Det illegale stofmarked i Arhus
45 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Det illegale stofmarked i Arhus , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
45 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Det illegale stofmarked er et tema som ofte tiltrAekker mediernes og offentlighedens interesse. Emnet er imidlertid vanskeligt at belyse og omgAeres derfor af rygter og mytedannelse. Denne bog viderebringer faktuelle oplysninger til brug i den fremtidige debat og forebyggelse. Foruden en fremstilling af den aktuelle situation giver bogen en beskrivelse af de Aendringer, stofmarkedet har gennemgaet de seneste ti ar.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 janvier 2008
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771245462
Langue Danish

Informations légales : prix de location à la page 0,0032€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Christian Lindholst, Mette Findal Andreasen og Elisabet Kaa
Det illegale stofmarked i rhus
Status og udvikling over ti r
Figurer
1 . Tidsm ssig placering af unders gelsens sager
2 . Antal beslag af h rd narkotika i rhus Politikreds i perioden 2000-2007
3 . Fordeling af stofpr ver for udvalgte stofgrupper i perioden 1992-1993 sammenlignet med 2002-2003 (total antal)
4 . Fordeling af stofpr ver for udvalgte stofgrupper i perioden 1992-1993 sammenlignet med 2002-2003 (andel i %)
5 . Renhed af stof i brugerpakning og vrig indpakning
6 . Renhed af de h rde stoffer i perioden 1992-1993 sammenlignet med 2002-2003
7 . Renhed af heroinbase og heroinchlorid
8 . Renhed af heroinbase som funktion af konfiskationstidspunktet
9 . Renhed af cocain
10 . Renhed af cocain som funktion af konfiskationstidspunktet
11 . Renhed af amfetamin og metamfetamin
12 . Renhed af amfetamin som funktion af konfiskationstidspunktet
13 . Aldersfordeling blandt unders gelsens personer p gerningstidspunktet
14 . Fordeling af unders gelsens personer mht. nationalitet, f dested og bop l

Tabeller
1 . Oversigt over unders gelsens sagstyper
2 . Dato for beslagl ggelse af unders gelsens stofpr ver
3 . Sted for beslagl ggelse af unders gelsens stofpr ver
4 . Stoftyper beslaglagt p det illegale stofmarked i rhus 2002-2003
5 . Antal stoftyper per sag
6 . Forekomst af stoffer i sager med mere end n stoftype
7 . Stoftype identificeret ved retskemisk analyse i forhold til stoftype angivet p anmeldelse
8 . Samlet stofm ngde i sager indeholdende amfetamin, cocain og heroin
9 . Sammenligning af stofm ngder i sager indeholdende amfetamin, cocain og heroin i 1992-1993 og 2002-2003
10 . Tils tningsstoffer og fyldstoffer f r og nu
11 . Udseende af heroin
12 . Tils tningsstoffer i heroinbase
13 . Sammens tning af tils tningsstoffer i heroinbase
14 . Udseende af cocain
15 . Tils tningsstoffer i cocain
16 . Sammens tning af tils tningsstoffer i cocain
17 . Udseende af amfetamin
18 . Tils tningsstoffer i amfetamin
19 . Sammens tning af tils tningsstoffer i amfetamin
20 . Pr ver indeholdende en blanding af narkotika
21 . Receptpligtige l gemidler beslaglagt p det illegale stofmarked
22 . Anaboliske steroider beslaglagt p det illegale stofmarked
23 . Pr ver der ikke indeholdt narkotika, receptpligtige l gemidler eller anaboliske steroider
24 . Antal sager per person
25 . Gennemsnitsalder f r og nu
26 . Gennemsnitsalder for personer i besiddelse af forskellige stoftyper
27 . Fordeling af unders gelsens personer mht. nationalitet og f dested
28 . Udenlandske statsborgere og borgere med udenlandsk herkomst i rhus Kommune og i unders gelserne
29 . Forekomst af stoftyper i sager som involverer hhv. m nd/kvinder, danskere/udl ndinge

Forkortelser Amf Amfetamin Ana Anaboliske steroider Andre Andre euforiserende stoffer Can Cannabis Coc Cocain Euf Euforiserende stoffer Gns Gennemsnit Her Heroin L ge L gemidler Metamf Metamfetamin Xtc Ecstasy

Definitioner H rde stoffer Omfatter stoftyperne: Amfetamin, metamfetamin, cocain, heroin og ecstasy. Tils tningsstof Stof tilsat for at fortynde det euforiserende stof. Stoffet har desuden en farmakologisk effekt i sig selv (coffein, paracetamol, lidocain m.m.). Fyldstof Stof tilsat for at fortynde det euforiserende stof. Stoffet har ingen farmakologisk effekt i sig selv, men kan eksempelvis have en smagsm ssig virkning. Udl nding Person uden dansk statsborgerskab. Udenlandsk herkomst Person hvor for ldrene er udenlandske statsborgere eller f dt i udlandet. Hvis for ldrene er ukendte, noteres personens herkomst efter personens statsborgerskab hvis personen er f dt i Danmark ellers noteres herkomst efter personens f deland. 1 Chlorid Hver gang et stof omtales som et chloridsalt (eks. cocainchlorid), forst s reelt et hydrochlorid salt (cocainhydrochlorid).
1. Indledning

Det illegale stofmarked i rhus er en unders gelse af udbuddet og akt rerne p stofmarkedet i tidligere rhus Politikreds (nu stjyllands Politikreds). Unders gelsen er et resultat af samarbejdet mellem stjyllands Politi, rhus og Retskemisk Afdeling ved Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet. Unders gelsen bygger p materiale beslaglagt af rhus Politi i rene 2002 og 2003 som efterf lgende er indsendt til retskemisk analyse sammen med en anmeldelsesblanket der bl.a. indeholdt oplysninger om sagernes personer. Da unders gelsen omfatter alle beslag af h rde stoffer foretaget i en to rsperiode, er der tale om et komplet datamateriale som i forhold til sammenlignelige unders gelser giver et mere nuanceret billede af de illegale stoffers sammens tning og personerne involveret i handlen. 2
Samtidig er unders gelsen en opf lgning p en tidligere, lignende unders gelse vedr. rene 1992 og 1993 hvor stofmarkedet i rhus ligeledes blev beskrevet over en to rsperiode. Derfor beskrives ikke blot stofmarkedet som det s ud i rene 2002 og 2003, men ogs udviklingen p markedet over ti r.
Unders gelsen fokuserer prim rt p den h rde narkotika, l gemidler i illegal handel samt de anaboliske steroider. Cannabisprodukter er ikke beskrevet i denne rapport og er kun i s rlige tilf lde analyseret i l bet af unders gelsesperioden. Narkostofferne er bl.a. beskrevet mht. v gt, pakningstype, udseende, kemisk form, renhed, tils tningsstoffer, kombination med andre euforiserende stoffer, angivelse p anmeldelse og udbredelse i rhus Politikreds. For personerne i unders gelsen er antallet af sager, alder, nationalitet, f dested, bop l og fund af stoftyper beskrevet. Desuden pr senteres forskellige sagsrelaterede oplysninger s som indhold af stoftyper i de enkelte sager, gerningssted, rstidsvariation og sagstype.
Retskemisk Afdeling vil gerne takke stjyllands Politi for godt samarbejde gennem unders gelsesperioden. Foruden undertegnede har laborant Sisse Elle Mikkelsen, laborant Rasmus Telving, laboratoriekoordinator Inge Korup og afdelingssekret r Laila Kearney medvirket aktivt til en vellykket gennemf relse af projektet. Juli 2008 Christian Lindholst cand.scient., ph.d. Mette Findal Andreasen cand.polyt., ph.d. Elisabet Kaa lektor, lic.pharm.
2. Materialer og metoder

2.1. Inklusionskriterier
Denne unders gelse indeholder narkotikapr ver, l gemidler og anaboliske steroider beslaglagt af rhus Politi gennem en to rig periode fra 1. januar 2002 til 31. december 2003. 3 , 4 , 5 Unders gelsen indeholder samtlige beslag af formodet narkotika i fors gsperioden, dog med undtagelse af cannabis hvor kun en begr nset del af de beslaglagte pr ver er indsendt til retskemisk analyse. 6 Ligeledes formodes det at ikke alle l gemidler i blisterpakning er indsendt, hvorfor datamaterialet for disse stofgrupper formodes at v re ufuldst ndigt. 7 Unders gelsen omfatter i alt 884 forskellige stofpr ver fordelt p 469 sager samt data vedr rende 341 identificerede personer (personer hvor CPR-nummer er angivet). Appendiks over hvilke data som er registreret vedr rende sager, stoffer og personer i unders gelsen findes sidst i rapporten.
2.2. Datagrundlag
Datagrundlaget vedr rende personer og vrige sagsoplysninger i unders gelsen bygger p oplysninger fra politiets anmeldelsesblanketter.
En del af unders gelsens resultater sammenlignes med data fra en tidligere unders gelse af det illegale stofmarked i rhus. 8 Denne vil herefter blive refereret som den tidligere unders gelse" eller unders gelsesperioden 1992-1993". Da inklusionskriterierne i de to unders gelser ikke er fuldst ndig ens, er datamaterialet i begge unders gelser bearbejdet for at muligg re en sammenligning. Dette omfatter i visse tilf lde en reduktion af materialet hvorved stofpr ver fra stofgrupperne cannabis, l gemidler og anaboliske steroider er fjernet. Personer med tilknytning til sager som ved reduktion af datamaterialet er fjernet, er ligeledes ikke medtaget ved sammenligning af de to unders gelser. som en f lge af reduktionen af pr vematerialet i forbindelse med sammenligning er det ikke altid muligt at finde de refererede resultater/ data direkte i publikationen af Kaa og Bowmann (1997).
2.3. Sager
En sag" er i denne unders gelse defineret som beslagl ggelse af stof p et givet sted ( gerningssted") p et givet tidspunkt ( konfiskationstidspunkt"). En sag kan s ledes indeholde flere forskellige stoftyper fordelt p flere forskellige stofpr ver. I unders gelsen er kun medtaget n person per sag. I sager med flere sigtede personer er i unders gelsen udvalgt en hovedsigtet med mindre der i sagen fandtes stoffer der hver kunne relateres til de enkelte personer. 414 sager vedr rte sigtelser mod personer. I 55 af sagerne er persondata ikke oplyst, enten pga. navnebeskyttelse eller fordi sagen omhandlede hittegods uden en tilknyttet person.
2.4. Stofpr ver
Unders gelsen omfatter 884 forskellige stofpr ver hidr rende fra 469 sager. To pr ver blev anset for at v re forskellige n r de enten: tilh rte forskellige journalnumre fra politiet var forskellige mht. art, renhed eller tils tningsstoffer havde forskellig emballage var forskellige af udseende.
Pr ver med v gt under 1,0 gram blev defineret som brugerpakning" hvorimod pr ver st rre end 1,0 gram blev defineret som vrig pakning".
Alle stofpr ver er unders gt p Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet, mht. v gt og stoftype. Stofpr vernes renhed (koncentration w/w) og indhold af tils tningsstoffer er bestemt n r det var muligt (dvs. n r pr vens v gt var st rre end ca. 30 mg). Inddelingen af stofpr ver i ens stofgrupper er i unders gelsen foretaget p baggrund af den retskemiske unders gelses resultat, hvilket ikke altid er identi

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents