Menneske, kultur, evolution
281 pages
Danish

Menneske, kultur, evolution , livre ebook

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
281 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Vi kan lige sa godt indromme det. Hver isAer finder vi os selv dybt interessante. Det er kun naturligt. Alle dyr er optagede af deres eget ve og vel. Men modsat alle andre dyr har vi mennesker udviklet sa stor en hjerne, at vi kan reflektere over ikke bare vores egen adfAerd, men hele den menneskelige evolution og kultur og deres indbyrdes sammenhAenge. Vi kan faktisk lAere en hel del om os selv ved at studere vores biokulturelle arv. Bade hvorfor vi pa relativt kort tid er endt med at dominere kloden, og hvorfor vi i alverden finder alt fra politik til gyserfilm og korsetter sa utroligt ophidsende. Menneske, kultur, evolution - et biokulturelt perspektiv undersoger de biologiske og kulturelle trAek, der bade forbinder os med og adskiller os fra resten af Jordens dyrebestand og knytter os intimt til de menneskearter, der tidligere har levet og sat spor i vores DNA. Arven fra vores fjerne forfAedre og formodre bAerer vi med os hele tiden, selv nar vi foretager noget sa nyt og moderne som at lytte til musik og se tegnefilm. Eller bliver forelskede i andre end os selv.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 04 avril 2019
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771849349
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 7 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,008€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

mENNESKE KULTUR EVOLUTION  ET BIOKULTURELT PERSPEKTIV
Menneske, kultur, evolution – et biokulturelt perspektiv
Menneske, kultur, evolution – et biokulturelt perspektiv
Redaktører Tr i n e Ke l l b e rg N i e l s e n C a s p e r A n d e rs e n A l ex a n d ra R . K ra t s c h m e r M a t h i a s C l a s e n
A a rh u s Un i ve rs i te t s fo rl a g |a
Menneske, kultur, evolution
© forfatterne og Aarhus Universitetsforlag 2019
Omslag, tilrettelægning og sats: Jørgen Sparre
Forsideillustration: Darwin: I think, Tree of Life
Forlagsredaktion:HenrikJensen
BogenersatmedWalbaum
E-bogsproduktionNarayana Press, Gylling
ISBN 978 87 7184� �
Aarhus Universitetsforlag
Finlandsgade 29
8200 Aarhus N
www.unipress.dk
Bogen er udgivet med støtte fra
Aarhus Universitets Forskningsfond.
Kopiering fra denne bog må kun finde sted
på institutioner, der har indgået aftale med Copydan,
og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.
FAGFÆLLE -BEDØMT
Indhold
Redaktionelt forord
|
8
Indledning |11 Mennesket i biokulturelt perspektiv C a s p e r A n d e r s e n , A l e x a n d r a R . K r a t s c h m e r , M a t h i a s C l a s e n o g Tr i n e Ke l l b e r g N i e l s e n
|33 Udviklingen af kultur M a t t h e w J. Wa l s h o g Fe l i x R i e d e
|47 Kulturel evolution Fe l i x R i e d e o g M a t t h e w J. Wa l s h
|61 Neandertaleren i os Tr i n e Ke l l b e r g N i e l s e n
Det politiske dyr i en verden, der ramler M i c h a e l B a n g Pe t e r s e n
Guder, ånder og andre smitsomme idéer: |89 religion i menneskets evolution J e s p e r S ø r e n s e n
Ekstase og kedsomhed: ritualer i menneskets evolution J e s p e r S ø r e n s e n
|
103
Sex – en kamp mellem krop og kultur D i t t e Tr o l l e
|
|
75
117
Det menneskelige sprogs evolution |131 – hvor meget kan vi få at vide? A l e x a n d r a R . K r a t s c h m e r
Biokulturel litteraturteori og -kritik J o s e p h C a r r o l l
|
145
Lækre mænd og kræsne kvinder: et biokulturelt perspektiv på kærlighedsromaner R e b e c c a Ko r t n u m M a t e r n
Frygt for sjov: en biokulturel tilgang til horror M a t h i a s C l a s e n
|
173
Disneys helte og skurke mellem natur og kultur J e n s K j e l d g a a r d - C h r i s t i a n s e n
|201 Musik og evolution Na d e r A l e s s a n d r o S e d g h i o g E l v i r a B r a t t i c o
|
|
159
187
Æstetik og fetichisme – nøglestimuli og kraftobjekter H e n r i k H ø g h - O l e s e n
|
Den nøgne abe i makrokuvøsen: kunst i et biokulturelt perspektiv J a c o b Wa m b e r g
|243 Darwins menneske H a n s H e n r i k H j e r m i t s l e v
215
|
229
Julian Huxleys biokulturelle menneske |259 og UNESCO C a s p e r A n d e r s e n
Efterskrift Menneskets biokulturelle historie Pe t e r C . K j æ r g a a r d
Illustrationer
|
280
|
273
8 |
Redaktionelt forord
Med denne bog ønsker vi at introducere en bredere læserska-re til et evolutionært perspektiv på menneskets kultur og ad-færd. En sådan introduktion har manglet på dansk. Bogen er blevet til på baggrund af et succesfuldt, tilbagevendende un-dervisningsforløb på Aarhus Universitet om evolutionsteoriens bidrag til en række humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner. Kurset samlede forskere fra vidt forskellige disci-pliner, og efterhånden stod det klart for os, at forelæsninger-nes bredde og kvalitet fortjente en større udbredelse. Vi er tak-nemmelige for, at bogens forfattere gik med i det store arbejde, der kræves for at gå fra idéer og forelæsninger til færdige ka-pitler. Udgivelsen er støttet af Aarhus Universitets Forskningsfond, der også har støttet oprettelsen og driften af Center for Bio-kulturel Historie (2013-2017) ved Aarhus Universitet, som har været en primus motor for udviklingen af meget af den forsk-ning, der præsenteres i bogen. Center for Biokulturel Historie blev grundlagt i 2013 og var fra begyndelsen tænkt tværviden-skabeligt som et samarbejde mellem forskere fra humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Arbejdet på centret har inkluderet projekter om chimpanseadfærd, naturbevarel-
INDHOLD Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
se, neandertalere, danskernes genetiske historie og teorier om menneskets udvikling, samt større citizen science-projekter, formidlingsprojekter og undervisningsforløb – herunder kur-set, der også var udgangspunktet for denne udgivelse. Vi skyl-der Aarhus Universitets Forskningsfond stor tak for støtten til såvel centret som denne udgivelse. Center for Biokulturel Historie blev oprettet med en sty-regruppe bestående af professor Mikkel Heide Schierup, pro-fessor Jens-Christian Svenning samt professor Peter C. Kjær-gaard, der fungerede som daglig leder af centret indtil 2015, hvor han skiftede til stillingen som direktør for Statens Natur-historiske Museum. Fra 2015 indtrådte lektor Casper Ander-sen i styregruppen. En stor tak til Mikkel, Jens-Christian og til Peter, der desuden også bidrager med et perspektivrigt efter-skrift til denne bog. Vi vil også gerne takke Jessica Hartel, Djuke Veldhuis,Luseadra Mckerracher, Georgios Athanasiadis, Blas Benito, Thomas Mailund, Iben Dragsbæk Hansen og de mange andre med tilknytning til centret og til undervisningsforløbet, som på forskellig vis har bidraget til diskussionerne af bogens temaer. Også stor tak til Henrik Jensen og Søren Mogensen Larsen ved Aarhus Universitetsforlag samt de to anonyme fagfællebedøm-mere. Deres kritik og kommentarer har været en uvurderlig hjælp i arbejdet med bogen.
EdaktøRERnE
INDHOLD Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
9|
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents