Den skonne tAenkning
966 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Den skonne tAenkning , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
966 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Maske begynder vort vagne liv i fornemmelse, tro og forstaelse?Maske Aestetik, teologi og filosofi er tre sider af samme sag?Den skonne tAenkning er den forste systematiske formulering af erfaringsmetafysik. Bogen beskriver grundlaget for en filosofi om Aestetisk, religios og metafysisk erfaring. Den skonne tAenkning er ogsa den mest omfattende undersogelse af forholdet mellem filosofisk Aestetik og hermeneutisk fAenomenologi. Pa internationalt plan bidrager forfatteren ved at omsAette filosofisk Aestetik i erfaringsmetafysik og give den teologiske Aestetik et filosofisk grundlag. Samtidig er bogen den forste samlede fremstilling i Norden af teologisk Aestetik og det mest tilbundsgaende arbejde med filosofisk Aestetik.Den skonne tAenkning baner nye tankeveje - i bade teologi og humaniora. Bogen kulminerer i tanker om et univers af gensidig opmAerksomhed og en grunderfaring kendetegnet ved en 'ligeoprindelighed' af fornemmelse, tro og forstaelse.Dorthe Jorgensen forbinder Aestetik, idehistorie og religionsfilosofi. Med bogerne Skonhedens metamorfose og Historien som vAerk forsvarede hun i 2006 den filosofiske doktorgrad. Den skonne tAenkning er hendes teologiske doktorafhandling.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 21 mars 2014
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771249002
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 5 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,016€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

­
­
­
D o r the Jørgensen · D en skønne tænknin g
Måske begynder vort vågne liv i fornemmelse t, ro og forståelse?
Måske æstetik, teologi og flosof er tre sider af samme sag? Den skønne
Den skønne tænkning er den første systematiske formulering af erfarings­
metafysik. Bogen beskriver grundlaget for en flosof om æstetisk, religiøs tænkningog metafysisk erfaring.D en skønne tænkning er også den mest omfattende
undersøgelse af forholdet mellem flosofsk æstetik og hermeneutisk fæno­
menologi. På internationalt plan bidrager forfatteren ved at omsætte floso­ Veje til erfaringsmetafysik
fsk æstetik i erfaringsmetafysik og give den teologiske æstetik et flosofsk
grundlag. samtidig er bogen den første samlede fremstilling in orden af teo Religionsflosofsk udmøntet
logisk æstetik og det mest tilbundsgående arbejde med flosofsk æstetik.
Den skønne tænkning baner nye tankeveje – i både teologi og humaniora.
Dorthe J ørgensen, der er professor
Bogen kulminerer i tanker om et univers af gensidig opmærksomhed og en
og dr.phil. i flosof og idéhistorie, siden
grunderfaring kendetegnet ved en ‘ligeoprindelighed’ af fornemmelse t, ro
1995 ansat ved Aarhus Universitet, har
og forståelse.
udgivet en lang række værker, foruden
fre monografer i 1990’erne, herunder “Afængigt af kirke folder vi vore hænder eller kysser ikoner; tænder lys,
en ph.d.­afandling, bl.a.: indånder røgelse, lader rosenkranse glide mellem fngrene eller bryder ud i
sang. Det er imidlertid for at åbne legemet for det guddommelige, at kroppen
s kønheD ens Met AMor Fose
bliver mobiliseret. Det er netop som noget æstetisk – ikke bare noget sanseDe æstetiske idéers historie
ligt – at den dannelse, som bønnen udvirker, foregår i mellemverdenen.” (2001; del i af flosofsk disputats)
(Fra kapitlet “Bønnens æstetik”)
ViDen og Vis Do M
Spørgsmålet om de intellektuelle (2002)
Dorthe Jørgensen forbinder æstetik, idéhistorie og religionsflosof. Med h istorien so M Værk Forsideillustration:
bøgerne Skønhedens metamorfose og Historien som værk forsvarede hun Værkets historie Udsnit af
i 2006 den flosofske doktorgrad. Den skønne tænkning er hendes teo(2006; del ii af flosofsk disputats) “h imlen ind – Lyset ned – Blikket ud”,
logiske doktorafandling.s kønheD Langenæskirken (Århus),
En engel gik forbi (2006) sandblæst glasparti
Ag LAiAs DAns (11,76 x 3,60 meter), 2013, Aarhus Universitetsforlag
På vej mod en æstetisk tænkning (2008) af e lle­Mie e jdrup h ansen (1958­)
VerD ens Poesi © e lle­Mie e jdrup h ansen
ISBN978-87-7124-364-2
Malerier og tankebilleder (2011) D o r the Jørgensen t ak til kunstneren
a9 788771243642
96687_cover_den skoenne_.indd 1 05/03/14 09:29Den skønne tænkning
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVESTil Willy
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVESDen skønne tænkning
Veje til erfaringsmetafys ik
Religionsflosofsk udmøntet
dorthe jørgensen
Aarhus Universitetsfor| lag
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVESDen skønne tænkning
© Dorthe Jørgensen og Aarhus Universitetsforlag 2014
Sat med Minion hos Narayana Press, Gylling
E-bogsproduktion: Narayana Press
Omslag: Jørgen Sparre
ISBN 978-87-7124-900-2
Aarhus Universitetsforlag
Langelandsgade 177
8200 Aarhus N
www.unipress.dk
Bogen udgives med støtte fra
Aarhus Universitets Forskningsfond
Denne afandling er af Akademisk Råd
ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet,
antaget til forsvar for den teologiske doktorgrad.
Århus, den 11. februar 2014
Mette Tunø
Dekan
Forsvaret fandt sted fredag den 21. marts 2014 kl. 13.00
i AIAS Auditorium, bygning 1632 (Høegh-Guldbergs Gade 6B), Aarhus Universitet
Weblinks var aktive, da bogen blev trykt. De kan nu være inaktive
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES»Det man kunne anklag e
samtidens åndsvidenskaber f or
som immanent utilstrækkeligh ed:
dens mangel på ånd er næsten også a ltid
samtidig mangel på æstetisk sans.«
TH.W. ADORNO
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVESIndhold
Forord 11
INDLEDNING 21
Den skønne tænkning 23
B A U M GAR TENS ÆS TE TIK 83
Poetisk sprog 85
Erfaringspsykolog 101i
Erkendelsens skønhed1 15
Æstetikologik1 29
Æstetikkens relevan1s43
KANTS KRITIK 159
Metafysikkens fremskrid161 t
BENJAMINS METAFYSIK 177
Højere erfaring179
Filosofsk tænkning19 5
Skønhedsflosof 2 11
Iagttagelse og mimesis225
Aisthetisk theor ia239
KANTS METAFYSIK 257
Troens betydning 259
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVESHEIDEGGERS FÆNOMENOLOGI 275
Metafysikkens forvandlin277g
Sandheden sker 293
Æstetikkens endeligt 30 9
Poietisk transcendens32 5
Fænomenologi er æstetik343
KANTS ÆSTETIK 359
Dannelse til humanitet361
AKTUEL ÆSTETIK 377
Nærvær og somaæstetik379
Aisthetik og æstetisk fremtræ39den 5
Ny æstetik, ny fænomenolog 411i
Aisthesis- eller krafæstet427ik
Æstetisk vending? 443
KANTS AKTUALITET 459
Smagens metafysik4 61
ÆSTETIKFILOSOFISK AFRUNDING 475
Veje til erfaringsmetafysi477k
RELIGIONSFILOSOFISK UDMØNTNING 551
Efer Guds død 553
Fra æstetik til teolog 56i9
Teologisk æstetik5 85
Aisthesis, tro og transcenden 605s
Tanken om stemthed 623
Æstetisk teologi64 1
Kun et forskin?65 7
Den skønne tydning 673
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVESDet sublime ved det skønne 687
Brudt skønhed 707
Åbenheden i mellemverdenen727
Merbetydningens betydning74 3
Bønnens æstetik 759
Tak og tænkning 775
Fornemmelse, tro og forståe791lse
Gensidig opmærksomhed 805
Appendiks I 819
Appendiks II 827
Litteratur83 5
Navneregister 881
Værkregister 893
Dansk resumé 909
Deutsche Zusammenfassung92 7
English Summary 947
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVESForord
Tankerne i denne bog har været længe undervejs; bogen selv er skrevet
i årene 2008-2013. Titlen Den skønne tænkning er hentet hos Alexander
Gott lieb Baum ga rten, der grundlagde den flosofske æstetik i midten af
11700-tallet, ikke mindst med hovedvær Aek set thetica (Æstetik) fra 1750-1758.
Baumga rten skrev i dette værks første paragraf, at: »ÆSTETIKKEN (de
frie kunsters teori, den lavere erkendelseslære, kunsten at tænke skønt,
den fornufsanaloge tænknings kunst) er videnskaben om den sensitive
2erkendelse.« Det er denne paragraf, der har inspireret mig til sel-ve udtryk
ket skøn tænkning, men min forståelse af det fænomen, som dette udtryk
betegner, har også fundet næring mange andre steder og optog mine tanker,
før jeg mødte Baum garten. Selvom udtrykket skøn tænkning er hentet i
Aesthetica, er der derfor ikke identitet imellem dets betydning i dette værk
og den betydning, med hvilken jeg anvender det som titel på min bog. Jeg
er ikke ‘Baum ga rten-scholar’, som man vist siger i disse anglofle tider, men
mine egne tankers ambassadør. I den bog, som jeg hermed har givet titlen
1 A.G. B a um ga r t en, Ästhetik Bd. 1-2, Lateinisch-Deutsch, overs. D. Mirbach, Felix Meiner Verlag,
Hamburg 2007; Klassisk poetik i moderne tid. Mellem klassicisme og romantik: A.G. Baumga rten,
Aesthetica og Johannes Ewald, De Poësos Natura et Indole, overs. S. Sørensen, Agora, Århus 1992.
Se foruden Mirbachs og Sørensens oversættelser til tysk og dansk også oversættelsen til tysk af
§ 1-77, 423-504 og 555-612 i Teoretische Ästhetik, Lateinisch-Deutsch, red./overs. H.R. Schweizer,
Felix Meiner Verlag, Hamburg 1988. Med mindre andet er angivet, følger jeg Søren Sørensens
oversættelse. Dog oversætter jeg konsekvent ‘sensitivus’ med ‘sensitiv’ og ikke som Sørensen
med ‘sanselig’. Søren Kjørup har argumenteret godt for dette va ga lg i »Brten og æsaum tetikkens
grundlæggelse«, Filosofske betragtninger over digtet, overs. P.Aa. Brandt og S. Kjørup, Eccers
Forlag, København 1968. I de tilfælde, hvor jeg citerer f Ara deesthetile aca, sf om ikke foreligger
på dansk, har jeg selv oversat under konsultation af de førnævnte tyske oversættelser.
2 A.G.

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents