Sokrates og Jesus
252 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Sokrates og Jesus , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
252 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Bade Sokrates og Jesus blev domt og henrettet. Det er lykkedes deres tilhAengere at overbevise eftertiden om, at det drejede sig om justitsmord - anklagerne var falske, og deres fjender udnyttede domstolene til at skaffe sig af med dem. I Sokrates og Jesus argumenterer Finn Jacobi for, at der kan have vAeret mere hold i anklagerne, end vi er vant til at tro. Ser vi kun Sokrates og Jesus gennem de glodende tilhAengeres ojne, er der en fare for, at de forvandles til legendariske skikkelser i en fiktiv verden. Derfor lonner det sig at ga lange omveje for at fa et glimt af Sokrates og Jesus som de virkelige mennesker, de engang var. Gennem en kritisk genlAesning af de klassiske og kanoniske tekster viser Finn Jacobi os nye billeder af den historiske Sokrates og den historiske Jesus.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 janvier 2005
Nombre de lectures 0
EAN13 9788779349216
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,008€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait


& ) . . * !#/")
3 /+ 2!4 % 3
* % 3 53
% 3 3 ! 9 3 / - 4 /
0 2 / # % 3 3 % 2

& ) . . * !# /")
3 /+2 !4% 3
* % 3 53
% 3 3 !9 3 / - 4 /
0 2 / # % 3 3 % 2

3OKRATESOG*ESUS
%SSAYSOMTOPROCESSER
%RSATMED)4#'ALLIARDHOS+ROGH!3

¥&ORFATTERENOG!ARHUS5NIVERSITETSFORLAG
/MSLAG+ROGH!3

ISBN 87 7934 921 8


!ARHUS5NIVERSITETSFORLAG
,ANGELANDSGADE
±RHUS.
&AX
4LF
WWWUNIPRESSDK


&ORORD

3OKRATES

*ESUS

%FTERORD

,ITTERATURLISTE

&ORKORTELSER

9

17

119

237

249

251

4IL)LSEOG2AKEL

3OKRATES FORSÏR SIG VED IKKE AT ANERKENDE DE GU

DERSOMSTATENANERKENDEROGVEDATINDFRENYE
DMONISKE VSENER 3AMTIDIG FORSÏR HAN SIG VED
AT LEDE UNGDOMMEN PÍ VILDSPOR 3TRAFFORSLAG
$DEN
$IOG,AERT((

6I ER BLEVET KLAR OVER AT DENNE MAND VILDLEDER
VORTFOLKOGVILHINDREATVIBETALERSKATTILKEJSE

RENOGHANSIGEROMSIGSELVATHANER+RISTUSEN
KONGE;=(ANOPHIDSERFOLKETMEDSINLREOVER
HELE*UDAHANBEGYNDTEI'ALILAOGERKOMMET
HELTHERTIL
,UK


& / 2 / 2 $

)NGENRETSFORFLGELSERHARIDETLANGELBVAKTSTRREOP
MRKSOMHEDENDPROCESSERNEMOD3OKRATESOG*ESUS)
BEGGETILFLDESKYLDTESANKLAGENDETGUDDOMMELIGEKALD
DE HVER PÍ SIN MÍDE LOD DERES LIV BESTEMME AF "EGGE
GJORDE DE OP MED DERES LANDSMNDS SELVFORSTÍELSE OG
SOMMODTRKBESKYLDTEFORBITREDEMODSTANDEREDEMFOR
HELLIGBRDE)LEDENDEKREDSElKMANDENOPFATTELSEAT
DERESVIRKESAMTIDIGVARVENDTMODSTATSMAGTEN
"ÍDE3OKRATESOG*ESUSBLEVLOVFORMELIGTDMTMEN
IBEGGETILFLDEHVDEDEDERESTILHNGEREATANKLAGERNE
VARFALSKE$ERESMODSTANDEREHAVDESIMPELTHENBENYTTET
SIGAFDOMSTOLENETILATSKAFFESIGAFMEDDEM$ETSYNS
PUNKTEREFTERTIDENBLEVETVUNDETFOR$ETERSTADIGDEN
ALMINDELIGE OPFATTELSE AT 3OKRATES OG *ESUS BLEV USKYL
DIGTDMT-ENERDETNUOGSÍSANDHEDEN
(OLDERVIOSLIDTPÍAFSTANDAFDENOPFATTELSEATDE
DOMME

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents