25 soforklaringer
391 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

25 soforklaringer , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
391 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Sorte huller i universet. Aldringens gade. Kemien i velsmag. Kvantemekanik. Kaskelottens nAese. KortlAegning af grundvand med helikopter.Forskerne har vAeret vidt omkring ved Offentlige foredrag i Naturvidenskab ved Aarhus Universitet. Dragende emner, nordede emner, dagligdags emner - og emner de fleste af os aldrig har hort om.Men publikum strommer til. Aften efter aften - ar efter ar. Mere end 800 mennesker loser billet til Soauditorierne i Aarhus Universitetspark pa en typisk foredragsaften, og foredragene gentages ofte tre aftener i trAek.I denne bog skriver forskerne bag 25 af foredragene om det emne, de har fortalt det talstAerke publikum om. Bogen giver et bredt indblik i aktuel Danishsk forskning inden for naturvidenskab. Og samtidig giver den indsigt i, hvorDanish en foredragsrAekke om naturvidenskab har udviklet sig til et offentligt tillobsstykke, der har vakt opsigt i ind- og udland.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 28 avril 2014
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771244205
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 19 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,013€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

25 SØFORKLARINGER Naturvidenskabelige fôrtællinger fra Søauditôrierne
Aarhus Universitetsforlag
25 søforklaringer
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
25 søforklaringer Naturvidenskabelige fortællinger fra Søauditorierne
Aarhus Universitetsforlag|a
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
6
8
16
30
46
62
78
96
108
120
134
148
162
178
Forord
Når naturvidenskab trækker fulde huse Carsten Rabæk Kaer
Tidens relative gang Ulrik Uggerø
Den røde planets hemmeligheder Per Nørnberg
Vand, vand og atter vand Søren Rud Keiding
Den flyvende pilekvist Kurt I. Sørensen
Menneskets evolution Peter K.A. Jensen
Moderne kosmologi – Verdenshistorien bind 0 Steen Hannestad
Kvantemekanikken og universets byggesten Klaus Mølmer
It – når det rykker Môgens Nielsen
En oplyst videnskab: temaer fra 1700-tallet Helge Krag
Netværk og agurker med Bourbon whiskey Jens M. olesen
Det forunderlige univers Hans Keldsen ôg Jørgen CristensenDalsgaard
Gåden om verdens største næse Peter Teglberg
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
192
208
222
236
248
262
278
292
304
320
336
348
366
Indholdsfortegnelse
Vor urolige klode Bô Hôlm Jacôbsen
Myrerne og mennesket Môgens Gissel Nielsen
Atomer afslører nyt om os og vor fortid Jan Heinemeier ôg Bente Pilippsen
Havbundens dybe biosfære Bô Barker Jørgensen
Gastrofysik: videnskab, velsmag og velbefindende ole G. Môuritsen
Krybdyrenes halve hjerte og kredsløbets udvikling Tôbias Wang
Doping, sundhed og fair konkurrencer Verner Møller ôg Ask Vest Cristiansen
Pattedyrenes mælk Tôrben Ellebæk Petersen
Naturen i bevægelse – klimaets betydning for den biologiske mangfoldighed JensCristian Svenning
Acceleratorer – fysikkens store maskiner Søren Pape Møller
Hvorfor ældes vi? – når vor molekyler gør os gamle Tinna Stevnsner
Tycho Brahes liv, død og efterliv Jens Vellev
Nanoteknologi og nanoscience – den næste industrielle revolution? Flemming Besenbacer, Ka Mikael Jensen ôg Peter hôstrup
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
Brian Bech Nielsen, th.
er rektor for Aarhus Universitet.
I perioden 2011-2013
var han dekan for fakultetet
Science and Technology
Erik Meineche Schmidt
er rådgiver for
universitetsledelsen
ved Aarhus Universitet.
I perioden 2002-2010
var han dekan for det
Naturvidenskabelige Fakultet
I n d h o l d s f o r t e g n e l s e
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
Forord
Brian Bec Nielsen og Erik Meinece Scmidt
Albert Einstein ar aft en afgørende indfly-delse på den moderne fysik og dermed også på vores forståelse af verden omkring os. Indirekte ar an også en del af æren for nærværende bog. I  skrev Einstein nemlig tre videnskabelige artikler, der revolutionere-de fysikken – og til markering af -året for artiklerne erklærede FN  for“Verdens Fysikår”. Det Naturvidenskabelige Fakultet på Aarus Universitet og Ingeniørøskolen i Aarus markerede Fysikåret med seks fore-drag om Einsteins arbeder og tanker. Fore-dragene blev godt modtaget, og et par un-drede mennesker mødte op til vert af dem. På baggrund af Einstein-foredragene foreslog Det Naturvidenskabelige Fakultets kommunikationscef, Jens Holbec, at suc-cesen skulle følges op med en mere perma-nent foredragsrække – og siden  ar der vert år været afoldt ”Offentlige foredrag i Naturvidenskab”, arrangeret af Det Natur-videnskabelige Fakultet (i dag Science and Tecnology) i samarbede med Folkeuni-versitetet i Aarus. Denne bogs indledende kapitel indeolder en nærmere beskrivelse af foredragsrækken og dens udvikling. Det er en af universitetets fornemste op-gaver at formidle viden til den interesserede samfundsborger, og det foregår i rigt mål og i mange sammenænge. De offentlige foredrag i naturvidenskab ved Aarus Universitet for-tener imidlertid at blive fremævet på grund af den elt særlige institution, de ar udviklet sig til. Foredragene trækker fulde use – op mod . tilørere pr. aften – og vert foredrag
F O R O R D
gentages tre aftener i træk for at imødekom-me efterspørgslen. Der er rift om pladserne i en sådan grad, at når billetterne gives fri, er ovedparten af dem revet væk på få timer. På den baggrund er vi nogle, der lidt spøgefuldt ar draget sammenligninger med den træng-sel, der opstår, når der sælges billetter til en populær rockkoncert. De offentlige foredrag i naturvidenskab er en klar succes, og det er de først og fremmest, fordi kvaliteten er elt i top, såvel fagligt som organisatorisk. Alt det praktiske klapper, foredragene er godt forberedte, og foredrags-olderne brænder for at formidle deres forsk-ning. Sidst, men ikke mindst, er publikum tændt, og det giver en kombination, der – når det ele går op i en øere ened – resulterer i en nærmest magisk aften. Givet det store materiale, foredragene repræsenterer, var det en oplagt idé også at bruge bogformen til at formidle de spænden-de naturvidenskabelige emner. Nærværende bog indeolder derfor  artikler, som er baseret på  af de offentlige foredrag i natur-videnskab. Vi takker de mange foredragsoldere, forfatterne, bogens redaktion samt arrangø-rerne og deres stab af medælpere for en stor indsats. Og vi ønsker læserne god fornøelse med (endnu) et kig ind i det fascinerende naturvidenskabelige univers.
I n d h o l d s f o r t e g n e l s e DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
Januar  Brian Bec Nielsen ôg Erik Meinece Scmidt
7
8
Umiddelbart skulle man ikke tro, at foredrag om naturvidenskab kan tiltrække tusindvis af tilørere aften efter aften. Men Offentlige foredrag i Naturvidenskab ved Aarus Univer-sitet ar fejet enver skepsis af bordet. At foredragsrækken ar udviklet sig til en kulturbegivened uden side-stykke, skyldes forskernes begejstring kombineret med årdt arbejde bag kulisserne.
Carsten R. Kjaerer cand.scient.
i geologi og er en af to redaktører
af tidsskriftetAktuel Naturviden-
skab,som udgives i samarbejde
mellem de danske universiteter.
2 5 S Ø F O R K L A R I N G E R
Når naturvidenskab trækker fulde huse
Af Carsten R. Kjaer
Ud af elfenbenstårnet Formidling af videnskab til den brede be-folkning ar en lang tradition i Danmark. Den danske fysiker og kemiker H.C. Ørsted (-) ar om nogen stået som symbol for den oldning, at viden om ny erkendelse og indsigt i naturens mysterier ikke skal ol-des inden for en eksklusiv elite af lærde. Sam-tidig med at an opnåede verdensberøm-melse som elektromagnetismens opdager, ar ans indsats inden for formidling sat sig varige aftryk. Bl.a. udviklede an en kemisk nomenklatur på dansk, vorfra vi kender udtrykkende ilt, brint, kvælstof mv. Langtfra alle videnskabsfolk ar gennem tiden aft samme lidenskab for formidling som Ørsted. Og det er vel en af grundene til, at der er opstået et udtryk som“elfenbenstår-ne” om universiteter. Der er dog ingen tvivl om, at de elfenbenstårnstendenser, der stadig måtte være tilbage i forskningsverdenen, er kraftigt på retur. Generelt vil forskere i dag
N Å R N A T U R V I D E N S K A B T R Æ K K E R F U L D E H U S E
gerne kommunikere med det omgivende samfund. Det er dog lettere sagt end gort. Siden Ørsteds tid er der sket en eksplo-siv udvikling af forskningen, og i dag er der flere personer professionelt beskæftiget med forskning i naturvidenskab og teknik end nogensinde før. Samtidig er der sket en spe-cialisering i en grad, så der kan synes længere og længere fra forskningsfrontens verden til den konkrete verdag, vi alle kan forolde os til. Videnskabens emmebane er de viden-skabelige tidsskrifter, som for menigmand forekommer som noget nær det rene volapyk. Den videnskabelige kommunikationsform, man således opdrages til som forsker for at
i  Den perfekte fôredragsaften kômbinerer et øt fagligt niveau med fôrmidling på tilø rernes præmisser ôg krydrer dette med umôr, der får tilørerne til at bryde ud i latter.
9
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents