Klimatilpasning
160 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Klimatilpasning , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
160 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Skybrud, varmerekorder, stigende havvandstand og kraftige storme. Klimaforandringer er kommet for at blive. Vores klode bliver varmere og vejret mere ekstremt. Forskerne interesserer sig derfor for, hvordan vi kan bruge vores viden om fortiden og nutiden til at skabe en fremtid, som er god at leve i - uanset klimaet.I bogen Klimatilpasning - hvorfor og hvordan? er de globale klimaforandringer inviteret inden for i varmen til en diskussion af, hvad klimatilpasning er, og hvordan og hvorfor vi forsoger at bade bremse og tilpasse os forandringerne. Perspektivet er globalt, men fokus lokalt, for i Danmark har vi ambitiose mal og gode erfaringer med at planlAegge, designe og udfore klimatilpasningsprojekter, der skaber nye vAerdier og gode levevilkar for den enkelte. Nu og i fremtiden.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 06 novembre 2015
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771840001
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 38 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,008€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Af Anja Skjoldborg Hansen (red.)
Hvorfor og hvordan?
Klimatilpasning
Miljøbiblioteket
3
Anja Skjoldborg Hansen (red.)
Klimatilpasning – hvorfor og hvordan?
Anja Skjoldborg Hansen (red.) Klimatilpasning
– hvorfor og hvordan?
Miljøbiblioteket 3
Aarhus Universitetsforlag
Indhold
Forord 4 Indledning 7 Hvad er klima? 8| Klimaændringer er set før 10| Klimatilpasning – en del af en hel-hedsorienteret indsats 11| Bogens opbygning 13| Hvad er klimatilpasning? 15 Indledning 16| Eksponering og sårbarhed 17| Hvad er behovet for tilpasning? 18|Forskellige tilgange 20| Begrænsninger for klimatilpasning 23|Forventninger til fremtidens klima 27 3 Hvad er en klimamodel? 28| Fremtidens klima i Danmark 29| Ekstremvejr 32|Hvad betyder klimaændringer for Danmark? 37 Effekter for grundvand og vandkredsløb 38| Vand og kyst 43| Natur 45| Effekter på samfundet 48| Usikkerhed og risiko 55 Usikkerheder og fremskrivninger af fremtidens klima 58| Risikoanalyse 61|Risikovurdering 62| Beslutninger under usikkerhed 64| Aktører i klimatilpasning 69 6 Borgerne 70| Offentlige myndigheder 73|
7 8 0 
Borgerne i klimatilpasningen 81
Et klimarobust samfund – klimasikring og beredskab 83 | Bedre bykvalitet – etablering og drift af lokale klimaløsninger 84 | Demokrati og planlægning 86 | Kunde eller borger? 87 |Eksempel 1: Skt. Kjelds Klimakvarter i København 89 | Eksempel 2: Byudvikling gennem kli-matilpasning 90 | Eksempel 3: Klimarigtig villavej 93 |
Klimatilpasning i de danske kommuner 97
Indledning 98 | Kommunal klimatilpasning 98 | Klimatilpasning i København 101 | Konklusioner 107 |
Vurdering af omkostninger ved klimaændringer – principper og et eksempel fra Odense 111
Indledning 112 | Modeller og data 113 | Betydningen af nedbørsmængden 116 | Omkostninger ved oversvømmelser 118 | Beslutningstagning og omkostninger 119 |
Klimaændringer og vand i byer 123
Klimaeffekter i byer 124 | Mulige klimatilpasningstiltag 127 | Brug af modeller til analyse af klimaændringer 129 | Klimatilpasning i Herning 131 |
Et samfund i forandring 137
Verden uden for Danmark 139 | Hvad kan man selv gøre for at imødegå klimaænd-ringer? 141 | Klimatilpasning som ny mulighed 143 |
Ordforklaring 146 Forfatterliste 155
Referencer 150
Register 152
Faktaboks: Viden om ændringer af ekstremnedbør 35 | Tema: Fleksibel oversvømmelsesplan for Themsen og London 24 | Tema: Klimaskolen 52 | Tema: Lokal afledning af regnvand (LAR) 66 | Tema: Sønæs 78 | Tema: Skt. Kjelds Kvarter 94 | Tema: Selsmosen 108 | Tema: Grønne tage 120 | Tema: Permeable befæstelser 134 | Tema: Rabalderparken 144 |
4
Klimatilpasning Forord
Kîmatîpasnîng er på mange måder en ny dîscîpîn înden or orsknîngen. Først în-den or de seneste ca. 10 år er det bevet ament accepteret, at vî kommer tî at ope-ve orandrînger î kîmaet î dette årundrede, uanset om vî når måene or reduktîon î udednîng a drîvusgasser. Kîmaorskerne og FNs kîmapane er deror begyndt at înteressere sîg or, vîke muîgeder vî ar, or at undgå så mange uønskede e-ekter som muîgt a de kommende kîmaændrînger. ï Danmark bev kîmatîpasnîng or avor sat på dagsordenen med den ørste natîonae kîmatîpasnîngsstrategî ra 2008. En de a strategîen var, at tîpasnîngs-spørgsmået skue îndarbedes mere î den danske kîmaorsknîng or at den nød-vendîge vîden kom rem. ï den orbîndese bev der oprettet en Koordînerîngsened or Forsknîng î Kîmatîpasnîng (KFT). KFT Ik en årîg bevîîng på 5 mîo. kr. î pe-rîoden 2008 tî 2012, som bev brugt tî koordînerîng og vîdendeîng, men også tî at îgangsætte nye konkrete proekter. Forsknîng î kîmatîpasnîng kræver, at man înddrager mange orskeîge agom-råder. Udover kîmaorskerne, kræver îndsatsen et bredt samarbede meem orsker-ne med specîae î efekter på x natur, vand og ut, orskere x îngenîører î teknîske øsnînger, økonomer, poîtooger, socîooger, panæggere og mange andre. Der var deror god brug or at same og dee vîden ra de mange orskeîge înstîtutîoner, vor ekspertîsen var, og KFT avde seks danske orsknîngsînstîtutîoner som med-emmer. Sekretarîatet or KFT var paceret på Aarus Unîversîtet, vor eg avde den ornøese at være sekretarîatseder î det sîdste år eneden eksîsterede. Et meget synîgt resutat a samarbedet î KFT er denne bog. Netop ordî kîma-tîpasnîng kræver samarbede på tværs a mange agområder, er der îkke en enket orsker eer înstîtutîon, der aene kan beyse emnet. Jeg ar deror været så edîg, at vores samarbedspartnere ae ar ønsket at bîdrage med deres ekspertvîden în-den or deres et, og eg vî gerne benytte eîgeden tî at takke dem ae or deres bîdrag. Vî vî gerne med denne bog dee noget a den vîden der Indes î de danske orsknîngsmîøer, og sammen bîdrage tî at gøre Danmark mere modstandsdygtîg overor de kîmaændrînger, der måtte komme.
Roskîde 24. august 2015 Ana Skodborg Hansen
INDHOLD REGISTER
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
INDHOLD REGISTER
Forord
Oversvømmelse på Amagermotorvejen.Foto: Martin Lehmann, Polfoto.
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
5
Ana Skodborg Hansen Indledning
Der er grundLæggende to tîLgange tîL at håndtere de gLo-baLe kLîmaorandrînger: modvîrknîng og tîLpasnîng. Ved modvîrknîng orsøger man at håndtere årsagen tîL probLe-met ved at mîndske udLednînger a drîvhusgasser. Ved tîL-pasnîng orsøger man at mîndske de negatîve efekter a de orventede orandrînger. Begge tîLgange er vîgtîge.
Legeplads i regnvejr. Foto: Vadim Zaitsev, Colourbox. Erantis. Foto: Mads Kirkegaard, Colourbox.
Energiproduktion. Foto: Jens Stolt, Colourbox.
7
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents