalismens tegn
Bergþóra Kristjánsdóttir
Aarhus Universitetsforlag |
108533_curriculum_uddannelsespolitik_r2.indd 2 19/06/2018 08.46.43 108533_curriculum_uddannelsespolitik_r2.indd 3 19/06/2018 08.46.43Uddannelsespolitik i nationalismens tegn
© forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2018
Omslag: Trefold
Tilrettelægning sats og e-bogsproduktion: Narayana Press
Forlagsredaktion: Søren Hein Rasmussen
Bogen er sat med Minion Pro

ISBN     
ISSN 1904 2698
Asterisk nr. 15
Bogen er udgivet med støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond
Kopiering fra denne bog må kun fnde sted på institutioner, der har ind­
gået afale med Copydan, og kun inden for de i afalen nævnte rammer.
Aarhus Universitetsforlag
Finlandsgade 29
8200 Aarhus N
www.unipress.dk
/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d.-niveau
er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.
/ In accordance with requirements of the Danish Ministry of Higher Education and Science, the certification
means that a PhD level peer has made a written assessment justifying this book’s scientific quality.
108533_curriculum_uddannelsespolitik_r2.indd 4 19/06/2018 08.46.43IndholdUddannelsespolitik i nationalismens tegn
© forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2018
Omslag: Trefold
Tilrettelægning og sats: Narayana Press
Forlagsredaktion: Søren Hein Rasmussen
Bogen er sat med Minion Pro
Trykt på 100 g Scandia 2000 Ivory hos Narayana Press, Gylling
Forord............................................ 7
Printed in Denmark 2018 1. Curriculum i et autoetnografsk perspektiv ............... 15
ISBN 978 87 7124 469 4 En refekteret bekendelsesfortælling ...................... 17
ISSN 1904 2698
2. Curriculum som uddannelsespolitisk dokument ........... 25
Asterisk nr. 15 Hvad er curriculum? ................................. 26
Fire rationaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Bogen er udgivet med støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond Dokumenter som analyseobjekter ....................... 32
Problem og problematisering........................... 37
Kopiering fra denne bog må kun fnde sted på institutioner, der har ind­ Begrebshistorie ..................................... 43
gået afale med Copydan, og kun inden for de i afalen nævnte rammer. Uddannelsespolitik i et kritisk perspektiv ................. 50
3. Curriculum som tekst................................ 57Aarhus Universitetsforlag
At udføre tekstanalyser i praksis ........................ 62Finlandsgade 29
Tre tekstfunktioner .................................. 678200 Aarhus N
Tekstanalyse af retten til skolegang på en distriktsskole ....... 72www.unipress.dk
Fra tekst til diskursiv praksis ........................... 84
4. Curriculum som diskursiv praksis ...................... 93
Politiske beslutningers handlesammenhæng ............... 94
Handlesammenhænge i undervisning i minoritetsmodersmål .. 99
Skolegang på en anden skole end distriktsskolen i et diakront
/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d.-niveau perspektiv ......................................... 109
er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.
/ In accordance with requirements of the Danish Ministry of Higher Education and Science, the certification
means that a PhD level peer has made a written assessment justifying this book’s scientific quality. 5. Curriculum som social praksis ......................... 121
Curriculær nationalisme .............................. 122
Sprogtest og kropstegn som nationalismens magtakser ....... 123
108533_curriculum_uddannelsespolitik_r2.indd 4 19/06/2018 08.46.43 108533_curriculum_uddannelsespolitik_r2.indd 5 19/06/2018 08.46.43
Sprog og navne som nationalismens identitetsbærende sociale
kategorier ......................................... 127
Sprogvalg og andethed som nationalismens kampplads ....... 130
Danskhed på prøve .................................. 137
6. Curriculum som assimilation .......................... 151
Den politiske retoriks arsenik .......................... 155
Den curriculære assimilations pædagogiske konsekvenser ..... 162
Uddannelseskrav til de professionelle i uddannelsessystemet ... 165
Et landkort, der ikke passer til landskabet ................. 183
Curriculum som kuriosum ............................ 187
Et Sabeltigercurriculum ............................... 187
Litteratur ......................................... 192
108533_curriculum_uddannelsespolitik_r2.indd 6 19/06/2018 08.46.43Sprog og navne som nationalismens identitetsbærende sociale Forord
kategorier ......................................... 127
Sprogvalg og andethed som nationalismens kampplads ....... 130
Danskhed på prøve .................................. 137
6. Curriculum som assimilation .......................... 151
Curriculum er et omdrejningspunkt i denne bog. Overordnet kan
Den politiske retoriks arsenik .......................... 155
curriculum ses som et rettigheds­ og ressourcekatalog, men også
Den curriculære assimilations pædagogiske konsekvenser ..... 162
som fravær af rettigheder. Børn, unge og voksne gives ret til viden og
Uddannelseskrav til de professionelle i uddannelsessystemet ... 165
dannelse gennem uddannelse, fx skoleelevers ret til at lære engelsk
Et landkort, der ikke passer til landskabet ................. 183
gennem hele skoleforløbet, i erkendelse af at det tager tid at lære
et nyt sprog. Nyankomne medborgere: børn, unge og voksne, har Curriculum som kuriosum ............................ 187
ret til at lære majoritetssproget dansk, når de fytter til Danmark; Et Sabeltigercurriculum ............................... 187
til gengæld forventes et helt andet hastigt indlæringstempo, end de

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents