Danmarks truede arter
184 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Danmarks truede arter , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
184 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Mange dyre-, svampe- og plantearter er i fare for at forsvinde fra den danske natur. I Danmark har eksperter vurderet arternes risiko for at uddo ? kaldet en rodlistevurdering ? i perioden 2003-2010. Resultatet er prAesenteret i Danmarks truede arter.Rodlistevurderingen viser, at det isAer er de krAesne arter, der er truede ? arter som stiller krav til levested eller fodekilde. Bogen prAesenterer resultatet af rodlistevurderingen og giver eksempler pa udvalgte arters levevis og levested. Fokus rettes mod nogle af de levesteder, der huser eller har huset mange af de truede arter. Disse levesteder forringes eller forsvinder ? og med dem de arter, der specifikt er knyttet hertil.I et kapitel gives ordet til 'naturnorderne', eksperter pa hver deres omrade. De fortAeller om deres passion for den eller de artsgrupper, de har kastet sig over, og hvilke glAeder de har ved at studere arter i dybden. Et andet kapitel fortAeller om vAerdien af de truede arter, for hvorfor egentlig bruge alt det krudt pa arter, som abenbart ikke kan klare sig selv?Bogen slutter med et kik i krystalkuglen. I lyset af vores viden om de truede arter vurderes det, hvordan udviklingen i den danske artsdiversitet vil vAere fremover, og hvad der skal til for at Aendre kursen.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 11 juin 2014
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771840797
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 40 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,008€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Peter Wind og Rasmus Ejrnæs Danmarks truede arter Den danske Rødliste
Peter Wind og Rasmus Ejrnæs Danmarks truede arter Den danske Rødliste
Miljøbiblioteket 1
1
2
3
4
Indhold
Forord 4
Den danske Rødliste 7
Tab af mangfoldighed 8|8 Hvorfor udarbejdes der rødlister i Danmark? |Den spæde start for rødlistearbejdet i Danmark 8|Det nuværende rødlistearbejde i Danmark 10|10 Rødlistevurdering i praksis |Rødlisters betydning 13| Den internationale indsats 24|Global biodiversitetsmålsætning for 2020 25|
Oversigt over artsgrupperne 27
Hvad er arter? 29|31 Hvordan dannes arter? |32 Arter er ikke til for evigt |Hvor mange arter er der så? 33| Antallet af arter i Danmark 35|Hvilke arter kvalificerer sig til at høre til blandt Danmarks arter? 37|Menneskets påvirkning af antallet af arter 39|
De truede arter 41
Det samlede resultat af vurderingen 20032010 45|48 Pattedyr |52 Fugle |Krybdyr og padder 60|Fisk 64|67 Hvirvelløse dyr |72 Svampe | Laver 76|Alger 79| Mosser 80|82 Karplanter |
Naturhistorikerne 89
Flemming Helsing Nielsen og sommerfuglene 90|Kent Olsen og fuglene 94|97 Walter Gritsch og fluerne |Jan Vesterholt og tårebladene 99|101 Jens Christian Schou og planterne |
5
6
7
Levestederne 105
Skovlysningen 107|111 Veterantræer og dødt ved | Græsland 116|Kokasser og hestepærer 120| Vandløb og søer 122|Sandflader (klitter) 127| Vildmark 130|
Trusler og muligheder 135 Plads og økologisk rum 137|139 Skovens natur |De lysåbne naturtyper 142|143 Vandets natur |Forstyrrende færdsel og efterstræbelse 145|145 Naturen i byerne |Plads 146|
Værdien af det, der findes 147
Navne 149| Lister 150| Natur 151| Skal det findes? 154|Fornuftens list og andre lister 155|
Fremtiden for Danmarks biodiversitet 158
Ordliste 160
Litteratur 163
Appendiks 168
Register 177
4
Danmarks truede arter Forord
I denne bog ortæer vî îstorîen om tîstanden or den danske artsdîversîtet på baggrund a den vurderîng a status, der er oretaget meem 23 og 2 og sam-et î Den danske Rødîste. Rødîsten er bevet tî ved, at en række eksperter ar vur-deret rîsîkoen or at uddø î Danmark or arter a dyr, svampe og panter. I at er .8 a Danmarks godt 32. arter bevet beandet eter et înternatîonat system tî vurderîng a rîsîkoen or arters uddøen. Vî nøes îkke med at beskrîve arternes status, men ormîder også vîden om bîo-ogîsk mangodîged, og voror mange arter a dyr, svampe og panter er gået tîbage î den danske natur. De mere end 2. rødîstede arter er ote arter med særîge krav tî evestederne. For at kunne orstå deres vîkår må man grave et spade-stîk dybere og îkke bot stîe sîg tîreds med at tae om en skov, en sø eer en græs-mark. I denne bog orkarer vî .eks. vîgtîgeden a veterantræer, naturîge vandøb og game bomsterrîge græsandsskrænter. Og vî ormîder, vordan man kan passe på naturen og vende nedgang tî remgang. I bogen gîver vî også ordet tî noge a de eksperter, der på den ene eer anden måde, ote rîvîîgt, ar bîdraget tî vores vîden om de truede arter. De ortæer om deres passîon or bestemte grupper a dyr, svampe eer panter og gîver deres bud på, voror vî ska bevare bîodîversîteten. Dette spørgsmå er centrat or ee bogen og uddybes î kapîtet om naturens værdî og betydnîngen a at øre en rødîste over de danske arter. Bogens îndod er ormîdet î et îgeremt verdagssprog og egner sîg deror som întroduktîon tî Danmarks truede arter î såve okeskoen som gymnasîesko-en. Sîdst î bogen indes en ordîste, vor bîoogîske agtermer, orkorteser og andre teknîske begreber er orkaret. Bogen er rîgt îustreret, îgesom der er anvendt man-ge eksemper. De leste a de omtate dyr, svampe og panter bîver omtat med både dansk og atînsk navn, så også udenandske æsere med et vîst kendskab tî dansk kan æse bogen.
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
Vî vî gerne takke de tre eksterne bîdragydere, Tom Fence, Anne Gry Haugand og Caus Emmece, or deres værdîude bîdrag tî bogen, samt de em natur-îstorîkere, der stîede sîg tî rådîged or at ortæ-e om deres passîon or naturen: Femmîng Hesîng, Kent Osen, Water Grîtsc, Jan Vesterot (în memo-rîam) og Jens Crîstîan Scou. Samtîdîg en tak tî ko-egerne ved Bîoscîence Kaø or agîge dîskussîoner om îndodet, og en særîg tak tî homas Bregnbae or ans îndæg om skarv samt tî de mange otograer, der ar bîdraget med bîeder tî bogen. Vî retter også en særîg tak tî ansatte î kommuner-ne or deres bîdrag om arbedet med de truede arter î kommunerne og îkke mîndst tî korpset a rødîste-bedømmere og kvaîtetssîkrere, der ar ydet en stor, uegennyttîg îndsats med at udarbede status or de ar-ter, der danner grundaget or bogen.
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
Forord
5
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
1
Bolleregen.Foto: Gudrun Tirsek.
Peter Wînd og Rasmus Ernæs Den danske Rødliste
“Ikke en fugl, îkke en isk,îkke en frø har fået det rîngeresom følge af regerîngens mîljøpolîtîk.” Tîdîgere statsmînîster Anders Fog Rasmussen ved Venstres andsmøde î 24
“Dyr og planter forsvînderlîge nu med en întensîtetnæsten 1.000 gange større end normalt.Et nîveau for massedød, man îkke har set,sîden dînosaurerne uddøde.”
Proessor Carsten Rabek, Center or Makroøkoogî, Købenavns Unîversîtet tî Poîtîken den 6. unî 2
Larve af smalrandet humlebisværmer (Hemaris tityus). Foto: Flemming Helsing Nielsen.
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
Dansk rundbælg (Anthyllis vulnerariassp.danica). Foto: Knud Knudsen.
7
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents