Familien
90 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Familien , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
90 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Vi gifter os ikke af kAerlighed. Vi gifter os, far born, holder sammen eller oploser et forhold pa baggrund af noget langt mere handgribeligt og tAelleligt. Penge. Okonomi.Vores overvejelser og forhabninger er rationelle og egennyttige og handler dybest set om at vinde mest muligt okonomisk, nar vi vAelger familien - eller vAelger den fra.For nok er kAerlighed ikke til at betale. Men det er pengene, der sAetter kursen for den moderne familie.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 24 octobre 2016
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771842821
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,005€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

JensBonke FAMILIEN – etrationeltvalg
AARHUSUNIVERSITETSFORLAG
FAMILIEN – et rationelt valg
Jens Bonke
FAMILIEN
– et rationelt valg
A A R H US U N I V E R SI T E T SFOR L AG
Familien – et rationelt valg © Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2016
Omslag: Stine Sandahl, Sandahl Grafik Tilrettelægning og sats: Narayana Press Bogen er sat med Legacy E-bogsproduktion hos Narayana Press
ISBN 978 87 7184 282 1
Aarhus Universitetsforlag Langelandsgade 177 8200 Aarhus N www.unipress.dk
Bogen er udgivet med støtte fra Rockwool Fonden
Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.
/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d.niveau er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet. / In accordance with requirements of the Danish Ministry of Higher Education and Science, the certification means that a PhD level peer has made a written assessment justifying this book’s scientific quality.
I N DH OL D
FORORD7
INDLEDNING9
Kapitel 1 HVAD ER EN FAMILIE?13 Definition af familien 13 Man kan ikke løbe fra sin fortid 16
Kapitel 2 HVAD ER FAMILIENS FORMÅL?19 At opnå nytte 19 Diskrimination eller ligestilling? 22
Kapitel 3 HVORFOR DANNE PAR?25 Tryghed og vanedannelse 25 Stordrift, specialisering og risikospredning 27 At bytte børn for penge 30 Fælles husholdning eller fælles forbrug? 32
Kapitel 4 HVEM VÆLGER HVEM?34 Partnervalg i flere omgange 34 Hvem gifter sig med hvem? 36
Kapitel 5 HVORFOR HOLDE SAMMEN?42 Bevaring af levestandard – specialisering og stordriftsfordele 43 Alderdomssikring – pleje og forsørgelse 47
Kapitel 6 HVORFOR FÅ BØRN?49 Drenge og piger 53 Børn som forsikring 54 Familieliv vs. arbejdsliv 55
Kapitel 7 HVORFOR BLIVE SKILT?59 Manglende information 60 Uforudsete og forudsete hændelser 62 Skilsmisser og børnevelfærd 68
Kapitel 8 HVORFOR PENSIONERES SAMTIDIG? Pensionering og frihed 71
70
Kapitel 9 HVORFOR OFFENTLIG HJÆLP TIL FAMILIEN? Demografisk hensyn – fertilitet 73 Arbejdsudbud, lighed og forsikring 74 Politiske hensyn – at købe vælgere 77
Kapitel 10 FAMILIENS FREMTID78 Ny teknologi 79 Normskred – den kritiske masse 81
LITTERATUR
83
73
F O RO R D
For at forstå familien i det moderne samfund – hvordan den dannes, hvordan den vedligeholdes, og hvorfor den opløses – anlægger jeg i denne bog en økonomisk betragtning ved at tage udgangspunkt i økonomisk teori og empiriske undersøgelser om familien. Jeg hævder således, at der kan være økonomiske argumenter for at danne par, for at få børn, for at opløse et forhold osv. Det er med andre ord et ønske om at få mest muligt ud af det, man gør, inden for de muligheder, man nu engang har, der er forklaringen på den enkeltes handlinger. Det er det “rationelle” eller egennytten, der driver mænd og kvinder til at danne, have og opløse familien, mere end det er “altruisme”, næstekærlighed eller noget andet, der er argumentet.  Det økonomiske perspektiv betyder ikke, at andre forhold er uden betydning for at forstå familien og dens medlemmers måde at agere på. En anden tilgang kunne have været at fokusere på, hvilke nor-mer der knytter sig til den moderne families måde at fungere på, og dermed lade dette være forklaringen på, hvorfor den konstitueres og fungerer, som den gør. Eller man kunne overlade forklaringen på familiens adfærd til emotionelle eller mere tilfældige forhold som de drivende kræfter omkring familien. Både emotionelle og psykologiske faktorer spiller da også en rolle for familiedannelse, vedligeholdelse og opløsning, ligesom det er åbenbart, at der i familien træffes en række beslutninger og foretages handlinger, som er vanskelige at forklare ud fra en rationel tankegang. Det ændrer dog ikke på, at det er forestil-lingen om økonomisk rationalitet, som danner udgangspunkt for forståelsen af familien i denne bog.  Ideen til bogen kom i 1994, da jeg indleverede min afhandling Faktotum – husholdningernes produktion(Bonke, 1995a) til bedømmelse på Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Jeg tænkte allerede dengang, at det kunne være interessant at skrive en mere almen bog om familien og ikke blot nøjes med en samling videnskabelige artikler.
− 7 − INDHOLDSFORTEGNELSE Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
F O R O R D
Det er hermed gjort med nogen forsinkelse, men med en nu større ballast af viden som følge af min og ikke mindst andres forskning inden for området “Family Economics”.  I modsætning til en videnskabelig artikel indeholder bogen en række betragtninger og vurderinger, som udelukkende står for egen regning. Der er således ikke kun tale om at referere udvalgte viden-skabelige undersøgelser og føje nye til og bruge forskellige statistiske oplysninger. Jeg fortolker også disse resultater og oplysninger for at være i stand til at give mit samlede billede af familien som en insti-tution, hvor der, når vi ser det lidt fra oven, foretages en række, hvad jeg vil betegne som, rationelle valg.  Ved familien tænkes her først og fremmest på familien i den vest-lige verden i de seneste årtier, da den valgte empiriske litteratur først og fremmest refererer hertil. Det udelukker naturligvis ikke, at fami-lier andre steder og til andre tider også kan forstås ud fra en økono-misk, rationel synsvinkel, selvom deres materielle omstændigheder og adfærdsnormer er eller højst sandsynligt har været anderledes. Det er der blot ikke gjort noget forsøg på at komme ind på her.  Undervejs i udarbejdelsen af denne bog er udkast blevet læst og kommenteret af mag.art. Pi Michael, cand.polit. Nynne Bonke, profes-sor Jan Rose Skaksen, formidlingschef Bent Jensen og af en anonym referee, som alle takkes herfor.
Oktober 2016 Jens Bonke Lic.polit.
− 8 − INDHOLDSFORTEGNELSE Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents