Det ambiente
377 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Det ambiente , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
377 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Vi lever i en tid, hvor omgivelserne iscenesAettes i et storre omfang end nogensinde for. Smartphones, flow-tv, baggrundsmusik, surround sound og computergrafik skaber pa forskellige mader et sAerligt rum af lys, lyd, billeder og tegn. Disse omgivelser er ikke lAengere noget sekundAert, men er blevet selve omdrejningspunktet for oplevelsen.Det ambiente undersoger disse sAerlige former for omgivelser i kunsten og hverdagslivet og prAesenterer 'det ambiente' som det mest prAecise begreb til at beskrive, hvad der sker, nar vi fornemmer baggrundsmusikkens diskrete beats, betragter udsigten gennem panoramavinduet eller tager 3D-brillerne pa og lAener os tilbage i biografsAedet. Bogen analyserer, hvordan ambiente oplevelser skabes, og hvilke konsekvenser det har for vores forhold til ting, informationer og mennesker omkring os, nar de ikke lAengere indtager en fast og afgrAenset plads, men flyder sammen og ud i omgivelserne.Det ambiente kan netop forstas som det mere, der i sansningen far den omgivende verden til at give sig til kende som omgivende. Det ambiente er det, som gor en omgivelse Aestetisk effektfuld som omgivelse; det, som far den til at 'trAede frem' uden derved at fravriste den sin omgivende karakter. IscenesAettelsen af det ambiente indebAerer af den grund ikke blot det at skabe en omgivelse. Det indebAerer ogsa det at omgive pa en sadan made, at omgivelsen forstAerker det omgivne subjekts fornemmelse af at vAere omgivet. Alle omgivelser er potentielt ambiente fAenomener. Men nogle omgivelser er mere ambiente end andre.Citat fra bogen

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 21 novembre 2013
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771243499
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,013€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

ulrik schmidt
det ambiente
sansning
medialisering
omgivelse
det ambiente
sansning
medialisering
omgivelse
Vi lever i en tid, hvor omgivelserne iscenesæ ttes i et
større omfang end nogensinde før. Smartphones,
fow-tv, baggrundsmusik, surround sound og
computergrafk skaber på forskellige måder et særligt rum af ”Det ambiente kan netop forstås som Ulrik Schmidt (f. 1972) er ph.d. ulrik schmidt
lys, lyd, billeder og tegn. Disse omgivelser er ikke det mere, der i sansningen får den og postdoc ved Institut for
længere noget sekundært, men er blevet selve om- omgivende verden til at give sig til Kunst- og Kulturvidenskab,
drejningspunktet for oplevelsen. kende som omgivende. Det ambiente Københavns Universitet. Han
er det, som gør en omgivelse æste-arbejder med en bred vifte af
Det ambiente undersøger disse særlige former tisk efektfuld som omgivelse; det, tværgående spørgsmål inden
for omgivelser i kunsten og hverdagslivet og som får den til at ’træde frem’ uden for nyere kunst, flm, musik
præsenterer ’det ambiente’ som det mest derved at fravriste den sin omgivende og mediekultur med fokus på
præcise begreb til at beskrive, hvad der sker, karakter. Iscenesættelsen af det sansning og iscenesættelse.
når vi fornemmer baggrundsmusikkens diskre- ambiente indebærer af den grund Schmidt har blandt andet
skrete beats, betragter udsigten gennem panora- ikke blot det at skabe en omgivelse. vet på dansk og engelsk om
mavinduet eller tager 3D-brillerne på og læner Det indebærer også det at omgive på musikproduktion,
allestedsos tilbage i biografsædet. Bogen analyserer, en sådan måde, at omgivelsen for-nærværende medier,
stumhvordan ambiente oplevelser skabes, og hvilke stærker det omgivne subjekts for-flmskomik, surreel
dokumenkonsekvenser det har for vores forhold til ting, nemmelse af at være omgivet. Alle tarflm, digital installationskunst
informationer og mennesker omkring os, når de omgivelser er potentielt ambiente og abstrakte billeder. Han er
ikke længere indtager en fast og afgrænset fænomener. Men nogle omgivelser er desuden forfatter til bogen
plads, men fyder sammen og ud i omgivelserne. mere ambiente end andre.” Minimalismens æstetik (2007).

Uddrag fra Det ambienteDet ambiente berører en lang række
historiske og aktuelle eksempler inden
for flm, arkitektur, musik, billedkunst,
teknologi og medier. Læseren kan
fnde gengivelser af og henvisninger
til de feste af bogens eksempler i et
online-eksempelarkiv på adressen
http://detambiente-2013.blogspot. dk.
Aarhus Universitetsforlag
detAmbiente_omslag_aw2.indd 1 01/11/13 13.40



 Det ambienteUlrik Schmidt
Det ambiente
Sansning, medialisering, omgivelse
Aarhus Universitetsforlag
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVESDet ambiente
© Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2013
Tilrettelægning og sats: Narayana Press, Gylling
Omslag: Trefold
Bogen er sat med Warnock og Cronos hos Narayana Press, Gylling
Ebogsproduktion: Narayana Press
ISBN 978 87 7124 349 9
Aarhus Universitetsforlag
www.unipress.dk
Bogen er udgivet med støtte fra Novo Nordisk Fonden og Landsdommer V. Gieses Legat
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVESIndhold
Forord 11
Introduktion 15
Del 1
Hvad er det ambiente?
1. Ambiensbegrebet 43
2. Det ambiente, stemning og atmosfære 51
Ambient og ambiance 51
Stemning 53
Atmosfære 54
Det ambiente 56
3. Det æstetisk ambiente 59
Del 2
Omgivelsesefekt
4. Æstetisering, medialisering og omgivelsesefekt 67
Æstetisering af omgivelserne 67
Medialisering og omgivelsesefekt 71
5. Omringning og indkapsling 85
Det panoramiske og det skopiske 87
Audiovisuel medialisering af omgivelserne efter år 1900 92
Ambient rumlighed mellem omringning og indkapsling 106
6. Dynamisering af omgivelserne 111
Virtualitet 111
Dynamisering og tidlige medier 119
Indhold 5
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES7. Medialiseret bevægelse 127
Automatisering, afkobling, fortsættelse 128
Rum og medialiseret bevægelse 133
Cinematografsering og medialisering 143
Del 3
Ambiente materialer
8. Materiale og fænomen 171
9. Ambient lys 175
Kunstigt lys 178
Lysbilleder 186
Lysomgivelser 190
Medialisering af lys som ambient grundparameter 202
10. Ambient lyd 205
Elektronisk lyd 210
Syntetisk lyd 214
Lyddesign 224
Medialisering af lyd som ambient grundparameter 233
Del 4
Omgivelseskarakter
11. Form og omgivelse 237
Objektivitet 240
Objektløshed 247
Felt og konsistens 253
12. Afgurative formationer 263
Præindividuelle forskelle 264
Afgurativ individuation 265
13. Ambiente begivenheder 289
Kontinuerte og diskrete felter 291
Omgivelseskarakterens tre grundformer: fow, pulsering og kaos 296
6 Indhold
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVESDel 5
Ambiens
14. Ambiens og rumfornemmelse 317
Forgrund og baggrund 317
Ambient rumfornemmelse og afgurativ afstandsefekt 320
15. Sansning og uopmærksomhed 323
Fokus og omgivelse 324
Adspredelse, immersion og ambiens 326
Afrunding 345
Litteratur 353
Register 373
Indhold 7
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVESAny understanding of social and cultural change is impossible without
a knowledge of the way media work as environments.
Marshall McLuhan, 1967
Ne jamais croire qu’un espace lisse suft à nous sauver.
(Tro aldrig at et glat rum er nok til at redde os).
Gilles Deleuze & Félix Guattari, 1980
◄ indhold register ►
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVESForord
Den moderne verden er på godt og ondt en omgivende verden. Vi lever i
en tid, hvor omgivelserne tematiseres, iscenesættes, omformes og opleves
i et større omfang end nogensinde før. ”Modernitet betyder”, som den
tyske flosof Peter Sloterdijk formulerer det, netop, ”at også baggrunden
1bliver til et produkt.” Hele rummet, forgrund og baggrund, centrum og
periferi, vigtige og mindre vigtige dele, føjer sig sammen i et altomfa-t
tende hele.
Udviklingen af urbanitet og tekniske medier, to af modernitetens
grundmarkører, er på hver deres måde mønstereksempler på
omgivelsernes stigende betydning i den vestlige kultur. De kan i deres mest generelle
betydninger ses som måder at producere og iscenesætte omgivelser på,
at indrette miljøer, man kan indtræde i og lade sig omgive af. Samtidig
peger en lang række tendenser i nyere tid på en stigende interesse i
omgivelserne som æstetisk, økonomisk, kommunikativt og terapeutisk
potentiale. Det gælder ikke blot brugen af medier, der bliver stadigt mere
omgivelsesorienteret med fænomener som baggrundsmusik, fow-radio
og fow-tv, mobiltelefoner og mp3-afspillere, digitale infoskærme,
storskærme og billedprojektioner i det ofentlige rum, 3D-flm og surround
sound, streaming, internetsurfng, opdateringsmedier og
mikrobloggingtjenester som Facebook og Twitter. Man indretter og vælger også mere
generelt sine omgivelser i stigende grad. Man søger mod omgivelserne
for særlige oplevelser og erfaringer. Man kommunikerer i omgivelserne,
man sælger og køber dem, og man udvikler teknologier og koncepter
alene med det formål at opnå nye måder at frembringe og iscenesætte
dem på. Omgivelserne er ikke blot blevet et produkt blandt andre, men
1 ”Modernität, das heisst: Auch der Hintergrund wird Produkt” (P. Sloterdijk: Sphären
III, Suhrkamp Verlag, 2004, s. 521). Medmindre andet er nævnt, er alle oversættelser
i bogen mine egne.
Forord 11
◄ indhold register ►
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVESet af omdrejningspunkterne i nutidens globale, oplevelsesorienterede
2kultur.
Et nærmere studie af omgivelsernes funktion og virkemåder i den
moderne kultur indeholder på den måde et enormt kulturanalytisk og
kulturkritisk potentiale. Det at forstå, hvordan vi indretter og oplever
vores verden som omgivelser, kan bidrage direkte til at sige noget helt
grundlæggende om, hvordan det er at leve i nutidens æstetiserede og
medialiserede oplevelseskultur. Hvad betyder det for vores forhold til
verden, tingene, informationerne og menneskerne omkring os, når de
bliver noget, vi lader os omgive af? Hvad betyder det for vores kultur,
når tin

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents