Modernitetens verden
675 pages
Danish

Modernitetens verden , livre ebook

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
675 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Det modernes gennembrud i 1800- og 1900-tallet betod, at mennesket nu skulle sta helt og aldeles pa egne ben. Familien, naturen, historien, Gud og nationen var pludselig ikke lAengere en fast ramme om menneskelivet, og oplysningstidens og romantikkens svar pa de store sporgsmal om meningen med livet, den rette livsform og samfundsindretning og liv efter doden - havde nu mistet deres gyldighed. Nu matte den enkelte finde svarene og skabe meningen i en verden, hvor menneskelivet var reduceret til et element i et meningslost univers underkastet ubrydelige naturlove. Effekten af denne skrAemmende, men ogsa abnende bevidsthed om frihed var fra begyndelsen af det 20. arhundrede en eksplosion af nye tendenser inden for litteratur, billedkunst, musik, teater og arkitektur.Modernitetens verden sAetter spot pa, hvordan modernitetens essentielle trAek blev formuleret og diskuteret inden for en lang rAekke nyskabelser fra filosofi og kunst over okonomi og litteratur til miljopolitik. Hvordan forvaltes den meningsloshed, moderniteten tilskriver ikke bare verden, men ogsa den enkeltes eksistens, og hvordan kan mennesket i en sadan verden tage ansvar for sig selv? Disse og mange andre sporgsmal ligger som grund for de forskellige bidrag til en forstaelse af den tid, vi maske befinder os midt i, maske er pa vej ud af.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 11 novembre 2009
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771244434
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 46 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,016€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

modernitetens Verden Tiden, videnskab, historien og kunst
a a r h u s u n i v e r s i t e t s f o r l a g
M O D E R N I T E T E N S V E R D E N
MODERNITETENS VERDEN Tiden, videnskab, historien og kunst
r e d i g e r e t a f
Ole Høiris og Thomas Ledet
Aarhus Universitetsforlag|a
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
Forord
Videnskabens møde med verden var længe et filoso-fisk ordningsprojekt, hvor man ville finde verdens orden – i nogle sammenhænge for at vise Guds orden og dermed Guds storhed. Med moderniteten bliver videnskaben forbundet med den industrielle udvikling, og da videnskab var en del af universitetets arbejdsområde, fik universite-tet nu en ny samfundsmæssig nytte. Der blev udviklet nyttige produkter som resultat af medicinske opdagel-ser, men vigtigere endnu blev der udført grundforsk-ning, der skabte grundlag for den anvendte forskning og den deraf følgende produktion. Universitetet var ikke længere kun en dannelsesinstitution og embeds-mandsuddannelsesinstitution, det var nu også en cen-tral del af den industrielle revolutions grundlag og udvikling. Hermed var også den dynamiske modsætning mellem grundforskning og anvendt forskning skabt, som stadig i dag er genstand for megen debat, idet samfundet på den ene side i stadig stigende grad har brug for den anvendte forskning, mens denne på den anden side forudsætter en grundforskning, der kræver store ressourcer fra samfundet, samtidig med at resul-tater i de enkelte projekter eller disses nytte ikke kan garanteres eller blot kendes på forhånd. En anden effekt af moderniteten var en spaltning i videnskaberne mellem de humanistiske eller filosofi-ske fag, som blev historiske, sammenlignende og for-tolkende, og de eksakte videnskaber eller naturviden-skaben, herunder medicinen, som blev eksperimen-telle og analytiske; og mellem disse to videnskabelige kulturer voksede nu også samfundsvidenskaberne frem med ambitioner om at blive videnskab i natur-videnskabelig forstand om samfundets orden. På en måde videreførte de humanistiske og teolo-giske fag romantikkens dannelsesprojekt og blev en del af det nationale dannelsesprojekt med praktisk be-
tydning for formningen af nuværende og kommende borgere i uddannelsessystemet, museerne, kirkerne og kulturlivet, mens naturvidenskaberne i modernite-tens ånd, det vil sige uden etiske eller æstetiske hensyn, konstaterede naturens lovmæssige funktionsmåde så objektivt som muligt. Naturvidenskaben fandt naturens love, mens det var op til andre instanser at forholde sig til udnyttel-sen af disse opdagelser, som for en dels vedkommende kunne både bruges nyttigt i menneskets tjeneste og misbruges. Med tiden mistede naturvidenskaben sin ”uskyld”, så vi i dag inden for visse områder må for-holde os etisk eller politisk til, hvilken viden vi ønsker eller ikke ønsker at opnå. Styringen af dele af denne forskning er blevet kontroversiel og i forlængelse her-af et offentligt anliggende, som netop inddrager de erfaringer på etiske områder, som de humanistiske fagligheder og dannelsesbestræbelser har skabt. Modernitetens Verdendækker en række af de man-ge forskellige videnskabelige, kulturelle, historiske og selvreflekterende processer, der ledte direkte frem til det, der i nogle sammenhænge kan opfattes som vores umiddelbare fortid, i andre som den nutid, vi lever i. Modernitetens Verdenformidler mange bud på dette, da verden ikke er entydig, da de forskellige sektorer af samfundet og verden bevæger sig forskelligt, og da bogen med sine bidrag fra alle Aarhus Universitets ni hovedområder giver bud på moderniteten fra vidt for-skellige faglige synsvinkler. Det er mit håb, atModernitetens Verdenvil være både informerende og inspirerende og vil blive mod-taget på samme positive måde som dens tre forgæn-gere,Renæssancens Verden,Oplysningens Verdenog Romantikkens Verden.
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen
f o r o r d
5
11
TIDEN
33
41
59
85
105
121
135
151
Indledning Ole Høiris og Thomas Ledet
Hans-Jørgen Schanz, Idéhistorie: Hvad er modernitet?
Hans Carl Finsen, Germansk: Berlin, modernitetens ikon – fortællinger om det moderne
Indhold
Peter C. Kjærgaard, Idéhistorie: Vor travle maskinbrusende tid – naturvidenskab, teknologi og modernitet i Danmark inden Den Store Krig
Ove Korsgaard, Pædagogisk Filosofi: Sport som modernitetens æstetiske agent
Svend Erik Larsen, Litteraturhistorie: Da Fænøsund og Chicago blev moderne – den moderne historiehunger
Anders Moe Rasmussen, Filosofi: Krise, pessimisme og forløsning – grundrids af en tendens i filosofien efter Hegel
Ole Morsing, Idéhistorie: Moderne djævleforestillinger – Faust-myten og Thomas Mann
Lars Albinus, Systematisk Teologi: Habermas – modernitetens utrættelige forkæmper
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
VIDENSKAB
171
185
199
217
239
251
265
283
311
333
349
Helge Kragh, Videnskabsstudier: Krise og modernisme i den teoretiske fysik
Thomas Ledet og Helmer Søgaard, Biokemisk Patologi: Det ekspanderende medicinske etablissement og den medicinske forbrugerisme
Ole Sonne, Fysiologi: Fra forsøg til industriel udnyttelse – da fysiologien blev eksperimenterende
Raben Rosenberg, Psykiatri: Psykiske lidelser1850-2000 – fra asyl til behandlersamfund
Preben Clausen, Vildtbiologi og Biodiversitet: Fra Kjærbøllings naturhistoriefortælling til moderne trækfugleforskning
Henrik Kragh Sørensen, Videnskabshistorie: ”Denne sætning kan ikke bevises” – da matematikken blev moderne
Finn Olesen, Informationsvidenskab: Det logiske apparatur – moderne intelligens og digitale computere
Ole Høiris, Antropologi: Fra dyr til menneske – naturvidenskaben om menneskets adfærd, samfund og udvikling
Gorm Harste, Statskundskab: Den moderne sociologis gennembrud – om Georg Simmel, Émile Durkheim og Max Weber
Erik Kloppenborg Madsen, Marketing og Statistik, og Kurt Pedersen, Ledelse og Erhvervshistorie: Erhvervsøkonomiens fødsel i industrialismens ånd eksemplificeret ved marketing
Torben Arboe, Jysk Sprog og Kultur: Udforskningen af det danske sprog fra1800 – med særligt henblik på dialektforskningen
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents