Den uendelige have
104 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Den uendelige have , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
104 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Din have myldrer af liv. Travle jordhumler, flaksende citronsommerfugle og vimsende gAerdesmutter genskaber naturens magi for ojnene af os. Uden at sporge om lov gror grAesset. Vedbenden vokser. Og skvalderkalen skyder mellem stauderne.Naturen indtager haven, og vi kan stritte imod eller lAene os tilbage og nyde livet. Vi kan ogsa lege med. Vi kan lAegge den sirlige haveplan vAek og dyrke havens mange muligheder for at vokse sig vild med vilje. Lave en kvasbunke og lade plAenen blomstre med kodrivere og violer. Finde et omrade, hvor merian og hvidtjorn kan sta i fred, og lade den gamle trAestamme sta.I Den uendelige have klAeder Rasmus EjrnAes, biolog og forsker fra Aarhus Universitet, os pa til at fremme naturen lige uden for doren. Med haven som trAeningslejr forklarer han de okologiske principper for biodiversitet og kommer med gode rad og tips til, hvad vi helt konkret kan gore for at hjAelpe os selv og naturen pa vej i vores egne haver. Sa skal det nok komme til at myldre med snoftende pindsvin og glade haveejere.Bogen er illustreret med 140 farvefotos af naturfotografen Bert Wiklund.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 27 juin 2016
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771842234
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 37 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,005€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

R A S M U S E J R N Æ S
DEN UENDELIGE HAVE
IndholsortegnelseA A A R H U S U N I V E R S I T E T S F O R L A G Dette materîale er ophavsretslîgt beskyttet og må îkke vîderegîves
DEN UENDELIGE HAVE
Rasmus Ejrnæs DEN UENDELIGE HAVE
Med fotos af Bert Wiklund
AarhusUnîversîtetsorlag |a
D E N U E N D E L I G E H AV E © Rasmus Ejrnæs
og Aarhus Unîversîtetsorlag 0 Tîlrettelægnîng, sats og omslag: Jørgen Sparre Fotografi: Bert Wîklund/bwoto.dk
Forsîdeîllustratîon: Bert Wîklund Foto sîde : Stîg Nørhald, Scanpîx Foto sîde  a dreng med sav: Chrîstîan Lîndgren, Scanpîx
Foto sîde 9 a lîlle vandsalamander: Jesper Plambech, Bîooto / Scanpîx
Illustratîon, mîdteropslag: Sîgrîd Astrup Haraldsen
Sat med Charter ITC Pro og Azalea Rough
E-bogsproduktîon hos Narayana Press, Gyllîng
ISBN 978 87 78  
Aarhus Unîversîtetsorlag
www.unîpress.dk
Udgîvet med støtte ra
Aarhus Unîversîtets Forsknîngsond
FAGFÆ LLE-BEDØMT
/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d. niveau er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.
INDHOLD
1 2 3 4 5 6
Om at okkupere pladsen î sîn have |
Om at gîve plads |7
Om at dele pladsen mellem mange |7
Om at rîgøre plads |
Om at udvîde pladsen |7
Den uendelîge have |8
uendelîge have· Den
Dette materîale er ophavsretslîgt beskyttet og må îkke vîderegîves
Indholsortegnelse
FORORD obmpoe.DsergeneDsîngnîîsnvaenereransrerehmeddderusîtdækîltlapvdsgnarevîdrovmnaleromhhandîedtbatoga,ehaverîetun.Dkkreeduletaîkkldvîneogeernoputannatanmarhavhe-ette er en anderledes havebog. Normale havebøger  handler om hvordan man arrangerer og styrer sîn  have eter en plan, og hvordan man bruger pladsen møbler, parasol, æbletræer, køkkenhave, flîser eller stauder. Men en rîgere havenatur orudsætter dog en vîs overgîvelse tîl natu-rens egne påund og en nysgerrîghed eter at lære hvordan man kan lege med î skabelsesprocessen. Haven er et antastîsk sted at învolvere sîg med den levende natur omkrîng os og înden î os. Vî befinder os mîdt î en bîodîversîtetskrîse. Haverne kan îkke alene redde bîodîversîteten, men vîldere haver kan transormere vores naturorståelse og selvorståelse, og det er et godt sted at begynde. Bogen handler om hvordan man, på et oplyst grundlag, kan være med tîl at udolde en lîdt vîldere, rîgere og mere spontan have. Den er skrevet på en hypotese om at det er mulîgt at være vîdende og legende på samme tîd, at det er mulîgt at kombînere okuserede planer med nysgerrîg planløshed. Det hele handler î bund og grund om plads. Lîgesom vî selv har brug or plads or at udvîkle os, har naturen î haven også brug or plads. Der findes mange måder at håndtere plads på. Fem a dîsse måder vîl blîve gennemgået î bogen, og de har ået hvert deres kapîtel.
Indholsortegnelse
7 Dette materîale er ophavsretslîgt beskyttet og må îkke vîderegîves
For det ørste kan man bruge pladsen selv. Det er vî eksperter î, men når pladsen er brugt op, er der en rîsîko or at gå î stå. Og så kan man bruge al sîn tîd på at agere vagtværn or sîn egen ærdîgkonstruerede mønsterhave.
For det andet kan man gîve plads. Det er hundesvært, or er der vîrkelîg andre end dennærmeste familiesom har krav på noget î haven?
For det tredje kan man skabe rammerne or at pladsen kan de-les a mange orskellîge lîvsormer rem or at være reserveret nogle å.
For det jerde kan man rîgøre plads ved hjælp a orstyrrelser og krîser î haven og ved at arbejde med på naturens kredsløb mellem død og lîv.
For det emte kan man udvîde pladsen î haven ved at remme varîatîonen a planter og plantedele, som selv kan blîve leveste-der or andre arter, som îgen er levested or andre arter og så vîdere.
Hvîs man tør kaste sîg ud î en åben og legende relatîon med natu-ren î haven, blîver haven aldrîg ærdîg med at overraske, og haven orbînder sîg med den omgîvende natur uden or de ejendomsret-lîge skel. Sådan en levende naturhave vîl hele tîden være î bevæg-else, î umîndelîge tîder vîl der være en udvîklîng mod større kom-pleksîtet og en evîg dîalog med det omgîvende landskab.
8uendelîge have· Den
Dette materîale er ophavsretslîgt beskyttet og må îkke vîderegîves
Indholsortegnelse
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents