Hannah Arendt og pAedagogikken
170 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Hannah Arendt og pAedagogikken , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
170 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Hannah Arendt er en af det 20. arhundredes store politiske tAenkere. HovedvAerkerne Det totalitAere samfundssystems oprindelse, Menneskets vilkar og Eichmann i Jerusalem er centrale skrifter i den politiske filosofi og behandler vigtige emner som totalitarisme, menneskelig handling og ondskab.Derfor er Arendts ganske vist fa og sporadiske ? men ikke mindre vigtige ? tanker om pAedagogikken ogsa en smule oversete. Og ikke nok med det: De fleste pAedagogiske fortolkere af Arendt lAeser med Arendt mod Arendt i stedet for at folge Arendts tAenkning om skole og opdragelse til ende.Det forsoger dette lille skrift at rade bod pa. Arendts tanker om pAedagogikken udgor nemlig et vAesentligt alternativ til de tanker om pAedagogik, der er fremherskende i dag, og giver et nyt perspektiv pa pAedagogikken. Bogen argumenterer bl.a. for, at man med ideerne om lAeringssamfundet og konkurrencestaten helt glemmer at drage omsorg for barnets frihed. Vores iver efter resultater er snarere et snAerende band ? en totalitAer invasion af barndommen ? end en omsorg for barnets begyndelser.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 07 novembre 2014
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771248388
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0065€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Morten Timmermann Korsgaard
Aarhus Universitetsforlag
Hannah Arendt og pædagogikken Fragmenter til en gryende pædagogik
àNNàĀRENDOGPDàGOGIEN RàGMéNTéRTILéNGRYéNéàGOGI
ORENIERàNNORSGààRD
ĀàRûSÛNIVéRSITéTSORLàG
àNNàĀRENDOGPDàGOGIEN RàGMéNTéRTILéNGRYéNéàGOGI
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
Til Sidsel
Hannah Arendt og pædagogikken © Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2014 Tilrettelægning, sats og omslag: Camilla Jørgensen, Trefold Bogen er sat med Chronicle Text Ebogsproduktion: Narayana Press, Gylling ISBN 978 87 7124 838 8
Aarhus Universitetsforlag Langelandsgade 177 8200 Aarhus N www.unipress.dk Bogen er udgivet med støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond
Weblinks var aktive, da bogen blev trykt. De kan nu være inaktive
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
Forord
Denne bog handler om Hannah Arendt. Ikke i traditionel bio grafisk eller teoretisk forstand, men i den forstand, at den gør et forsøg på at forstå hendes tænkning – eller måske rettere, gør et forsøg på at videretænke Arendts tænkning – i dette tilfælde ud fra en pædagogisk vinkel. Derfor bærer den også præg af at være netop et forsøg og skal derfor ikke læses som en række færdige konklusioner og fortolkninger. Bogen er således et forsøg ud i den metode, som Arendt selv foreslog, hvor tænkningen ikke af sluttes, og hver dag må konfrontere sig selv på ny.  Udgangspunktet for bogen er en kandidatafhandling ved Aarhus Universitet, som blev til en forkastet artikel, en forkastet kronik og til sidst til noget, der minder mere om den oprindelige afhandling igen. I arbejdet med at forkorte pointerne til artikel og kronikform blev det klart, at jeg ikke var færdig med arbejdet, og at det ikke egnede sig til en så kort form.  At bogen nu foreligger, er mere et spørgsmål om timing, end om at arbejdet nu er endeligt afsluttet. Mange af pointerne i bogen fordrer og fortjener længere og grundigere diskussio ner, især fordi mit udgangspunkt er kontroversielt og så at sige spinkelt. Jeg valgte nemlig tidligt i processen at være så tro mod Arendts forlæg som muligt og forsøge at skrive hendes projekt ud. Det betyder, at mange punkter, hvor man med rette kan kri tisere og diskutere hendes pointer, her ikke tages op. Også af denne grund er projektet bag bogen ikke afsluttet, da væsentlige diskussioner af disse pointer forestår. Det, der kan siges at være afsluttet, er forsøget på at udfolde Arendts pædagogiske tænk
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
7
ning så loyalt som muligt og forsøge at beskrive dens praktiske konsekvenser. Dialogen og kritikken venter forhåbentligvis på den anden side af bogen, i både modtagelsen og i mit eget videre arbejde.  Jeg vil gerne takke nogle personer, foruden hvem denne bog ikke var kommet til syne. Først og fremmest en stor tak til Stig Skov Mortensen for diskussion, inspiration og kommentering undervejs. Tak til Steffen Korsgaard og Per Jepsen for gode råd og vejledning, og til Niels Mosumgaard for dybsindige ideer og mindst lige så dybsindige los i bagdelen. En stor tak skal også gå til min redaktør Henrik Jensen, der har kvalificeret og modifice ret manuskriptet undervejs.  Morten Timmermann Korsgaard
8
INDHOLD
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
Indhold
Indledning11 àGOGITILéTàNITV|SàTLRéûûNEINSTLSéITSGDéTLRéNéSàMûN|KONûRRéNcéNOGOMéTéNcéN|ĀRéNTSISTINTIONéR Pædagogikkens grundlag36 ĀTbéSYTTébàRNOMMéN|ENRISéOGéNS ORûSTNINGéR|DéORVISTébøRNOGéNORSVûNNéàûTORITéT|DéNéMORàTISéOGROGRéSSIVééjLTàGéLSé|HVàéRbàRNOMMéN?|DéNéLéMéNTRéàGOGISéSNING
Menneskenes verden60 NéTIûTàéNTTENbNéåà|GéTPéTINN|VSéNéD GRSe indflydelse | Erosionen af det offentlige | Det privative private | Kritikken af massesamfundet Instrumentum vocale – eller det nyttige menneske83 Et uafklaret begreb? | Arbejdets positive betydning for menneskelivet | Fra arbejdsdeling til konkurrencestat | Massen og narreparadiset | Fremstillingen og nytten | Mesteren, ideen og læringen | Hvorfor er nytten så meningsløs?
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
9
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents