Stephan Hurwitz
673 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Stephan Hurwitz , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
673 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Stephan Hurwitz (1901-1981) var professor i straffe- og procesret, Danmarks forste ombudsmand - og en af sin tids helt store jurister. Flere generationer af juridiske kandidater er opdraget pa Hurwitz' vAerker om kriminalret, kriminologi og strafferetspleje, og med en personlig integritet, en moderat reformlinje og en grundlAeggende sans for retfAerdighed lagde han hovedlinjen for ombudsmandsinstitutionen. Stephan Hurwitz. Professor, kriminalist, ombudsmand er en juridisk biografi om Hurwitz og det samfund, han levede i. Forfatter Peter Garde har gennemlAest tusindvis af breve, dagboger, udkast og stileboger, og han folger "flidsdjAevlen" og kompromisets mand gennem et langt og arbejdsomt liv fra de unge ar til hans dod i 1981. Undervejs horer vi, hvordan den jodiske Hurwitz under besAettelsen matte flygte til Sverige, hvor han blev leder af flygtningekontoret i Stockholm, og vi ser ham spille en noglerolle i efterkrigstidens retsopgor. VAesentligt i livsfortAellingen er Hurwitz' mangearige virke som Danmarks forste ombudsmand.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 23 mars 2018
Nombre de lectures 1
EAN13 9788771845877
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 24 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,013€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

AARHUS UNIVE R SITETSFORLAG
STEPHAN
HURWITZ
PeterGard
PeterGard
STEPHAN
HURWITZ
a PROFESSOR · KRIMINALIST · OMBUDSMAND
107513_cover_stephan hurwitz_r1.indd 1 14/02/2018 09.24peter garde
Stephan
Hurwitz
Professor
Kriminalist
-Ombuds
mand
aarhu s univer sitet sforl ag
107513_stephan hurwitz_.indd 3 08/02/18 09:52Stephan Hurwitz
© Peter Garde og Aarhus Universitetsforlag 2018
Omslag: Jørgen Sparre
Forsideillustration: Stephan Moritz Hurwitz
© Nordisk Pressefoto. Det Kgl. Bibliotek
Tilrettelægning og sats: Carl-H.K. Zakrisson
Forlagsredaktion: Karina Bell Ottosen
Bogen er sat med Lyon
E-bogsproduktion: Narayana Press, Denmark
    978 87 7184 587 7isbn
Aarhus Universitetsforlag
Finlandsgade 29
8200 Aarhus N
www.unipress.dk
Bogen er udgivet med støtte fra Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat,
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Ernst og Vibeke Husmanns Fond
samt Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Den Hielmstierne-
Rosencroneske Stiftelse samt Dreyers Fond.
Kopiering fra denne bog må kun fnde sted på institutioner, der har indgået
aftale med Copydan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.
Forlaget har så vidt muligt aflaret alle ophavsrettigheder til bogens
illustrationer. Eventuelle krænkelser af ophavsretten er sket ufrivilligt
og utilsigtet. Retmæssige krav vil blive honoreret, som havde forlaget
indhentet tilladelse i forvejen.
/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d.-niveau
er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.
/ In accordance with requirements of the Danish Ministry of Higher Education and Science, the certification
means that a PhD level peer has made a written assessment justifying this book’s scientific quality.
107513_stephan hurwitz_r1.indd 4 13/02/18 11:39Indhold
Stephan Hurwitz I. Barndom og ungdom 1901-1925
© Peter Garde og Aarhus Universitetsforlag 2018
Slægten 15Omslag: Jørgen Sparre
Forsideillustration: Stephan Moritz Hurwitz Dansk og/eller russisk 18
© Nordisk Pressefoto. Det Kgl. Bibliotek
Underskolen 20
Tilrettelægning og sats: Carl-H.K. Zakrisson
Forlagsredaktion: Karina Bell Ottosen Metropolitanskolen 23
Bogen er sat med Lyon En dagbog fra 1917 26
Den unge digter, novellen i Hjemmet 30
isbn Student anno 1921 på togt i nattelivet 34
Jøden og antisemitismen 41
Aarhus Universitetsforlag
Penge og arbejde 43Finlandsgade 29
8200 Aarhus N To nye venner 47
www.unipress.dk
Københavns Universitet 50
Bogen er udgivet med støtte fra Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat,
II. Fra embedseksamen til professor 1925-1935Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Ernst og Vibeke Husmanns Fond
samt Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Den Hielmstierne-
Rosencroneske Stiftelse samt Dreyers Fond. Sagførerfuldmægtig, landsretssagfører,
manuduktør og lektor 60
Kopiering fra denne bog må kun fnde sted på institutioner, der har indgået
Tidsskriftet Quod Felix 62aftale med Copydan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.
Akademisk Ungdom og andre fejder 67
Forlaget har så vidt muligt aflaret alle ophavsrettigheder til bogens Mehren-sagen 72
illustrationer. Eventuelle krænkelser af ophavsretten er sket ufrivilligt
Den juridiske forfatter 77og utilsigtet. Retmæssige krav vil blive honoreret, som havde forlaget
indhentet tilladelse i forvejen. Guldmedailleafandlingen 79
Doktordisputatsen 84
Hurwitz og den nationalsocialistiske straferet,
Hans von Hentig 89
Ægteskaberne og børnene 93
Udnævnelsen til professor, stammeren 95
/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d.-niveau
er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.
/ In accordance with requirements of the Danish Ministry of Higher Education and Science, the certification
means that a PhD level peer has made a written assessment justifying this book’s scientific quality.
107513_stephan hurwitz_r1.indd 4 13/02/18 11:39 107513_stephan hurwitz_.indd 5 08/02/18 09:52
III. Processualisten 1935-1940
Karl Schlyter og Dansk Kriminalistforening 103
Forfatteren og foredragsholderen 107
Forbrydelse og samfund 115
Sagen om den grønlandske geologi 118
En justitsminister på vildene veje 120
Pressen og retssagerne, Helsingfors 1937 124
Kampen om Appelretten 127
Presseloven 133
I de nordiske kriminalistforeninger, særlig om
anklagemyndigheden 137
Hvad siger Karnov? 140
Retsplejeloven med Bilove 144
Den danske Straferetspleje 148
Jødedom, fygtninge, politik 158
IV. Krig og eksil 1940-1945
Episoder fra indrømmelsespolitikkens tid 164
Kommunisterne i 1941 166
Tvistemaal, afsked med procesprofessoratet 170
Forfatter i krigstid 181
Husdyrvoldgiftsretterne 185
En dagbog fra besættelsen 1942-1943 191
Drogdensgade-sagen 202
Dansk Kriminologisk Selskab og kriminalist-
foreningerne, Jon Palle Buhl 204
”Græd ikke, pojke, du er i Sverige!” 210
Flygtningekontoret 212
En strafelov med tilbagevirkende kraft? 221
Den danske militærmission i London 1944 225
Var Danmark i krig? 231
De sidste krigsmåneder i London 235
Tilbage til Sverige, de to betænkninger 238
Ekskurs. William Brorson 242
107513_stephan hurwitz_.indd 6 08/02/18 09:52 V. Retsopgøret 1945-1947
Hjemme igen 247
Universitetsfejder 251
Fritz Bauer og krigsforbryderne 256
Det begyndende retsopgør 259
Værnemagerloven, ”utilbørlig” 266
”Kommer De ikke snart over til os?” 268
Hurwitz og Thune Jacobsen 273
Hog Norge, venskabet med Andenæs 276
Krigsforbryderkommissionen og
anklagen i Nürnberg 281
”Strafeloven maa revideres” 288
Tidehverv og retsopgøret 297
Straforfølgningen af de tyske krigs-
forbrydere i Danmark 298
Hurwitz i Nürnberg 300
Ledende senior i Studenterforeningen 307
Kommunisterne og de/vi andre 313
Privat-, familie- og selskabsliv 317
VI. Kriminologen 1947-1951
Kriminologi 324
Verden åbner sig 330
Vejen til og fra San Remo 339
Kofoeds Skoles redning 343
Hurwitz, Mosaisk Troessamfund og Israel 345
Forgreninger af retsopgøret 350
Mennesket i retssalen 358
Kriminalistforeningerne 1947-1951 365
Gavebilerne 373
Den københavnske ingeniørkrig 375
Den Permanente Strafelovskommission af 1950 379
Universitetet 383
Skiveren 385
107513_stephan hurwitz_r1.indd 7 13/02/18 11:34 VII. Kriminalisten 1951-1955
Den danske kriminalret, almindelig del 394
I litteraturens spejl 401
Overvejelser om et skuespil 405
Rids af retssager samt noget om børn 408
Rosenberg-sagen 413
Det nordiske Kriminalistmøde 1952
og kriminalistforeningen 1953-1955 416
La défense sociale nouvelle 418
Den danske kriminalret, speciel del 425
De sidste år ved universitetet 430
Søjlehus-sagen 435
Valget til Folketingets Ombudsmand 440
VIII. De første år som ombudsmand 1955-1960
1955, Tøjhusmuseet 447
Wamberg-sagen 453
1956, motorkontoret i Kolding 455
Blodtransfusion 459
1957, det hvide snit 460
1958, Københavns Kreditbank og Warburg-sagen 468
Lander-sagen 474
1959, den lidettroende religionslærer 479
Blechingberg-sagen 484
Hurwitz i Israel 487
1960, den åbenmundede politimester
og statsministerens kongekrone 490
Kriminalistforeningerne og kriminalistmøder 1956-1963 495
Mentalundersøgelser, ministeransvarlighed
og ofentlighed i forvaltningen 498
Hurwitz en famille 501
107513_stephan hurwitz_.indd 8 08/02/18 09:52 IX. De midterste år som ombudsmand 1961-1966
1961, de fre kaptajnløjtnanter 505
Hyldest og kritik 513
Udvidelse af ombudsmandens kompetence
til den kommunale forvaltning 515
Hurwitz som chef og ved frokostbordet 518
1962, den københavnske byplanlægning
og sverigespengene 524
1963, sysselmanden i Tveraa 529
1964, Milfeldt-sagen og lodstaksterne 538
Sagen om avlsdyreksporten 1959-1964 544
1965, ordblindhed og volfair-metoden 546
1966, P.O. Pedersen Kollegiet 551
Tina-sagen 555
Formand for Strafelovrådet 1960-1971 558
Glæder og bekymringer, vennerne 562
Brorson inden for murene og senere 564
X. De sidste år som ombudsmand
og årene, som fulgte 1967-1981
1967, Vagn Jensen-sagen 569
1968, færgefarten Rømø-Sild 576
1969, vicepolitiinspektørens vidneforklaring 580
Kejsergade-sagen 586
1970, den kontakthæmmede skoledreng 591
1971, storkorsridder og afsked 598
Pressen og pressenævnet 604
Forfatteren, for sidste gang 607
Episoder fra et pensionistliv, vennernes død 613
Mindelser om fortiden 618
Død og eftermæle 621
Karakteristik 6

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents