Kapitler af Nordens Litteratur
303 pages
Danish

Kapitler af Nordens Litteratur , livre ebook

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
303 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Preben Meulengracht Sorensen naede ikke for sin dod i 2001 at fAerdiggore sin litteraturhistorie over nordisk oldtid og middelalder. Familie og kolleger har nu sorget for, at de kapitler, der foreligger, bliver offentliggjort. Tak for det. Bogen er selv som torso et vAesentligt vAerk..i enhver henseende en fornojelse at lAese...hans faglige overskud giver udslag i en eminent evne til formidling. Det er pa en gang en handbog for fagfolk, undervisere som studerende, og en opslagsbog for almindeligt litteraturinteresserede..Det gives nAeppe bedre...kombinerer litteraturteoretisk refleksion med enorm litteraturhistorisk viden og sikker analytisk evne..prAeget af personligt engagement..Preben Meulengracht Sorensen har forstaet at holde hovedet koldt og hjertet varmt. Det er godt, at hans efterladte vAerk er blevet publiceret.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 décembre 2006
Nombre de lectures 0
EAN13 9788779349698
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 11 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0112€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

kapitler af nordens litteratur i oldtid og middelalder
Preben Meulengracht Sørensen
kapitler af nordens litteratur i oldtid og middelalder
Redigeret af Judith Jesch og Jørgen Højgaard Jørgensen
A A R H U S U N I V E R S I T E T S F O R L A G
KAPITLER AF N O RD EN S LITTERATU R I O LD TID O G M ID D ELALD ER
© Preben Meulengracht Sørensen og Aarhus Universitetsforlag 2006 Bogen er redigeret af Judith Jesch og Jørgen Højgaard Jørgensen
Omslag: Jørgen Sparre
ISBN 978 87 7934 969 8
Bogen udgives med tilskud fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation og Aarhus Universitets Forskningsfond
Omslagsillustration: Side af Kringlublaðið(Lbs frg 82, 1v),det eneste bevarede blad af det ældste bevarede håndskrift, fra ca. 1260, af Snorri Sturlusons værk Heimskringlafra ca. 1220. Foto: Landsbókasafn Íslands, Reykjavík. Den anden side af bladet er gengivet på side 192. Dette blad var taget ud af håndskriftet og lånt ud, da resten gik til ved Københavns brand i 1728.
Indhold
Forord9 Navne og citater12
1 Indledning13
2 Den mundtlige kultur16 Digtning før skriften 16 Den skriftkulturelle misvisning 17 Den mundtlige tekst 17 Den mundtlige bevidsthed 20 Den vide horisont 22 Nogle metodiske principper 22
3 Billeder25 Billede og fortælling 25 Thor og Midgårdsormen 29 Sigurd Fafnersbane 33
4 Runer37 Fuþarken 37 Runernes oprindelse 38 Et mundtligt samfund med en skrift 40 Runernes funktion 41 Vikingetidens indskrifter 46 Runer som litteratur 49 Middelalderens runer 52
5 Vikingetidens digtning55 Eddadigte og skjaldedigte 55 Det fællesgermanske bogstavrim 57 Det bevarede og det tabte 59
6 Eddadigtning62 Eddadigtenes oprindelse62 Eddadigtenes håndskrifter 62 Alder og oprindelse 65 Gudedigte69 Kundskabsdigte 70
6
7
8
Episke digte 77 Heltedigte83 Helgedigtene 85 Digte om Sigurds ungdom Drabet på Sigurd 88 Kvinders digte 89 Gudrun og Atle 92 Gudruns sidste hævn 96
8
6
Skjaldedigtning100 Skjalden 100 Det farlige ord 103 Den bevarede digtning 104 Digttyper 105 Kunstdigtning 106 Billedsproget, kenningogheiti Den flerdimensionale betydning Skjaldens uddannelse 114 Skjaldedigtningens historie 114
107 109
Middelalderen124 Religionsskiftet 124 Det officielle religionsskifte 125 Religionsskifte som kulturskifte 127 Håndskreven litteratur 129
9 Latinlitteratur134 Legenden 135 Ælnoth 135 Krøniker 138
10 Norrøn litteratur141 Norrønt, norsk, islandsk 141 De islandske forudsætninger 142 Islændingenes oprindelse, historie og samfund
11 Helhedsperspektivet i den ældste litteratur Íslendingabók 150 Landnámabók 155 Kristen tid og hedensk tid 155
12 Sagalitteratur
160
143
150
indhold
indhold
Ordetsaga160 Inddelingen af sagalitteraturen 161 Intertekstualitet og dekonstruktivisme Sagaernes publikum 167 Hovedtræk i sagalitteraturens historie Noter172
165
169
13 Kongesagaer173 Sagaer om samtidige konger 175 De første sagaer om den norske rigshistorie 181 Legendariske sagaer om Olaf den Hellige og Olaf Tryggvason Sturlungernes historieskrivning 186 Heimskringlas tilblivelse 190 Heimskringlas komposition og stil 193 Sagaer om danske konger 199 Orkneyinga saga og Færeyinga saga 204 Kompilationerne 205 Noter207
14 Islændingesagaer208 Definition og terminologi 209 Islændingesagaernes oprindelse 210 Traditionalisme og modernisme 213 Datering og inddeling 217 Islændingesagaernes fortælleform221 Fortælleren 221 Synsvinkler og vurderinger 224 Fortællingens dele 227 Komposition 232 Islændingesagaernes verden 234 Temaer og etik 240 Enkelte islændingesagaer246 Egils saga SkallaGrímssonar 247 Skjaldesagaer 254 Fóstbrœðra saga 258 Noter262
15 Sagaer om det fjerne264 Historie og fiktion 265
185
7
8
Fornaldarsagaernes alder Heroiske fornaldarsagaer
Bibliografier
284
270 273
Litteraturvejledning285 Bibliografier 285 Opslagsværker 285 Historie og samfund 285 Mytologi og religionshistorie 286 Sprogene 287 Litteraturen 287 Udgaver 290 Let tilgængelige serier på originalsproget Oversættelser 292
Øvrige publikationer der henvises til i denne bog
PMS: Publikationsliste296 Bøger og artikler296 Anmeldelser301 Udgivelser301 The Viking Collection302 Oversættelser303
290
294
indhold
forord
Preben Meulengracht Sørensen var som højt respekteret forsker inden for oldnordisk sprog og litteratur den ideelle person til at skrive en oversigt over denne litteratur. Han nåede ikke til ende med projektet før han døde i december 2001, men var dog kommet så langt med det, at hans enke, Birte Daugaard Jørgensen, indvilgede i at bogen skulle udgives trods dens ufærdige skikkelse. Selv om den ikke blev den udførlige oversigt Preben havde tænkt sig, så udgives denne bog blandt andet fordi den viser ham i fuld og stimulerende udfoldelse, og den er skrevet i hans engagerede og uefterlignelige stil.
Prebens datter Sofie Meulengracht Sørensen arbejdede tæt sammen med sin far på dette og andre projekter i hans seneste år, og hun har gjort et stort forberedende redaktionelt arbejde med denne publikation. Min opgave har været at gennemgå Sofies renskrift og bringe sammenhæng i det ufærdige værk. Jørgen Højgaard Jørgensen har gennemgået hele teksten, der nogle steder havde skitsens karakter, for indlysende fejl og indre uoverensstem melser, og samtidig kontrolleret og udfyldt citater og oversættelser samt standardiseret ortografien efter principper, Preben tidligere har anvendt, jvf. noten ‘Navne og citater’ side 12. Han har ligeledes stået for den bib liografiske del. Else Roesdahl har hele vejen igennem opmuntret og støttet projektet. Hun har også samlet bogens billeder og her søgt at finde den slags, som Preben brugte i sine bøger og artikler. I mindet om Preben er alle billeder stillet frit til rådighed for bogen.
Prebens manuskript havde meget få litteraturhenvisninger, og vi har ikke villet forøge antallet væsentligt da vi ikke ved hvad Preben havde tænkt sig desangående. I noter til teksten har vi tilføjet henvisninger til forskere som Preben nævner ved navn. Disse er i høj grad de forgængere og kol leger som har haft betydning for hans arbejde, og de af dem som har været hans samtidige, er dem som han diskuterede og samarbejdede med. Det forekommer derfor på sin plads at medtage deres arbejder.
Men som helhed er bogen en syntese af Prebens vidtfavnende lærdom og livslange studier i emnet – og det er hans røst der klinger igennem. Selv om Preben gerne kastede sig ud i lærde diskussioner og også gerne nyttig
10
forord
gjorde andres ideer i sin forskning, så havde han dog altid helt sit eget syn på sit fag, og denne bog er i høj grad udtryk for dette syn.
Preben så norskislandsk middelalderlitteratur som en litteratur der havde sine rødder i hele Nordens vikingetidskultur, som netop udfoldede sig prægtigst i Islands middelalderlige litteratur, og som var både hjemlig og international. Preben så denne litteratur som uløseligt forbundet med tidens øvrige kulturelle fænomener som han også gerne beskæftigede sig med. Han deltog således regelmæssigt i tværfaglige konferencer, og han arbejdede tæt sammen med antropologer, arkæologer, kunsthistorikere, historikere, religionshistorikere, runologer og hvem der ellers beskæftigede sig med emner der kunne nyttiggøres ved studiet af vikingetiden og Norden i middelalderen og deres efterliv. Denne åbenhed over for andre indfalds vinkler er kernen i hans forståelse af periodens litteratur – for Preben kunne studiet af den norskislandske middelalderlitteratur aldrig blive blot studiet af en litterær periode i almindelig litteraturvidenskabelig forstand; det var snarere nøglen til en forståelse af selve periodens væsen.
Denne bog kunne være blevet syntesen af Prebens videnskabelige produk tion. Han skrev adskillige værker som kan ses som dens forløbere. Med henblik på sine århusstudenter skrev Preben en mindre oversigt med lig nende titel som denne bogs (Nordens litteratur i oldtid og middelalder, 1984; 2. rev. udg. med den lidt ændrede titelNordens litteratur i vikingetid og mid delalder, 2001) som behandlede stort set samme emner, dog meget kortere og med lidt anderledes vægtning. Endnu en version af denne udkom somKort oversigt over Nordens litteratur i oldtid og middelalder(2001).
Mens disse korte oversigter hovedsagelig er faktuelle, så har Preben også skrevet en række monografier hvori han udviklede sine synspunkter gen nem lødige og skarpsindige ræsonnementer. ISaga og samfund(1977) ud foldedes hans særlige syn på forholdet mellem den oldislandske litteratur (ikke kun sagaerne) og det samfund der frembragte den, og den blev bredt anerkendt som pionerværk for sin sociale, ja næsten antropologiske tilgang til studiet af denne litteratur. Dette tema udfoldede han mere detaljeret, og hovedsagelig i forhold til islændingesagaerne, i sin disputatsFortælling og ære. Studier i islændingesagaerne(1993), efter at han allerede havde udforsket et aspekt af sagaernes sociale kontekst iNorrønt nid(1980).
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents