Religion som forklaring?
363 pages
Danish

Religion som forklaring? , livre ebook

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
363 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Forholdet mellem religion og samfund er under forandring. I flere artier har vi talt meget lidt om religion i det offentlige rum, men i dag fylder det religiose langt mere i politiske diskussioner - og i medierne. Religion som forklaring? udforsker religionens betydning i Danmark pa baggrund af de spor, teolog og historiker Per Ingesman igennem sit forskerliv har lagt for vores forstaelse af religionens rolle i samfundet. Bogens 20 bidrag reflekterer bl.a. over hofprAedikanternes indflydelse pa Christian 3.s regeringstid, middelalderens pavebreve til Norden, hor som et andeligt fAenomen i 1200-tallets Danmark og afskaffelsen af efterarskonfirmationen i 1950'ernes Aarhus. Bogen giver et indblik i kristendommens historiske sammenspil med samfundsudviklingen. Og den viser, hvordan religionen i arhundreder har vAeret den eneste sande forklaring for ret, magt og kultur i Europa.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 12 novembre 2018
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771848076
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 17 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0112€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Religionsom forklaring? Kirke og religion i stat og samfund
Festskrift til Per Ingesman
Nina Javette Koefoed
Bo Kristian Holm Sasja E.M. Stopa
Redaktion
Reîgîon som orkarîng? Om kîrke og reîgîon î stat og samund Festskrît tî Per ïngesman
Nîna Javette Koeoed, Bo Krîstîan Hom og Sasja Emîîe Matîasen Stopa (red.)
Reîgîon som orkarîng © Foratterne og Aarus Unîversîtetsorag 2018 Tîretteægnîng: Narayana Press Omsag: Jørgen Sparre Bogen er sat med AGaramond Ebogsremstîîng: Narayana Press
ïSBN 978 87 71848076
Aarus Unîversîtetsorag Fînandsgade 29 8200 Aarus N
www.unîpress.dk
Forsîde. Detae ra hurø kîrkes game atertave, nu på Natîonamuseet, med sørgende enge bærende det Odenborgske våbenskod på brystet. Foto: Carsten Bac-Nîesen.
7 11
33
55
75
91
107
125
145
161
ïndod
Forord Det strategîske bîk Træk a Per ïngesmans orsknîngsproI Lars Bîsgaard
De ï. Reîgîon og ret
Reormpaverne og Danmark ca. 1050-1103 Mîcae H. Getîng
Tager man kvînde med vod Kanonîsk rets îndLydese på konstruktîonen a vodtægt î dansk mîddeaderovgîvnîng Hee Ingrîd Møer Sîg
Rets- og organîsatîonsrevoutîonen î ømîddeaderens Europa Gorm Harste
he ove Afaîr o Rector Aron Synt: uteran Curc aw Practîce în Sweden în te 1590s Mîa Korpîoa
Om or og andre åndeîge sager, î Aarus Kîrsî Saonen, Kurt Vîads Jensen
Er en utersk naturret muîg î dag? Svend Andersen
De ïï. Reîgîon og poîtîk
unds domkapîtes prîvîegîer og statutter î senmîddeaderen Jeppe Bücert Netterstrøm Roskîdebîspen Nîes Skave som uedîg sørøver î 1491: Et bîdrag tî orståesen a magten î senmîddeaderens Danmark Bjørn Pousen
179
195
213
231
249
269
287
307
325
339
357 359
Joannes Bugenagens kîrkeordnende vîrksomed og syn på øvrîgeden Jens E. Oesen Hoprædîkanternes roe og îndLydese î Reormatîonskongen Crîstîan ïïïs regerîngstîd Oe Peter Gre Den gode krîstne og den gode borger Nîna Javette Koeoed
Mod strømmen î Aarus Fra strukturkommîssîonens dage Carsten Bac-Nîesen
De ïïï. Reîgîon og kutur
Sengens kuturîstorîe î mîddeaderen Agnes S. Arnórsdóttîr
‘At å en yksaîg agang a denne verden’: Dødsscener î trykte danske îgprædîkener 1565-1600 Grete Jacobsen ïdeaer og pîgter. Konessîone îscenesættese a den danske øade, 1559-1617 Rasmus Skovgaard Jakobsen Det reormerte andskapet Det kîrkeîge kuturandskapet rundt Osojorden etter reormasonen Arne Bugge Amundsen ï dîsse sîdste tîder. PamLetter, trodok og Guds vrede î 1500-taets Danmark Louîse Nyom Kaestrup Kommunabestyrese og reormatîon: Om et erîndrîngsrum ved Heîgåndskîrken î Købenavn Mattîas Skat Sommer
Foratteropysnînger
Tabua gratuatorîa
Forord
Synet på orodet meem reîgîon og samund er under orandrîng – også î orsknîngen. Her ar îkke mîndst Per ïngesman været med tî at skubbe tî udvîkîngen. Fra mîddeaderorsknîngen ar an bevæget sîg rem î tîden og remævet såve kontînuîtet som orandrîngsprocesser, der gîver anednîng tî at rese spørgsmået om reîgîon som muîg orkarîng på samundsmæssîge orandrînger. Samtîdîg er det înden or de seneste 10 år ykkedes at etabere et spændende orsknîngsmîø or tværagîg reormatîonsorsknîng î Aarus. En væsentîg orudsætnîng eror ar været Per ïngesmans arbede og ans evne tî at skabe kontakt navnîg meem agene teoogî og îstorîe. Deror ar dette orsknîngs-mîø, der nu ar status a center og bærer det ange navn UMEN: Center or te Study o uteran heoogy and Conessîona Socîetîes, taget înîtîatîv tî at same et estskrît î anednîng a Per ïngesmans 65-års dag. Festskrîtet tager udgangspunkt î de orsknîngsînteresser os ødsearen, som ar været og ortsat er en væsentîg înspîratîonskîde or studîet a sammenængene meem reîgîon og samund îkke bare på Aarus Unîversîtet, men også angt ud over andets grænser. Det skydes î ø grad, at det perspektîv, som Per ïngesman ar agt på orsknîngen î reîgîonens betydnîng î den europæîske îstorîe, er bevet sta-dîgt mere aktuet. Reîgîon ar î dag eter Lere årtîers ravær îgen îndtaget en markant pads î poîtîske og socîae probemstîînger natîonat og gobat. Samtîdîg er den statsîgt understøttede okekîrke som înstîtutîon under pres. ï den sîtuatîon orekommer det mere reevant end ænge at reLektere over krî-stendommens betydnîng or det danske samund î et angt îstorîsk perspektîv. Denne bog vî udorske betydnîngen a de spor ïngesman ar været med tî at ægge or vores orståese a reîgîonens roe î samundet som eed. De begrænser sîg på îngen måde tî Reormatîonens øger, en væsentîg de a Per ïngesmans orsknîngsîndsats ar at okus på den mîddeaderîge kîrke. Det aspeer sîg î det ange îstorîske perspektîv på reîgîonens înteraktîon med samundsudvîkîngen. Det sker med înspîratîon ra, î dîaog med og î udordrîng a ïngesmans orsknîng og som en aktue reLeksîon over, vor og vordan reîgîon îstorîsk set ar at betydnîng or ret, magt og kutur î det danske samund. Bogen îndedes a et kapîte skrevet a ars Bîsgaard, der præsenterer Per ïngesmans egne bîdrag tî orsknîngen. Resten a bogen øger tre ovedspor, der er înspîrerede a denne orsknîng.
Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
8
Første spor samer sîg om reîgîonens betydnîng or retsudvîkîng, retîge normer og retîg praksîs ra kanonîsk ret en over Reormatîonen tî udvîkîn-gen a en protestantîsk retsorståese. Fokus î artîkerne er îsær på reguerîng a seksuaîtet og ægteskab gennem studîer a avorîge seksuee orbrydeser som vodtægt, men også a reguerîngen a “amîndeîge” seksuee orod uden or ægteskabet. Perspektîvet remæver krîstendommens betydnîng or normdan-nesen. Denne de undersøger og dîskuterer, vîken posîtîon Skandînavîen avde î udvîkîngen a kanonîsk ret, og vordan nordîsk retsudvîkîng eter Reormatîonen ang sammen med en bredere europæîsk teoogîsk tænknîng, or tî sîdst at spørge tî aktuaîteten a uters naturretstænknîng. Det andet spor î bogen omander orbîndeserne meem reîgîon og magt des î dîrekte poîtîske sammenænge, des î orm a kîrken som opdragende, normsættende og dîscîpînerende înstîtutîon. ïndednîngsvîs undersøges kîrkens og gestîge aktørers poîtîske roe og muîgeder ør Reormatîonen eterugt a et okus på den poîtîske roe, reîgîonen kommer tî at spîe som en de a statens poîtîk î reormatîonsårene og î den ange udvîkîng. Dermed beskrîves ændrîngen ra to konkurrerende magtînstîtutîoner î mîddeaderen tî samspîet meem det verdsîge og det gestîge eter Reormatîonen des î det poîtîske et og des î opdragesen a borgere gennem katekîsmer og konIrmatîon. Trede de a bogen undersøger reîgîonens kuturee dîmensîoner og præg-nînger î en række asîdîge aspekter a det menneskeîge îv. Perspektîvet udvîkes î artîker om den kuturee og symboske betydnîng a sengen î mîddeaderen og a døden eter Reormatîonen, om eîtens reîgîøse magtsymboer, om kîr-kerummet, troddom og erîndrîngspoîtîk. Dermed sættes okus på, vordan reîgîon ar at kuture betydnîng både î og uden or kîrken gennem îstorîen. Tîten på bogenReîgîon som orkarîng?er dîrekte înspîreret a Per ïnges-mans orsknîng. Navnîg a den îndednîng an skrev tî bogenReîgîon as an agent o cange(eîden: Brî 2016). Det nye syn på reîgîonens îstorîske og kuturee betydnîng, som tîten er udtryk or, vî vî gerne markere og gøre tî en væsentîg de a den ydest, som Per ïngesman ar ortent. Med denne bog ar vî ønsket at gîve ordet tî Per ïngesmans koegaer og tî yngre orskere, der arbeder vîdere înden or noge a de eter, Per ïngeman ar været med tî at tegne og som udgør en væsentîg de a UMENs tværagîge orsknîngsproI. Foratterkredsen er dog angt ra begrænset tî det årusîanske mîø. Per ïngesmans karrîere ar î ø grad været præget a samarbede med orskere ra andre înstîtutîoner, og det åber vî, at bogen aspeer. Redaktørerne a bogen ønsker at udtrykke en stor tak tî Aarus Unîversî-tets Forsknîngsond og Den Hîemstîerne-Rosencroneske Stîtese or tîskud tî pubîcerîngen a denne bog og tî Aarus Unîversîtetsorag og redaktør
Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
Forord
Sanne înd Hansen or samarbede om orberedesen a manuskrîptet. En særîg tak også tî Carsten Bac-Nîesen, der ar upet med at Inde orsî-deîustratîonen.
Aarus 17. august 2018
Nîna Javette Koeoed
Bo Krîstîan Hom
Sasa Emîîe Matîasen Stopa
Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
9
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents