Hester se Brood
196 pages
Afrikaans
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Hester se Brood

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
196 pages
Afrikaans

Description

Hester se Brood, in Afrikaans, is set in a small town in the Little Karoo, where Hester van der Walt bakes bread in a woodfired oven for the local market in MacGregor. The book is inhabited by the spirit of the poets C. Louis Leipoldt and Martin Versfeld, as Hester van der Walt has the same deep rooted, intuitive connection between food and soul, especially food that is prepared with traditional ingredients and methods. Along with generous portions of soul food comes a down to earth delicious recipes that show you how to bake classic European breads, like ciabatta, focaccia, kitke and baguettes as well as good old-fashioned sourdough breads. Van der Walt's fine sense of humour, and her valuing of the magic interplay between fire and wood, grain and salt, water and yeast and time - the basics elements necessary for baking real bread, makes this book as irresistible as the savour of freshly baked bread, as it comes out of the oven.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 29 décembre 2009
Nombre de lectures 2
EAN13 9781920397838
Langue Afrikaans
Poids de l'ouvrage 49 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0050€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

© Hester van der Walt 2009 Modjaji Books 2009
Eerste uitgawe 2009, Modjaji Books Posbus 385, Athlone, 7760, Suid Afrika modjaji.books@gmail.com http://modjaji.book.co.za
ISBN 978-0-9802729-8-7
Redakteur: Willemien de Villiers Boek ontwerp: Natascha Mostert Omslag letterwerk: Hannah Morris Omslag kunswerk en illustrasies: Lies Hoogendoorn
Gedruk en gebind deur Harbec Packaging, Kaapstad Geset in Optima 13/18 pt
Geen gedeelte van hierdie boek mag sonder die skriftelike verlof van die uitgewer gereproduseer, of in enige vorm deur enige elektroniese of meganiese middel weergegee word nie, hetsy deur fotokopiëring, skyf- of bandopname, of deur enige ander stelsel vir inligtingsbewaring of -ontsluiting.
Die publikasie van hierdie boek is moontlik gemaak deur ‘n ruim subsidie van dieL W Hiemstra Trust– Opgerig deur Riekie Hiemstra ter herinnering aan Ludwig Wybren (Louis) Hiemstra.
Opgedra aan Lies & Niël
I n h o u d
1. 11 Op soek na die perfekte ciabatta 2. 27 Ode aan die bakoond 3. 47 Die stoker 4. 59 Hout en vuur 5. 75 Die bakker se toerusting 6.Broodnodig: bestanddele en tegniek89 7. Die klassieke baguette– deeg om wind gevou 111 8.Suurdesem: die moeder van alle brood125 9.Veelgraan-suurdesembrood – brood van die lewe143 10.Rogbrood155 11.165 Kitkes en ander heilige brood 12.175 Markdag: Brood as ruilmiddel 13.die boek voorkomTerme wat in 185 14.Indeks189 15.Bronnelys190
Re s e p t e
19 cia b at t a f o c ac cia24 b ag u e t t e114 13 4 suur d e s e m - m o e d e rve elg r a an - suur d e s e m b r o o d147 159 10 0 % r o g b r o o dchallahCh e r n owi t ze r 171
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents