The Economy of Medieval Wales, 1067-1536
165 pages
English

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

The Economy of Medieval Wales, 1067-1536 , livre ebook

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
165 pages
English
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Urban Assimilation in Post-Conquest Wales, Ethnicity, Gender and Economy in Ruthin, 1282-1348 (Cardiff: UWP, 2010).


Co-editor (with Cordelia Beattie), Married Women and the Law in Premodern Northwest Europe (Woodbridge: Boydell, 2013).


Articles (excluding book reviews):


‘London Creditors and the Fifteenth-Century Depression’, The Economic History Review 69 (2016), 1083-1107.


‘Hidden Histories in Private Hands: the Old Radnor Charter of 1318 and the Need for a Register of Private Pre-modern Welsh Documents’, Studia Celtica 49 (2015), 105-14.


‘The Great Famine in Dyffryn Clwyd, 1315-1322’, Denbighshire Historical Society Transactions 63 (2015), 13-35.


‘London Women, the Courts and the "Golden Age": a Quantitative Analysis of Female Litigants in the Fourteenth and Fifteenth Centuries’, The London Journal 37 (2012), 67-88.


‘Failed Arbitrations Before the Court of Common Pleas: Cases Relating to London and Londoners, 1400–1468, The Journal of Legal History 31 (2010), 21-44.


‘Women Brewers in Fourteenth-Century Ruthin’, Denbighshire Historical Society Transactions 55 (2006), 15-31.


‘Wealth, Status, and "Race" in the Ruthin of Edward II’, Urban History 32 (2005): 17-32.


(in edited volumes)


‘Women, attorneys and credit in late medieval England’, in E.M. Dermineur, ed., Women and Credit in Pre-industrial Europe (Turnhout, 2018), 45-71.


‘Teutonic Order, State of the’, in J. Mackenzi, ed., The Encyclopedia of Empire (2016).


‘London’s Married Women, Debt Litigation and Coverture in the Court of Common Pleas’, in C. Beattie and M. Stevens, eds, Married Women and the Law in Premodern Northwest Europe (Woodbridge, 2013), 115-32.


‘Anglo-Welsh Towns of the Early Fourteenth Century: A Survey of Urban Origins, Property Holding and Ethnicity’ in H. Fulton, ed., Urban Culture in Medieval Wales (Cardiff, 2012), 137-62.


‘Londoners and the Court of Common Pleas in the Fifteenth Century’ in M. Davies and J. Galloway, eds, London and Beyond: Essays in Honour of Derek Keene (London, 2012), 225-45.


(online– edited documents: translated & calendared)


‘London Sheriffs’ Court Roll, 1320’, British History Online (2011) www.british-history.ac.uk


ed. with J. Mackman, ‘The Court of Common Pleas: The National Archives, CP40, 1399–1500’, British History Online (2010) www.british-history.ac.uk (800,000 words).


This book surveys the economy of Wales from the first Norman intrusions of 1067 to the Act of Union of England and Wales in 1536. Key themes include the evolution of the agrarian economy; the foundation and growth of towns; the adoption of a money economy; English colonisation and economic exploitation; the collapse of Welsh social structures and rise of economic individualism; the disastrous effect of the Glyndŵr rebellion; and, ultimately, the alignment of the Welsh economy to the English economy. Comprising four chapters, a narrative history is presented of the economic history of Wales, 1067–1536, and the final chapter tests the applicability in a Welsh context of the main theoretical frameworks that have been developed to explain long-term economic and social change in medieval Britain and Europe.


Preface
Abbreviations
Maps
Introduction
1 Early History, Conquest and Colonisation, 1067–1315
2 The Medieval Economy at its Apex, 1282–1348
3 Crises and Restructuring, 1315–1536
4 Modelling the Economy of Medieval Wales
Bibliography
Index

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 octobre 2019
Nombre de lectures 0
EAN13 9781786834850
Langue English
Poids de l'ouvrage 10 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,1458€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

hé Ecoomy o Méîévàl Wàléŝ, 1067–1536
heEconomy of Medieval Wales 1067–1536
MAHEW FRANK SEVENS
UNïVERSïY OF WALES PRESS 2019
© Màéw Fàk Sévéŝ, 2019
All îŝ éŝévé. No pà o îŝ book mày bé époûcé î ày màéîàl om (îclûî poocopyî o ŝoî î î ày méîûm by élécoîc méàŝ à wéé o o àŝîély o îcîéàlly o ŝomé oé ûŝé o îŝ pûblîcàîo) wîoû é wîé pémîŝŝîo o é copyî owé éxcép î àccoàcé wî é povîŝîoŝ o é Copyî, Déŝîŝ à Pàéŝ Ac 1988. Applîcàîoŝ o é copyî owé’ŝ wîé pémîŝŝîo o époûcé ày pà o îŝ pûblîcàîo ŝoûl bé àéŝŝé o hé Uîvéŝîy o Wàléŝ Péŝŝ, Uîvéŝîy Réîŝy, Kî Ewà Vïï Avéûé, Càîf CF10 3NS
www.uwp.co.uk
Bîtîs Lîbay Cataloguîng-în-Publîcatîon Data A cààloûé éco o îŝ book îŝ àvàîlàblé om é Bîîŝ Lîbày.
ïSBN: é-ïSBN:
978-1-78683-484-3 978-1-78683-485-0
hé î o Màéw Fàk Sévéŝ o bé îéîIé àŝ àûo o îŝ wok àŝ béé àŝŝéé by îm î àccoàcé wî ŝécîoŝ 77 à 79 o é Copyî, Déŝîŝ à Pàéŝ Ac 1988.
hîŝ book îŝ à ŝûbŝàîàl éxpàŝîo o à càpé î à ocomî volûmé o bé pûblîŝé by Bîll,A Companîon to Medîeal Wales, é. Emmà Càvéll à Kày Hûlock (Bîll: Léîé à Boŝo), ocomî.
ypéŝé by Cîŝ Béll, cbéŝî Pîé by CPï Aoy Rowé, Mélkŝàm
CONENS
Péàcé
Abbévîàîoŝ
Màpŝ
ïoûcîo
1 Eàly Hîŝoy, Coqûéŝ à Coloîŝàîo, 1067–1315
2 hé Méîévàl Ecoomy à îŝ Apéx, 1282–1348
3 Cîŝéŝ à Réŝûcûî, 1315–1536
4 Moéllî é Ecoomy o Méîévàl Wàléŝ
Bîblîoàpy
ïéx
vîî
îx
1
13
53
77
105
127
143
PREFACE
s an undergraduaTe ŝûé à é Uîvéŝîy o Wàléŝ,AAbéyŝwy, àŝ î wàŝ é kow, ï à é oo oûé o àké à Iàl-yéà coûŝé o Wélŝ ŝocîéy î é làé Mîlé Aéŝ, àû by D Llîoŝ Smî, wîc éàl îécly o îîécly wî moŝ àŝpécŝ o é écoomy o méîévàl Wàléŝ. Wé àppoîé lécûé à Swàŝéà Uîvéŝîy î 2010, ï évîvé Llîoŝ’ŝ coûŝé, by é àvî bécomé àcqûàîé wî é boàé àpéŝy o pé-moé écoomîc îŝoy. hîŝ àcqûàîàcé à comé àboû oû my PD ŝûîéŝ à Abéyŝ-wy wî Poéŝŝo Pîllîpp ScoIél, à my poŝocoàl éŝéàc à Oxo Uîvéŝîy, ûé by é Ecoomîc Hîŝoy Socîéy, à à é Céé o Méopolîà Hîŝoy, ïŝîûé o Hîŝoîcàl Réŝéàc, Uî-véŝîy o Loo. Séî àboû o éàc é îŝoy o Wàléŝ o é Iŝ îmé, ï wàŝ ŝûck by é ééàl àbŝécé o ŝûbŝàîvé ŝcûŝŝîo o Wàléŝ wîî é wéll-évélopé îŝoîoàpy o é écoomy o méîévàl Bîàî à Eûopé. hîŝ îŝ o ûé o à làck o ŝûîàblé pî-mày ŝoûcé màéîàl o ŝûy, bû, oé ŝûŝpécŝ, ûé o é vîéw à méîévàl Wàléŝ, wî îŝ ûàmîlîà àîvé ŝocîàl îŝîûîoŝ à polîî-càl àméàîo, îŝ à ŝo otea încognîtawé vîéwé om béyo
viiihé Ecoomy o Méîévàl Wàléŝ
Ofà’ŝ Dyké. Howévé, à éà éàl o éŝéàc éàî é écoomy o méîévàl Wàléŝ, oté ŝcàéé à ovélooké, àŝ béé coûcé ové é pàŝ céûy à moé. hîŝ book ŝéékŝ o àw à éŝéàc oéé îo à ŝéŝîblé ààîvé, élàî î o Elîŝ à Eopéà îŝ-oîoàpy à màkî î àccéŝŝîblé o ŝûéŝ à îŝoîàŝ àlîké. Pûllî îŝ màéîàl oéé, à oféî à àccéŝŝîblé ààly-ŝîŝ o î, àŝ béé à moŝ càlléî àŝk, à é éàé mûŝ jûé o îm- o éŝél é ééé o my ŝûccéŝŝ. Wîlé ày àîlûéŝ o é éx péŝéé éé àé é àûo’ŝ àloé, ŝévéàl péoplé àé owé pàîcûlà àkŝ o éî àvîcé à àŝŝîŝàcé î pépàî î. Foémoŝ îŝ Poéŝŝo Sépé Rîby o Màcéŝé Uîvéŝîy, woŝé àvîcé o àŝîcàlly évîŝé é ŝûcûé o é oîîàl àt, à comméŝ o vàîoûŝ ŝûbŝéqûé àtŝ, éàly împové é Iàl poûc. ï mûŝ àlŝo àk Poéŝŝo Dàvî Sépéŝo, o îŝ comméŝ, à D Emmà Càvéll, wo îŝpîé îŝ mooàp by pompî mé o wîé à ŝo càpé-lé ŝûvéy o é méîévàl écoomy o Wàléŝ à éw îo é péŝé book. hàkŝ àé ûé o my oé colléàûéŝ à Swàŝéà Uîvéŝîy, o léàŝ Poéŝŝo Màî Joŝ à D Jo Làw à, kéépî wî cûŝom, my ûéàû-àé ŝûéŝ o é coûŝé ‘Wélŝ Socîéy î é Làé Mîlé Aéŝ’. Sûppo o é compléîo o îŝ pojéc wàŝ povîé by Swàŝéà Uîvéŝîy, î é om o ŝàbbàîcàl léàvé, é Bîîŝ Acàémy (à o.SG171150, ‘Jîm Cow î Méîévàl Wàléŝ: à compààîvé àppoàc o é lo îŝoy o léàl îŝcîmîàîo à ŝééàîo’) à é Nàîoàl Scîécé Céé, Polà (Nàoowé Céûm Nàûkî: po-jéc o. UMO-2016/22/M/HS3/00157, ‘Socîàl à polîîcàl oé o é commûàl owŝ î é Eûopéà péîpéîéŝ om é 12 o é 16 c.’, pîcîpàl îvéŝîào, Poéŝŝo Romà Czàjà, Uîwé-ŝyé Mîkołàjà Kopéîkà, oûń). hàkŝ àé àlŝo ûé o my pàéŝ à Pàîcîà Héîé, wo àvé kîly ŝûppoé my ŝûîéŝ.
Fo Monîka
ABBREVïAïONS
AgeCon.
AgHîst.
BBCS Boougs
DHST EcHR GlamCH
GwentCH
LodSoc.
NLWJ P&P
R. R. Dàvîéŝ,he Age of Conquest: Wales, 1067–1415(Oxo, 1995) he Agaîan Hîstoy of England and Wales, 8 volŝ (Càmbîé, 1939–81) Bulletîn of te Boad of Celtîc Studîes R. A. Gîiŝ (é.),Boougs of Medîeal Wales(Cà-îf, 1978) Denbîgsîe Hîstoîcal Socîety Tansactîons he Economîc Hîstoy Reîew . B. Pû (é.),Glamogan County Hîstoy, Vol. III: he Mîddle Ages(Càîf, 1971) R. A. Gîiŝ, . Hopkîŝ à R. Howéll (éŝ),he Gwent County Hîstoy, Vol. II: he Age of te Mace Lods, c.1070–1536(Càîf, 2008) R. R. Dàvîéŝ,Lodsîp and Socîety în te Mac of Wales, 1282–1400(Oxo, 1978) Natîonal Lîbay of Wales Jounal Past and Pesent
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents