Sporgsmal
212 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Sporgsmal , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
212 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Ofte forklarer vi forskelle mellem mennesker med begrebet kultur. Men det forklarer ikke, hvorfor mennesker forstar sig selv som nogen, der adskiller sig fra nogen andre. Det gor derimod den model for sporgsmalets struktur, der introduceres i denne bog.Sporgsmal - mellem identitet og differens er pa mange mader en mAerkvAerdig bog. Den er videnskabelig, men bevAeger sig pa kanten af traditionelle videnskabelige metoder. Den er filosofisk, men bygger sine argumenter pa observationsstudier af skoleklasser, hvor kinesiske, russiske, spanske og danske born undervises pa deres modersmal. Det er en krAevende bog, der forudsAetter, at lAeseren tAenker selv. Men det er ogsa en gavmild bog, der trAekker pa forfatterens egne erfaringer i udforskningen af, hvad det vil sige at vAere menneske pa tvAers af forskellige tanke- og handlemonstre.Pia Lauritzen er drevet af en dyb fascination af sporgsmal. I denne bog kombinerer hun tysk fAenomenologi med sociolingvistiske studier af, hvorfor og hvordan sporgsmal virker mellem mennesker.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 09 septembre 2016
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771841787
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0065€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

PIA LAURITZEN SPØRGSMÅL – MELLEM IDENTITET OG DIFFERENS
Aarhus Universitetsforlag
Sŝ – ÉÉ ÉÉ ô ÉÉŝ
Spørgsmål – mellem identitet og diferens
A Pia Lauritzen
aarHus unïversïtetsForLag
Spørgsmål – mellem îdentîtet og dîferens
© Pà àûzÉ ô Aàûŝ UÉŝÉŝôà 2016
ôàŝÉàô: Sô O RÉbŝô
DÉŝ: Cà.. Zàŝŝô
Pôæôô  ôŝà à É BŝÉ
BôÉ É ŝà É yô
Ebôŝôûô ôŝ Nààyàà PÉŝŝ
isbn 978 87 7184 178 7
AarhuS UNIverSItetSforlag
LaNgelaNdSgade 177
8200 AarhuS N
www.uNIpreSS.dk
BogeN er udgIvet med Støtte fra
AarhuS UNIverSItetS ForSkNINgSfoNd
WelINkS var aktIve, da ogeN lev trykt.
De kaN Nu være INaktIve.
/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d.niveau er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet. / In accordance with requirements of the Danish Ministry of Higher Education and Science, the certification means that a PhD level peer has made a written assessment justifying this book’s scientific quality.
Indhold
Resumé
7
Forord 11 à É É ŝŝ? 13 ôà ôŝŝ ô bûÉŝ ŝŝ? 16 ôô ôŝ  ôŝ ŝÉ ŝô ôÉ,  É àŝÉ ŝ à ôÉ àÉ? 18 ôà æÉŝ æŝÉÉ ô ôÉŝ Éà? 21
Indlednîng 27 TÉŝÉ 30 ôŝŝàô 34 Dŝôŝô 37 . ÉÉ 38 . Sŝ 41 . DÉÉŝ 45
I. Identîtet 49 NôÉ 51 ôŝôî 54 Sŝ 56 MÉÉŝÉ 59 ÉÉ 61 yŝ 63
II. Spørgsmål 69 àÉŝÉû 71 SàÉ 76 ’OÉô’ 78 GÉŝÉ 81 SûûôÉÉ 90 SŝÉŝ Éôô 97 SŝÉŝ ŝûû 99 SûûôÉÉ 104
III. Dîferens 109 RÉŝûàÉ 111 SÉûû 112 Rûŝŝŝ Éŝûŝ àŝ 113 DÉ àŝÉ Éà 127 Gàà 134 ØôôŝÉ 139 Sô 170
Eterord 179 ôŝôîÉŝ ŝŝ 179 SŝÉ ô ÉÉŝÉ 183 MÉÉŝÉ à É ÉÉÉ 193  bÉyÉŝÉ à ôÉ 200
Lîtteratur
206
Resumé
DÉ É É àÉ æôÉÉ, É à ûàÉ ŝ îô ŝôîŝ ûÉŝÉŝÉ, ŝÉ Pàô ô cà 2500  ŝÉ ûàÉ Éŝ æ  SôàÉŝ’ àÉ ô ŝŝÉ ÉÉ ŝŝ. Pààôŝà ô É ŝŝ è à É. SÉÉŝ îÉŝ É É à  à É ôÉæÉ, É bÉ àÉ ŝŝ ŝô É æôÉ, É à ŝ ÉÉ æŝÉ ô lyÉŝÉ  àÉ æôÉÉ. DÉ É ŝÉÉ àÉ ô bÉ, É ŝôàŝ bÉàÉ ŝŝ  Éàô  b.à. ÉÉÉŝÉŝÉôÉŝÉ ô ŝôÉŝàbÉÉ ôbÉ É, É æÉ, É ŝyŝÉàŝ bÉàÉ ŝŝ ô ŝŝÉŝ ÉÉ ŝy, à Éû É ŝÉ àÉŝ yŝ. DÉ ÉSpørgsmål – mellem îdentîtet og dîferensbô . UÉ àÉŝÉ à b.à. ÉÉÉ, GààÉ, DÉà ô Wà ÉÉŝ ôÉàÉŝ É æôÉôôŝÉÉÉûŝ ààyŝÉ à ŝŝÉŝ ŝûû ô ÉÉŝ bÉy ô É É ÉŝÉÉ Éà à à æÉ ôÉ, É àŝÉ ŝ àôÉ àÉ. DÉ bæÉÉ àûÉ  ààyŝÉ É, à ŝŝ  É bàÉ É ôÉ,  ŝÉ. DÉ É ôŝ É, É ŝÉ ôŝ  É bÉŝÉ ôŝÉŝÉ à, ô  É bÉŝÉ ôô , ôŝ ŝÉ ô ôÉŝ ôÉŝÉ. AàyŝÉ àÉ ŝ ûàŝû  É ôŝÉŝÉ à É à ŝÉ ŝŝ ŝô É à ŝÉ ŝ  É bÉŝÉ É ôô  É, à ŝÉ ÉÉ. Mà àÉ ŝ. P É Éŝ ÉÉ à ŝÉ É ŝŝto pose a questîon, ô É
Dette m ateriale er ophavsretsligt beskyttet og m å ikke videregives.
8
spørgsmåL – meLLem ïdentïtet og dïFFerens
ŝô ’ŝ’ É Ébàŝûbŝà  ÉbÉ ’ŝÉ’, ŝ ÉÉ É ÉÉŝÉto take a posîtîon É ÉbàŝûbŝàÉ à pose. DÉ É àŝ  ô É É ŝŝ,  ŝÉ – ô É ŝÉ – à  ôŝôÉÉ ôŝ  ôô  ôÉŝ ôÉŝÉ. MÉ ŝÉô É à yÉ, ŝô ô ÉÉ ŝàÉ ÉôÉ,  ŝÉ É ÉÉ ôÉ, ŝ É É É É ŝ ÉÉ ŝô ŝ: V bÉŝÉÉ É É ŝÉ,at É É ŝà, à É ŝŝ,  ŝÉ ô É ŝÉ àcÉÉ ôŝ  É bÉŝÉôô  ôŝ ŝÉ ô ôÉŝ ôÉŝÉ. DÉ É Éô É ô  ôŝ à àÉ,vad ŝÉ ÉÉ ô ÉÉ ŝÉ ôŝ  É ôô . DÉ ôûÉÉ GààÉ  É  àÉ É,  à Wareît und MetodeôŝàÉÉ: ”DÉ, É ô ŝ, æÉ É ŝ ŝyŝÉ , É îÉ æ 1 ô ŝ ôŝô É  ô.”  ÉÉ bô ŝÉ É, à ôôÉ ÉÉ É,  É ŝÉ bÉŝÉÉ (É, ÉÉÉ àÉ É àŝŝÉ SÉû Éŝ MÉŝcÉ), ô É, É É ô  ôŝ à àÉ ŝ  ô àŝà ô (É àÉ SÉû Éŝ MÉŝcÉ), ÉÉ É É ŝŝ  ô ûû ÉÉ Éô, É Éô É ŝŝ ô ŝŝÉŝ ŝûû. DÉ É É à bôÉŝ ôÉ, à ûû bÉÉbÉ É É ŝæÉ  à ôŝ ô ôàÉ É ÉÉŝÉÉ Éà à à æÉ ôÉ, É àŝÉ ŝ à ôÉ àÉ, ô É ŝŝ, É ŝÉŝ bÉŝàÉ, É Éô É: à É ûû? MÉ Éô: ôà ŝà É ŝû û, É ŝæÉ ÉÉ ô ÉÉŝ ôŝŝ? (DÉ É É,bôÉŝ ŝÉ É àÉ ô).
1.. GààÉ,Sanded og metode, ŝÉ 313.
Dette m ateriale er ophavsretsligt beskyttet og m å ikke videregives.
resumé
 9
 bôÉŝ àÉ É ôûcÉÉŝ É ôÉ ô ŝŝ Éŝ ŝûû, É bÉŝ à É ôÉÉ, É àcÉÉŝ ô ŝÉ, àhæ à ôà ŝŝÉ ŝÉŝ. DÉÉ É ààyŝÉ à ŝŝÉŝ ŝûû ôÉ  É ààyŝÉ à ŝŝÉŝ Éôô, ôŝÉ ŝô É É, ŝûû ôÉÉÉ ŝÉ ŝ , æ É ÉŝyÉÉ  àÉ ŝÉû (ŝŝŝŝÉ) ô ÉÉÉŝ bÉÉb ô É Éŝ æŝÉ, GÉŝÉ.  bôÉŝ ÉÉ É bûÉŝ ŝôcôŝŝÉ ŝûÉ à É ŝŝ, É ŝÉŝ  ŝôÉàŝŝÉ, ô ÉŝŝÉ, ûŝŝŝÉ, ŝàŝÉ ô àŝÉ b ûÉŝÉŝ  ÉÉŝ ÉŝÉÉôÉŝ,  à ŝÉ, à ŝûûôÉÉÉ É bô ŝ É ŝ ôŝÉ  ôŝÉÉ ŝôŝàû; É à ôŝÉ ŝàÉæ  ààÉ  É ŝô, É ŝŝ ŝÉŝ . DÉÉ ŝÉ ààyŝÉ à ŝŝÉ ô ŝŝÉŝ ÉÉ ŝy ŝ à ûÉ ôàÉ, ôô ôŝÉÉ ŝô ŝàû à ôŝÉÉ É à ôŝ ô bûÉ ŝŝ . O É ôÉŝÉÉ à ŝŝÉŝ Éôôŝô É ôŝÉÉ É, ŝŝÉŝ ŝûûôÉÉ ŝÉŝ  ôô  àÉ , bàÉŝ ÉÉ ôŝ ô ÉôŝÉŝÉ à, ôô ôŝÉÉ ÉÉŝÉ à ôŝÉÉ É à æÉ, æÉ ô ûÉ ŝ . DÉÉ ôŝÉŝÉûôÉŝ  ÉÉôÉ, É ÉŝÉÉÉ bôÉŝ îôŝôîŝ ŝôcôŝŝÉ ààyŝÉ  ôô  ÉŝÉàŝÉûôæŝ àô ô ÉÉŝŝàûÉ, ŝô  ÉÉ É  à.
Dette m ateriale er ophavsretsligt beskyttet og m å ikke videregives.
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents