Verdens bedste bestsellers
272 pages
Danish

Verdens bedste bestsellers , livre ebook

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
272 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Perversiteter med Sukkertang og adelig Dame-Te. Berlingske Tidende lagde ikke fingrene imellem, da avisen i 1935 anmeldte Karen Blixens best-seller Syv fantastiske fortAellinger. Blixens vAerk voksede sig imidlertid stort og blev en klassiker, mens andre samtidige kanoniserede vAerker rog ud i glemslen. Bestselleren har ry for at vAere litteraturens fastfood, alt for flygtig og uden den nAering, der kendetegner klassikeren og mestervAerket. Men det blakkede ry er ikke hele historien. Den meget populAere roman kan vende op og ned ikke bare pa de gAengse opfattelser af kvalitet og forgAengelighed, men ogsa pa forstaelsen af identitet og klassetilhorsforhold.Verdens bedste bestsellers handler om litteratur, der udfordrer tidens tankesAet og folelsesverdener. LAes om den poetiske Werther, den tragiske Emma Bovary, de heltemodige hobbitter Frodo og Sam og syv andre fortAellinger, der fra arene omkring den franske revolution til nu har delt vandene og samlet lAeserne over det meste af den vestlige verden.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 30 mai 2017
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771844047
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 26 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0098€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

LOUISE SVANHOLM
VERDENSBBEEDDSSTTEEBESTSELLERS
A ARHUS UNIVERSITETSFORLAG
LOUISE SVANHOLM
VERDENS BEDSTEBESTSELLERS
IVE ❆ ❆ ❘ �❍ ❙ ✥� ❘ ❙ ■ ❚ ❊ ❚ ❙ ❋ ❖ ❘ ▲ ❆ ●
Bestsellerens gåde7
Den ulovlige kærlighedsromanJohann Wolfgang Goethe DEN UNGE WERTHERS LIDELSER4 1
Mennesket som sit eget monster Mary ShelleyFRANKENSTEIN 63
Romanen, der selv blev mishandlet Harriet Beecher Stowe ONKEL TOMS HYTTE83
Drømmekvinden Gustave Flaubert MADAME BOVARY109
Heidegger for børn Johanna Spyri HEIDI, DEL 1 OG DEL 2131
Børnelitteratur for voksne Antoine de SaintExupéry DEN LILLE PRINS153
Hr. Nederhøjs havemand redder verden J.R.R. Tolkien RINGENES HERRE173
Papmachésoldaten Sven Hazel DE FORDØMTES LEGION195
Spaghettiens år Haruki Murakami KAFKA PÅ STRANDEN 217
Den barmhjertige amerikaner Khaled Hosseini DRAGELØBEREN 239
Litteratur 260
Bestsellerens gåde
Inden for litteraturkritikken er bogen mange gangeblevet erklæ ret død. Alligevel stiger salget af bøger hvert år. Ifølge Danmarks Statistik er salget af fysiske bøger steget fem procent fra 2010 til 2016. Skeptikere vil hævde, at det er bestsellerne, der står for det store salg, og at de ikke tæller med som rigtig litteratur. Dette er ikke nyt.  Siden 1700tallet har popularitet stået i modsætning til kva litet, når det drejede sig om litterær vurdering. Dette hang nøje sammen med etableringen af et moderne kunstmarked i midten af 1700tallet, der gjorde kunstneren i stand til at løsrive sig fra sine tidligere mæcener og andre ofte religiøse forpligtelser. Fra at betegne en særlig ekvilibristisk kunnen eller en evne inden for vidt forskellige områder udviklede kunst sig til at blive et felt for sig selv. Til gengæld var kunsten nu underlagt markedets meka nismer og kunstnerens suverænitet dermed flettet sammen med den nye underholdningskultur. Den tyske forfatter Christian Gellert udgav i 1746 og i 1748 to bind med titlenFabler og For tællinger. De to bøger blev de første bestsellere i Tysklandog læst af et kæmpestort publikum, af alle slags mennesker lige fra prin ser og prinsesser til borgere og bønder. At forfatteren også skrev lystspil, sangtekster og en roman, fik samtidige skribenter til at betegne Gellerts popularitet somgellertomani,en sygelig læse mani. Skønt fablerne var populære, blev de af samtidens kritikere ikke betragtet som rigtig litteratur. I Gellerts levetid gik de fra at blive opfattet som poesiens sjæl til med deres belærende pointer
Indholdsfortegnelse
Bestsellerens gåde 7 D ette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
at lîve etragtet som den laveste genre. Det var levet svært at selne mellem læsere og orrugere og mellem sønlîtteratur og vare. En test unne enten være søn or et snævert pulîum eller populær or den rede masse og dermed usøn.  Bestselleren an sammenlîgnes med Udyret î oleeventyret Sønheden og Udyret. Her er en søn ung pîge a sîn ar på det gru-somste levet lovet ort tîl et udyr. Hun tager dog vîllîgt îmod sîn orandede sæne og flytter înd os det grîmme Udyr î ans sto-re org. Ganse langsomt atter Søneden sympatî or Udyret, ordî an eandler ende overrasende respetuldt og ærlîgt. Da un lover am at omme tîlage eter nî dages esøg os sîn døende ar, ryder Søneden dog sît løte og ommer ørst tîl-age eter den tîende nat. Udyret er da døden nær. Søneden rammes a sorg og erlærer sîn ærlîged tîl am. Øelîelîg opæves orandelsen, og Udyret orvandles tîl den smue, unge prîns, an î vîrelîgeden er. Bestselleren er som Udyret. For voldsom, or aparte og på mange måder ude a proportîoner î rîtîernes øne. Der sal deror en uîldet læser som Søneden tîl at se estsellerens valîteter og orløse potentîalet. Samtîdîg an Søneden også ses som den smue og allerede anerendte lîtteratur, der står î et modsætnîngsorold tîl den estseller, der no er grîm med sîn tvîvlsomme moral, men som allîgevel anger og anægter læseren med sîn ølelsesmæssîge appel.  Men vad er estsellerens emmelîged? Er det læserne, or-atteren eller de multînatîonale relameampagner, der saer den meget populære roman? Senest ar de to orsere Jodîe Ar-cer og Mattew L. Jocers med tîlnytnîng tîl Stanord Lîterary La orsøgt at finde estsellerens ”ormel”. Med rug abîg data– det vîl sîge ved ælp a computeraseret analyse a enorme mængder data î orm a 20.000 amerîanse estsellere ra de
Selv den mîndste orm or venlîged er aldrîg spîldt! Jean de La Fontaînes ael Løven og musenra 1668 er îllustreret a Gustave Doré î 1868 ygger vîdere på Æsops Løven og rotten.Falen stammer ra oldtîdens mundtlîge ortælletradîtîon og lev op gennem îstorîen tîl ordsprog eller udredte tanesæt omsat î små poînterede îsto-rîer. La Fontaîne var med sîne î alt 239 aler en a sîn samtîds mest læste orattere î Franrîg.
8 Verdens bedste bestsellers Indholdsfortegnelse
Dette materîae er ophavsretsîgt besyttet og må îe vîderegîves
sîdste 30 år – ar de regnet sîg rem tîl en logarîtme, der vîser de største estselleres særtræ. Det vîste sîg overrasende no îe un at være sex og vold, men også sîldrîngen a ”tætte orold mellem menneser”, der fi flest poînt î orsernes ”estsel-ler-meter”. Denne vage definîtîon vîdner dog om, at estsellerens gåde no îe lader sîg orlare med onrete esrîvelser.  Bestselleren ar esîsteret î mere end 400 år, sønt ordet ørst optrådte på try î en annonce or en esteandlers ”est sellers” î den engelse avîsManchester Guardîanså sent som î 1864. Sîden lev enævnelsen rugt om andre varegrupper, men ra omrîng 1895, da de ørste estsellerlîster om î amerîanse og ort eter î engelse ogmagasîner, lev det ograncen, der otest rugte ordet om den særlîgt populære ogvare. Sønt etegnelsen er et superlatîv, og en estseller deror må etyde den asolut edst sælgende og, er rugen levet gradøet. Begreet er aldrîg nået så langt som tîl at lîve endelîgt alaret î agredse. Der îndes îe en autorîseret ælles deînîtîon, måse ordî der eller îe er oetîve optællîngsmetoder, der præcîst måler, vîle værer der reelt er solgt flest a, og som an sîges at være de acto-est-sellere.  Den engelse lîtteraturîstorîer Jon Suterland ar e-srevet estselleren som et øelîsîllede a sîn tîd î modsætnîng tîl lassîeren, der står som et yrtårn gennem îstorîen. Allîge-vel er det îe elt så enelt. Bestsellere an være åde prîsvîn-dende og alment populære øger. Bestselleren er en anomalî og en såaldt sort svane. Det vîl sîge, at en og stî îmod alle teorîer og eregnînger om, at den îe vîl unne lare sîg på maredet, allîgevel vîser sîg at være mere end levedygtîg. Forlagsîstorîen er uld a manusrîpter, der lev avîst, men som om tîl at slå alle îdtîdîge salgsreorder.  Allîgevel er lîtteraturîstorîen med den îtalîens-amerîan-se lîtteraturîstorîer Franco Morettîs ord et slagteus. Kun en alv procent a al lîtteratur ra 1800-tallet ar ormået at over-leve og lîve en del a anon og dermed også læst elt op tîl vore dage. Under én procent a de ca. 5.000 nye sønlîtterære øger, der udom î Danmar î 2015, lev estsellere. Endnu ærre opnår på længere sîgt at lîve såaldte lassîere. Tîl dette ommer, at
10 Verdens bedste bestsellers Indholdsfortegnelse
Dette materîae er ophavsretsîgt besyttet og må îe vîderegîves
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents