1700-tallet sort pa hvidt
84 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

1700-tallet sort pa hvidt , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
84 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

I et samarbejde mellem DR, Aarhus Universitet og Arhundredets Festival i Aarhus udgiver Aarhus Universitetsforlag nu et nyt flermedialt, elevhenvendt undervisningsmateriale til gymnasiet. Det dAekker 13 forskellige fag. Lige sa mange gymnasielAerere har deltaget i udviklingsarbejdet sammen med 18 forskere og forfattere. Resultatet udkommer i 200.000 eksemplarer.HvorDanish blev spiren lagt til vor tids videnskabelige viden om universet? I hvilken type okonomi kunne en fAestebonde arbejde sig op og blive en globalt orienteret kobmand? Hvornar defineres folkesuverAeniteten, som mange anser for truet i dag, og hvorfor handler Danishsk films nye og hidtil storste satsning om en dronning, en konge og hans livlAege fra 1700-tallet?1700-tallet sort pa hvidt er pa 80 sider og formidler arhundredets kontraster med 18 modsatrettede miniartikler om Oplysningen og Modoplysningen, Verdens orden og Libertinerens uorden, Ligeretten og Ulighed og kolonialisme, Kosmologien og kaos og vildskab etc.Bogen og e-bogen er opbygget som en spejlkomposition ved helt bogstaveligt at folge et sort og hvidt-princip ned til mindste detalje, ogsa typografisk: Den er trykt saDanish, at man vil komme til at lAese om Tanker, der forandrer, hvis man abner fra den 'lyse' side, mens man ved at abne bogen fra den anden side vil blive prAesenteret for Ideer, der korrumperer.Artiklerne, links til DR's arkiv, nye tv-udsendelser over bogen (Danishskernes Akademi) og det tilhorende undervisningsmateriale er henvendt til elever. Det opfylder kravene til AT og egner sig ogsa til andre temaforlob af minimum 4 dages varighed for folgende fag: fysik, Danishsk, historie, samfundsfag, religion, biologi, billedkunst, filosofi, drama, musik, engelsk, tysk og fransk.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 06 février 2012
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771242539
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 30 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0032€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

1700 tallet SORThVIDT
1
1700-TaLTELSOrTpåhvTID redigeret af Mads Julius Elf
© forfatterne og Aarhus Universitetsforlag 2012 Tilrettelægning, sats og omslag: Jørgen Sparre Forside: tegning af William Hogarth, 1792, og Christian 7. malet af Jens Juel, 1789, Rosenborg ISBN 978 87 7124 253 9
Aarhus Universitetsforlag www.unipress.dk Aarhus Langelandsgade 177 8200 Aarhus N København Tuborgvej 164 2400 København NV
Denne udgivelse er finansieret af Aarhus Universitet
13 gymnasielærere ved Horsens Statsskole har kommenteret artiklerne og udviklet undervisningsmateriale, så det hele kan bruges til gymnasiets AT, studieretningsprojekter og andre temaforløb, www.1700-tallet.dk
Udvalgte dele af indholdet formidles i samarbejde med DR på Danskernes Akademi samt www.dr.dk/gymnasium
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
a
1700-TALLET SORT PÅ HVIDT
TANKER, DER FORANDRER
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
Indhold
3
4
8
12
16
20
24
28
32
36 2
Det hvide forord Frihed, lighed og lykke
Oplysningen Hans-Jørgen Schanz
Verdens ordenPeter C. Kjærgaard
Dronningen og livlægen Mads Julius Elf
Stolthed, borgerskab og klublivAnne Scott Sørensen
Nydelsen – og Fanny Hill Mathilde Walter Clark
LigerettenNina Koefoed
Gudstro og fornuftLars Albinus
KosmologienHelge S. Kragh
Vi, folketMichael Böss
Det sorte forord Ufrihed, splittelse, affortryllelse
Modoplysningen Mikkel Thorup
Libertinerens uorden Lars-Henrik Schmidt
Terror efter 1789 Bertel Nygaard
Skam og skæbne Birgit Pedersen
Død over Don Juan! Karl Aage Rasmussen
Ulighed og kolonialisme Hans Hauge
Mefistofeles og djævelen indeniBirgit Eriksson
Kaos og vildskab Ole Høiris
Enevælde og ensretning Rune Engelbreth Larsen
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
Dethvide FORORD
Søg de dybere sammenhænge ved at bruge din egen forstand, og lad det være til gavn for verden omkring dig! Sådan lyder kaldet til alle, der vil tage aktivt del i verdens videnssamfund. Det samme formål begynder allerede at spire for mennesket i 1700-tallets Europa. I dag, hvor projektet stadig er lyslevende, er kvalitet og mangfoldighed mere væsentlige målsætninger end nogensinde før. Det er de ovre på skolen, nede i klubben, henne på gymnasiet i den almene stu-dieforberedelse, inde på universitetet, men også ude i byens rum, for eksempel når Århundredets Festival åbner dørene til 1700-tallet. Overalt, hvor viden udveksles, vrimler det med mennesker på opdagelse, entreprenante borgere, lykkeriddere, fremsynede politiske tænkere og nysger-rige videnskabsfolk. Sådan var det dengang, og sådan er det nu. Udblikket er globalt, men livet leves lokalt. Det gjaldt også selskabslivet i datidens saloner og ved festernes lystfulde maskerader. Filosofisk er århundredet båret af tre ideer – tankens frihed og selvstæn-dighed, menneskerettighedernes universelle gyldighed og at vores handlingers princip er rettet mod det menneskelige, hvad det så end betyder. Hver for sig er disse ideer ældre, men som den bulgarsk-franske filosof Tzvetan Todorov for nylig har formuleret det, forlader disse tanker op gennem 1700-tallet bøgerne og træder ind i den virkelige verden.
L A U R I T Z B . H O L M - N I E L S E N
R e k t o r , A a r h u s U n i v e r s i t e t
FRIHED LIGHED
lykke  S Ø R E N E . F R A N D S E N  P r o r e k t o r , A a r h u s U n i v e r s i t e t & 3
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
Oplysningen VESTENS KILDE
4
Kulturen er sjældent pedantisk. Det ligger ikke til den at gå op i små og ube-tydelige detaljer. Det gælder især for de kulturelle fænomener, der kommer til at vandre hen over forskellige tidsaldre. Således tager fx renæssancen sig ud som noget ret homogent, når vi i dag skal karakterisere den, selv om den i sin fødselsperiode var alt andet end en homogen størrelse. Noget lignende gør sig i højeste grad gældende for Oplysningen. Vi taler om Oplysningen og oplysningstiden. Og det gør vi, som om fænomenet er eller var ret så ensartet. Det var det ikke. I tid strækker det sig vel fra omkring 1750 til 1800. Geogra-fisk var centrum Frankrig og Skotland og så i mere og mere fortyndet ud-gave Tyskland, Nordeuropa og Østeuropa. Midt i perioden dannes USA, der selv kommer til at bidrage til oplysningsfænomenet. Så der var en tidsmæssig spredning på omkring 50 år og en stor geografisk og kulturel spredning, der også gjorde sig gældende for den fremherskende religion: katolicisme og refor-merthed.
D E N MO D E R ATE O G D E N R A D I K A LE Selve fænomenet, som vi nu i dag homogeniserer til Oplysningen, var imidlertid yderst sammensat, og der var ikke mange af de ledende skikkelser, som kunne være i stue sammen. I dag er det ved at være standard-mening, at man kan skelne mellem en moderat og en radikal oplysning, hvor et af kendetegnene for den moderate var, at den ikke ønskede nogen politisk revo-lution, ligesom den nok var skeptisk over for religion, men ikke programmatisk ateistisk. Den radikale op-lysning var det modsatte på begge punkter: ateistisk, med indbygget ønske om at afskaffe al religion og dens institutioner, samt demokratisk-revolutionær.
Tænk selv! Oplysningens slogan spidsformuleres af Kant: ’Sapere aude! Hav mod til at bruge din egen forstand!’ Den tyske originaltekst stod i Berlinische Monatsschrift, 1784.
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
Frederik den Store i Voltaires studerekammer. Kobberstik af Bagnoy efter maleri af N.A. Mansiau.
E N N Y I N DS TI LLI N G TI L LI V ET Men hvad var så oplysning, når vi nu hurtigt skal karakterisere fænomenet og vender kikkerten om, så vi ikke lader os blænde af de alt for mange detaljer? Oplysning var og er andet end information. Information er som regel fremlæggelse af viden om dette og hint afgrænsede vidensområde. Men oplys-ning var ikke primært vidensophobning. Den var et forsøg på at ændre menne-skers indstilling til livet og en hjælper til at forandre menneskenes livsførelse.
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
5
6
’Jeg vil bekæmpe dine meninger,  men jeg vil dø for din ret til athavedem.VO LTA I R E
Voltaire, maleri af Catherine Lusurier, Versailles.
Ændringer og forandringer er altid ændringer og forandringer i forhold til noget forud givet. Det vel nok mest gennemgående træk, som blev gennem-ført, var opgøret med en kultur, som endnu kun i det små – hvad angår men-neskelivets forklaringer, opgaver og meningsfuldheder – havde gennemført en sekularisering, skønt den så småt var påbegyndt efter reformationen. Nu i Oplysningen slår sekularisering for alvor igennem. Hvad er sekularisering? Det er det forhold, at forklaringer på fænomener og problemer af kobles en religiøs dimension. I omkring et lille århundrede havde naturfilosofien gen-nemført dette træk, som vi ser hos Descartes og Newton. Det blev nu gene-raliseret til stort set det hele: politik, økonomi, moral, æstetik, psykologi. Og samtidig gjaldt hos oplyserne – for lad os lige slå fast: De var aldrig et flertal af befolkningen – at arvesynd og religiøst forsyn forsvandt som meningsfulde referencer for bestemmelser og forklaringer. I dag, hvor arvesynden ikke spil-ler nogen større rolle – ikke engang hos præster – kan det synes underligt, at den skulle have så stor en betydning. Men så længe den var, om man så må sige, kulturelt bevaret i sin oprindelige form, havde den en meget omfattende effekt, idet den lige præcist stoppede de tanker om menneskelivets radikale og positive overladthed til menneskene selv, som er det mest karakteristiske træk overhovedet ved Oplysningen. Livet var overladt til menneskene, og de besad evnerne og forudsætningerne for at bemestre det. Desc mennesker Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents