De unge fAedre
157 pages
Danish

De unge fAedre

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
157 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Hvert ar bliver over 3.000 unge danske mAend far. Mange af dem oplever, at fokus og de offentlige tilbud til unge forAeldre i hoj grad er rettet mod unge modre.I De unge fAedre stiller lektor og ph.d. i mandeforskning Kenneth Reinicke skarpt pa de unge fAedre. Han peger pa de unges sAerlige oplevelser og udfordringer og giver konkrete rad til, hvordan sundhedsprofessionelle kan hjAelpe og vejlede dem, sa de kommer godt pa vej i forAeldrerollen. Unge fAedre er ofte sarbare, men bade lAegen, jordemoderen, sundhedsplejersken og sagsbehandleren kan med enkle greb hjAelpe, sa fAedrene tor, kan og vil tage ansvaret pa sig.Nogle af de sporgsmal, bogen stiller, er: Hvordan kan vi forsta og forbedre unge fAedres personlige ressourcer? Hvordan kan vi hjAelpe dem med at blive bedre til at passe deres born - bade i familier, hvor mor og far bor sammen, og i oploste forhold?Det er vigtigt at interessere sig for isAer unge fAedre i oploste forhold. Uden-landske studier viser nemlig, at de unges parforhold ofte oploses ret tidligt, og at fAedrenes kontakt til deres born derefter tit bliver bade svag og ustabil. LAeg dertil, at de unge fAedres onsker og behov ofte er svAere at identificere, og at de bliver usynlige, fordi de ikke tAenkes ind i stotteforanstaltninger til enlige unge modre. Fokus har historisk set nAesten udelukkende ligget pa mor-barn-relationen.De unge fAedre er bygget op omkring et interviewstudie med 30 unge fAedre mellem 17 og 25 ar.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 29 septembre 2016
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771842241
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0065€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

KENNETH REINICKE DEUNGE FÆDRE
De unge fædre
De unge fædre
Kenneth Reinicke
Aarhus Universitetsforlag
De unge ædre © Kenne Reînîce og Aarus Unîversîesorag 2016 Bogen er sa med Mînîon og Legacy Sans E-ogsproduîon os Narayana Press Omsag: Jørgen Sparre Forsîdeoos: © Jørgen Sparre, © 123RF, Pave Saaîn, © Hînsoc, DGLîmages, © 123RF, Graam Oîver, © Coourox, © Pooo, Caîa ïmage / Agnîesza Oe Bagsîdeoos: © Coourox, © Hînsoc, Money Busîness ïmages / Socroer
ïSBN 978 87 7184 224 1
Aarus Unîversîesorag www.unîpress.d
Bogen er udgîve med søe ra Egmon Fonden
/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d.niveau er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet. / In accordance with requirements of the Danish Ministry of Higher Education and Science, the certification means that a PhD level peer has made a written assessment justifying this book’s scientific quality.
Indhold
1.
2.
3.
ïndednîng
De mangende ous De udsae ædre Den sårare ones Bogens opygnîng
De empîrîse daamaerîae
Temaerne
Den înernaîonae orsnîng om unge ædre
Udvîîngen î de generee adersa Generee udordrînger î ungdomsårene De unge mødre Rîsîoaorer orunde med îdîg adersa Reaîonen î moderen Faderens eydnîng or moderens sîuaîon Konroerer moderen adgangen î arne? Tîden under gravîdîeen Faderens eydnîng or arne De unge adersa som empowermen De øonomîse aspe Bedseorædres roe Beydnîng a ægesa Opsummerîng og overgang î dans empîrî
Beydnîngen a adersae or den unge mand
Bevîds vag eer ued? Beydnîngen a a være eve ar
7
8 10 12 13
15
18
21
22 26 27 29 33 34 35 37 38 40 42 43 44 45
49
49 53
4.
5.
Sîgmaîserîng ved e ung orædresa Beydnîngen a a accepere ædre som îgeværdîge orædre Øonomî og unge ædre De esværîge ved a være ar Den enîse mînorîesar Fædre, som går ud og e înd î adersae Faderen som prîmær omsorgsgîver De urîvîîge ædre Beydnîngen a æp ra venner og amîîe Egen ar som roemode? De praîse gøremå Barsesorov Opsummerîng
Når orode går î syer
De “gode” rud Muîge arrîerer or aderînvoverîng Forædreansvarsoven vordan deer man samvær med e îe arn? Når aderen gîver op Den vîreîg sårare ar Den æmpende ar Unge mødres syn på unge ædre Opsummerîng
ïndsaser over or unge ædre
De geme ædre vad sa unge ædre ave æp î? Arrangemener ree mod unge ædre Reruerîng a ædre Opsummerîng
Konusîon
Lîeraur
59 65 67 70 73 75 77 80 85 89 92 93 95
99
100 102 104 105 106 111 112 116 120
123
124 127 131 133 136
139
145
Indledning
Sîden 1970’erne ar spørgsmå om adersa og ædres învoverîng î deres ørns îv åe sîgende opmærsomed înden or socîa- og samunds-vîdensaerne. Der ar være ousere på, vad adersae eød or orseîge grupper a mænd, vordan ædre udøvede omsorg or deres ørn, og vad îsedeværesen a ædre eød or ørns veeIndende og generee rîvse (Lorenzen 2012; oer 2003; Anderson e a. 2002). Ud over a der îver orse mere î ædre, er de også muîg a onsaere, a adersae î prasîs er î asîg samundsmæssîg orandrîng, og a den uuree dagsorden or mænd og ædre ændrer sîg maran. vor adersae îdîgere î sørre udsrænîng var orîenere îmod orsørgese, opdragese og dîscîpîn, er en æ og ærîg reaîon meem ar og arn nu eve en mere sevøgeîg vaîe î adersae, og mange mænd esrî-ver, a de opever øeser ved adersae, som de adrîg ar opeve ør, og a de er overrasede over înensîeen a adersae (Reînîce 2012). Dîsse nye masuînîesîdeaer om de nærværende og omsorgsude adersa er dog îe som îdenîesproe såe îgennem med samme syre os ae mænd. Sevom der er se sore posîîve orandrînger på område, ør man nemîg îe un ave de îdyîse oresîînger or øe. Der er î særdeesed én gruppe, som vî sæden ører noge om eer ra, og or vîen de a îve ar ote er en uånderar og overvædende sørrese, og som deror sadîgvæ er reaîv raværende î deres ørns îv, nemîgde unge ædre.  ver år îver ca. 200 mænd under 20 år og 3.000 mænd under 25 år ar î Danmar. Noge a dîsse unge ædre er îe un raværende î deres ørns îv, deres semmer er også raværende î orsnîngen. Der er nemîg î en dans sammenæng îe orse î eer oreage orægnîng a unge ædres îvsvîår, og der Indes îe anayser a unge ædresopeveser med a bîve ædreog de udordrînger, de sår over or. Konsevensen a
INDHOLD
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
7
denne negîgerîng er, a der Indes mege îd vîden om, vordan unge ædre ser på deres orædreroe, og vordan man ra însîuîone od an îså den unge ar î adersae. Man ved î særdeesed mege îd om (unge) ædres reaîon î deres ørn, vîs de îe er samevende med moderen.  Nærværende og ander deror om de udordrînger og adgruer, gæder og sorger, som unge ædre opever î deres adersa. Bogen er ygge op omrîng e înervîewsudîe med 30 unge ædre og er afød a de mangende ous på og den mangende vîden om unge ædres îv. De er en a ogens eser, a îndsasen ra ag- og sundedsproessîonee på aggrund a den îneresse, som lere og lere mænd, også yngre, udvîser or deres adersa, î sørre grad ør være ousere på en syrese a orædre-barn-reaîonenrem or overveende a være ousere påmor-barn-reaîonen. Men ud ra den înernaîonae orsnîng ved man, a unge ædre î mange enseender îver îgnorere og margînaîsere î de ofenîge îud og æpeoransanînger, der sîes î rådîged or unge orædre. Der er sæden espîcî ous på aderen, som ote overses og gemmes, og î orîndese med îag og îndsaser ree mod de unge or-ædre an man opeve, a aderen end îe nævnes. Dee an ave særde-es negaîve onsevenser, ordî de or mænd, som îver ædre î en ung ader, er araerîsîs, a når der ser e rud î samîvsreaîonen, ser der også ote en maran reducerîng a aderens învoverîng og ona med arne.
Det manglende fokus ï modsænîng î de mangende ous på unge ædre er der î dîsse år e sor ous på unge mødre. De lese oreyggesesîag ra samun-des sîde ar ovedsageîg dree sîg om a undgå, a de mege îdîge gravîdîeer and sed, og når de and sed, ar ous være på a å unge mødre î a udøre en uddannese og søe op om moderen, så un var î sand î a udvîe soîde orædreegensaer. F.es. ar unge mødre med sor succes åe æp î de såade proe “Famîîens us” î lere danse ommuner. er ar man same ommunae og rîvîîge îndsaser på sundeds-, socîa-, esætîgeses- og uddannesesområde
8
INDHOLD
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
under é ag, så de er îgængeîge or proees mågruppe. Den sam-ede îndsas ar asedomme, a de unge mødre ar åe mere ro på deres evner som mor, a ærre a dem modager onanæp eter end arse, og a lere a dem er omme î esætîgese eer ar påegynd en uddannese eter end arse (Faesen og Andersen 2015). Medens noge unge vînder såedes arer sîg In som unge mødre og Inder søe î en ræe sræddersyede îud î dem, ar unge ædre îe på înærmesesvîs samme måde adgang î sammenîgneîge îud.  Borcors og Daerup (2003) påpeger, a enver îgesîîngspoî-îs præmîs er, a der î samunde esîserer uîgeder, som an og ør ændres ad poîîs ve. Med ensyn î seve orsåesen a e îgesî-îngsproem remæver de, a man åde sa se på, vordan proeme remsîes (aså seve proemîdenîIaîonen), vad der ses som årsa-gerne î proeme, vad de poîîse måsænînger er på område, og vîe sraegîer og însrumener, der an anages a øre î måe. De særegne î orîndese med unge ædre og reaîonen î deres ørn er, a proemîdenîIaîonen îe aîd er ormuere, som om mænd ar e îgesîîngsproem på dee område.  Fødser ar nemîg î sor udsrænîng være opae som “women’s usîness”. De modercenrerede ous er î særdeesed î sede î orîn-dese med gravîdîeer and unge orædre, vor der esîserer en sær oresîîng om, a mødrene er de vîgîgse – og måse de enese vîgîge. De er å îag, som ar orsøg a înudere aderen på en sysemaîs måde, og der er îe på înærmesesvîs samme måde udvîedîreke og specîee programmer,som îsræer a æpe unge ædre (Beers og oo 2009, Raîes e a. 2002). vad sydes dee mangende ous? Kan de reaeres î, a de sundedsproessîonee îe vurderer, a unge ædre ar sor eydnîng or arnes og moderens udvîîng og deror îe sæner dem nogen sørre aner? Madsen e a. (2002) ar påpege, a ædres proemer rîsîerer a îve overse, ordî de vîser sîg på måder, som veren a ædrene eer a de sundedsproessîonee umîddear orîndes med a îve ar. Dee er (desværre) en vîgîg poîne, men de er îge så vîgîg a asså, a mænd også er egîîme ærere a îge-sîîngsdîsurser, og a spørgsmåe om (unge) ædres udordrînger er cenrae a å înegrere î îgesîîngsarede. Jeg er samîdîg overevîs
INDHOLD
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
9
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents