Latin American Jewish Cultural Production
257 pages
English

Latin American Jewish Cultural Production , livre ebook

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
257 pages
English
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Latin America is home to roughly half a million Jews, preponderantly Ashkenazic Jews. The majority are concentrated in Argentina, but Brazil and Mexico are also home to significant Jewish communities, as are major urban centers in other countries. Jews in Latin America, in addition to their prominent role in business, commerce, and finance, have a significant presence in cultural production and the arts. Like Hollywood, the Argentine and Mexican film industry is heavily Jewish, while the media--print journalism, radio, and television--have long been associated with Jewish interests. The open enrollment policies of many countries--Argentina, Brazil, and Mexico are notable here--have meant that Jews also have a considerable presence in academic and intellectual circles.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 13 avril 2009
Nombre de lectures 0
EAN13 9780826592552
Langue English
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,1000€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Latin American Jewish Cultural Production Edited byDavid William Foster
àî Aéîçà Jéwîŝ CUUà PôdUçîô
hispanic issues •voLume 36
àî Aéîçà Jéwîŝ CUUà PôdUçîô
Davîd Wîîam Foster edItor
Vàébî Uîéŝîy Péŝŝ nashvILLe, tennessee 2009
©  Vàébî Uîéŝîy Péŝŝ A îgŝ éŝéé Fîŝ Eîîô 
Tîŝ bôôk îŝ pîé ô àcî-féé pàpé màé fôm 3% pôŝ-côŝumé écycé pàpé. Màufàcué î é Uîé Sàéŝ ôf Améîcà
Té éîôŝ gàéfuy àckôwégé àŝŝîŝàcé fôm é Côégé ôf îbéà Aŝ à é Dépàmé ôf Spàîŝ à Pôuguéŝé Suîéŝ à é Uîéŝîy ôf Mîéŝôà.
The compete îst of voumes în the Hîspanîc Issues serîes begîns on page 237.
îbày ôf Côgéŝŝ Cààôgîg-î-Pubîcàîô Dàà
àî Améîcà Jéwîŝ cuuà pôucîô / Dàî Wîîàm Fôŝé, éîô. — 1ŝ é. p. cm. — (Hîŝpàîc îŝŝuéŝ ; . 36) ïcuéŝ bîbîôgàpîcà éféécéŝ à îéx. ïSBN 78--865-163-7 (cô : àk. pàpé) ïSBN 78--865-164-4 (pbk. : àk. pàpé) 1. Jéwŝ—àî Améîcà—ïéîy. . Jéwŝ—àî Améîcà—ïéécuà îfé. 3. àî Améîcà îéàué— Jéwîŝ àuôŝ—Hîŝôy à cîîcîŝm. 4. Jéwîŝ îéàué—àî Améîcà—Hîŝôy à cîîcîŝm. 5. Jéwîŝ àîŝŝ—àî Améîcà—Hîŝôy. 6. Jéwîŝ pôôgàpéŝ—àî Améîcà—Hîŝôy. ï. Fôŝé, Dàî Wîîàm. F141.J437  35.8’48—c 81318
hispanic issues
Nîcôàŝ Spààccîî Edîtor-în-Chîef
Aôîô Ràmôŝ-Gàŝcó à Jéàô Tàéŝ Genera Edîtors
Néŝy Ecáéz-Sôàô à uîŝ Màí-Eŝuîô Assocîate Edîtors
Eîc Dîckéy à Kéy McDôôug Assîstant Edîtors
*Advîsory Board/Edîtorîa Board Rôéà Aôô (Yàé Uîéŝîy) Rômá é à Càmpà (Uéŝîy ôf Péŝyàîà) Dàî Càŝîô (Uîéŝîy à Buffàô) Jàîmé Côcà (Uîéŝîy ôf Càîfôîà, Sà Dîégô) Tôm Côéy (Hàà Uîéŝîy) Wîîàm Eggîgô (Jôŝ Hôpkîŝ Uîéŝîy) Bà Eppŝ (Hàà Uîéŝîy) Euàô Fôàŝîéî-Bàŝcî (Uîéŝîà é Puéô Rîcô, Ríô Pîéàŝ) *Aà Fôcîîô (Uîéŝîy ôf Mîéŝôà) Dàî W. Fôŝé (Aîzôà Sàé Uîéŝîy) Ewà Fîémà (Vàébî Uîéŝîy) Wà Gôzîc (Uîéŝîy ôf Càîfôîà, Sàà Cuz) Aôîô Góméz-Môîàà (UîéŝîÈ é MôÈà) Hàŝ Uîc Gumbéc (Sàfô Uîéŝîy) *Càô A. Kéé (Uîéŝîy ôf Mîéŝôà) Eukéé àcàà àz (Uîéŝîà é Pàíŝ Vàŝcô) Tôm éwîŝ (Uîéŝîy ôf ïôwà) Jôgé ôzàô (Uîéŝîà Cômpuéŝé é Màî) Wàé D. Mîgôô (Duké Uîéŝîy) *ôuîŝé Mîé (Té Néw-Yôk Hîŝôîcà Sôcîéy) Màbé Môàñà (Wàŝîgô Uîéŝîy î S. ôuîŝ) Abéô Môéîàŝ (Uîéŝîy ôf Abééé) Bàéy Néŝô (Côcôîà Uîéŝîy) Mîcàé Néîc (UîéŝîÈ Bàîŝé Pàŝcà) *Fàcîŝcô Ocàmpô (Uîéŝîy ôf Mîéŝôà) Mîgué Tàmé (Uîéŝîàé é îŝbôà) Tééŝà Vîàóŝ (Uîéŝîy ôf Abééé) ïîŝ M. Zààà (UNESCO, Bàcéôà) Sàôŝ Zuzuéguî (Uîéŝîà é Pàíŝ Vàŝcô)
Côéŝ
IôdUçîô: àî Aéîçà Jéwîŝ CUUà PôdUçîô Davîd Wîîam Foster
part i Latin American Jewish Identity
1
2
Nôéŝ Côçéîg Jéwîŝ Idéîy î Bàzî: Fô Wôd ô Iàgé Berta Wadman
“Iŝàé”: A Abŝàç Côçé ô Côçéé Réàîy î Réçé JUdéô-Agéîéà Nààîé? Amaîa Ran
Béyôd Exôîç: Jéwîŝ Myŝîçîŝ àd é SUéàUà î é Wôkŝ ôf Aéjàdô Jôdôôwŝky Arîana Huberman
part ii The Literary Record
4
5
Wîîg ô é Sôà î Bàzî Márcîo Seîgmann-Sîva
JUdàîç Tàçéŝ î é Nààîé ôf Càîçé îŝéçô: Idéîy Pôîîçŝ àd Eîdéçe Naomî Lîndstrom
Agéîà’ŝ Wàdéîg Jéwŝ: JUdàîŝ, ôyày, Téx, àd Hôéàd î Màçéô Bîàjé’ŝTres mosqueteros Sarah Gîffney
îx
3
4
41
63
83
7
îîî
C O N T E N T S
part iii The Plastic Arts
7
8
Séçàçé àd SîîUàîy: Té Càçôôy ôf Objéçŝ, Néŝô éîé (b. 192) Laura Feeman Fatta
Téx àd é Cîy: Déŝîg(à)îg Pôŝ-Dîçàôŝî Méôîà Sîéŝ î BUéôŝ Aîéŝ Janîs Breckenrîdge
part iv Film and Photography
9
10
11
Méxîçà Wôé, Jéwîŝ Wôé:Novia que te veafô Bôôk ô Sçéé àd Bàçk Agàî Iene S. Godman
Cààŝôé àd Péîéy: JUy 18, 1994, àd Séébé 11, 2001, ô Fî Hernán Fedman
Màdàéà Sçwàz: A Jéwîŝ Bàzîîà Pôôgàé Davîd Wîîam Foster
Aféwôd: Idéîfyîg Jéwîŝéŝŝ Edward H. Frîedman
CôîbUôŝ
Idéx
11
135
157
178
18
13
7
31
u
IôdUçîô: àî Aéîçà Jéwîŝ CUUà PôdUçîô
Davîd Wîîam Foster
ï àé àwàyŝ béé ŝuck, î é ébàé ôé é àîîy ôf cuuà ŝuîéŝ, by wà àé côŝîéé égîîmàé à îégîîmàé îéîîéŝ—à îŝ, wà ôé cà égîîmàéy ŝày àbôu àuôŝ ô pàcé ém î àppôpîàé ŝôcîôcuuà côéxŝ. Bô àîîôà pîôôgîcà à àéŝéîc àppôàcéŝ wîŝ ô ô é îé à ŝuc màkéŝ àé îééà. ï ŝéém ô émémbé, bàck î é àyŝ ôf my ôw àégîàcé ô Néw Cîîcîŝm—à îŝ Euôpéà à àî Améî-cà àîéîéŝ—à ï àgéé wî ŝôméôé’ŝ ŝàémé à ôé éày î ô éé ô kôw é àmé ôf é àuô ôf à éx, ŝîcé é méîŝ ôf à éx ôug ô bé îéày éîé, wî ô éféécé wàéé ô “bîôgàpîcà îîà.” Bu é u îŝ à ôé bécôméŝ ŝô wàppé up î à pàîcuà éôéîcà ô îépéîé ôgmà à î bécôméŝ împôŝŝîbé ô ŝéé ôw ŝômé îéîîéŝ wéé àwàyŝ béîg àké fô gàé àŝ ôug éy wéé ô éày éémî-îg îéîîéŝ, éé wé éy wéé môméôuŝy ŝîgîicà, ŝuc àŝ é fàc à à éx béôgé ô à pàîcuà àîôà àîîô à à î béôgé ô à pàîcuà îguîŝîc àîîô, wî à ôf é îmméŝé cômpéxîîéŝ îôé î é éŝîgàîô (éé pîô ô é éiîîô) ôf àîô à àguàgé à ôw éŝé wô îéîîéŝ wéé îéxîcàby éàé. Wé à ôw î î bécômé împôŝŝîbé ô ô àk àbôu îéàué wî-
îx
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents