Erindringens poetik
649 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Erindringens poetik , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
649 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Erindringens poetik tegner et litteratur- og idehistorisk portrAet af erindringen hos tre af den engelske romantiks storste forfattere; William Wordsworth, S.T. Coleridge og Thomas De Quincey.I receptionen af de tre digtere, og af romantikken generelt, har erindringsmotivet staet i skyggen af begrebet om den skabende indbildningskraft.Bogen viser imidlertid, at erindringsmotivet giver mulighed for dybtgaende og anderledes lAesninger af temaer og litterAere strategier i de tre forfatterskaber, ligesom det udgor en fAellesnAevner for sammenligninger mellem dem. Samtidig bygger erindringsmotivet bro mellem litteratur, litteraturteori, filosofi og psykologi - og mellem den engelske og den tyske romantik.I et bredere perspektiv argumenterer Erindringens poetik for, at de romantiske digtere udkrystalliserer et erindringsbegreb, der er markant forskelligt fra 1700-tallets, og som peger frem mod erindringsteorier i slutningen af det 19. arhundrede og begyndelsen af det 20.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 27 mai 2011
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771242461
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 9 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,016€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Erindringens poetik
1
2
“Til mine forældre,
Sigrid og Harald Møller,
i kærlig erindring.”
M Ø L L E R E R I N D R I N G E N S P O E T I K
L I S M Ø L L E R Erindringens poetik
W I L L I A M W O R D S W O R T H S . T. C O L E R I D G E T H O M A S D E Q U I N C E Y
Aarhus Universitetsforlag|a
3
Erindringens poetik © Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2011 Tilrettelægning og sats: Jørgen Sparre
Omslag: Jørgen Sparre
Billedet på forsiden er
Caspar David Friedrichs Der einsame Baum”
Bogen er sat med Legacy Serif ITC,
eISBN 978 87 124 24 1
Aarhus Universitetsforlag ĀàrUs Langelandsgade 177 8200 Aarhus N kbenàvn Tuborgvej 164 2400 København NV
www.unipress.dk
Fax 89 42 53 80
Bogen er udgivet med støtte fra
Aarhus Universitets Forskningsfond
Denne afhandling er af Akademisk Råd ved
Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet,
antaget til forsvar for den filosofiske doktorgrad.
Indhold
Forord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forkortelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Problemstilling og teser. . . . . . . . . . . . . . . . .  Erindringsmetaforer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afgrænsning og struktur. . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 1 Mod et moderne erindringsbegreb Locke, Hume og Hartley . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erindring hos Locke og Hume . . . . . . . . . . . . . . Fra den ydre verden til den indre: Lockes erkendelsesteori. Lockes definition af erindring. . . . . . . . . . . . . Hume: Erindring og fantasi. . . . . . . . . . . . . . Traditionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Platon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aristoteles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grafiske erindringsmetaforer . . . . . . . . . . . . . Spatiale erindringsmetaforer. . . . . . . . . . . . .  Camera obscura,tavle og gravsten. . . . . . . . . . . . Identitet og association. . . . . . . . . . . . . . . . .  Erindring og personlig identitet. . . . . . . . . . . . Hume: Identitet som konstruktion. . . . . . . . . . . Association. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I N D H O L D
9 12
13 13 20 25
31 32 32 38 43 46 46 51 55 61 66 70 70 77 82
5
En blid kraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Association og vibration: Et neurologisk perspektiv . . .
Kapitel 2 William Wordsworth Erindringens landskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrebarnet og gudebarnet . . . . . . . . . . . . . . Dyrebarnet iThe Prelude. . . . . . . . . . . . . . . . Intermezzo: Far, mor og barn . . . . . . . . . . . . . Gudebarnet iThe Prelude. . . . . . . . . . . . . . .  Det erindrede barn. . . . . . . . . . . . . . . . . . Landskabet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natur og tegn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fra ungdomsværkerne tilLyrical Ballads. . . . . . . . . Påskeliljer og tågehav: Erindringen som metode. . . . . Caspar David Friedrichs romantiske landskaber. . . . . Hieroglyfiske tegn . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gentagelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  “Spots of time” (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erindringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erindringens topografi. . . . . . . . . . . . . . . . “Spots of time” (II). . . . . . . . . . . . . . . . . . “Eleigiac Stanzas”: Afsked med erindringens poetik . . .
Kapitel 3 S. T. Coleridge Erindringens bog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mellem associationspsykologi og transcendental idealisme. . Fantasi og indbildningskraft. . . . . . . . . . . . .  Fantasi og indbildningskraft: Den idéhistoriske kontekst. Selv og erindring. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
M Ø L L E R E R I N D R I N G E N S P O E T I K
89 95
109 114 114 124 137 148 163 174 174 180 189 199 206 212 218 226 226 239 248
267 272 272 279 285
 Coleridge og associationsteorien. . . . . . . . . . . . Aggregat eller strøm?. . . . . . . . . . . . . . . . .Drømmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  “Kubla Khan”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coleridges drømmeteori: Psyke og soma . . . . . . . . Drømmesproget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drøm og erindring. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mellem drøm og vågen. . . . . . . . . . . . . . . .Ubevidst erindring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erindringens lukkede bog. . . . . . . . . . . . . . . Leibniz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Animalsk magnetisme . . . . . . . . . . . . . . . . Gesteigerte Gedächtniss. . . . . . . . . . . . . . . . . Swedenborg og den indre erindring . . . . . . . . . . Erindring mellem krop og ånd. . . . . . . . . . . . .Anger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 4 Thomas De Quincey Erindringens palimpsest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sorgens hieroglyf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barndommens smerte. . . . . . . . . . . . . . . .  “The Dark Interpreter”. . . . . . . . . . . . . . . . Hieroglyffen i det 18. århundrede og romantikken . . . . Hieroglyf oginvolute. . . . . . . . . . . . . . . . .  Hieroglyf som semantisk knudepunkt . . . . . . . . . Arabesken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Succession og samtidighed. . . . . . . . . . . . . .  Progression. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arabeskens lineatur. . . . . . . . . . . . . . . . .  Fragment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Labyrint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuga. Vekselbevægelse . . . . . . . . . . . . . . . .
I N D H O L D
295 300 309 309 321 329 337 341 347 347 354 358 368 376 383 396
425 429 429 439 444 449 456 468 468 475 481 489 494 501
7
Hjernens palimpsest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indre dyb og hieroglyfisk tegn. . . . . . . . . . . . . “… no such thing asforgetting. . . . . . . . . . . . .  Palimpsesten som erindringsmetafor. . . . . . . . . . Totum simul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afslutning Det romantiske erindringsbegrebs efterliv. . . . . . . . . . . Stream of consciousness(William James) . . . . . . . . . . . ‘Hysterikeren lider af reminiscenser’ (Sigmund Freud). . . . Kikkert og stjernetåger (Henri Bergson). . . . . . . . . .
Engelsk resumé / Summary in English . . . . . . . . . . . .
Bibliografi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Illustrationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
M Ø L L E R E R I N D R I N G E N S P O E T I K
511 511 517 523 529
551 553 561 569
585
609
631
640
Forord
Det er ikke nogen hemmelighed, at denne bog har været længe undervejs. Min fascination af de engelske romantiske digtere startede for godt tredve år siden, mens jeg stadig var stud. mag. i Litteraturvidenskab på Køben-havns Universitet, og den fik ny næring under indtryk af de amerikanske dekonstruktivisters krævende og ofte overrumplende nylæsninger af den engelske romantiks kanoniske tekster. To studieophold i midt-firserne gav væsentlige nye impulser: The School of Criticism and Theory (som på daværende tidspunkt blev ledet af Geoffrey Hartman) på Northwestern University i sommeren 1984 og Department of Comparative Literature på Yale University i 1985-86. Under opholdet på Yale skrev jeg en stor del af min licentiatafhandling om Wordsworth og Freud. Afhandlingen blev an-taget i 1987. Ved omskrivningen af afhandlingen med henblik på udgivelse valgte jeg imidlertid at fjerne den del, der handlede om Wordsworth, og udvide Freud-delen (bogen udkom i 1991 under titlenThe Freudian Readingpå University of Pennsylvania Press), og min interesse for romantikken gled for en stund i baggrunden til fordel for andre projekter. Men gammel kærlighed ruster som bekendt ikke. En generøs net-værksbevilling fra Statens Humanistiske Forskningsråd gjorde det muligt at etablere et dansk netværk for romantikforskning under ledelse af Ma-rie-Louise Svane og undertegnede. Netværket, der eksisterede i to år (1995-96), havde til formål at skabe en platform, hvor danske romantikforskere fra forskellige fagmiljøer dels kunne præsentere og diskuterework in pro-gress, dels hente ny inspiration fra inviterede udenlandske gæsteforelæsere. I regi af netværket og senere Dansk Selskab for Romantikstudier, som blev stiftet efter udløbet af den toårige netværksbevilling, fik min interesse for de engelske romantiske digtere efterhånden et bredere litteratur- og idé-
F O R O R D
9
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents