Videnskab er lidenskab
153 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Videnskab er lidenskab , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
153 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Rottehjerner, fronerver og 200 kogte strandkrabber om ugen. Nobelpristager Jens Chr. Skou var drevet af nysgerrighed, da han i foraret 1954 udforte utallige forsog og systematisk indforte tusindvis af handskrevne tal i sine notesboger. Men mange andre forskere arbejder pa grAensen til det ukendte, drevet af undren over det, de ikke forstar. Videnskab er lidenskab sAetter spot pa livet som forsker i dialog med syv danske mAend og kvinder, der har viet deres liv til videnskaben. Forskerne eksperimenterer, systematiserer og afprover for at skabe forandring og for at forsta. Deres undren er uundvAerlig i videnssamfundet, og mens de soger ny og objektiv viden, er deres hverdag prAeget af konkurrence, stAedighed, tvivl - og lidenskab. I bogen tager zoologen giraffens tarnhoje blodtryk, kirurgen revolutionerer forsog med grise, og biologen folder vores gener. Videnskab er lidenskab er en fortAelling om, hvad det vil sige at vAere forsker i dag.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 08 octobre 2018
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771847475
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 13 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,005€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

r e d i G e r e Ta FM O r T e na r n i k as k Y d s G a a r d O G  k r i s T i a n  H vid T F e l T  n i e l s e n
v i d e n s k a b  e r l i d e n s k a b
M e d  F O r s k e r e  P Å  a r b e J d e
s C i e n C e MU s e e r n ea a r H U s  U n i v e r s i T e T s F O r l a G
V I D E N S K A B E R L I D E N S K A B
R E D I G E R E T A F M O R T E N A R N I K A S K Y D S G A A R D O G K R I S T I A N H V I D T F E L T N I E L S E N
V I D E N S K A B E R L I D E N S K A B
S C I E N C E M U S E E R N E A A R H U S U N I V E R S I T E T S F O R L A G
V I D E N S K A B E R L I D E N S K A B © Forfaerne og Aarhus Universitetsforlag 2018 Omslag, tilreelægning og sats: Trefold Forsideillustration og tegninger: Tina Damgaard Forlagsredaktion: Jakob Jørgensen Vestergaard Ebogsproduktion:Narayana Press, Gylling
ISBN 9788771847475
Aarhus Universitetsforlag Finlandsgade 29 8200 Aarhus N www.unipress.dk
Bogen er udgivet med støe fra Lundbeckfonden Povl M. Assens Fond Aarhus Universitets Forskningsfond
/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d.niveau er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet. / In accordance with requirements of the Danish Ministry of Higher Education and Science, the certification means that a PhD level peer has made a written assessment justifying this book’s scientific quality.
I N D H O L D
F O R O R D 7
I N D L E D N I N G 9
1 . F OR M I DL I N G E T M Æ R K E L I G T D Y R S H J E R T E PeTer KasTberg 1 5
2 . L I G E B E H A N DL I N G N Å R M E R I T T E R I K K E E R A L T KrisTian HvidTfelT Nielsen og MaThias Wullum Nielsen 3 1
3. E K S P E R I M E N T E R E N S T U K K E T G R I S Mete Ebbesen og MorTen Arnika Sydsgaard 4 9
4 . U E N I G H E D A N S I G T PÅ U S I K K E R H E D E N Torben Esbo Agergaard og Kristian HVidtfelt Nielsen 6 7
5. F OR DY B E L S E N Y S G E R R I G H E D E N S A N AT O M I Morten Arnika Sydsgaard 8 5
6. KON K U R R E N C E D E N , D E R S T Å R F Ø R S T Kristian HVidtfelt Nielsen og Morten Arnika Sydsgaard 1 0 7
7. F I NA NS I E R I N G D A F R I H E D E N B L E V Ø R E M Æ R K E T Henrik Knudsen 1 2 7
N O T E R 1 4 4
B I L L E D K R E D I T E R I N G 1 4 8
F O R FAT T E R E 1 5 1
F O R O R D
”Jeg er jo meget mere end forsker,” sagde Jens Chr. Skou én af de sidste gange, vi mødtes i sommeren 2017. Han havde tænkt over, at eTertiden ikke skulle opfae ham som én, der blot arbejdede i laboratoriet eller sad og nærstuderede resultaterne på sit kontor. Forskere skulle ikke kun være forskere. De skulle være hele men-nesker. Og det var Jens Chr. Skou, som lagde vægt på at have et familieliv ved siden af forskerlivet. Han arbejdede sjældent om aTenenogprioriteredesinefritidsinteresserhøjt.  Skous kontor er ikke desto mindre et fascinerende ’gernings-sted’ for et forskerliv og begyndelsen til denne bog. Skou nød nemligdetprivilegiumsomNobelpristager,athankunnebrugesit kontor, så længe han ville, og først som 96-årig sagde stop med ordene: ”Hvad pokker skal jeg gøre med alt det her?”. Nogle måned-er senere blev kontoret pakket sammen. LoTet taget ned, døren afmonteret, væGe og gulvlister farvebestemt, og det hele kørt på magasin for senere at genopstå som en museumsgenstand og et ’gerningssted’ for et forskerliv med alle dets faceer, videnskabe-lige som menneskelige.  Bogen har en ’søster’ i udstillingenVidenskab er lidenskab på Science Museerne i Aarhus, hvor forskerlivet kan fornemmes i al sin materialitet. Her kan man, ud over Skous bevarede kontor, granske moleYlærbiologens laboratoriebænk eller beundre zoo-siologens girajerte fra en ekspedition til Sydafrika. Udstillin-gen fortæller om den nysgerrighed, vedholdenhed og lidenskab, som forskerne har brug for, når de jagter nye erkendelser.  En stor tak til Lundbeckfonden, Povl M. Assens Fond og Aar-husUniversitets Forskningsfond for deres støe til projektet. En stor tak til nu afdøde Jens Chr. Skou og Ellen-Margrethe Skou for imødekommenhed og velvilje over for projektet. ak til tidligere sundhedsdekan på Aarhus Universitet, Allan Flyvbjerg, for op-bakning. ak til korrespondent Mee Dybdahl for transskription af interviews med forskere og cand.mag. Mary Marie Kromann
7
 INDHOLDSFORTEGNELSE  DeTe materiale er ophavsretsligt besyTet og må ikke videregives.
for kritisk læsning af udvalgte kapitler. Tak til bogens forskere for at stille op til interviews. Tak til Tina Damgaard for tegninger og forlagsredaktør Jakob Jørgensen Vestergaard for gode idéer, billed-redaktion og en engageret sproglig rusketur.
8
 INDHOLDSFORTEGNELSE  DeTe materiale er ophavsretsligt besyTet og må ikke videregives.
I N D L E D N I N G
L I V E T I L A B O R A T O R I E T
Krisian Hvidfel Nielsen og Moren Arnika Sydsgaard
Forfateren Dan Turèll skriver i en af sine eksperimenerende ekser fra 1976 om ”fornemmelsen af a befinde sig i e alleseds-nærværende laboraorium”. Turèlls laboraorium er ikke e besem sed, men e arbejdes sed – forsavelsen labor beYder arbejde – hvor man kan skabe og ænke n. Laboraorie er dermed også e sed, forsæter han, hvor man ”ikke har en gnis af en kinamands chance for, i dete mlder af vanvitige væksbobler, a adskille dis-se forskellige (hvis de er forskellige) sider af processen eller hold-ninger undervejs i processen”.  A de kan være svær a adskille de forskellige sider af forsk-ningsprocessen, opdagede en ung fransk anropolog ved navn Bru-no Laour omren på samme id, som Turèll udgav sin kore eks om laboraorie. Mens Turèll sod uden for videnskaben og kiGede nsgerrig ind, havde Laour i 1975 skae sig adgang il e af ver-dens førende moleylærbiologiske laboraorier. Her fulge han en forskningsgruppe lede af den franske siolog Roger uillemin, som modog Nobelprisen i medicin og siologi i 1977. Laour øn-skede a sudere ”dete mlder af vanvitige væksbobler” i labora-orie, alså hvordan forskere i virkeligheden arbejder. En nysgerrig, men barsk videnskultur Bruno Laour ophold sig sammen med forskerne i uillemins la-boraorium i næsen o år. Han havde forvene, a deres arbejde ville være præge af ssemaisk meode, objekivie og fælles sø-gen eer sandheden. De var en foresilling om forskning, som var mege udbred på de idspunk – og il en vis grad sadig er de.
9
 INDHOLDSFORTEGNELSE  DeTe materiale er ophavsretsligt besyTet og må ikke videregives.
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents