Dinosaurs on the Beach
132 pages
English

Dinosaurs on the Beach , livre ebook

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
132 pages
English
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Josie is fascinated with the secrets of the prehistoric world. She and her grandfather, an amateur paleontologist, explore the beaches and cliffs near Stone Trees Cottage in Nova Scotia. Tiny bones have been discovered, but what are they from? As Josie searches for the answer, she is forced to cope with an accident and competition from an unpleasant neighbor. Time is of the essence, for she must find the answer before someone else does and before the tides and waves that exposed the secret wash it away forever.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 janvier 2003
Nombre de lectures 1
EAN13 9781551434285
Langue English

Informations légales : prix de location à la page 0,0056€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

',126$85621
7+(%($&+
-ARILYN(ELMER

DQ
RUF D
\RXQJ UHDGHU

#!.
53!

',126$856217+(%($&+


DQ
RUF D
\RXQJ
UHDGHU

',126$85621
7+(%($&+

0$5,/<1+(/0(5

/2#!"//+05",)3(%23

 °çÅÓ ^ ÛííÕ >Åç iiÅ
ÅÓÈ ÅiÈiÅäi`µ   °>ÅÓ  w ÓÈ °ÞLV>Ó  >ç Li Åi°Å `ÞVi`
 Å ÓÅ>ÈÓÓi` >ç w Å  Å Lç >ç i>È] iiVÓÅ V  Å
iV>V>] VÞ` ° Ó V °ç] ÅiV Å`  Å Lç >ç
w Å>Ó  ÈÓ Å>i >` ÅiÓÅiä> ÈçÈÓi  å  å  Å Ó  Li
äiÓi`] åÓ ÞÓ °iÅÈÈ  åÅÓ wÅ  Ói °ÞLÈiŵ

>Ì> LÀ>ÀÞ v
>>`>
>Ì>}Õ} *ÕLV>Ì >Ì>

iiÅ] >Åç

 È>ÞÅÈ   Ói Li>V Ð >Åç iiŵ

¿ "ÅV> ç Þ Åi>`iÅÀ

- §yy§}ÕÛÎí

§µ *>i Ó  çÞäii wVÓ µ µ /Óiµ

*-nyÎyµ
}y}yÎ ÛííÕ
n§Õµy}
ÛííÛ§§}yÌn

*<̵ÕÌyÎy ÛííÕ

LÀ>ÀÞ v
}ÀiÃÃ
ÌÀ ÕLiÀ\ÛííÛ§§Î§ÌÛ

-Õ>ÀÞ\  ÈiÈ ÈÞÅi Ó>Ó Èi >È w Þ` Óç ` È>ÞÅ
w  Ó°ÅÓÈ ÈÓ i] Þ`Åi`È  w  È  w çi>ÅÈ  `] LÞÓ å Èi
Li >Li Ó  ÈiVÞÅi iÅ w`»

"ÅV>    *ÞLÈiÅÈ Å>ÓiwÞç >V åi`iÈ Ói ÈÞ°° ÅÓ  w
ÓÈ °ÞLÈ °Å Å>È °Å ä`i` Lç Ói w  å >iViÈ\ Ói
i°>ÅÓiÓ  w
>>`> iÅÓ>i] Ói
>>`>
 ÞV w Å Ói
ÅÓÈ >` Ói ÅÓÈ
 ÞL> ÅÓÈ
 ÞVµ

 äiÅ `iÈ\
ÅÈÓi / iÅs
 äiÅ ÞÈÓÅ>Ó \ ÞL> iäÈÓi
ÓiÅ Å ÞÈÓÅ>Ó È\
`ç iÓs*ÅÓi` >` L Þ`
>>`>

Ñ
"ÅV>    *ÞLÈiÅÈ
§íÕí  ÅÓ *>Å -ÓÅiiÓ
6VÓ Å>]

>>`>
6n/ §
Î

s

1 /
-//
-
"ÅV>    *ÞLÈiÅÈ
*"  æ }În

ÞÈÓiÅ] 71-
nÛ}íí}În

4OPUZZLE
SOLVERSEVERYWHEREWHOWILL
SEARCHUNTILTHEYFINDTHATMISSINGPIECE

V åi`iÓ

/> ç Þ Ó  ç È ]
ÅÈÓ °iÅ] w Å Åi>` Ói
>ÞÈVÅ°Ó >` ÞÈ È L>VÅ Þ` i  ç
>` °>i Ó  ç Ó   wwiÅ i°wÞ V iÓȵ />
ç Þ >È  Ó  /> -Ó *>ÅÅÈL Å ] iww >ç >Ó
/i >Ó  -°iVÓ>Ó Å>` Ói ,iÈi>ÅV

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents