Danske byer i middelalderen
562 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Danske byer i middelalderen , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
562 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Middelalderen er en af de vigtigste perioder i dansk byhistorie. Her blev de forste danske byer grundlagt, og mange af dem er i dag landets storste. Og selvom byerne og bylivet i dag er et helt andet urbant netvAerk end dengang, gar vi stadig fra centrum ad de samme gadenet forbi middelalderens store monumenter, dens kirker og klostre.I Danmarks byer i middelalderen tager forfatterne lAeseren med pa en historisk byvandring gennem danske byer fra ar 700 frem til reformationen. Her fortAeller de om de nyeste forskningsresultater, sa vi andre ikke gar vild i byen.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 septembre 2016
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771842685
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 45 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,016€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Aar
DANMARKSBYER I MIDDELALDEREN Af Hans Krongaard Kristensen og Bjørn Poulsen
Danmarks byer î mîddeaderen
1
2
Dansk Center or Byhîstorîe
DANMARKSBYER I MIDDELALDEREN A Hans Krongaard Krîstensen og Bjørn Pousen
Aarhus Unîversîtetsorag|a
3
Danmarks byer î mîddeaderen
© FoRatteRne, Dansk CenteR oR BYhîstoRîe og
AaRhus UnîveRsîtetsoRag 2016
Omsag, tîRettegnîng og sats: JøRgen SpaRRe
NYtegnede koRt: JøRgen SpaRRe
FoRsîdeîustRatîon: BodeRne î Nstved.
Foto: ARnod Mîkkesen, Natîonamuseet. Fagîg Redaktîon: KaspeR H. AndeRsen og Mîkke Thee FoRagsRedaktîon: Sanne Lînd Hansen
KoRRektuR: Hans ØRbk Bogen eR sat med ïTC ChaRteR og Gî Nova E-bogspRoduktîon hos NaRaYana PRess, GYîng
ïSBN 978 87 7184 268 5
AaRhus UnîveRsîtetsoRag
Langeandsgade 177
8200 AaRhus N
www.unîpRess.dk
Bogen er udgîvet med støtte ra
VELUX Fonden
Webînks vaR aktîve, da bogen bev tRYkt. De kan nu vRe înaktîve.
FAGFÆLLE-BEDØMT
/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d. niveau er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.
1.
2.
3.
FoRoRd ï9
FoRatteRnes oRoRd ï11
Introduktîon 1.1. BYens vsenHKK + BP ï13 1.2. DanmaRks bYeRHKK + BP ï18 1.3. KîdeR og îtteRatuRHKK + BP ï22 4 GadenavneBP ï32
Indhodsortegnese
Den ædste tîd: Ca. 500-1000 2.1. Tîbagegang og en nY begYndeseHKK ï35 2.2.StoRgåRde, stRandmaRkedeR og specîaîseRede padseRHKK ï36 2.3. De øRste bYeRHKK ï402.4. ÅRtusîndskîtets bYeRHKK ï52
Den tîdîge mîddeaders nye byer: 1000-1150 3.1. BYvkstHKK ï61 4 HjørrîngHKK ï74 3.2. BYeRnes înteRne topogRaIHKK ï76 3.3. Hande og handendeBP ï89 3.4. MøntpRgnîng, skat og bYBP ï97 3.5. BYeRnes îndbYggeRe og deRes huseHKK ï1033.6.VkstaktoReR î tîden 1000-1150HKK + BP ï110
HKK = Hans KRongaaRd KRîstensen BP = BjøRn Pousen
Indholdsfortegnelse
4.
6
Højmîddeaderens ekspansîon: 1150-1350 4.1. NYe bYeR skabesBP ï117 4.2. Samet sYn på bYeRne ud Ra Kong VademaRs JoRdebogBP ï121 4 Store Heddînge og dens kîrkeBP ï128 4.3. BYtYpeRHKK ï130 4 Byerne på BornhomHKK ï1414.4. En gRad a RîhedBP ï143 4 Bîsper og møntrettîghederBP ï156 4.5. KîRken î bYenHKK ï1574.6. NYe vaReR, nYe handesoRmeRBP ï177 4.7. SkånemaRkedeRneBP ï185 4.8. Havn, toRv og maRkedBP ï192 4.9. HøjmîddeadeRens stoRe oRandRîngeRHKK ï201 4 MøerHKK ï213 4.10. Vod og gRav, gadeR og stRdeRHKK ï216 4 KøbenhavnHKK ï226
4.11.4.12.
4.13.4.14.
Huse og hjemHKK ï229
4 Kost og evevîkårHKK ï239
BYboeRnes esskabeRBP ï241
ARîstokRateR, håndvRkeRe og de attîgeBP ï251
BYen som økosYstemBP ï260
5.
6.
Senmîddeaderen: 1350-1550 5.1. KRîse og vkstBP ï267 5.2. BYstYRe og kongemagtBP ï281 5.3. BYRummmet. UdvîkîngeR î bYens înRastRuktuRHKK ï296 4 BylytnîngerHKK ï3114 Byernes agrænsnîng og orstæderHKK ï313 5.4. BY og kîRke î senmîddeadeRenHKK ï317 4 Sygdom og ægekunstHKK ï3415.5. BYmaRkenHKK ï343 5.6. Havn og besejîngHKK ï350 4 Aaborg og de andre LîmjordsbyerHKK ï356 5.7. Opandshande, and- og søhandeBP ï359 4 ÅrsmarkederBP ï364 5.8. TYsk domînans og bRuddet med denBP ï366 5.9. Konge, aRîstokRatî og købmnd î bYenBP ï373 5.10.HåndvRkeRnes RemgangBP ï385 5.11. GRund og husHKK ï397
5.12.5.13.
BYîvetBP ï416
NYe veje – ReoRmatîonenHKK ï433
Sutord ï447HKK + BP
NoteR tî de enkete kapîteR ï455
LîtteRatuR ï505
ORdîste ï539
PeRsonRegîsteR ï547
StedRegîsteR ï552
I  D H o L D S F o r T E G  E L S E
7
8
ï N D H O L D S F O r T E G N E L S E
Dette materîae er ophavsretsîgt beskyttet og må îkke vîderegîves.
P E r S O N r E G ï S T E r S T E D r E G ï S T E r
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents