Byens gronne struktur
104 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Byens gronne struktur , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
104 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Ofte tAenker vi natur og byer som to adskilte verdener. Nar vi f.eks. forestiller os Kobenhavn, er det formentlig menneskemylderet ned ad Stroget og ikke de gronne bugtninger langs Christianshavns bastioner eller Amager FAelled, vi ser for os. Men det gronne er ogsa en del af bybilledet og naturen ikke bare noget, vi kan vAelge at opsoge langt vAek i Thy. Den er lige for nAesen af os midt mellem storbyens asfalt, beton og mursten og er en lige sa uundvAerlig del af byen som butiksgader, palAeer og radhuspladser.I Byens gronne struktur. Natur og miljo i bylandskabet fortAeller forfatterne om den blagronne strom af natur, som lober gennem alle byer, store som sma. I gardhaverne griller vi om sommeren med vennerne, rundt om Soerne dyrker kobenhavnerne motion aret rundt, og i parkerne kigger vi pa sommerfugle, solsorte og rhododendroner med vores born. - Uden disse blagronne skud af natur ville kun de fAerreste af os have lyst til at tilbringe storstedelen af vores liv i byen.Alligevel er vi ikke gode nok til at tAenke by og natur sammen. Vi odelAegger levestederne for dyr og planter, og vi prioriterer en ny parkeringsplads over en gammel gardhave. Maske lider vi under den misforstaelse, at naturen kan tage vare pa sig selv og ikke krAever ordentlige vAekstbetingelser. I sa fald er det pa tide at fa ojnene op for, at by og natur ikke er hinandens modsAetninger - og at byen kun er vAerd at leve i, hvis naturen i den trives.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 22 juin 2015
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771249156
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 39 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,005€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Miljøbiblioteket
2
Natur og miljø i bylandskabet
Byens grønne struktur
Af Lars Kjerulf Petersen (red.)
Lars Kjerulf Petersen
Rasmus Ejrnæs, Gregor Levin, Anne Jensen, Marianne Zandersen
Byens grønne struktur
Natur og miljø i bylandskabet
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
Lars Kjerulf Petersen Rasmus Ejrnæs, Gregor Levin, Anne Jensen, Marianne Zandersen Byens grønne struktur
Natur og miljø i bylandskabet
Miljøbiblioteket 2
Aarhus Universitetsforlag
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
1
2
3
Indhold
Forord 4
Det grønne i byens mange strukturer 7
Eksempel: Damhusengen og Damhus Sø11|
Blågrøn arealanvendelse i byen 17 Byens udvikling19| Eksempel: Nordhavnen24| Eksempel: Assistens Kirkegård og Vestre Kirkegård26| Den grønne strukturs udstrækning29|
Naturkvaliteter i bynaturen 37
Hvad er naturkvalitet?40| Eksempel: Amager Fælled42| Levesteder i byens blågrøn ne struktur44| Parkforvaltning og havedyrkning, der understøtter en rigere natur52|
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
4
5
Sociale kvaliteter i bynaturen 57
Hverdagsliv og livsrytme i den blågrønne struktur59| Sociale funktioner og sociale for skelle61| Eksempel: Nørrebroparken66| Landskabets betydning68|
Natur og miljø i byplanlægningen 75
Fingerplanen – en grundforestilling om Storkøbenhavn76| Eksempel: Ørestad bypark 80| Bynatur som løftestang for byudvikling82| På vej mod en mere mangfoldig blå grøn struktur86|
Ordliste90
Referencer94
Billedliste96
Register98
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
4
Byens grønne struktur Forord
I de senere år har der udvîket sîg en større og større înteresse or byens natur, dens grønne areaer, dens re-kreatîve områder og dens adgang tî vandet, kort sagt dens bågrønne struktur. Den înteresse gør sîg gæden-de bandt byens beboere, poîtîkere og panæggere så-ve som î orsknîngen. Der er deror god grund tî at præsentere noget a den vîden, vî har om byens bå-grønne struktur, og îkke mîndst præsentere det mî-øvîdenskabeîge bîk herpå. Mîøvîdenskab er en tværagîg dîscîpîn, der înddrager geograi, bîoogî, socîoogî og andre dîscîpîner or at etabere en sam-et orståese a kompekse ænomener såsom byen og dens bågrønne struktur. Frem or bot at gennemgå de dyr og panter, der måtte indes î byen, eer de or-skeîge hîstorîske stîarter, som har præget andskabs-arkîtekturen î parker og haver, præsenterer bogen en tværagîg vîden om byens bå og grønne områder, og hvordan de îndgår î byens îv og andskab. Bogen bygger î vîd udstræknîng på to orsknîngs-proekter gennemørt î regî a Danmarks Mîøunder-søgeser (DMU) og denne înstîtutîons arvtagere på Aarhus Unîversîtet: Instîtut or Mîøvîdenskab, Instîtut or Bîoscîence og DCE – Natîonat Center or Mîø og Energî. Det ene orsknîngsproekt med tîten Lîvsstî og Naturkvaîtet î Byrummet bev inansîeret a Readanîa og DMU. Det andet med tîten Øko-systemtenester, Kîmatîpasnîng og Naturkvaîtet î Forstadsandskabet bev inansîeret a DCE. Resutater ra proekterne er pubîceret î ire rapporter, nemîg Bynaturen î hverdagslîvet(Petersen og Nîesen 2011), Naturkvalîtetsanalyser î bynaturen(Had 2011),Lîvsstîl og naturkvalîtet î byrummet(Petersen m.l. 2011) ogParcel-hushaven – en del a byens natur(Petersen m.l. 2014).
I et afsides hjørne af det nord østlige København ligger Ryvangen Naturpark klinet op ad Stogsbanen. Området er nabo til et par store bolig komplekser og var tidligere militært øvelsesområde som del af Svanemøllen Kaserne. Det lå i årtier bare hen og blev præget af graffiti og affald, men også hjemmelavede huler og plankebroer. I slut ningen af 1990’erne blev det renoveret til sin nuværende status som naturpark, hvor der både er rester af gamle bunkers, ammunitionslagre og læsse og losseramper fra en militær stikbane, men også et righoldigt dyre og plante liv og plads til rekreative akti viteter. Foto: Søren Rud.
INDHOLD REGISTER
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
INDHOLD
REGISTER
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
Forord
5
Det grønne 1 i byens mange strukturer
En vîgtîg del a byen er dens grønne og blå struktur. Den er en del a lîvets gang or byens beolknîng, og den er levested or en masse planter og dyr. Dette kapîtel gî-ver en overordnet întroduktîon tîl den blågrønne struk-turs betydnîng î byen. De ølgende kapîtler ortæller om den blågrønne strukturs udstræknîng, dens natur, de mennesker, der daglîgt bruger den, og de overvejelser, der îndgår î planlægnîngen a den blågrønne struktur. I alle kapîtler vîl København og det storkøbenhavnske område blîve brugt som eksempel.
INDHOLD REGISTER
Venstre: Mælkebøtte. Foto: Bert Wiklund/bwfoto.dk
Højre: Mursejler. Foto: Henrik Hougaard Larsen.
Modsat: København set fra oven med Damhus Sø i for grunden. Foto: Colourbox.dk
7
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents