169 kemiske eksperimenter
395 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

169 kemiske eksperimenter , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
395 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Det er bade sjovt og lAererigt at lave eksperimenter i kemi, og i 169 kemiske eksperimenter guider kemiker Peter Hald lAeseren igennem eksperimenter, der rimer pa undervisning, undren og underholdning. Med eksperimenter kan man se og fole stoffet - og opna en helt anderledes forstaelse af kemien.Bogen er til dem, der har lyst til at eksperimentere med kemien, maske sammen med bornene. Den er ogsa til lAerere og undervisere pa skoler og gymnasier, hvor man med rog og raketter gerne vil engagere eleverne og oge indlAeringen. Samtidig kan bogen bruges af universitetsundervisere, der vil illustrere krystalstrukturer, termodynamik og reaktionskinetik.Langt de fleste forsog kan udfores med enkle midler i et kokken. Man behover nemlig ikke et fuldt udrustet laboratorium og eksotiske specialkemikalier for at lave interessant kemi og spAendende videnskab.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 12 janvier 2018
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771845235
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 12 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0098€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

169 K E M IS K E E KS PE RIM E NTE R
P E T E R H A L D
A A R H U S U N I V E R S I T E T S F O R L A G
PEERALD 169 KEMISKE EKSPERIMENTER
AARHUS UNIVERSITETSFORLAG
169 emise esperimenter © oraeren og Aarhus Unîversîesorlag 2017 Omslag, îlreelægnîng og sas: Klahr/Jesper rederîk Emîl Hansen orsîdebîllede: Kemîshow, Aarhus Unîversîe laver ”Skumpølsen” or Sommer Summarum.oo: Lîse Balsby, AU Kommunîkaîon.
lapoo: SeFen Srunge Mahîesen, Ungdommens Naurvîdenkabelîge orenîng, Aarhus. oo s. 65, 79, 147, 163, 191: Kemîshow, Aarhus Unîversîe. Hvor îne ande er nævn, er bîlleder age a Peer Hald.
orlagsredakîon: Sîmon Ollîng Rebsdor og Lea Albrechsen Bogen er sa med Goham og Mînîon Ebogsproduktion: Narayana Press
ISBN 978 87 71845235
Aarhus Unîversîesorlag înlandsgade 29 8200 Aarhus N www.unîpress.dk
Bogen er udgîve med søe ra Aarhus Unîversîes orsknîngsond.
Kopîerîng ra denne bog må kun inde sed på însîuîoner, der har îndgåe atale med Copydan, og kun înden or de î atalen nævne rammer.
FAGFÆLLE-BEDØMT
/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d. niveau er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.
INDHOLDSFORTEGNELSE
Forord........................................................................... 9 Hvorfor lave demonstrationsforsøg og kemiske eksperimenter?............................... 11 Sikkerhed og førstehjælp...................................16 Er det lovligt?............................................................19 Oprydning og håndtering af affald............... 21 Hjælp, jeg har ikke noget laboratorieudstyr og kemikalier!................... 22 Opbygning af forsøgene .................................24
KAPITEL 1 ∙EKSPERIMENTER MED MASSEFYLDE........92................................. Velkomstdrinken...................................... 30 * Den svævende golfkugle..................... 32 * Kartesisk dykker.......................................34 * Verdens mindste varmluftsballon...36 * Varmluftsballon.........................................38 * Brintballon................................................... 40 *
KAPITEL 2 ∙ALUMINIUM OG MAGNESIUM...................................................... 45 Den brændende blyantspidser........ 46 * Magnesium brænder i CO............... 48 2** En magnesiumbrand kan ikke slukkes med vand....................... 50 ** Termit........................................................... 52 ** Gipstermit..................................................56 ** Magnalium: En sprød legering........58 ** Blitzpulver................................................. 60 ** Varme uden ild: Våd oxidation af magnesium................62................................ **
KAPITEL 3 ∙EKSPERIMENTER MED GASSERS EKSPLOSIONS-GRÆNSER...................................................65........ Whoosh-bottle..........................................66 * Whoosh bottle med lightergas.........68 *
Butanraketten............................................70 * Butankanonen......................................... 72 ** Skraldspanden........................................... 76 *
KAPITEL 4 ∙FLAMMEFARVER...................79 Grøn ild med borsyre-metylester............................................ 80 **** / Flammefarver....28................................... * ** Flammefarver på sprayflaske..................................... 84 / ** **** Beilsteins prøve.....8..........6.......................... *
KAPITEL 5 ∙ELEKTROKEMI....................... 89 Kartoffelbatteriet.................................... 90 * Elektrolyse i rødkålsafkog...................92 * Byg et elektrolyseapparat til knaldgas49..................................................... ** Eksplosivt sæbeskum.......................8...9 ** Voltakanonen........................................ 100 ** Ionlederen sølvjodid........................ 102 *** Ledningsevnemåler............................104 ** Elektrolytiske sølvkrystaller.........106 *** Elektrokemisk rustfjerning................108 *
KAPITEL 6 ∙METALLERS EGENSKABER................................................... 113 Blyuret14.1.......................................................... * Sølvspejlet.............................................. 116 *** Sølv og kobber: Hvad er ædlest?811..................................................... *** Kobber til sølv til guld.......................... 122 * Termoelektricitet.................................... 124 * Alkalimetallers reaktivitet............. 126 *** Memory alloy...................................8.2.1..... ** Curie 1: Curiemotoren........................ 130 ** Curie 2: Curietemperatur i jern......132 ** Reduktion af kobberoxid................. 134 **
Silicium og silan  Alkymi 1: Oprensning af sølv   Alkymi 2: Oprensning af guld 
kapitel7desKUmmer! Faraoslangen Cola og MentosSkumpølsen  Den søde skumpølse Leverskum og gærskum   Elefantens tandpasta   Nitrogensky og skumsplosion 
kapitel8INgderlYserImrKe Fluorescens ser fantastisk ud Lysende kvarts Selvlysende plast Selvlysende væske: Luminol  Hvid fosfor
kapitel9elNeIBCYdKgoraa Brændende isterninger Karbidlygten  Karbiddåsen Karbidkanonen  Acetylen-detonationen 
kapitel0KoNrollerede  eKsplosIoNer Den imploderende dåse Brintbomben  Fire forsøg med nitrocellulose  Syntese af nitrocellulose  Skudsalven: Konservesdåse med knald i Tørissprøjtekanonen TørisbombenJodkvælstof  Knaldpulver  Chlorknaldgas 
kapitelsYrer,Baser,  oplselIgedoglIgevÆg pH-indikator lavet af rødkål Basisk julehjerte  Ammoniakvand, eddikesyre og ammoniumacetat  Kemisk ligevægt med kobber og ammoniak  Fældning af blyjodid 
kapitelIld Fyrtøjet  Ildpumpen  Selvantændelse med kalium-permanganat Den flammende pengeseddel Det brændende klæde Benzinbrand og vandKatalytisk forbrænding af ethanol eller methanol med platin  Katalytisk forbrænding af acetone med kobber En brændende geléklump  Syntese af kalciumacetat 3 forskellige ildkugler Brændende jern Den knurrende vingummi-bamse  Elektrisk antændelse Gentagne hårde slag mod kuglerne!4 
kapitelKrYsaller7 Tætteste pakning af bobler i sæbevand8 Se krystaller vokse70  Natriumacetat: Den varme ”drypsten”2  Syntese af natriumacetat6
kapitelreaKIoNsasIged  ogermodYNamIK9 Knæklys og reaktionshastighed80 Entropi og elastikker2 Flydende oxygen er paramagnetisk4  Kølepose6
kapitelslIm,gelÉog  KlamKemI9 Blegelé og kunstig sne90 Oobleck: Magisk slim af kartoffelmel eller majsmel2 Slim af kartoffelmel: Er det mon snot fra en trold eller en alien?4 Når mælk gøres sur … får man en indisk ost!6 Usynligt blæk8
kapiteldgopmaIgr301 Ånden i flasken2  Salmiakrøg4 Vortexkanonen6  Tørisrøg8  Røgbombe og raket af salpeter og sukker10 
kapitel7raKeer 3 Vandraket med tøris 4  Vandraket med eddike og natron6 Natron + eddike = bøvsebombe!8 Vandraket med flydende kvælstof20  Brintraketten2 
kapitel8polYKrem,Imesvd. plasogde,derlIgNer5 En hjemmelavet gummibold6 Skrump en flaske8 Oogoo: Form ting af silicone-gummi30
Form plast med fingrene!2 Silikonehoppebold med ethanol og vandglas4 Det skrækkelige kondomforsøg6 Flamingo og acetone8 Legoklodser i acetone40 PU-skum2 Celluloid: Plast fra 1856!4
kapitel9INdIKaorer7 Manganfarveskiftekolben8  Campbell’s Blue Bottle: Rystekolben2  Jodklokken4  Test for nikkel i smykker6
kapitel0NogleNYIgesYN eserogBYggeveJledNINger9 Hvad er lærerigt at fryse ned i tøris og flydende kvælstof?60  Opskrift på jordbæris og vaniljeis4 Fremstilling af lithiumchlorid6  Fremstilling af kobberoxid8  Fremstilling af kobberchlorid70  Fremstilling af kobbersulfat2  Fremstilling afsalpetersyre4  Salpeter fra kalksalpeter6  Brunsten fra et alkalinebatteri8  Hjemmebygget magnetomrører80  Computerstrømforsyning2  Gasfakkel4 
Kemikalieoversigt7
FORORD
Tîllykke med dîn nye bog. 169 emise esperimenterhenvender sîg îl alle, der îneresserer sîg or kemîske eksperîmener. Både dem, der gerne vîl lave eksperîmen-er or sîg selv eller sammen med deres amîlîe, ordî de synes, a de er sjov og spændende, og undervîsere på skoler, ungdomsuddannelser og læreansaler, der vîl bruge eksperîmenerne îl a îllusrere prîn-cîpperne î de eoreîske so og lave en spændende og varîere under-vîsnîng, som delagerne husker. Der er 134 eksperîmenoverskrîter, men î mange a eksperîmenerne er der Lere orskeîge varîaîoner og deeksperîmener, og de sender de samede ana e god sykke over de 169, som îen over. Bogen hander om a ave demonsraîonsorsøg og er dermed e bîdrag î en ang, naurvîdenskabeîg radîîon or a vîse, hvad nau-ren kan, på en ærerîg, ankevækkende og spekakuær måde. Når du udører eksperîmene, ser du kemîen ske î vîrkeîgheden! Jeg har som oraer de ude ansvar or bogen, men der er mange andre, som har en sor de a æren or, a de har være muîg a skrîve og udgîve denne bog. A dîsse vî jeg specîe remhæve: Mîn kone, proessor oe Bøgh Andersen, og mîne børn, Ida og Erîk, som har hjupe med krîîk, korrekur og orsag, og som har væ-re oomodeer og er beve udsa or masser a eksperîmener. Erîk har være en specîe sor hjæp under opagese a mange a bîederne og har udør a mange a eksperîmenerne. Han er sor se beve uddanne showkemîker undervejs. îse Ibsen, Emî Damgaard-Møer og Kîm Chrîsîansen, som har æs agîg korrekur. îse har også bîdrage med organîske srukur-egnînger. Udøverne a Kemîshow ved Insîu or Kemî, Aarhus Unîversîe, or a være anasîske koeger og or a være på en sor de a îusra-îonerne. Ida Gjerevsen Nîesen og Johannes Nygaard amhauge har
indholdsfortegnelse Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
Forord∙ 9
være en sor hjæp î udvægesen a bîederne og har age deese af dem, der sår Kemishow ved. Insiu for Kemi, specie mine o chefer, insiueder Birgi Schiø og professor Bo Brummersed Iversen for søe i a kunne skrive bogen. Fubrigh Foundaion, som gennem e sipendium i min kone gjorde de muig a ibringe foråre 2016 i Georgia, USA, sammen med famiien og virkeig få skreve igennem. Aarhus Universiesforag og Aarhus Universies Forskningsfond, som har yde udgivesessøe i bogen og dermed gjor de muig a rykke den i en pris, som øger bogens igængeighed. Nyd de! De er sjov a eksperimenere!
10 ∙169 kemiske eksperimenter
indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
Risskov, januar 2017 Peer Had
HVORFOR LAVE DEMONSTRATIONSFORSØG OG KEMISKE EKSPERIMENTER?
Denne bog indehoder opskrîter på gennemprøvede kemîske ekspe-rîmener. De er både veegnede î a ave hjemme og î a bruge î un-dervîsnîngssammenhænge. ang de Lese a dem kan aves med a-mîndeîge hushodnîngskemîkaîer, som er nemme a skafe. Men der er også noge enkee orsøg, som kræver mere specîee kemîkaîer. De er spændende og sjov a eksperîmenere, men eksperîmene er også cenra or vîdenskaben. De gæder om a ormuere en esbar hypoese og så ese den eksperîmene. Som kemîker er jeg î den hedîge sîuaîon, a jeg ote bare kan gå over î skabe og hene de, der ska bruges î e orsøg. I andre agîge dîscîpîner end kemî kan opsænîngen a e orsøg være mege svære-re. En bîoog ska måske ud a ange eer observere vîdevende dyr, mîn kone måe remskafe 600 ofenîge edere î e edesesekspe-rîmen, og en asronom, der vî sudere supernovaer, må pæn vene, îndî en sjerne inder de passende a dø, or så a ryge î uten. Skue orsøge kîkse, kan jeg gå en ur î kemîkaîeskabe îgen. Både mennesker og dyr kan î gengæd have ændre adærd nu, hvor de kender eksperîmene, og der er ang meem supernovaerne. Der er mange, som argumenerer îmod demonsraîonsorsøg:
De er arîg! De ager îd! De er svær! Hvad nu, hvîs de kîkser? De er nok orbud! De ska være undervîsnîng, îkke underhodnîng!
HvorforlavEdEMonStratIonSforSøgogSIEKKMEESKpErMEIntEr?
indholdsfortegnelse Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
∙ 11
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents