Historie
245 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Historie , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
245 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Hvad har Brad Pitt i lAendeklAede at gore med Homers fortidshelt Achilleus, og hvad har Russell Crowe som kaptajn pa Noahs Ark tilfAelles med Bjorn Norgaards gobeliner? Svaret er historie.Historie er fortidsbrug, en made at bruge det fortidige pa. Nar vi gar i biografen for at se Hollywood-blockbusteren Noah, nar vi lAeser Biblens fortAelling om syndfloden eller som Norgaard vAever en fortolkning af syndflodstemaet ind i en danmarkshistorie, dannes der erindringsspor. Vi gor brug af historie, nar vi gor os forestillinger om, hvad det fortidige mon har betydet for datidens mennesker, og nar vi gor os forestillinger om, hvad det fortidige betyder for os i dag.Historie ? Fortidsbrug og erindringsspor sporger, hvad historie er, og holder de forskellige betydninger af historie op mod hinanden. Den giver svar pa, hvornar og hvordan historie som aktivitetsmonster er opstaet, og den beskriver de former for fortidsbrug, erindringsspor og historiebevidsthed, der er i spil i et samfund pa et bestemt tidspunkt. En historiekultur kan vAere savel et luksuriost supermarked som en tarvelig discountbutik ? og vi bestemmer selv, hvordan vi indretter og bruger den.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 25 août 2014
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771248401
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 10 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0065€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Historie Fortîdsbrug og erîndrîngsspor
Historie Fortîdsbrug ogerîndrîngsspor
A Bernard Erîc Jensen
Historie Fortîdsbrug og erîndrîngsspor
Unîvers 15 © Foratteren og Aarus Unîversîtetsorag 2014 Tîretteægnîng, sats og omsag: Jørgen Sparre
Bogen er sat med Adobe Garamond og LTSyntaxOsF E-bogsproduktîon ved Narayana Press, Gyîng
ïSBN 978 87 7124 840 1
Aarus Unîversîtetsorag Langeandsgade 177
8200 Aarus N
www.unîpress.dk
Bogen er udgîvet med støtte ra Aarus Unîversîtets Forsknîngsond
Webînks var aktîve, da bogen bev trykt. De kan nu være înaktîve.
Forsidebillede: En fortidsbruger.Englen i Paul Klees akvarel woher? wo? wohin?(1940) udgør et fint sindbillede på mennesker som fortidsbrugere. I privateje. Water color, red chalk, and chalk on paper on cardboard, 27.7 x 20.8 cm. Zentrum Paul Klee, Bern:Paul Klee. The Angels. Hatje Cantz Verlag, 2012. Photo: Peter Schälchli, Zürich.
1
2
3
4
5
Hîstorîe er ortîdsbrug To sags îstorîe | Den vagte tîgang | De styrende begreber | Det vîdere orøb
I N D H O L D
Dengang îstorîe opstod De ange îner | En ybrîd bevîdsted dannes | Fortîdsbærer og ortîdsbruger | Lagdet îstorîekutur
Arkaîsk ortîdsbrug Mundtîg tradîtîon | Vaner og rîtuaer | Geneaogî | Erîndrîngssteder | Tîd | Sagn | Kontînuîtetsîner
Skrîtbaseret ortîdsbrug Skrîtkutur | Græsk îstorîekutur | Romersk îstorîekutur | Tîd | Krîsten îstorîekutur | Erîndrîng, gemse, reaktîverîng
Moderne ortîdsbrug Trykkutur og ortîdsorvatnîng | Andre sags ortîdsbrug | Tîd | Det moderne îstorîebegreb | Dansk îstorîekutur | Programmatîsk ortîdsbrug | Gryende îstorîsk bevîdsted
7
21
41
65
111
6
7
Postmoderne ortîdsbrug Nye medîer, ny mundtîg kutur | Evoutîon | Erîndrîng | Tîd | En anderedes îstorîekutur | En ny sags erîndrîngssted | Et postmoderne îstorîeag | Lîvsîstorîer | Socîaîtet og îstorîcîtet
Hîstorîekutur – et erarîngsorråd Hîstorîe î bîeder | Hverdagsîstorîer | Fortîdsbearbednîng | Fremadrettet ortîdsbrug | Brugbare ortîder
Eterskrît
Tî vîdere studîer
Noter
Regîster
153
197
221
223
229
235
K A P I T E L
H I S T O R I E E R F O R T I D S B R U G
Vî gør î verdagen ote brug a ordet ’îstorîe’. Det kan îndgå î udtryk som: ’vî ska ave îstorîe î 1. tîme’, ’sîkke en îstorîe, du ortæer’, ’at opeve îstorîens vîngesus’ eer ’at ære a îstorîen’. Eer der kan være tae om amîndeîge ordsammensætnînger som x en danmarksîstorîe, sadderîstorîe, îvsîstorîe, îstorîeor-asknîng eer orsîdeîstorîe. Muîgederne er î dag mange. Ordene ’îstorîe’ og ’îstorîsk’ ar – vîa atîn – deres opav î odgræsk sprogbrug. De går tîbage tî det græske navneord ’îstōr’, der betyder ’en, som ved, et vîdne’, og tî det græske udsagnsord ’îstoreō’, der betyder ’vîde, kende, undersøge, eterorske’. Men dîsse ord ar sîden odtîden ået tîskrevet nye betydnîngsag, vî-ket er en øge a, at mennesker nu ar brugt dem î mere end 2.500 år. Hîstorîe er såedes îkke noget enket eer vedeIneret begreb, og en a mîne opgaver må deror bîve at remægge et udørîgt og vebegrundet svar på spørgsmået: Hvad er îstorîe?
To slags historie Vî ska se på mange a de måder, vorpå mennesker omgås îstorîe, men înden eg gør rede or, vordan eg vî tacke den opgave, kan det være godt, vîs to sags îstorîe straks întroduceres: agîstorîe og ægîstorîe. Den ørste er den, der er normsat bandt agok, vorîmod ægok bruger den anden î verdagen.
Fagîstorîe ïnden or vîdenskabsaget er der betydeîg înteresse î at å aka-ret, vad îstorîe er. Det spørgsmå dukker x op î en propædeu-tîsk sammenæng, når nye studerende îndøres î det agîstorîske studîum på et unîversîtet. Det gør sîg endvîdere gædende, når îstorîkere vî îndkredse deres proessîonee îdentîtet î et orsøg på at akare, vad der gør dem tî en dîstînkt aggruppe. Som
«Indhold Noter › Register » D e t t e m a t e r i a l e e r o p h a v s r e t s l i g t b e s k y t t e t o g m å i k k e v i d e r e g i v e s
1
8U N I V E R S | H I S T O R I E
mîne eksemper bruges to bøger skrevet med et sådant ormå or øe. Den ene er H.P. CausensHvad er îstorîe?(1963), der îkke er omattende î sîdeta, men som opnåede kassîkerstatus înden or dansk agîstorîe. Den anden er nyere og skrevet a den brîtîske îstorîker Jon Burrow. Dens tîte erA Hîstory o Hîstorîes.Epîcs, Cronîces, Romances and Inquîrîes rom Herodotus and hucydîdes to te Twentîet Century(2007). Kun de agørende æestræk og orskee opregnes er. Når Causen og Burrow ska akare, vad îstorîe er, sker det på den proessîonsîstorîske måde. Deres styrende antagese er, at îstorîe er det samme som vîdenskabsaget. De karægger øgeîg, vornår den orm or vîrksomed ørst dukkede op, og vordan den sîdenen ar udvîket sîg. Stîes spørgsmået sådan, vî vî uvæ-gerîgt komme rem tî et ganske bestemt svar. Med Causens ord:
Der er menîng î at søge spîrerne tî vor îstorîeorsknîng î det store kassîske årundrede, det 5. år. . Kr. (…) Herodot og hukydîd skrev da deres store værker om enodsvîs perserkrîgene og den peoponnesî-ske krîg, og med dem bev îstorîen revet øs ra tîdîgere tîders bîndîng 1 tî den usîkre sære, vor guder og ete ærdes.
Causens svar kan îkke anægtes, når spørgsmået stîes på nævnte måde, men det îndebærer samtîdîg en udgrænsnîng a andre or-mer or îstorîe. Causen og Burrow sætter îgedstegn meem îstorîe og îstorîeskrîvnîng og knytter dermed îstorîe uøseîgt sammen med skrîtsprog som kommunîkatîons- og agrîngsmedîe. De ormer or îstorîe, der lorerer î en mundtîg kutur (dem, der aene eer prîmært bruger krops-, tone-, bîed- og taesprog), udgrænses dermed. Fagok skener da îkke aene meem orîsto-rîsk (uden skrîtsprog) og îstorîsk tîd (med skrîtsprog), men også meem okesag uden og med îstorîe. At betragte opIndesen a skrîtsprog som et epokeske, er ve-begrundet, men ar vî brug or en særîg betegnese or vor aer-tîdîgste îstorîe, er ’urîstorîe’ mere præcîs og dækkende end ’or-îstorîe’. Også î mîn remstîîng gøres skrîtsprog tî et vîgtîgt ske, men remstîes på en anden måde. Der skenes î stedet meem en arkaîsk, vor mundtîge kommunîkatîons- og agrîngsmedîer er de remerskende (kap.3), og en skrîtbaseret îstorîekutur, vor
«Indhold Noter › Register » D e t t e m a t e r i a l e e r o p h a v s r e t s l i g t b e s k y t t e t o g m å i k k e v i d e r e g i v e s
H I S T O R I E E R F O R T I D S B R U G9
der også îndgår skrîtsprog (kap.4). På den måde kan vî undgå at udgrænse de mundtîge ormer or îstorîe. Ser vî på ordvag og sprogtone os Causen og Burrow, er det orskeen, der sprînger î ønene. Første kapîte os Causen ar overskrîten: ”Hîstorîen bîver vîdenskab”, og an bruger gerne den bestemte entasorm – ’îstorîen’, ’ortîden’ og ’den îstorî-ske vîdenskab’. Den bestemte entasorm kades î agsprog or en ’koektîvsînguarîs’ (dvs. det koektîve opattes da som en sam-menængende ened), og den sprogbrug dukkede op î Europa î mîdten a 1700-taet. Når îstorîkere skrev om ’îstorîen’ eer ’ortîden’, Ik de ormîdet den opattese, at Hîstorîen ska orstås som en stor sammenængende eed. Vî ar da at gøre med det såkadte ’moderne îstorîebegreb’ (kap.5), men samtîdîg var det en tîgang, der uden buse remævede Vestens ortenester på ae andre cîvîîsatîoners bekostnîng. Med Causens ord:
Hîstorîeskrîvnîngens udvîkîng ar ørt tî, at vor cîvîîsatîon som den ørste ar dannet sîg et bîede a så at sîge ae de kuturer, der ar eksîsteret ør. Desuden breder den vestîge îstorîeopattese sîg ængere og ængere ud. Europæerne ar gort înderne deres ortîd bevîdst. Det er den europæîske, îstorîske metode, apanerne benytter sîg a, når de 2 nu toker deres îstorîe.
En sådan orståese a îstorîe bev î sîdste de a 1900-taet pro-bematîseret a postmoderne îstorîkere, der gorde op med ag-îstorîkeres tradîtîonee tænkemåde (kap.6). Burrow er îkke en erkæret postmodernîst, men ans bog præges a den krîtîk, der er rettet mod orestîîngen om én stor sammenængende îstorîe. Det remgår a bogens aerørste sætnîng, vor an ormuerer sîn styrende probemstîîng: ”Wy ’A Hîstory o Hîstorîes’, or, more 3 expîcîty, wy not ‘he Hîstory o Hîstory’?” . Formuerîngen vî-ser, at bogen ører emme î en postmoderne îstorîekutur. Som Causen beskætîger Burrow sîg med îstorîeskrîvnîng, men tî orske ra denne er an mest optaget a îstorîe som or-tæînger om ortîdîge orøb. Hvor Causen gerne bruger den bestemte entasorm: ’îstorîen’ og ’ortîden’, bruger Burrow ote lertasormen: ’îstorîer’ og ’ortîder’. Han remæver, at îsto-rîe er skrevet på mange måder: en repubîkansk, krîsten, socîoo-
«Indhold Noter › Register » D e t t e m a t e r i a l e e r o p h a v s r e t s l i g t b e s k y t t e t o g m å i k k e v i d e r e g i v e s
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents